Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Umpostoli uPowula ‘wathathwa njani wasiwa ezulwini lesithathu nepharadesi’?—2 Kor. 12:2-4.

Emtlolweni wesi-2 kwebeKorinte 12:2,3 uPowula wakhuluma ngenye indoda ‘eyathathwa yasiwa ezulwini lesithathu.’ Ngubani indoda leyo? UPowula wathi nakatlolela ibandla leKorinte wagandelela indaba yokuthi uZimu uyamsebenzisa bona abe mpostoli. (2 Kor. 11:5, 23) Wakhuluma ‘ngemibono nezambulo zeKosi.’ Emezwini awatlolako lawo akhenge akhulume ngamanye amaKrestu akunye nawo. Kuyatjho bona indoda akhuluma ngayo leya neyabona imibono nezambulo zeKosi bekunguye.—2 Kor. 12:1, 5.

UPowula nguye ‘owathathwa wasiwa ezulwini lesithathu nepharadesi.’ (2 Kor. 12:2-4) Wathi nakatlolako wasebenzisa igama elithi ‘izambulo’ ebelitjengisa ukuthi izinto azibonako bezizokwenzeka esikhathini esizako.

UPowula wabonani “ezulwini lesithathu”?

EBhayibhelini ‘izulu’ lingatjho isibhakabhaka. (Gen. 11:4; 27:28; Mat. 6:26) Kodwana libuye lisetjenziswe ngomunye umqondo. Ngasikhathi liqalisele emibusweni yabantu. (Dan. 4:20-22) Godu libuye liqalisele emBusweni kaZimu.—IsAm. 21:1.

UPowula wabona ‘izulu lesithathu.’ Lokho bekutjho ukuthini? Kanengi iBhayibheli nalikhuluma ngento eyenziwa yabuyelelwa kathathu umnqopho vane kukugandelela into ethileko namkha ukutjengisa ukuthi iqakatheke kangangani begodu inamandla kangangani. (Isa. 6:3; Hez. 21:27; IsAm. 4:8) Kubonakala kwanga uPowula nakakhuluma ‘ngezulu lesithathu’ bekatjengisa ukuthi umBuso kaMesiya mkhulu kangangani njengombana azabe abusa nabazii-144 000. (Qala i-Insight on the Scriptures, Vol. 1, kk. 1059, 1062.) Njengombana umpostoli uPitrosi atlola silindele ‘izulu elitjha’ uZimu asithembise lona.—2 Pit. 3:13.

Kubayini uPowula akhuluma ‘ngepharadesi’?

Igama elithi ‘pharadesi’ lingatjho izinto ezihlukahlukeneko: (1) Lingatjho iPharadesi esililindeleko elizokuba sephasina. (2) Lingabuye liveze ubuhlobo obuhle abantu bakaZimu abazokuba nabo epharadesi. (3) Okhunye ibizweli elikutjhoko zizinto ezizokwenzeka “epharadesi lakaZimu” okukhulunywa ngalo emtlolweni wesAmbulo 2:7.—Qala isiThala, sakaJulayi 15, 2015, k. 8. isig. 8.

Kungenzeka uPowula bekakhuluma ngezinto ezintathu ezikweyesi-2 kwebeKorinte 12:4 nakakhuluma ngalokho okwenzeka kuye.

Akhesirhunyeze indabethu le:

‘Izulu lesithathu’ ekukhulunywa ngalo emtlolweni wesi-2 kwebeKorinte 12:2 kungenzeka mBuso kaMesiya ozabe udoswe phambili nguKrestu nabakhambisani bakhe abazii-144 000 ‘okulizulu elitjha.’—2 Pit. 3:13.

‘Lizulu lesithathu’ ngombana litjengisa ukuthi umBuso kaZimu mkhulu kangangani nawumadaniswa nemibuso yabantu.

‘Ipharadesi’ uPowula ‘asiwa kilo’ kungenzeka litjho (1) iPharadesi elizokuba khona ephasina, (2) ipharadesi elizokuba khona esikhathini esizako, okuzokuba lipharadesi elikhulu ukudlula leli esinalo namhlanjesi, (3) ‘ipharadesi lakaZimu’ elizokuba sezulwini nephasini elitjha.

Iphasi elitjha angeze likhambe lodwa kodwana lizokuza nezulu elitjha. Kuzokuba lihlelo elitjha elizokusebenza emBusweni wezulwini nephasina, koke lokho kuzokwenzelwa abantu abalotjha uJehova.