Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bobani Abarhola Abantu BakaZimu Namhlanjesi?

Bobani Abarhola Abantu BakaZimu Namhlanjesi?

“KhumbuIani abarholi benu.”—HEB. 13:7.

IINGOMA: 121, 43

1, 2. Ngemva kokunyukela kwakaJesu ezulwini, yini okungenzeka abapostoli bakhe bebazibuza yona?

ABAPOSTOLI bakaJesu bebajame eNtabeni ye-Oliva, baqale phezulu. Ngesikhatheso bebabone ikosabo nomnganabo, uJesu, anyukela phezulu, athwalwa lilifu. (IzE. 1:9, 10) Iminyaka emibili yoke uJesu bekabafundisa, abakhuthaza, begodu abarhola abafundi bakhe. Kodwana nje, besele angasekho. Bebazokwenzani?

2 UJesu wanikela abalandeli bakhe umlayezo wathi: “Nizakuba bofakazi bami eJerusalema, kiyo yoke iJudiya neSamariya kufikela emaphethelweni wephasi.” (IzE. 1:8) Bebazosifeza njani isabelweso? Iye, uJesu begade abaqinisekisile bona bebazokufumana ummoya ocwengileko. (IzE. 1:5) Nanyana kunjalo, ijima lokutjhumayela lephasi lokeli belitlhoga ihlangano ezolinqophisa. UJehova wasebenzisa abajameli abababantu bona anqophise begodu ahlele abantu bakhe esikhathini sekadeni. Ngebangelo, mhlamunye nabapostoli khebazibuza ukuthi, ‘Kghani uJehova uzokukhetha umrholi omutjha na?’

3. (a) Ngemva kokunyukela kwakaJesu ezulwini, ngisiphi isiqunto esiqakathekileko abapostoli abathembekileko abasenzako? (b) Sizokucoca ngani esihlokwenesi?

 3 Ngemva kweemveke ezimbili, abafundi bakaJesu baqala imiTlolo, benza irhubhululo, bathandazela ukuhlakanipha nesinqophiso, bebakhetha noMatiyasi bona athathe indawo kaJudasi Iskariyodi abempostoli we-12. (IzE. 1:15-26) Kubayini ukukhethokhu bekuqakathile kuJehova nakibo? UMatiyasi abamkhethileko loya wadlala indima eqakatheke khulu ehlanganweni. * UJesu khenge akhethe abapostoli bakhe bona azozithabisa nabo, kunalokho wabakhetha bona bazokufeza indima eqakatheke khulu hlangana nabantu bakaZimu. Beyiyini indima leyo, begodu uJehova wabasiza njani bona bafeze indimabo asebenzisa uJesu? Ngimaphi amalungiselelo afanako akhona namhlanjesi hlangana kwabantu bakaZimu? ‘Singabakhumbula njani labo abarholako’ hlangana nathi, khulukhulu labo abakha “inceku ethembekileko nehlakaniphileko”?—Heb. 13:7; Mat. 24:45.

IHLANGANO EBONAKALAKO NGAPHASI KOMRHOLI ONGABONAKALIKO

4. Abapostoli kunye nabanye abadala eJerusalema badlala yiphi indima ngesikhathi sabapostoli?

4 NgePentekoste langesikhathi sabapostoli, abapostoli bathoma badosa phambili ebandleni lobuKrestu. Nakuzakwenzeka lokho, “uPitrosi wasikima nabalitjhumi nanye” watjhumayeza isiqubuthu esikhulu kunye namaJuda namaphroselithe ngeendaba ezimnandi ezisindisa ukuphila. (IzE. 2:14, 15) Inengi labantwabo laba makholwa. Ngemva kwalokho, amaKrestu amatjha la ‘azinikela efundisweni yabapostoli.’ (IzE. 2:42) Abapostoli ngibo abekade batlhogomela iimali zebandla. (IzE. 4:34, 35) Bebatlhogomela iindingo zabantu bakaZimu, bebatjho amezwi naka: “Sizakunikela soke isikhathi sethu ekuthandazeni nemsebenzini wokutjhumayela.” (IzE. 6:4) Bahlela nokuthi abaTjhumayeli abanelemuko barage nomsebenzi wobuvangeli nakwamanye amasimu amatjha. (IzE. 8:14, 15) Ngokukhamba kwesikhathi, namanye amaKrestu azesiweko ahlanganyela nabapostoli ekunqophiseni iindaba zamabandla. Njengombana bebasihlopha esibusako, ngibo ebegade banqophisa amabandla woke.—IzE. 15:2.

5, 6. (a) Ummoya ocwengileko wasisekela njani isihlopha esibusako? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Iingilozi zasisekela njani isihlopha esibusako? (c) IliZwi lakaZimu lasinqophisa njani isihlopha esibusako?

5 AmaKrestu wangesikhathi sekadeni bewakulemuka ukuthi isihlopha esibusako sinqotjhiswa nguJehova asebenzisa uMrholawo, uJesu. Yini ebeyibenza baqiniseke? Kokuthoma, mumoya ocwengileko ebewusekela isihlopha esibusako. (Jwa. 16:13) Ummoya ocwengileko wanikelwa boke abamaKrestu azesiweko, khulukhulu bewuvumela abapostoli nabanye abadala eJerusalema bona bafeze izabelo zabo njengabadosi phambili. Ngokwesibonelo, eminyakeni yama-49, ummoya ocwengileko wanqophisa isihlopha esibusako bona senze isiqunto malungana nendaba yokusoka. Nakumabandla wona, alandela isinqophisweso begodu “aqiniswa ekukholweni akhula malanga woke.” (IzE. 16:4, 5) Incwadi ebeyiphethe isiquntweso yaveza godu nokuthi isihlopha esibusako satjengisa bona sinommoya kaZimu, ngombana nasithatha isiquntwesi kwavele kwabonakala ukuthi sinethando nokukholwa.—IzE. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 Kwesibili, iingilozi ngizo ebezisiza isihlopha esibusako. Ngaphambi kobana uKorneliyasi abhajadiswe njengomKrestu wakwezinye  iintjhaba wokuthoma ongakasoki, ingilozi yanqophisa uPitrosi. Ngemva kobana uPitrosi atjhumayele kuKorneliyasi neenhlobo zakhe, ummoya ocwengileko wangena kibo nanyana bebangakasokwa nje. Isenzwesi satjhukumisela abapostoli nabanye bona benze intando kaZimu bamukele abantu bakwezinye iinarha abangakasokwa ebandleni lobuKrestu. (IzE. 11:13-18) Ngaphezu kwalokho, iingilozi zathuthukisa umsebenzi wokutjhumayela, zisekela isihlopha esibusako njengombana bekungiso ebesitlhogomela umsebenzi lo. (IzE. 5:19, 20) Kwesithathu, iliZwi lakaZimu lanqophisa isihlopha esibusako. Lokha nabakhupha isinqophiso esithileko esivela ehlanganweni, abadala abazeswe ngommoyaba bebalandela lokho okutjhiwo miTlolo.—IzE. 1:20-22; 15:15-20.

7. Kubayini sithi uJesu bekawanqophisa namaKrestu wekadeni?

7 Nanyana isihlopha esibusako besinamandla wokwenza iinqunto ebandleni lekadeni, bebakwazi kuhle begodu bakulemuka bona uMrholabo nguJesu. Umpostoli uPowula khewathi: “Nguye [uKrestu] owabela abanye bona babe bapostoli.” Wabuye wathi: “Asikhulumeni iqiniso ngethando, ngakho koke sikhulele kiloyo oyihloko okunguKrestu.” (Efe. 4:11, 15) Kunokobana bazithiye ngebizo lompostoli munye owaziwako, abafundi babizwa “bona maKrestu.” (IzE. 11:26) Iqiniso kukuthi kuPowula bekuqakatheke khulu “ukubambelela eemfundisweni,” namkha ukwenza ngokutjho kwemiTlolo ebekukhuthazwa bapostoli namanye amadoda ebekabadosi phambili. Wathi godu uPowula: “Kodwana ngifuna nazi bonyana ihloko yenye nenye indoda [kuhlanginise namalunga wesihlopha esibusako] nguKrestu, . . . kanti ihloko kaKrestu nguZimu.” (1 Kor. 11:2, 3) Iye, ngaphasi kokurhola kwakaJehova uZimu, uKrestu Jesu ophazinyulisiweko bekasolo amrholi webandla.

“UMSEBENZI LO AKUSIWO UMSEBENZI WOMUNTU”

8, 9. Esikhathini sekadeni, ngiyiphi indima eqakathekileko eyadlalwa nguMzalwana uRussell?

8 Esikhathini sekadeni, uCharles Taze Russell nabakhambisani bakhe bazinikela bona bavuselele ukukhulekela kwamambala kwamaKrestu. I-Zion’s Watch Tower Tract Society eyathonywa ngokusemthethweni ngo-1884, yabambisana noMzalwana uCharles Taze Russell ekurhatjheni amaqiniso aseBhayibhelini ngeenlimi ezinengi ezihlukahlukeneko njengombana ngesikhatheso begade angumongameli. * Bekamfundi okhutheleko weBhayibheli, begodu bekangasabi ukuveza iimfundiso zamala ezinjengefundiso yakaZiquzintathu kunye nokungafi komphefumulo. Waveza ukuthi uKrestu bekazokubuya angabonwa mumuntu, nokuthi ‘isikhathi sezizwe’ besizokuphela ngo-1914. (Luk. 21:24) UMzalwana uRussell wanikela ngesikhathi sakhe, amandlakhe, kunye nemalakhe. Koke lokhu bekakwenza ngombana bekafuna ukutjela abantu amaqiniso aseBhayibhelini. Kuyakhanya-ke ukuthi esikhathini esiqakathekilekweso, uJehova kunye nehloko yebandla basebenzisa uMzalwana uRussell.

9 UMzalwana uRussell khenge azifunele idumo ebantwini ngalokho. Watjho naka amezwi ngo-1896: “Asifuni ukusatjwa begodu asifuni nokukhulekelwa, ngebanga lezinto esizitlolako; godu asifisi nokubizwa ngabaFundisi namkha abaHlonitjhwa. Asifisi nokobana abantu bathiywe ngamagamethu.” Wabuye wathi: “Umsebenzi lo akusiwo umsebenzi womuntu.”

10. (a) UJesu wayikhetha nini “inceku ethembekileko nehlakaniphileko”? (b) Hlathulula bona sahlukaniswa njani isihlopha esibusako egameni elithi-Watch Tower Society.

10 Eminyakeni emithathu ngemva kokuhlongakala kwakaMzalwana uRussell ngo-1919,  uJesu wanyula “inceku ethembekileko nehlakaniphileko” bona ilawule umsebenzi. Kubayini enza njalo? Bekenzela bona iinceku zakhe ‘zigome ngesikhathi esifaneleko.’ (Mat. 24:45) Ngitjho naseminyakeni leyo, isiqhema esincani sabazalwana abazesiweko ebebakhonza emzimkhulu oseBrooklyn, eNew York, balungiselela bebanikela abalandeli bakaJesu iimfundiso ezivela eBhayibhelini. Igama elithi “isihlopha esibusako” lathoma ukuvela eencwadini zethu kusukela eminyakeni yabo-1940, ngesikhathesi inengi labantu belicabanga ukuthi isihlopha esibusako sihlobene eduze ne-Watch Tower Bible and Tract Society. Kwathi ngo-1971, isiHlopha esiBusako sahlukaniswa kuhle egameni elithi-Watch Tower Society, okubajameli bomthetho nabanqophisi babo. Eminyakeni yamuva nje abazalwana abafanelekako ‘bezinye izimvu’ bakhonza njengabanqophisi bezomthetho beHlangano kunye neminye iminyango ekhona esetjenziswa babantu bakaZimu, ukwenza njalo kunikela isiHlopha esiBusako ithuba lokudzimelela ekutlhogomeleni abantu, ngokukhupha iinqophiso neyiyalezo. (Jwa. 10:16; IzE. 6:4) IsiThala sakaJulayi  15 2013 sayihlathulula kuhle indaba ‘yenceku ethembekileko nehlakaniphileko,’ sathi siqhema esincani sabazalwana abazesiweko abenza isiHlopha esiBusako.

Isihlopha esibusako ngeminyaka yabo-1950

11. IsiHlopha esiBusako sisebenza njani?

11 IsiHlopha esiBusako nasenza iinqunto eziqakathekileko abazalwana labo bahlangana ndawonye. Njani? Amalunga ahlangana qobe veke, okwenza bona umrhala wokukhulumisana uhlale uvulekile begodu kunobunye. (IzA. 20:18) Umnyaka ngamunye, abazalwana ababa bosihlalo bayadlhegana njengombana banganakho ukuthi elinye ilungu lesiHlopha esiBusako liqakatheke khulu ukudlula elinye. (1 Pit. 5:1) Bese kuba namakomidi asithandathu nawo angaphasi kwesiHlopha esiBusako, yeke emakodini la, abazalwana bayadlhegana nakuziwa endabeni yokuba ngusihlalo. Ilungu ngalinye aliziqali njengomdosi phambili wabazalwana elisebenza nabo, kodwana liziqala njengengcenye ‘yekhaya’ elondliwa yinceku ethembekileko nehlakaniphileko begodu lilalela abanqophisako.

Kusukela yathonywa ngo-1919, inceku ethembekileko beyilokhu ilungiselela abantu bakaZimu iimfundiso ezivela eBhayibheli (Qala iingaba 10, 11)

“NGIYIPHI-KE INCEKU ETHEMBEKILEKO NEHLAKANIPHILEKO?”

12. Njengombana isiHlopha esiBusako singaziqali njengesingenzi ubutjhapho, namkha njengesingabhalelwa lilitho, lokhu kuphakamisa miphi imibuzo?

12 IsiHlopha esiBusako asiziqali njengesingenzi ubutjhapho, namkha njengesingabhalelwa lilitho. Yeke, naso singabenza ubutjhapho nakuziwa eemfundisweni zekolo namkha nalokha nasikhupha iinqophiso. Ekhabolakhona, ku-Watch Tower Publications Index kunesihloko esithi, “Beliefs Clarified,” esiveza indlela okuthuthukiswe ngayo indlela esizwisisa ngayo imiTlolo kusukela ngo-1870. Khona uJesu akhenge asitjele ukuthi incekwakhe izokusinikela iimfundiso ezipheleleko ezinganabo ubutjhapho. Yeke, singawuphendula njani umbuzo othi: “Ngiyiphi-ke inceku ethembekileko nehlakaniphileko?” (Mat. 24:45) Ngibuphi ubufakazi esibubonako bokuthi mbala isiHlopha esiBusako ngiso esifeza isabelwesi? Akhe godu sihlolisise izinto ezintathu ezanqophisa isihlopha esibusako sakadeni.

13. Ummoya ocwengileko usisize njani isiHlopha esiBusako?

13 Ubufakazi bokubakhona kommoya ocwengileko. Ummoya ocwengileko wasiza isiHlopha esiBusako bona sizwisise iimfundiso ezisemiTlolweni ebegade zingazwisiseki ngaphambili. Ngokwesibonelo, akhucabange nje ngeenkolelo esikhulume ngazo eengabeni ezidlulileko zesihlokwesi. Kungaba butjhapho obungangobutjhapho nasingabuka umuntu simnikele idumo sithi nguye okghone ukuhlathulula “Izinto ezizikileko zakaZimu”! (Funda yoku-1 Korinte 2:10.) IsiHlopha esiBusako sakade satjhukumisela umpostoli uPowula bona atlole amezwi naka: ‘kungasi  ngamezwi esiwafundiswe ngokuhlakanipha komuntu kodwana ngamezwi esiwafundiswe mumoya.’ (1 Kor. 2:13) Ngemva kokudlula kwamakhulu weminyaka kuneenhlubuki kunye nokungazwisiswa kwamaqiniso weBhayibheli, ukhona na umuntu, ngaphandle kommoya ocwengileko ongahlathulula ukuthi kubayini izinga lokuzwisisa iimfundiso zeBhayibheli kukhule kangaka kusukela ngo-1919?

14. Sicabanga ngalokho okutjhiwo yisAmbulo 14:6, 7, iingilozi zibasiza njani abantu bakaZimu namhlanjesi?

14 Ubufakazi besizo leengilozi. Namhlanjesi isiHlopha esiBusako siqalene nomsebenzi omkhulu tle wokutlhogomela umsebenzi wokutjhumayela ephasini mazombe owenziwa batjhumayeli abangaphezu kweengidi ezibunane. Yini eyenze umsebenzi lo bona uphumelele? Iingilozi zibenomthelela omkhulu. (Funda IsAmbulo 14:6, 7.) Kanengi sihlangana nabantu ebegade batlhoga isizo, abanye babo bebathandazele ukusizwa. * Ukukhula komsebenzi wokutjhumayela nokufundisa abantu iqiniso eliseBhayibhelini, nanyana sigandelelwa begodu sivinjelwa bona singawenzi umsebenzi lo, lokho kubufakazi bokuthi kunesizo esilifunyanako, ingasi semuntwini kodwana silifunyana kokuthileko okungaphezu komuntu.

15. Ngikuphi ukuphambana okukhona hlangana kwesiHlopha esiBusako nabarholi bamaSondo? Nikela isibonelo.

15 Ukuthembela eliZwini lakaZimu. (Funda uJwanisi 17:17.) Khesikhumbule lokho okwenzeka ngo-1973. IsiThala sangoJuni 1 sabuza naku umbuzo: “Abantu abangakayilisi imikhubabo yokubhema igwayi kufanele  babhajadiswe na?” Ipendulo yakhona yathi: “Ubufakazi bemiTlolo butjengisa ukuthi akukafuzi babhajadiswe.” Ngemva kokuveza imitlolo eminengi, IsiThala sahlathulula nokuthi kubayini kufuze asuswe umuntu obhemako ongaphenduki. (1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7:1) Sathi: “Umuntu obhemako begodu angenzi umzamo othileko wokulisa, akazihloniphi iimfundiso zeBheyibheli. UZimu nguye okhuphe umthetho lo, begodu uyivezile indlela azizwa ngayo eliZwini lakhe elitloliweko.” Inga-kghani ikhona ihlangano yekolo ekheyathembeka ngokupheleleko eliZwini lakaZimu, ngitjho nanyana lokho kungabalahlekisela ngamalungu wesondo? Incwadi ethileko ekhuluma ngeenkolo e-United States yathi: “AbaRholi bamaKrestu batjhentjhatjhentjha iimfundiso neenkolelo zabo ukwenzela bona zikhambisane namalunga wamasondwabo begodu bazuze nabanye abanengi abasemphakathini.” Nengabe amalunga wesiHlopha esiBusako alandela lokho okutjhiwo liliZwi lakaZimu nawenza iinqunto kunemibono yabantu, nakunjalo, kghani bobani abarhola abantu bakaZimu namhlanjesi?

“KHUMBULANI LABO ABARHOLAKO”

16. Ngiyiphi indlela esingasikhumbula ngayo isiHlopha esiBusako?

16 Funda yebeHebheru 13:7. Ibizo elithi “khumbulani” lingatjho godu lithi “khulumani ngabo.” Yeke indlela ‘esingabakhumbula ngayo labo abarholako’ kukuthi sibathandazele lokha nasikhuluma noJehova, khulukhulu sithandazele isiHlopha esiBusako. (Efe. 6:18) Singacabanga ngomthwalwabo wokusihlathululela iimfundiso eziseBhayibhelini, ukutlhogomela umsebenzi wokutjhumayela, nokutlhogomela iminikelo esiyinikela ehlanganweni. Koke kusenza sibone ukuthi mbala kuyatlhogeka bona sibathandazele!

17, 18. (a) Sibambisana njani nesiHlopha esiBusako? (b) Ukutjhumayela kuyisekela njani inceku ethembekileko noJesu?

17 Ukukhumbula isiHlopha esiBusako kufaka hlangana nokuthi silalele lokho esikutjhoko, silandele neenqophiso abasinikela zona, ingasi ukubathandazela kwaphela. IsiHlopha esiBusako ngiso esisinikela iinqophiso esizifumana eencwadini, kunye nasemihlanganweni emincane nemikhulu. Ngaphezu kwalokho, ngiso esijamisa ababonisi beemfunda, bese bona bajamisa abadala bamabandla. Abajikelezi bona bakhumbula isiHlopha esiBusako ngokuthi balalele iinqophiso ezivela kiso. Soke sihlonipha uMrholethu, uJesu, ngokulalela amadoda arholako uJesu awakhethileko bona asinqophise.—Heb. 13:17.

18 Lokha nasizinikela emsebenzini wokutjhumayela, sisuke sitjengisa ukuthi sikhumbula isiHlopha esiBusako. Nasikhumbula kuhle, uPowulu wasikhuthaza bona silingise ukukholwa kwabarholako hlangana nathi. Inceku ethembekileko itjengise itjisakalwayo ngokuthuthukisa kunye nokutjhumayela ngeendaba ezimnandi zomBuso. Kghani ungomunye wezinye izimvu osekela abazesiweko emsebenzini oqakathekileko lo? Kuzokuthabisa lokha nawuzwa uMrholakho, uJesu, nakathi: “Lokha nanenzela oyedwa wabafowethu abancancanaba, nenzele mina.”—Mat. 25:34-40.

19. Kubayini uzimisele ukulandela uMrholakho, uJesu?

19 Ngesikhathi uJesu abuyela ezulwini, khenge abalahle abalandeli bakhe. (Mat. 28:20) UJesu bekakwazi kuhle ukuthi ummoya ocwengileko, iingilozi, kunye neliZwi lakaZimu kumsize njani bona abemrholi ngesikhathi asephasini. Yeke, unikele inceku ethembekileko namhlanjesi isizo elifanako. Amalunga wenceku ‘alandela iMvana nanyana kukuphi lapha iya khona’ njengamaKrestu azesiweko. (IsAm. 14:4) Nasilandela isinqophiso sabo, sisuke silandela uMrholethu, uJesu. Esikhathini esingaphelisi ihliziyo, uzosirholela ekuphileni isiphelani. (IsAm. 7:14-17) Akakho namunye umuntu ongasinikela lokho!

^ isig. 3 Kuyakhanya ukuthi uJehova bekahlose bona kube bapostoli abali-12 abakha iinsekelo zeJerusalema elitjha. (IsAm. 21:14) Godu, bekunganatlhogeko yokobana kujanyiselelwe nanyana ngimuphi umpostoli othembekileko obekazokutjhinga ezulwini ngemva kokuphela kokuphila kwakhe kwasephasinapha.

^ isig. 8 Kusukela ngo-1955 bekube nje, ukusebenzisanokho kwaba yihlangano esele yaziwa ngokuthi yi-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ isig. 14 Qala incwadi ethi, ‘Ukunikeza Ubufakazi Obuphelele’ NgoMbuso KaNkulunkulu,’ kk. 58-59.