Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isihlengo ‘Sisipho Esipheleleko’Esivelela KuBabethu

Isihlengo ‘Sisipho Esipheleleko’Esivelela KuBabethu

“Zoke izipho ezilungileko nazo zoke iimphiwo ezipheleleko zivela . . . kuBaba.”—JAK. 1:17.

IINGOMA: 148, 109

1. Isihlengo senze saba semathubeni wokufumana ziphi iimbusiso?

UMHLABELO kaJesu Krestu wesihlengo usibeke emathubeni wokufumana iimbusiso ezinengi khulu. Sibuye sivulela boke abantwana baka-Adamu abathanda ukwenza okulungileko umnyango wokuba mndeni kaZimu. Isihlengo sikwenze kwakghoneka ukuthi siyokuphila ngokungapheliko ephasini begodu sithabile. Akupheleli ekusaseni elihleli kwaphela, kodwana njengombana uJesu asihlenga ngokuzithandela, yeke isihlengweso sithinta neendaba eziqakathekileko kokubili zephasini nezezulwini.—Heb. 1:8, 9.

2. Umthandazo kaJesu osibonelo, uthinta ziphi iindaba eziqakathekileko zezulwini nezephasini? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Sizokufunda ngani esihlokwenesi?

2 Kwathi sekusele iminyaka emibili bona uJesu ahlongakale enze umhlabelo wokusihlenga, wafundisa abafundi bakhe ukuthandaza. Wathi kufuze bathandaze bathi: “Baba wethu osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho, [umBuso] wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini.”  (Mat. 6:9, 10) Yeke ukuze sithuthukise indlela esithokozela ngayo isihlengo, akhesibone ukuthi sidlala yiphi indima ekucwengisweni kwebizo lakaZimu, emBusweni kaZimu nekufezekeni kwalokho uZimu ebekasolo akuhlosile.

“ALICWENGISWE IBIZO LAKHO”

3. Ibizo lakaJehova lisitjelani ngaye, begodu uSathana walithela njani ngehlazo?

3 Into yokuthoma uJesu ayibawako emthandazwenakhe osibonelo, kucwengiswa kwebizo lakaZimu. Ibizo lakaJehova lisitjela ngobukhulu bakhe nokucwengeka kwakhe. Komunye umthandazwakhe uJesu wabiza uYise ngokuthi “Baba oCwengileko.” (Jwa. 17:11) Njengombana uJehova acwengile nje nemithethwakhe nayo injalo. Kodwana uSathana wakubekela eqadi lokho, wathoma wanyefula nelungelo lakaZimu lokubekela abantu imithetho. Ngokuleya kwakhe amala lawo wathela ibizo lakaZimu elicwengileko ngehlazo.—Gen. 3:1-5.

4. UJesu wadlala yiphi indima ekucwengiseni ibizo lakaZimu?

4 Ngakelinye ihlangothi, uJesu uyalithanda ibizo lakaJehova. (Jwa. 17:25, 26) Wadlala yakhe indima ekucwengisweni kwebizweli. (Funda iRhubo 40:9-11, [40:8-10, NW].) Waphila ipilo enganasono eveza bona kunengqondo ukuthi uJehova unelungelo lokubekela abantu imithetho. Wabhalela uSathana owambulala kabuhlungu, kodwana wathembeka kuYise osezulwini. Ngokuthembeka kwakhe, uJesu bekafakazela bona umuntu angayilalela imithetho kaJehova elungileko, angeqi namunye.

5. Thina-ke, sidlala yiphi indima ekucwengisweni kwebizo lakaZimu?

5 Thina-ke, kuzokubonakala njani bona siyalithanda ibizo lakaZimu? Kuzokubonakala ngendlela esiziphatha ngayo. UJehova ufuna sicwenge. (Funda 1 Pitrosi 1:15, 16.) Lokho kutjho ukuthi kufuze silotjhe yena kwaphela, simlalele ngeenhliziyo zethu zoke. Nanyana singatlhoriswa kangangani, senza koke esingakwenza bona siphile ngokwemithetho yakhe. Izenzo zethu ezilungileko azifane nokukhanya ebantwini zilethe idumo kuJehova. (Mat. 5:14-16) Asicwengekeni, sitjengise ngepilwethu bona imithetho kaJehova ilungile nokuthi uSathana unguSomalakazi. Nakungenzeka sitjhaphe, siyalungisa, sitjhuguluke besilise nemikghwa ehlazisa uJehova.—Rhu. 79:9.

6. Khuyini eyenza uJehova asiqale njengabantu abalungileko ngitjho nanyana sinesono nje?

6 Ngomhlabelo kaKrestu, uJehova uyazilibalela izono zabantu abanokukholwa. Labo abazinikela kuye uyabamukela bona bamlotjhe. Abakhethelwe ukuya ezulwini ubabiza ngokobana bamadodanakhe, kuthi ezinye izimvu azibize ngabangani bakhe abalungileko. (Jwa. 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Nanamhlanjesi, isihlengo sisenza sibe babantu abalungileko phambi kwakaBabethu, sisivulele ithuba lokufaka isandla ekucwengisweni kwebizo lakhe.

“UMBUSO WAKHO AWUFIKE”

7. EmBusweni kaZimu abantu bazokubusiswa njani ngebanga lesihlengo?

7 Emthandazwenakhe osibonelo, uJesu wathi: “Umbuso wakho awuze.” Alo isihlengo sihlangana njani nomBuso kaZimu? Phela isihlengwesi ngiso esenza kukhethwe abazi-144 000 bona babe makhosi nabaphristi ezulwini. (IsAm. 5:9, 10; 14:1) Ngemva kwalokho, uJesu nabantwaba bazokubusa woke umuntu olalelako iminyaka eyikulungwana. Koke lokho kungebanga lesihlengo. Iphasi nalo lizokutjhugululwa libe yipharadesi, kususwe isono ebantwini,  bese umndeni osezulwini nosephasini ube yinto yinye. (IsAm. 5:13; 20:6) Nakuyihloko yenyoka uSathana yona izakutshidlhwa, kususwe yoke into ephathelene nokuhlubuka kwakhe kiyo yoke indawo.—Gen. 3:15.

8. (a) UJesu wabasiza njani abafundi bakhe ekulemukeni ukuqakatheka komBuso kaZimu? (b) Thina-ke, siwusekela njani umBuso kaZimu namhlanjesi?

8 UJesu nakasephasini, wasiza abafundi bakhe babona ukuqakatheka komBuso kaZimu. Wathi nakaqeda ukubhajadiswa, wathoma-ke watjhumayela “iindaba zimnandi ngombuso kaZimu” enarheni yoke. (Luk. 4:43) Nakakhuluma nabafundi bakhe kokugcina, nakazakubuyela ezulwini, wathi abakhambe bayokufakaza ngaye “kufikela emaphethelweni wephasi.” (IzE. 1:6-8) Ukutjhumayela ngomBusokhu bekuzokuvulela abantu ithuba lokufunda ngesihlengo khona bazokusekela umBuso kaZimu. Kusesenjalo nanamhlanjesi, nathi sisawusekela umBuso kaZimu ngokusiza abafowabo lakaKrestu abasephasini ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi ngomBuso lo ephasini loke.—Mat. 24:14; 25:40.

“INTANDO YAKHO YENZIWE”

9. Yini esenza siqiniseke bona uJehova uzowufeza umnqophakhe ngabantu?

9 Kuhlekuhle uJesu bekatjho ukuthini nakazakuthi: “Intando yakho yenziwe”? Ungalibali bona uJehova unguMdali wezinto zoke. Nakathi into ethileko ayenzeke, kuyafana nokuthi yenzekile ingakenzeki njalo. (Isa. 55:11) Akazukuvumela uSathana nokuhlubuka kwakhe kutjhaphise akuhlosileko ngabantu. Kwekuthomeni, bekuvele kuyintando kaJehova bona iphaseli lizale ngabantwana baka-Adamu no-Eva abanganasono. (Gen. 1:28) Thana u-Adamu no-Eva bafa banganambeleko, ihloso kaZimu beyizokutjhiphirika. Ngikho uJehova avumela u-Adamu no-Eva bona babe nabantwana ngemva kokona kwabo. Ngesihlengo uZimu uzokunikela boke abanokukholwa ithuba lokuphila ngokungapheliko begodu banganasono. UJehova uyabathanda abantu, begodu kuyintando yakhe ukuthi labo abalalelako baphile ngendlela ebekafuna baphile ngayo.

10. Isihlengo sibazuzisa njani abantu abahlongakeleko?

10 Alo kuthiwani-ke ngeengidigidi zabantu abangakhenge babe nethuba lokwazi ngoJehova bebamlotjhe? Isihlengo sidlala indima nalapho, sibabeke emathubeni wokuthi bavuswe. UBabethu wezulwini uzobavusa baphile godu, begodu abanikele nethuba lokuthi bafunde ngalokho ebekakuhlosile bese bafumane ipilo engapheliko. (IzE. 24:15) Phela uJehova akafisi ukubona abantu bahlongakala, kodwana ufisa ukubabona baphila. Yeke njengombana amthombo wokuphila nje, uzokuba nguBaba wabantu abazokuvuswa. (Rhu. 36:10, [36:9, NW]) Lokho kusenza sibone ukuthi kubayini uJesu athi nasithandazako kufuze sithandaze sithi: “Baba wethu osezulwini.” (Mat. 6:9) UJehova unikele uJesu indima ethe tjha ekuvusweni kwabantu abahlongakeleko. (Jwa. 6:40, 44) Ayiphathwa yendima uJesu azoyidlala ePharadesi endabeni yokuvuswa kwabantu abahlongakeleko, ngombana wathi: “Ngingukuvuka nokuphila.”—Jwa. 11:25.

11. Yini uZimu ayihlosileko ‘ngesiqubutho esikhulu’?

11 UJehova akunamuntu amvalela ngaphendle emusenakhe, wathi: “Nanyana ngubani owenza intando kaZimu ungumfowethu, nodadwethu nomma.” (Mar. 3:35) Yeke lokhu kusenza sibone ukuthi kuyintando kaZimu bona “isiqubuthu esikhulu”  sabantu, begodu nesivela eentjhabeni, eenkorweni neenlimini zoke bona bamlotjhe. Yeke boke abantu abasikholelwako isihlengo nabenza intando kaZimu bangaba hlangana nalabo abarhuwelela bathi: “Isindiso ingeyakaZimethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyeMvana!”—IsAm. 7:9, 10.

12. Ihloso kaJehova ngabantu abalalelako ibonakala njani emthandazweni kaJesu osibonelo?

12 Umthandazo kaJesu osibonelo usitjengisa kuhle ukuthi iyini ihloso kaJehova ngabantu abalalelako. Yeke nathi sifuna ukwenza uJesu akutjho emthandazwenakhe lo, senze koke esingakwenza bona sicwengise ibizo lakaJehova. (Isa. 8:13) Phela ibizo lakaJesu litjho ukuthi “UJehova umSindisi,” kungakho isihlengo siphazimulisa besidumise ibizo lakaJehova. UmBuso kaZimu nawo uzokwenza abantu abalalelako bafumane iimbusiso eziza ngesihlengo. Umthandazo kaJesu osibonelo lo usenza siqiniseke ukuthi abe akunalitho engaba siqabo ekutheni intando kaZimu yenzeke.—Rhu. 135:6; Isa. 46:9, 10.

AKHEWUTJENGISE UKUTHI UYASITHOKOZELA ISIHLENGO

13. Nasibhajadiswako sisuke sitjengisa ukuthini?

13 Indlela eqakatheke khulu esingatjengisa ngayo ukuthi siyasithokozela isihlengo kuzinikela kuJehova begodu sibhajadiswe, nasenza njalo sizabe siyatjengisa ukuthi siyasikholelwa isihlengo. Nasibhajadiswako sikwenza kucace ukuthi ‘singebakaJehova.’ (Rom. 14:8) Begodu sisuke sibawa uZimu ukuthi asiphe unembeza omsulwa. (1 Pit. 3:21) Alo uJehova usiphendula njani isibaweso? Usebenzisa iingazi zomhlabelo kaKrestu bona asihlanze. Kungebangelo singanakho nokuncani ukungabaza bokuthi, koke asithembise khona uzosenzela khona.—Rom. 8:32.

Ngiziphi iindlela esingatjengisa ngazo ukuthi siyasithokozela isihlengo? (Qala iingaba 13, 14)

14. Kubayini kufuze sithande abomakhelwana bethu?

 14 Ikhona enye indlela esingatjengisa ngayo ukuthi siyasithokozela isihlengo? Asikhumbuleni ukuthi koke uJehova akwenzako ukwenziswa lithando, ngokunjalo nakithi ithando kufuze likhambe phambili ebuntwini bethu. (1 Jwa. 4:8-11) Yeke kufanele sithande abomakhelwana bethu, nasenza njalo sizabe sitjengisa ukuthi ‘sibantwana [bakababethu] osezulwini.’ (Mat. 5:43-48) Umyalo wokuthoma uthi thanda uJehova, wesibili uthi thanda umakhelwanakho. (Mat. 22:37-40) Alo singabathanda njani abomakhelwana bethu? Enye yeendlela esingakwenza ngayo kutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. Begodu nasithanda abantu, kufuze sazi ukuthi siphazimulisa uZimu. Kuyatjho-ke ukuthi nasilalela umyalo wokuthanda abanye khulukhulu abafowethu nabodadwethu, ithando lakaZimu “liphelele kithi.”—1 Jwa. 4:12, 20.

ISIHLENGO SISINIKELA “ISIKHATHI SOKUVUSELELWA” NGUJEHOVA

15. (a) Njengombana sikhuluma nje, ngiziphi iimbusiso uJehova asiphe zona? (b) Silindelwe ngiziphi ezinye iimbusiso?

15 Isilodlhelo sokuthi silitjalelwe ngokupheleleko kukuthi sisikholwe isihlengo. IliZwi lakaZimu lisiqinisekisa ngokuthi izono zethu ‘zingasulwa.’ (Funda IzEnzo 3:19-21.) Njengombana khesayidemba phambilini, uJehova usebenzisa sona isihlengo bona ambeleke ezinye iinkhonzi zakhe zephasini bona zibe madodana wommoya. (Rom. 8:15-17) Bese kuthi ‘ezinye izimvu’ zona-ke, kuba ngasuthi uJehova utlikitle iintifikeyidi zokuzimbeleka begodu zitlolwe namabizwazo. Bese kuzokuthi nase singasanasono begodu sesidlule neenlingweni zamaswaphela, uJehova uzokuthabela khulu ukutlikitla iintifikeyidi zethwezo bese asimbeleke sibe bantwana bakhe bephasini. (Rom. 8:20, 21; IsAm. 20:7-9) UJehova uzokuhlala abathanda abantwana bakhe, phela baligugu khulu kuye. Begodu neembusiso zesihlengo zizokuhlala unomphela. (Heb. 9:12) Isiphwesi angeze nanini saphelelwa sikhathi. Abe akunalitho engasiphamula sona.

16. Isihlengo sisitjhaphulule njani?

16 UDeveli naye akunanto angayenza ukukhandela abantu abaphenduka ngeqiniso abafuna ukuba mndeni kaJehova. UJesu weza ephasini wafa “kanye kwaphela.” Yeke angeze kusatlhogeka esinye isihlengo. (Heb. 9:24-26) Phela isihlengo uJesu asenzako sisula woke umonakalo esawufumana ku-Adamu. Maye uthi siyamthokoza na uKrestu ngomhlabelwakhe, kazi nje sitjhaphulukile ekulawulweni nguSathana. Nokufa asisakusabi nokukusaba!—Heb. 2:14, 15.

17. Ngebanga lokuthi uZimu uyasithanda, uzosenzelani?

17 Iinthembiso zakaZimu nakanjani zizokwenzeka. Njengombana nemithetho yemvelo ingeze yatjhentjha, uJehova naye ngeze atjhentjha. (Mal. 3:6) UJehova usiphe okudlula isipho sokuphila. Leso, lithando lakhe. Yeke “siyalazi besiyalikholwa ithando uZimu analo kithi. Iye, uZimu ulithando.” (1 Jwa. 4:16) Kungebangelo asithembise ukuthi uzokwenza iphasi libe yipharadesi elihle khulu nelithabisa tle, begodu woke umuntu uzabe anethando elifana nelakaZimu. Kwanga nathi singarhuwelela kunye neengilozi zakaZimu ezithembekileko, sithi: “Idumo nephazimulo, ukuhlakanipha, ukuthokozwa nokuhlonitjhwa, iye, amandla neenkhwepha akube kuZimethu nini nanini! Amen.”—IsAm. 7:12.