Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyakhumbula?

Uyakhumbula?

Ubafunde kuhle na abomagazini bamuva besiThala? Khewuzihlole-ke ukuthi ungayiphendula na imibuzo le:

Ngibuphi ubufakazi obungokomTlolo obutjengisa bona uZimu uyabazwela abantu?

Ngesikhathi ama-Israyeli amakhoboka eGibhide uJehova bekezwa ubuhlungu. (Eks. 3:7; Isa. 63:9) Senziwe safana noZimu, yeke nathi singaba nezwela. UJehova uyasizwela ngitjho nanyana sizizwa ngasuthi akukafuzi asithande.—wp18.3, kk. 8-9.

Iimfundiso zakaJesu zabasiza njani abantu abalwisana nebandlululo?

AmaJuda amanengi ngesikhathi uJesu asephasini bewanebandlululo. UKrestu wakhuluma ngokuqakatheka kokuthobeka begodu waveza ukuthi abalandeli bakhe akukafuzi babandlululane. Wabakhuthaza bona baphathane njengabantwana bomuntu.—w18.06,kk. 9-10.

Kubayini uJehova athi uMosi angangeni eNarheni yesiThembiso begodu khuyini esikufundako?

UMosi bekatjhidelene khulu noJehova. (Dut. 34:10) Nase kuzokuphela umnyaka wama-40 basemmangweni ama-Israyeli anghonghoyila kwesibili ngendaba yamanzi. UZimu watjela uMosi bona akhulume nedwala. Kunalokho uMosi wabetha idwala. Kungenzeka ukuthi uJehova bekasilingwe kukuthi uMosi akhenge alalele iinqophiso zakhe namkha amdumise ngesimangaliso leso. (Num. 20:6-12) Indaba le kufuze isifundise ukuqakatheke kokulalela uJehova nokumdumisa.—w18.07, kk. 13-14.

Singawenza njani umtjhapho nange sahlulela abantu ngendlela abaqaleka ngayo?

Kunezinto ezintathu ezingenza abantu bahlulele ngokwendlela abantu abaqaleka ngayo: Libandlululo, indaba yokuthi umuntu unemali namkha akanayo nokuthi umuntu uneminyaka emingakhi. Kuqakathekile bona silinge ukuqala abantu singababandlululi silingise uJehova. (IzE. 10:34, 35)—w18.08, kk. 8-12.

AmaKrestu akhulileko angabasiza njani abanye?

UmKrestu okhulileko ofumana isabelo esitjha usaqakathekile kuJehova begodu kunengi angakwenza ekusizeni abanye. Angasiza amaKrestu atjhade nabalingani abangakholwako, abangasezi esifundweni, arage iimfundo zeBhayibheli abe asebenze isikhathi esinengi esimini.—w18.09, kk. 8-11.

Ngiziphi izinto amaKrestu anazo emaThulusini wokuFundisa?

Kunamakarada we-jw org neememo. Kunamaphetjhana abunane kunye nesiThala nePhaphama. Emathulusini la kuneencwajana ezimbalwa iincwadi ezimbili esifundela ngazo abantu iBhayibheli namavidiyo amane kuhlanganise nethi, Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?w18.10, k. 16.

UmKrestu ‘angalithenga’ njani iqiniso njengombana kutjho izAga 23:23?

Asibhadeli bona sazi iqiniso. Kodwana kutlhogeka sisebenzise isikhathi sethu esinengi begodu senze koke esingakwenza bona silifumane.—w18.12, k. 4.

Sifundani endleleni uHosiya asebenzelana ngayo nomkakhe uGomere?

Ngokubuyelelweko uGomere bekaziphatha kumbi ngokwamabhayi kodwana uHosiya bekamlibalela. Nange umKrestu aziphatha kumbi ngokwamabhayi, umlingani owonelweko angamlibalela. Nange kwenzeka batjhinge emabhayini imiTlolo ayisavumi bonyana batlhalane.—w18.12, k. 13.