Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ihloso KaJehova Nakanjani Izokufezeka!

Ihloso KaJehova Nakanjani Izokufezeka!

“Mbala, engikukhulumileko ngizakufeza; iye, engikutlamileko ngizakwenza.”ISA. 46:11.

IINGOMA: 147149

1, 2. (a) Yini uJehova asambulele yona? (b) Incwadi ka-Isaya 46:10, 11; 55:11 isinikela siphi isiqinisekiso?

IBHAYIBHELI linamezwi wokuthoma azwakala abulula kodwana adephileko, amezwi lawo athi: “Koke kwathoma lokha uZimu nakadala izulu nephasi.” (Gen. 1:1) Kuliqiniso ukuthi kuncani khulu esikwaziko ezintweni ezinengi uZimu azidalileko, khulukhulu nasiza ezintweni ezihlanganisa umkhanyo, amandla adosela phasi nelingaphezulu lephasi, begodu nanje, kuncani esikwaziko ngephasi esiphila kilweli. (UMtj. 3:11) Nanyana kunjalo, nakunguJehova yena, usambulele ihloswakhe ngephasi kunye nabantu. Iphaseli, bekufuze libe likhaya labantu amadoda nabafazi abadalwe ngomfanekiso kaZimu. (Gen. 1:26) Bebazokuba bantwana bakhe, begodu uJehova bekazokuba nguBaba kibo.

2 Njengombana kuhlathululiwe esahlukweni sesithathu sencwadi kaGenesisi, ihloso kaJehova yahlangabezana nobudisi obuthileko. (Gen. 3:1-7) Nanyana kunjalo, ubudisobo bebungahlulwa. Kazi akakho umuntu ongajamelana noJehova. (Isa. 46:10, 11; 55:11) Yeke, singakholelwa bona ihloswakhe yekuthomeni izokuzaliseka ngesikhathi esifaneleko!

3. (a) Ngimaphi amaqiniso okuqathekile bona siwazi nasizakuzwisisa umlayezo weBhayibheli? (b) Kubayini sicoca ngamaqiniso la nje? (c) Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

3 Siyawazi begodu siwajayele khulu amaqiniso aseBhayibhelini malungana nehloso kaZimu ngephasi nabantu, kunye nendima  kaJesu Krestu ekufezekeni kwehloso kaZimu. Amaqiniso la aqakatheke khulu begodu angewokuthoma esafunda ngawo lokha nasithoma ukufunda iBhayibheli. Lokhu kwenza nathi sifune ukusiza abanye abantu bazi amaqiniso aqakathekileko la. Okwanje, njengombana sicoca ngesihlokwesi njengebandla, kufuze silwele ukumema abantu abanengi bona babekhona esiKhumbuzweni sokufa kwakaKrestu. (Luk. 22:19, 20) Abazokuba khona esiKhumbuzweni bazokuzuza okunengi malungana nehloso kaZimu. Yeke, njengombana sisesenesikhatjhana esincani ngaphambi kokufika kwesiKhumbuzo, kuzosisiza ukucabanga ngemibuzo esizoyisebenzisa bona sivuse itjisakalo yabantu esifunda nabo iBhayibheli kunye nabanye abazokuba khona esenzakalweni esiqakathekilekwesi. Sizokucoca nganasi imibuzo emithathu: Beyiyini ihloso kaZimu yekuthomeni ngephasi kunye nabantu? Yini eyatjharaganisa izinto? Begodu kubayini isihlengo sakaJesu kungiso esibangela bona kuzaliseke ihloso kaZimu?

BEYIYINI IHLOSO YOMDALI YEKUTHOMENI?

4. Indalo imphazimulisa njani uJehova?

4 UJehova Mdali omangalisa tle! Yoke into ayidalako isezingeni eliphakemeko. (Gen. 1:31; Jor. 10:12) Ubuhle nokuhleleka okusendalweni kusifundisani? Nasiqale indalo, kuyasikara ukuhlakanipha kwakaJehova ezintweni azidalileko ezincani nezikulu, zoke zifeza okuthileko ekufezekeni kwehloswakhe. Ngubani ongathi ayimkari indlela amasotja womzimba womuntu akheke ngayo, ukwakheka komntwana osesemncani, namkha ubuhle obuvela elangeni naliyokutjhinga? Siyayithokozela indalo ngombana vele sadalwa sinamazizo wokuthabela izinto ezihle.—Funda IRhubo 19:2, [19:1, NW]; 104:24.

5. Yini uJehova ayenzako eqinisekisa ukuthi yoke indalo isebenza ngokubambisana?

5 Njengombana singakubona endalweni, uJehova usibekele imikhawulo. Ubeke imithetho yemvelo kunye nemithetho yokuziphatha begodu waqiniseka bona isebenzisana kuhle. (Rhu. 19:8-10, [19:7-9, NW]) Kungebangelo nawuthi uqala iphasi mazombe, yoke into ekhona inendawayo begodu isebenza ngendlela ekhambisana nehloso kaZimu. UJehova ubekele indalwakhe indlela okufuze isebenze ngayo ngokubambisana. Ngaphezu kwalokho, umthetho wamandla adosela phasi ufumaneka kiyo yoke indawo, ngitjho nelwandle begodu unomthelela othileko ezintweni eziphilako ephasinapha. Yoke indalo, okufaka phakathi nabantu, yenza begodu isebenza ngemithetho ebekwe nguJehova le. Kusemtarini ukuthi indlela indalo ehleleke ngayo, itjengisa ukuthi uZimu unehloso ngephasi nabantu. Nasitjhumayelako, kghani singacoca nabantu ngendlela uJehova ahlele kuhle ngayo indalo?—IsAm. 4:11.

6, 7. Ngiziphi izipho uJehova azinikela u-Adamu no-Eva?

6 Ihloso kaJehova yekuthomeni bekukobana abantu bahlale isiphelani ephasinapha. (Gen. 1:28; Rhu. 37:29) Wanikela u-Adamu no-Eva imihlobohlobo yezipho, ngokuzithandela wabavumela bona bathabele ukuphila. (Funda uJakopo 1:17.) UJehova wabanikela ikululeko yokuzikhethela, wabanikela ikghono lokwenza iinqunto, kunye nekghono lokuthanda nokuthabela ubungani. UMdali wakhuluma no-Adamu wamyala ngendlela okufuze alalele ngayo. U-Adamu godu wafunda nendlela yokutlhogomela iindingo zakhe kunye nendlela yokutlhogomela iinlwana nephasi. (Gen. 2:15-17, 19, 20) UJehova wadala u-Adamu no-Eva wabanikela ikghono lokunambitha, lokuthinta, lokubona, lokuzwa kunye nelokurhogela.  Ngaphezu kwalokho, bebazokuthabela ubuhle bendalo esePharadesi. Indalo yokuthoma ebabantu, beyizokuthabela umsebenzi owanelisako, begodu bebazokufumana zoke izinto abazithandako.

7 Yini enye ebeyiyingcenye yehloso kaZimu? UJehova wadala u-Adamu no-Eva wabanikela ikghono lokufunyana abantwana abanganasono. UZimu bekahlele nokuthi abantwana babo nabo babe nabantwana, bekube kulapho kuzaliseka iphasi loke ngomndeni wabantu. Bekafuna u-Adamu no-Eva nabanye ebabazokuba babelethi bona bathande abantwababo njengombana noJehova athanda abantwana bakhe bokuthoma abayindalo. Iphasi, nakho koke okukilo, bekuzokuba likhaya labo isiphelani.—Rhu. 115:16.

YINI EYATJHARAGANISA IZINTO?

8. Umthetho okuGenesisi 2:16, 17 wafeza yiphi ihloso?

8 Izinto akhenge zikhambe ngendlela uJehova ebekahlele ngayo. Kubayini? UJehova wanikela u-Adamu no-Eva umthetho obulula ebewuzotjengisa bona bayawulemuka na umkhawulo wekululekwabo. Wathi kibo: “Ungazidlela ngokuthanda kwakho nanyana ngimuphi umuthi osesivandeni, kodwana ungawudli umuthi wokwazi koke ngombana mhlana uwudlako uzokufa kokufa.” (Gen. 2:16, 17) Bekungasibudisi ngo-Adamu no-Eva bona bazwisise umthetho lo, godu kungakafuzi bona babe madolo nzima bona bawulalele. Kazi bebanokudla okunengi, okhunye kubabhalela nokobana bakudle.

9, 10. (a) USathana wammangalela ngani uJehova? (b) U-Adamu no-Eva baqunta ukwenzani? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

9 USathana uDeveli wasebenzisa inyoka ukulinga u-Eva bona angamlaleli uBabakhe, uJehova. (Funda uGenesisi 3:1-5; IsAm. 12:9) USathana wayenza yaba yindaba ekulu yokuthi uZimu wathi abantu kunomuthi okungakafuzi bawudle esimini. Kuhlekuhle bekathi kibo: ‘Nitjho ukuthi aninakululeko yokwenza enikuthandako?’ Walandela ngokubatjela amalakazi naka, wathi: “Awa, anikazukufa!” Walinga ukukhohlisa u-Eva ngokuthi akutlhogeki bona alalele uZimu, ngokumtjela athi: “UZimu uyazi bonyana mhlazana nisidlako, amehlwenu azokuvuleka.” USathana begade afuna bakholelwe bona uJehova bekangafuni bona badle isithelweso ngombana nabangasidla bebazokuhlakanipha. Ngaphezu kwalokho, uSathana waleya amala godu wathi kibo: ‘Nizokwazi koke njengoZimu.’

10 Njeke besele isele ngaku-Adamu no-Eva bona baqunte ukuthi bazokwenzani. Kghani bebazokulalela uZimu namkha balalele inyoka le? Baqunta ukungamlaleli uZimu. Isiqunto sabeso sabenza bafana noSathana boke njalo bavukela uZimu. Balahla uBababo uJehova, balahlekelwa nalivikeleko lakhe.—Gen. 3:6-13.

11. Kubayini uJehova angakubekezeleli ukungalaleli?

11 Ngokungalaleli uJehova, u-Adamu no-Eva bafunyana isono. Ngaphezu kwalokho, umphumela wokungalaleli kwaba kuhlukaniswa noJehova ngombana “amehlwakhe acwenge khulu kobana angaqalana nobukhohlakali.” Ngalokho, “angeze wabekezelela ubumbi.” (Rhab. 1:13) Phela ngathana uJehova bekabubekezelela ubumbi, ihlalakuhle yezinto eziphilako ezisezulwini nephasinapha bezizokuba sengozini. Ngaphezu kwalokho, ngathana akakenzi litho ngesono abasenze e-Edeni, abantu bebazozibuza ukuthi inga-kghani kunokuthileko na akufihlako uZimu. Kodwana uJehova uthembekile begodu akazitjhentjhi iinkambisolawulo zakhe. (Rhu. 119:142) Kanti godu ikululeko yaka-Adamu no-Eva yokuzikhethela beyingatjho bona kufuze bangawulaleli  umthetho kaZimu. Umphumela abaqalana nawo ngebanga lokungalaleli uJehova kwaba kukufa babuyela ehlabathini njengombana bathathwa kiyo.—Gen. 3:19.

12. Yini eyenzeka ebantwaneni baka-Adamu?

12 Ngesikhathi u-Adamu no-Eva badla isithelo, bazenza bona bangasabi malunga womndeni kaZimu wephasi loke. UZimu wabaqotjha esimi ye-Edeni, balahlekelwa lilungelo lokuphila khona godu. (Gen. 3:23, 24) Ngokubaqotjha e-Edeni, uJehova wabenza bavuna umphumela wokukhetha abakwenzileko kokungamlaleli uJehova. (Funda uDuteronomi 32:4, 5.) Njengombana besele banesono, abantu bebangeze basakghona ukutjengisa ubuntu bakaJehova ngokupheleleko. U-Adamu akhenge azilahlekisela yena kwaphela ikusasa elihle, kodwana wadlulisela nebantwaneni bakhe ukungapheleli okusisono nokufa. (Rom. 5:12) Wadima inzalwakhe ithuba lokuphila isiphelani. Ngaphezu kwalokho, bebangekhe basakghona ukuba nabantwana abanganasono, kanti nabantwana babo nabo bebangekhe babenabantwana abanganasono. Ngemva kokwenza u-Adamu no-Eva bona bahlubuke kuZimu, uSathana khenge agcine lapho, waragela phambili nokudurhisa abantu, bekube nje usenza soneso.—Jwa. 8:44.

ISIHLENGO SIVALA ISIKHALA

13. UJehova ubafunela ini abantu?

13 Ithando lakaZimu ngabantu liyakghodlhelela. Ngitjho nanyana u-Adamu no-Eva bangakhenge balalele, kodwana usafuna abantu babe nobuhlobo obuhle naye. Akafuni namunye umuntu bona afe. (2 Pit. 3:9) Yeke, uZimu wenza ihlelo ebelizokuvumela abantu bona balungise ubuhlobo babo naye, kukulapho yena angazitjhentjhi iinkambisolawulo zakhe. UJehova wakwenza njani lokho?

14. (a) Incwadi kaJwanisi 3:16, ithi ngiliphi ilungiselelo uZimu alenzako bona abuyisane nabantu? (b) Ngimuphi umbuzo esingawubuza nasicoca nabantu abanekareko?

14 Funda uJwanisi 3:16. Inengi labantu abazokubakhona esiKhumbuzweni bazolazi ngehloko iveseli. Kodwana umbuzo kukuthi, isihlengo sakaJesu sikwenza njani bona sifunyane ukuphila okungapheliko? Ijima lokumemela abantu esiKhumbuzweni, isiKhumbuzo ngokwaso nokubuyela khulukhulu ebantwini ebebakhona esiKhumbuzweni, kuzosinikela ithuba lokubasiza bona bazwisise ipendulo yombuzo oqakathekileko lo. Abantwaba bazokukareka lokha nabazwisisa kuhle ukuthi uJehova usithanda kangangani begodu uhlakaniphe kangangani njengombana asenzele ilungiselelo lesihlengo. Ngimaphi amaphuzu esingawaveza lokha nasikhuluma ngesihlengo?

15. UJesu bekahluke njani ku-Adamu?

15 UJehova wanikela ngomuntu onganasono bona abe sihlengo. Umuntu lo bekufuze athembeke kuJehova begodu azimisele ukunikela ngepilwakhe ngebanga labantu abalahlekileko. (Rom. 5:17-19) UJehova wadlulisela ukuphila kwendalwakhe yokuthoma ukusuka ezulwini kuze ephasinapha. (Jwa. 1:14) UJesu waba mumuntu opheleleko, njengo-Adamu. Ngokungafaniko no-Adamu, uJesu wakghona ukuphila ngokwendlela ekufuze umuntu opheleleko aphile ngayo nangokwalokho uJehova akulindeleko. Ngitjho nanyana angaphasi kwegandelelo elikhulu, uJesu khenge one namkha angayilaleli imithetho kaZimu.

16. Kubayini isihlengo sisisipho esiligugu?

16 Njengombana bekamumuntu onganasono, uJesu bekangasindisa abantu esonweni ngokubafela. Waba ngikho patsi lokho u-Adamu abhalelwa ukuba ngikho, waba mumuntu onganasono othembelileko nomlalelako uZimu. (1 Thim. 2:6) UJesu waba sihlengo  ‘kwabanengi’ okufaka hlangana amadoda, abafazi nabentwana. (Mat. 20:28) Isihlengo siyindlela erholela ekuzalisekeni kwesithembiso sakaZimu sekuthomeni. (2 Kor. 1:19, 20) Isihlengo sinikela boke abathembekileko ithuba lokuphila isiphelani.

UJEHOVA WASIVULELA INDLELA YOKUBUYELA KUYE

17. Isihlengo sivula liphi ithuba?

17 UJehova wazidela khulu nakazasenzela isihlengo. (1 Pit. 1:19) Ubathanda khulu abantu kangangobana kwamkosa bona anikele ngendodana okungiyo yodwa anayo. (1 Jwa. 4:9, 10) Yeke singatjho sithi, uJesu uthatha indima kababethu wokuthoma, u-Adamu. (1 Kor. 15:45) Ngalokho, uJesu ubuyisela okungaphezu kokuphila, usinikela nethuba lokubuyela emndenini kaZimu. Iye, ngelungiselelo lomhlatjelo kaJesu, uJehova uyabamukela abantu emndeninakhe ngaphandle kokwehlisa iinkambisolawulo zakhe zokulunga. Kghani akududuzi na ukucabanga ngesikhathi lapho boke abantu abathembekileko bazokuphelela bangasabi nesono? Kuzokuba nokubambisana hlangana komndenakhe wephasini nowezulwini. Ngesikhatheso sizokuba bantwana bakaZimu.—Rom. 8:21.

18. UJehova uzokuba nini “ngongaphezu kwakho koke”?

18 Ukungalaleli kwakaSathana akhenge kuvimbele uJehova bona atjhengise abantu bona ubathanda kangangani, akhenge godu kuvimbele nabantu abanesono bona bathembeke kuJehova. Ngelungiselelo lesihlengo, uJehova uzokwenza boke abantwana bakhe bona babengabalungileko. Akhusuthi uyacabanga bona kuzokuba njani lokha boke ‘ababona iNdodana bakholwe kiyo’ bazokufumana ukuphila isiphelani. (Jwa. 6:40) Ngebanga lethando lakhe nokuhlakanipha kwakhe, uJehova uzokuceda isono emndeninakhe njengombana vele bekuyihloswakhe yekuthomeni. UJehova, uBabethu ngesikhatheso uzokuba “ngongaphezu kwakho koke.”—1 Kor. 15:28.

19. (a) Ukuthabela isihlengo kufuze kusitjhukumisele bona senzeni? (Qala ibhoksi elithi ‘ Asifuneni Abantu Abazisako.’) (b) Ngisiphi isici sesihlengo esizosidemba ngokulandelako?

19 Ukuthabela kwethu isihlengo kufuze kusitjhukumisele bona senze okusemandlenethu ekusizeni abantu bazi ukuthi bangazuza esiphweni esiligugu esivela kuZimu. Kufuze abantu bazi ukuthi isihlengo sililungiselelo lethando uJehova alinikela boke abantu, ngaleyondlela bazifumanele nethuba lokuphila isiphelani. Nanyana kunjalo, isihlengo safeza okukhulu ukudlula lokho. Isihloko esilandelako sizositjengisa ukuthi isihlengo siwalungisa njani amala uSathana awaleya esimini ye-Edeni.