Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isikhombo Seenhloko zesiThala nePhaphama! zango-2018

Isikhombo Seenhloko zesiThala nePhaphama! zango-2018

Zivezwe ngokweenhloko nokuthi ngezenyanga yiphi

ISITHALA ESIFUNDWA EBANDLENI

ABOFAKAZI BAKAJEHOVA

 • 1918—Iminyaka Elikhulu Eyadlulako, Okt.

 • Okuvuniweko Kube Kunengi Khulu! (E-Ukraine), Mey

 • Badala Neenceku Ezikhonzako Fundani KuThimothi, Apr.

 • ImBewu YomBuso KaZimu Yafika Njani? (EPortugal), Arh.

 • Bazinikela Ngokuzithandela EMadagascar, Jan

 • Bazinikela Ngokuzithandela EMyanmar, Jul.

 • Ukuthembeka KwamaKrestu Akhulileko Kuligugu kuJehova, Sept.

 • Abantu Bezwa Iindaba Ezimnandi Ngebanga Leenkulumo Zatjhatjhalazi (E-Ireland), Febh

 • Khuyini Esingayipha UJehova? (iminikelo), Nov.

EZIVANGENEKO

 • Sikhathibani? (Ngesikhathi sekadeni), Sept.

 • Waphundwa Mumusa KaZimu (Rerhobhowamu), Jun.

 • Kghani UmThetho KaMosi Bewusetjenziswa Ukurarulula Imiraro? Jan

 • Umfundi UStefani Wahlala Anommoya Ophasi Ngitjho Nanyana Ahlunguphazwa, Okt.

IBHAYIBHELI

 • Indlela Yokwenza Ukufunda IBhayibheli Kuzuzise Begodu Kuthabise, Jul.

IMIBUZO EVELA EBAFUNDINI

 • Umpostoli UPowula ‘Wathathwa Njani Wasiwa Ezulwini Lesithathu Nepharadesi’? (2Kor. 12:2-4), Dis.

 • Nange Abantu Ababili Abangakatjhadi Baba Sendaweni Eyodwa Ubusuku Boke Babodwa, Kghani Kufuze Bayokubona Ikomidi? Jul.

 • Bobani Ababizwa Ngamabizo Akhethekileko UJesu Akhuluma Ngabo? Nov.

 • Kubayini AboFakazi BakaJehova Nabaveza Iinthombe ZakaPowula Bamveza Anepandla? Mtjh

 • Kubayini Kungavumeleki Ukufaka Namkha Ukuphosta Iincwadi, Amavidiyo Nokhunye Okugadangiswe BoFakazi BakaJehova Kuthungelelwano Lezokuthintana? Apr.

 • Yini Ebangele Amatjhuguluko Asemtlolweni WeRhubo 144:12-15? Apr.

IINHLOKO EZIFUNDWAKO

 • Mninimandla Woke Kodwana Uyacabangela, Sept.

 • Inga-kghani Ucabanga NjengoJehova? Nov.

 • Ukubhajadiswa—Sibopho Sawo Woke UmKrestu, Mtjh

 • Lingisa UJehova Ngokucabangela Abanye Nokuba Nomusa, Sept.

 • “Zuza Iqiniso Uligugudlhele,” Nov.

 • UZimu Nakakukhalimako Kutjho Ukuthi Uyakuthanda, Mtjh

 • Ungahluleli Ngokwalokho Okubonako Kwaphela, Arh.

 • Unabo Na Ubufakazi? Arh.

 • Inga-kghani UJehova Umazi Kuhle NjengoNowa, UDanyela NoJobho? Febh

 • Khuthazanani, “Khulukhulu Njengombana Nibona Ilanga Litjhidela,” Apr.

 • Abantu Abaphanako Bahlala Bathabile, Arh.

 • Bayathaba Abalotjha ‘UZimu Othabako,’ Sept.

 • “Odiniweko Umupha Amandla,” Jan

 • Hlonipha “Lokho UZimu Akuhlanganisileko,” Dis.

 • “Nanazi Izintwezi, Niyathaba Nanizenzako,” Sept.

 • Lingisa UNowa UDanyela NoJobho, Febh

 • Lingisa UJehova Ngokududuza Abanye, Apr.

 • Ngizokukhamba “Eqinisweni Lakho,” Nov.

 • UJehova Uyabathanda Abantu Abathela “Iinthelo Ngokukghodlhelela,” Mey.

 • Hlala Uthanda Abanye Bewubakhe, Sept.

 • Lazi Inaba Lakho, Mey.

 • Vumela Imithetho Neenkambisolawulo ZakaZimu Zibandule Unembezakho, Jun.

 • “Ukukhanya Kwenu Akukhanye” Khona Abantu Bazakudumisa UJehova, Jun.

 • “Lalelani Ukusola Kwami Nihlakaniphe,” Mtjh

 • Hlala Unokuthula Ngitjho Nanyana Uqalene Namatjhuguluko, Okt.

 • Asibeni Munye NjengoJehova NoJesu, Jun.

 • Thuthukisa Indlela Othanda Ngayo UZimu! Febh

 • “UmBuswami Awusiyingcenye Yephaseli,” Jun.

 • Babelethi, Niyabasiza Na Abantwabenu Bona Babhajadiswe? Mtjh

 • IsiKhumbuzo Sihlangana Njani Nobunye Bethu?, Jan

 • Asithembeni UMrholethu—UKrestu, Okt.

 • Abantu BakaZimu Bahluke Njani? Jan

 • “Sizakubonana EPharadesi” Dis.

 • Lotjha UZimu Wekululeko, Apr.

 • Asikhulumeni Iqiniso Ngaso Soke Isikhathi, Okt.

 • Fundisa Iqiniso, Okt.

 • Ukwamukela Iimvakatjhi Kuqakathekile! Mtjh

 • Indlela Etjhinga Ekululekweni, Apr.

 • Themba UJehova Uragele Phambili Uphila, Nov.

 • SingebakaJehova, Jul.

 • Mumuntu Onjani Othanda UJehova? Febh.

 • Yini Okufuze Uyithande Nawuzakuthaba? Jan

 • Uhlala Uqale KuJehova Na? Jul.

 • Bobani ‘Abangehlangothini’ LakaJehova? Jul.

 • Ucabanga Njengobani? Nov.

 • Ufuna Ukubukwa Ngubani? Jul.

 • Kubayini Kufuze Uphe UMuntu Onakho Koke? Jan

 • Kubayini Kufuze Siragele Phambili Sithela “Iinthelo Ezinengi”? Mey.

 • Sebenzisana NoJehova Qobe Lilanga, Arh.

 • Bantu Abatjha Jamelanani NoDeveli, Mey.

 • Bantu Abatjha Ningaphila Kamnandi, Dis.

 • Bantu Abatjha UmDalenu Ufuna Nithabe, Dis.

 • Bantu Abatjha Zibekeleni Imigomo Yokusebenzela UZimu, Apr.

IPILO NOBUNTU BOBUKRESTU

 • Zifundise Ukurhawukela Woke Umuntu, Jul.

 • Ithabo Bubuntu BakaZimu Okufuze Sibe Nabo, Febh

 • Umusa—Ubonakala Ngezinto Esizenzako Nesizikhulumako, Nov.

 • Ukubekezela, Arh.

 • Ukuthula—Ungakuthola Njani?Mey.

 • “Olungileko Uzakuthaba” KuJehova, Dis.

 • Ukulotjhisa Kunamandla, Jun.

UMLANDO

 • Zoke Izinto Ziyenzeka NgoJehova (U-B. Berdibaev), Febh

 • Nanyana Isithomo Sami Singakhenge Sibe Sihle—UZimu Wangibusisa (U-S. Herd), Mey.

 • Ngaduduzwa Kibo Boke Ubuhlungu Engaqalana Nabo (U-E. Bazely), Jun.

 • Khenge Ngiphele Amandla (U-M. Danyleyko), Arh.

 • “UJehova Waba Nomusa” Kithi (U-J. Bockaert), Dis.

 • UJehova Akhenge Angidanise! (U-E. Bright), Mtjh

 • UJehova Wabusisa Isiqunto Sami (U-C. Molohan), Okt.

ISITHALA SOMPHAKATHI

 • Kghani UZimu Unendaba Nawe? No. 3

 • IBhayibheli Seyaphelelwa Sikhathi? No. 1

 • Kazi Ingomuso Lisiphatheleni? No. 2

Phaphama!

 • Usizo Kwabasosizini Lokushonelwa, No. 3

 • Izinto Ezingu-12 Ezenza Imindeni Iphumelele, No. 2

 • Indlela Yokuthola Injabulo, No. 1