ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Febherbari 2017

IsiThalesi sineehloko ezizokufundwa kusukela ngomhlaka-3-30, Apreli, 2017.

Ihloso KaJehova Nakanjani Izokufezeka!

Beyiyini ihloso kaZimu yekuthomeni ngabantu nephasi? Konakalaphi? Kubayini isihlengo sakaJesu kungiso esivula amathuba wokobana kufezeke ihloso kaZimu yekuthomeni?

Isihlengo ‘Sisipho Esipheleleko’Esivelela KuBabethu

Ihlelo lakaZimu angeze lisivulele amathuba wokufumana iimbusiso zengomuso kwaphela, kodwana godu lizokulungisa neendaba ezinengi ezenzeka ephasini loke.

UMLANDO WOKUPHILA

Sibone Umusa KaZimu Ngeendlela Ezinengi Epilwenethu

UDouglas noMary Guest babone umusa kaZimu njengamaphayona eCanada nalokha basese ziinthunywa zevangeli eBrazil nasePortugal.

UJehova Urhola Abantu Bakhe

Eenkhathini zekadeni uJehova bekasebenzisa abanye abantu bona anqophise abantu bakhe. Ngibuphi ubufakazi obutjengisa ukuthi begade abasekela abantwabo?

Bobani Abarhola Abantu BakaZimu Namhlanjesi?

UJesu wathembisa abalandeli bakhe bona uzokuba nabo bekufike isiphelo. Alo UJesu ubarhola njani abantu bakaZimu namhlanjesi?

Imibuzo Evela Ebafundini

UPowula watlola wathi uZimu ‘angeze avume bona silingwe ngokungaphezu kwamandlethu.’ Alo inga-kghani uJehova uyasiqala ntangi bese abone ukuthi ngisiphi thina isilingo esingakghona ukuqalana naso?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Ayikho Indlela Emaguzuguzu Namkha Ede Khulu”

Eminyakeni yabo-1920 kufikela eminyakeni yabo-1930, amaphayona azimisela khulu ekutjhumayeleni iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu kibo boke abantu abakhe emangweni we-Australia.