Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Amaphayona uGeorge Rollston noArthur Willis bazalisa amanzi eenkoloyini zabo.—Etlhagwini, ngo-1933

 EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Ayikho Indlela Emaguzuguzu Namkha Ede Khulu”

“Ayikho Indlela Emaguzuguzu Namkha Ede Khulu”

BEGADE kungomhlaka-26 Matjhi 1937, lokha amadoda amabili nakakhamba buthaka eSydney, ese-Australia ngelori esele izele ithuli, kazi nakukudinwa bekubuzwa kibo. Sele kumnyaka woke basuka edorobheni lekhabo, bakhambe amakhilomitha angaphezulu kwee-19 300. Bakhamba eendaweni ezikude khulu namadorobha ngitjho neendaweni ezinamatje. Amadoda la akasibabantu abajayele ukukhambela iinarha ezikude. Kazi sikhuluma ngo-Arthur Willis noBill Newlands abamaphayona akhutheleko ebegade azimisele ukuyokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu enarheni ekulukazi ye-Australia.

Bekube seminyakeni yabo-1920, isiqhenyana sabaFundi beBhayibheli * besisolo sitjhumayela e-Australia khulukhulu magega neligu, emadorobheni nendaweni enganamanzi epheze ilingane nencenye ye-United States. Abafowethu bebakholelwa kwamambala ukuthi abalandeli bakaJesu kufuze batjhumayele ngaye “kufikela emaphethelweni wephasi” ngitjho neendaweni ezikude namadorobha we-Australia. (IzE 1:8) Kodwana bebazowenza njani umsebenzi omkhulu kangaka? Begade bazimisele ukwenza nanyana yini, ngombana bebakholelwa ukuthi uJehova uzoyibusisa imizamo yabo.

AMAPHAYONA AVULA INDLELA

Ngomnyaka ka-1929 amabandla weQueensland nawetjingalanga ye-Australia afunyana iinkoloyi ebezizowasiza akwazi ukuyokutjhumayela eendaweni ezimaphakathi nenarha. Iinkoloyezi bezikghona ukukukhamba neendaweni ezingasizihle begodu bekakghona nokuzilungisa naziphukileko. Amaphayona la atjhumayela neenarheni ekungakhenge kutjhunyayelwe kizo ngaphambilini.

Amaphayona ebegade anganazo iinkoloyi bekakhamba ngeembhayisigiri. Ngokwesibonelo ngo-1932 uBennett Brickell obegade aneminyaka ema-23 obekahlala eRockhampton, eseQueensland, wathatha ijima leenyanga ezihlanu wayokutjhumayela etlhagwini ye-Australia. Walayitjha iingubo, izambatho, ukudla neencwadi ebhayisigirinakhe leyo. Waragela phambili nekhambo lakhe ngitjho nanyana bekubudisi, watjhova ibhayisigirakhe amakhilomitha ama-320, ngapha namatayere besele abuyela esitolo kodwana wabanethemba lokobana uJehova uzomsekela. Umfowethu uBrickell  wakhamba amakhilomitha amanengi khulu atjhumayela e-Australia akhamba ngebhayisigiri, ngesithuthuthu namkha ngekoloyi. Watjhumayela ebantwini bendabuko be-Australia bewasiza ekuthomeni amabandla amatjha, lokho kwenza bonyana ahlonitjhwe khulu ngitjho neenarheni ezikude nedorobho.

UKUHLULA IINTJHIJILO

Bancani khulu abantu abahlala e-Australia, khulukhulu eendaweni ezikude namadorobha. Kodwana ngitjho nanyana kunjalo abantu bakaJehova benza imizamo yokufunyana nanyana ngubani othanda uZimu.

Lokho sikubona emizamweni yakaStuart Keltie noWilliam Torrington ebegade bamaphayona. Badlula eSimpson Desert ngomnyaka ka-1933 ebegade kuyindawo othi nawugadangako inyawo litjhingele ehlabathini, bayokutjhumayela edorobheni le-Alice Springs, elimaphakathi nendawo. Lokha nabaphukelwa yikoloyi umfowethu obegade akhamba ngenyawo elenziwe ngesigodo, waragela phambili nekhambo lakhe lokutjhumayela, kodwana njenganje besele akhamba ngekamela. Umzamo wephayoneli wabusiswa lokha nakahlangana nomphathi wewotela eWilliam Creek, ekude nesitetjhi sesitimela. UCharles Bernhardt omphathi wewotela, wamukela amaqiniso, wathengisa newotelakhe, begodu waphayona ayedwa iminyaka eli-15 eendaweni ezitjhisako ezinganamanzi, ngitjho neendaweni ezikude encenyeni ye-Australia.

U-Arthur Willis uzilungiselela ikhambo lokuyokutjhumayela eenarheni ezikude namadorobha we-Australia.—EPerth, eTjhingalanga ye-Australia, ngo-1936

Amaphayona wangaphambilini bekatlhoga isibindi nokubekezela bonyana ahlule iintjhijilo ebekaqalana nazo. U-Arthur Willis noBill Newlands nabasicocela ngeenthjijilo abaqalana nazo eenarheni ezikude namadorobha weAustralia, esethulweni sabo bathi, ikhambo labo leemveke ezimbili laba budisi khulu, bakhamba amakhilomitha ama-32 edakeni. Ngapha nelanga likhipha unombhenyani ngemgodini, kanti nemibundu nayo beyingakazibeki phasi, bekufuze badlule eendaweni ezinamatje. Lokha ikoloyabo nayiphukako ebesele kuyinto abayijayeleko, bebakhamba ngeenyawo nanyana ngeembhayisigiri amalanga amanengi baya edorobheni eliseduze bafike lapho balinde iimveke ukuthi bafunyane isimbi abayifunako. Nanyana kunjalo phambili khona kulapho bebaya khona. U-Arthur Willis nakakhuluma kafitjhazana ekulumwenakhe eyatlolwa kumagazini we-The Golden Age, wathi: “Ayikho indlela emaguzuguzu-namkha ede khulu kibofakazi.”

UCharles Harris obegade aliphayona wathi iintjhijilo aqalana nazo eenarheni ezikude namadorobha zamenza watjhidelana khulu noJehova, nakaragako uthi “ayikho into emnandi ukudlula ukuphila ngalokho onakho. Nange uJesu azimisela ukulala emangweni nathi kufuze sizimisele ukwenza njalo nange kutlhogeka.” Begodu ngilokho amaphayona amanengi akwenzako. Siwathokoza ngazozombili, iindaba ezimnandi sele zirhatjheke enarheni yoke, begodu abanengi sele baphila ngemithetho kaZimu.

^ isig. 4 Abafundi beBhayibheli bathoma ukubizwa ngokuthi boFakazi bakaJehova ngomnyaka ka-1931.—Isa 43:10.