Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Febherbari 2016

 UMLANDO

UJehova Wangirhelebha Ngaphumelela Ekumsebenzeleni

UJehova Wangirhelebha Ngaphumelela Ekumsebenzeleni

Ngatjela ipholisa ukuthi ngibotjhelwe ukungafuni ukuyokulwa. Bese ngalibuza ukuthi “Kghani nawe uzongibopha?” Leli bekulihlandla lesibili ngitjelwa bona kufuze ngijoyine amaJoni we-United States.

NGABELETHWA ngomnyaka ka-1926 edorobheni leCrooksville, e-Ohio, e-United States. Ababelethi bami bekubabantu abangazwani nesondo, kodwana batjela mina nabantwana bakwethu abayi-7 bona siye esondweni. Yeke ngaya esondweni lamaMethodist. Nangineminyaka eyi-14, umfundisi wangipha isipho ngebanga lokuthi kwaphela unyaka woke, qobe ngoSondo ngiya esondweni.

UMargaret Walker (udade wesibili, kusukela ngesinceleni) nguye owangirhelebha ngafunda iqiniso

Kungasikade, omunye umakhelwanethu uMargaret Walker onguFakazi kaJehova wavakatjhela umma begodu wathoma ukucoca naye ngeBhayibheli. Ngelinye ilanga ngaqunta ukubajoyina. UMma bekacabanga ukuthi ngizobaphazamisa, yeke wangiqotha wathi angiphumele ngaphandle. Kodwana bengisolo ngilinga ukuzwa lokho ebebakhuluma ngakho. Kwathi ngelinye ilanga uMargaret njengombana bekeza azokufunda nomma, wangibuza ukuthi, “Uyalazi na ibizo lakaZimu?” Ngamphendula ngathi, “Woke umuntu uyazi ukuthi nguZimu ibizo lakhe.” Wathi, “Akhuze neBhayibhelakho bese uvule amaRhubo 83:19; [83:18, NW].” Ngawavula, ngafunyana bona ibizo lakaZimu nguJehova. Ngagijima ngayokutjela abangani bami ukuthi, “Nanifika emakhenu namhlanjasi, nifike nivule amaRhubo 83:19; [83:18, NW] eBhayibhelini nizokubona ukuthi ngubani ibizo lakaZimu.” Omunye angatjho bona ngathoma ukutjumayela khonokho.

Ngathoma ukufunda iBhayibheli bengabhajadiswa ngomnyaka-1941. Msinyazana ngemva kwalokho ngabelwa ukuraga isifundo sencwadi sebandla. Ngabe ngamema umma nabantwana bakwethu, begodu boke beza. Kwenzeka koke lokho nje, nakungubaba yena bekangakuthabeli nakancani lokho.

NGAPHIKISWA EKHAYA

Nganikelwa neminye imisebenzi ebandleni, ngabuthelela iincwadi ezinengi zaboFakazi bakaJehova. Ngelinye ilanga ubaba wakhomba iincwadi zami wathi, “Yabona iincwadi zakhwezi? Angisafuni nokuzibona ekhayapha, begodu nawuthandako ungakhamba nazo.” Lokho-ke kwaba kuthutha kwami ekhaya, ngayokuhlala eZanesville, e-Ohio eseduze nekhaya. Bengiphasi phezulu ngilinga ukukhuthaza umndeni wakwethu.

Ubaba wenza koke angakwenza ukuze akhandele uMma bona angayi esifundweni. Ngezinye iinkhathi bekuthi umma sekasendleleni eya esifundweni, ubaba amgijimisa afese amdosela ngendlini. Kodwana umma bekabaleka  aphume ngomunye umnyango aye esifundweni. Ngatjela umma ukuthi, “Ungatshwenyeki uzokudinwa kusolo akugijimisa.” Begodu kwaba njalo vele, ekugcineni uBaba walisa ukukhandela umma bona angasayi esifundweni. Umma besele aya esifundweni angavinjwa lilitho.

Kwathi nakuthoma isiKolo SeKonzo EsingokweZulwini ngomnyaka ka-1943, ngathoma ukubeka iinkulumo ezingaphasi kwengcenye yabafundi. Iinluleko engazifuma nangiqeda ukubeka iinkulumo, zangisiza ukuthi ngibe nekghono loku khuluma.

UKUNGAZIBANDAKANYI EPINI

Ngomnyaka ka-1944 ngesikhathi Sepi Yephasi Yesibili, ngafumana isimemo esithi ngizokujoyina ukuba lisotja. Ngabikela ikampa yamasotja eColumbus e-Ohio, ngayokupopolwa, bengazalisa namaforomo. Bese ngatjela iimphathiswa ukuthi angeze ngikghone ukuba lisotja. Bangivumela ukuthi ngiye ekhaya. Ngemva kwamalangana kweza ipholisa lapha bengihlala khona lafika lathi, “Msakwa Robison, ngiphethe incwadi engokomthetho egunyaza ukuthi ubotjhwe.”

Ngemva kweemveke eembili ngaya ekhotho, umahluleli wathi, “Ngokuya ngami bekufuze uthole isigwebo sokufela ejele.” Wabuye wathi “Kghani kukhona ongakutjho?” Ngamphendula ngathi, “Mhlonitjhwa mina kuhlekuhle ngimumuntu otjhumayelako.” Imizi le yoke nje iyindawami yokutjhumayela, begodu ngitjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu ebantwini abanengi tle.” Umahluleli watjela isiqhema sezazimthetho ebesilapho wathi, “Anikazeli ukuzokuqunta ukuthi isokaneli limtjhumayeli namkha awa. Enikuzeleko kukuthi uyile ukuyokubandulelwa ubujoni namkha awa.” Kwathi kungakapheli ne-awara isiqhema sezazimthetho sathi ngimlandu. Umahluleli wangigweba iminyaka emihlanu yoke ejele le-Ashland, eKentucky.

UJEHOVA WANGIVIKELA EJELE

Ngahlala iimveke ezimbili ejele leColumbus e-Ohio, ngathi nangifika ekamurweni lami lejele ilanga lokuthoma, ngathandaza kuJehova ngathi: “Angeze ngikghone ukuhlala emaseyileni iminyaka emihlanu yoke. Yeke angazi bona ngenzeni.”

Ngelanga elilandelako abonogada bangikhupha. Ngazithela phezu kwendoda ede esidlakela nayo beyisibotjhwa, sajama sobabili sahlola ngaphandle efesidirini. Wangibuza, “Akhungitjele ukuthi ubotjhelweni.” Ngamphendula ngathi, “NginguFakazi kaJehova.” Warareka wathi, “Kwamambala unguye? Alo ufunani la?” Ngamphendula ngathi, “AboFakazi bakaJehova abayi epini begodu ababulali nabantu.” Wathi kimi, alo bakubophele ukuthi awufuni ukubulala abantu. Ingani kunabantu abababophileko ejela ngebanga lokuthi babulele abantu. Kunengqondo na lokho?” Ngathi kuye, “Awa.”

Wabuye wathi, “Iminyaka eyi-15 yoke bengikwelinye ijele, lapho ngafunda ezinye iincwadi zenu.” Wathi nakaqeda ukungitjela lokho, ngathandaza kuJehova ngathi, “Jehova ngibawa ungirhelebhe indoda le ibe sehlangothini lami.” Ngathi nangiqeda ukuthandaza, indoda le ibizo layo elinguPaul yathi, “Nanyana ngubani ozokutshwenya, use ungirhuwelele nje kwaphela. Ngizobalungisa.” Yeke akhenge ngibe nomraro  nakancani ekamurweni ebengibotjhwe kilo neembotjhwa eziyi-50.

Nami ngabotjhwa nabanye aboFakazi, ngebanga lokuthi akhenge sihlanganyele eendabeni zepi e-Ashland eKentucky

Kwathi lokha nangifuduselwa ejele le-Ashland, ngahlangana nabazalwana abavuthiweko tle ebesele kukade balapho. Bangirhelebha, barhelebha nabanye abazalwana ebengibotjhwe nabo sahlala sitjhidelene noJehova. Basifaka ehlelweni lokufundwa kweBhayibheli kwaqobe veke. Begodu besilungiselela imibuzo neempendulo zemihlangano le, ebesiyibiza ngokuthi yi-Bible Bees. Ikamaro lejele ebesihlala kilo belilikhulu lirheme ngemibhede magegana nomthangala. Bekunomzalwana obekasihlelela isimu. Wangitjela wathi, “Robison uzokutjhumayela imibhede leya naleya. Boke abantu abalala emibhedeni leyo kufuze ubatjhumayeze. Qiniseka ukuthi akunamuntu ofika bekakhambe ungakamtjhumayezi.” Leyo bekuyindlelethu ehleliweko yokutjhumayela.

IZINTO ENGAHLANGANA NAZO NANGIPHUMA EJELE

Ipi Yephasi Yesibili yaphela ngo-1945, ngahlala ejele isikhatjhana ngemva kwalokho. Bengitshwenyekile ngomndenami ngombana uBaba wathi, “Nakungakhamba wena ekhayapha, abanyaba bona angeze bangibhalela.” Ngathi nangiphuma ejele, kwenzeka okhunye okwangirara khulu. Abantu bekhaya boke boyi-7 bebaya esifundweni begodu omunye udadwethu wabhajadiswa ngitjho nanyana uBaba bekabaphikisa.

Ngaya esimini noDemetrius Papageorge, umzalwana okhethiweko. Wathoma ukusebenzela uJehova kusukela ngo-1913

Ngo-1950 nakuthoma Ipi yamaKorea, ngatjelwa godu ukuthi ngiye ekampeni yokubandulelwa ubujoni i-Fort Hayes. Ngemva kokuthi ngipopolwe lipholisa lathi kimi, “Esiqhemeni sakho ufumaneke uphile tswe!” Ngaphendula ngathi, “Kulungile kodwana angiyi epini.” Ngadzubhula umtlolo we-2 Thimothi 2:3, NW othi, “Ngilijoni lakaKrestu.” Wathula isikhathi eside bese wathi, “Ungakhamba.”

Ingasikade ngemva kwalokho ngaya emhlanganweni wesifunda ebegade useCincinnati, e-Ohio. Emhlanganweni loyo kwaba nomhlangano wabafisa ukuya eBethel, ngaya kiwo. Umzalwana uMilton Henschel wasitjela ukuthi kutlhogeka abazalwana abakhutheleko nabanesifiso sokuzikhandla ngebanga lomBuso kaZimu. Ngebangelo-ke ngafaka isibawo sokuyokusebenza eBethel samukelwa. Ngathoma ukusebenza eBethel yeBrooklyn kusukela ngo-Arhostosi 1954 azange ngisaphuma.

Bengisebenza budisi eBethel. Iminyaka ethileko ngasebenza e-printery nema-ofisini ngetanka ephehla amanzi atjhisako namakhaza, ibuye iphehle nesitimu, ngasebenza ngemitjhini begodu bengilungisa neenlodlhelo. Ngasebenza nemaWolweni womhlangano eNew York City.

Ngasebenza ngetanka ephehla amanzi atjhisako namakhaza ibuye iphehle nesitimu ema-ofisini weBethel eBrooklyn

Ngiwathanda tle amahlelo weBethel njengokufundwa komtlolo welanga ekuseni nesiFundo sesiThala, ngithanda nokutjhumayela nebandla engikilo. Akhucabange ngeentwezi, kuhlekuhle ngilokho okufuze kwenziwe mindeni yaboFakazi kaJehova. Ababelethi nabafunda umtlolo welanga nabantwana babo, bafunde  iBhayibheli qobe, babe nengcenye nesifundweni, bebakhuthalele nokutjhumayela iindaba ezimnandi. Nabenza koke lokhu, boke bazokuhlala babangani bakaJehova.

Ngibe nabangani abanengi eBethel nebandleni. Abanye bekumaKrestu akhethiweko, begodu bahlongakala bebaya ezulwini. Abanye bebangakakhethwa. Kodwana bengikhumbula ukuthi boke abantu bakaJehova banesono, kuhlanganise nabazalwana beBethel. Nakwenzeka ngiphikisane nomzalwana, ngilinga ngamandla ukwenza ukuthula. Ngicabanga ngomtlolo kaMatewu 5:23, 24 bese ngibone ukuthi kufuze siyilungise njani indaba leyo. Begodu akusilula ukuthi “ngibawa ungilibalele,” kodwana le ngiyo indlela elula yokurarulula imiraro.

IMIPHUMELA EMIHLE YOKUSEBENZELA KWAMI UJEHOVA

Amalanga la sekubudisi ukutjhumayela umuzi nomuzi, ngombana sengiluphele. Nanyana kunjalo angipheli amandla. Ngafunda isiTjhayina sesiMandarin, nangihlangana nabantu abakhuluma ilimeli endleleni ngithabela ukubatjhumayeza. Ngasikhathi ekuseni bengikhambisa abomagazini abayi-30 namkha abayi-40 ebantwini abalalelako.

Preaching to the Chinese people in Brooklyn, New York

Ngabuyela ukuyokukweriyela abantu abakhuluma isiTjhayinabo. Ngelinye ilanga kwadlula umtazanyana emakethe ethengisa iinthelo, nakadlulako wamomotheka. Nami ngamomotheka bese ngamnikela isiThala nePhaphama! zesiTjhayina. Wazithatha wabe wangitjela nokuthi ibizo lakhe nguKatie. Ngemva kwalokho, bekathi qobe nakangibonako eze kimi akhulume nami. Ngamfundisa amagama weenthelo ngesiNgisi, bengithi nangiwabizako awabize ngemva kwami. Ngamhlathululela imitlolo yeBhayibheli wabe wathatha nencwadi ethi Okufundiswa yiBhayibheli. Okudanisako kukuthi, ngemva kweemveke ezithileko wanyamalala.

Ngemva kweenyanga ezithileko, nganikela umntazana obekadlula emakhethe iincwadi. Evekeni elandelako umntazana loyo wanginikela ifowunakhe wathi kimi, “Ukhuluma noChina.” Ngathi kuye, “Akunamuntu engimaziko eTjhayina.” Kodwana wabelesela wathi angikhulume nomuntu osefowuninakhe. Ngakhuluma naye ngathi “Lotjha nguRobison.” Umuntu osefowunini lo wathi, “Robby ngimi uKatie. Sengibuyele eTjhayina.” Ngarareka ngathi, “ETjhayina?” UKatie wangiphendula wathi, “Iye Robby. Usamkhubula na umntazana owamnikela iinomboro zakho zefowunu? Ngudadwethu. Ungifundise izinto ezinengi ezihle. Ngibawa naye umfundise ngendlela ongifundise ngayo.” Ngathi, “Ngizokwenza koke engingakwenza Katie. Ngiyathokoza ukungazisa ukuthi ukuphi.” Msinyazana ngemva kwalokho ngakhuluma nodadwabo likaKatie, okubuhlungu kukuthi lokho kwaba kokugcina ngikhuluma nabo. Nanyana ngingabazi ukuthi bakuphi nje abantazanabo, ngithemba ukuthi basaragela phambili ngokufunda ngoJehova.

Sengisebenzele uJehova iminyaka eyi-73, ngiyathaba nangikhumbula indlela uJehova angisekela ngayo bona ngihlale ngithembekile bengingazibandakanyi kwezepi nangisejele. Nabantwana bekhaya bangitjele ukuthi bebakhuthazeka khulu nangikghodlhelelela ukuphikisa kwakababa. Emaswapheleni umma nabantwana bekhaya abayi-6 babhajadiswa. Nobaba naye wabe watjhuguluka, begodu ngaphambi kokuthi ahlongakale bekeza ngezinye iinkhathi esifundweni.

Nakhibe uZimu ubone kukuhle, umndenami nabangani bami abahlongakalako bazokuvuka ephasini elitjha. Akhucabange ukuthi kuzokuba njani ukulotjha uJehova unomphela nabantu esibathandako! *—Qala isiphetho.

^ isig. 32 Kwathi nakusalungiselelwa ukuthi isihlokwesi sigadangiswe, uCorwin Robison wahlongakala athembekile kuJehova.