Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Hlonipha “Lokho UZimu Akuhlanganisileko”

Hlonipha “Lokho UZimu Akuhlanganisileko”

“Lokho uZimu akuhlanganisileko, akungabi nomuntu okuhlukanisako.”—MAR. 10:9.

IINGOMA: 131, 132

1, 2. Umtlolo wamaHebheru 13:4 kufuze usikhuthaze bona senzeni?

SOKE sifuna ukudumisa uJehova ngombana uyakufanelekela ukudunyiswa begodu uthembisa bona nathi uzosidumisa. (1 Sam. 2:30; IzA. 3:9; IsAm. 4:11) UJehova ufuna sihloniphe abanye abantu njengeensebenzi zakarhulumende. (Rom. 12:10; 13:7) Umtjhado ngenye yezinto eziqakathekileko okufuze siyihloniphe.

2 Umpostoli uPowula wathi: “Umtjhado awuhlonipheke phakathi kwabo boke, nombhede womtjhado ungabi nokusilaphala.” (Heb. 13:4) UPowula bekangakhulumi nanyana yini ayithandako. Kuhlekuhle bekatjela amaKrestu ukuthi kufuze ahloniphe umtjhado, awuqale njengento eligugu. Inga-kghani yindlela wena oqala ngayo umtjhado na khulukhulu nangabe utjhadile?

3. Ngisiphi isiyeleliso esiqakathekileko uJesu asitjho esimalungana nomtjhado? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

3 Nangabe uqala umtjhado njengento eligugu ulingisa isibonelo esihle khulu. Kazi uJesu naye bekawuhlonipha umtjhado. Ngesikhathi abaFarisi babuza uJesu ngokutlhalana, wabatjela lokho okwatjhiwo nguZimu ngomtjhado wokuthoma, wathi: “Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina, begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye.” Waraga ngokuthi: “Lokho uZimu akuhlanganisileko,  akungabi nomuntu okuhlukanisako.”—Funda uMarkosi 10:2-12; Gen. 2:24.

4. Uyini umnqopho kaJehova ngomtjhado?

4 UJesu wakubeka ebaleni bona umtjhado wathonywa nguZimu begodu kufuze abantu bangatlhalani. UZimu akhenge atjele u-Adamu no-Eva bona bangatlhalana nabathandako. Kuhlekuhle umnqopho womtjhado we-Edeni bekukukuthi “ababilaba” bangahlukani.

IZINTO EZITJHUGULULA UMTJHADO

5. Ukufa kuwuthinta njani umtjhado?

5 Isono saka-Adamu ngiso esenza kwaba namatjhuguluko emtjhadweni. Ukufa ngenye yezinto ezitjhugulula umtjhado. Lokho sikubona kilokho okwatlolwa mpostoli uPowula nakahlathulula bona amaKrestu awasaphili ngomThetho kaMosi. Waveza ukuthi ukufa ngikho okuqeda umtjhado begodu umlingani oseleko unelungelo lokutjhada godu.—Rom. 7:1-3.

6. UmThetho kaMosi usifundisani ngendlela uJehova aqala ngayo umtjhado?

6 UmThetho uZimu awunikela ama-Israyeli bewunemininingwana emalungana nomtjhado. Bewuvumela bona indoda ithathe isithembu ebekuyinto eyathoma ngaphambi kobana uZimu anikele ama-Israyeli umThetho loyo. Nanyana isithembu besivumelekile ngokomThetho kaMosi kodwana lokho bekungatjho ukuthi abomma nabantwana bahlunguphazwe. Isibonelo salokho, nangabe indoda ithethe isigqila ngemva kwalokho yatjhada umfazi wesibili, bekungakafuzi ithathele umfazi wokuthoma amalungelwakhe njengokumthengela ukudla, izambatho namkha ukutjhinga naye emabhayini. UJehova bekafuna ukuthi avikele umfazi wokuthoma loya begodu amphathe kuhle. (Eks. 21:9, 10) Namhlanjesi asiphili ngomThetho kaMosi kodwana usenza sibone bonyana uZimu uzizwa njani ngomtjhado. Lokho kuyakusiza na bona uhloniphe umtjhado?

7, 8. (a) Encwadini kaDuteronomi 24:1, umThetho kaMosi bewuthini ngokutlhalana? (b) UJehova uzizwa njani ngokutlhalana?

7 UmThetho kaMosi bewuthini ngokutlhalana? Kusukela kade uZimu bekangafuni bona abantu abatjhadileko batlhalane, kodwana ngamabanga athileko bekabavumela. (Funda uDuteronomi 24:1.) Indoda yakwa-Israyeli beyingamtlhala umkayo “ngebanga lokobana ibone ubutjhophori kuye.” Nokho umThetho kaMosi bewungatjho ukuthi kuhlekuhle ‘butjhophori’ obunjani obungabanga ukutlhalana. Kodwana bekungeze kwaba mitjhapho emincani, bekufuze kube nebanga elizwakalako. (Dut. 23:14) Okubuhlungu kukuthi ngesikhathi sakaJesu amaJuda amanengi bewatlhala “ngananyana ngisiphi isizathu.” (Mat. 19:3) Angeze safuna ukufana nawo.

8 Umphorofidi uMalaki wayiveza indlela uZimu azizwa ngayo ngokutlhalana. Phela ngesikhatheso bekujayeleke khulu bona indoda ilahle umfazi wobutjha bayo bese itjhade omunye osesemncani begodu bekungaba mfazi olotjha abosingazimu. UZimu wathi: “Ngikuhloyile ukutlhalana, NW.” (Mal. 2:14-16) Lokho bekukhambisana nalokho uZimu akutjho ngomtjhado wokuthoma ephasini nakazakuthi: “Indoda izakutjhiya uyise nonina inamathele emfazinayo bese baba nyamanye.” (Gen. 2:24) UJesu naye bekaqala umtjhado njengoYise, kungebangelo athi: “Lokho uZimu akuhlanganisileko, akungabi nomuntu okuhlukanisako.”—Mat. 19:6.

LINYE KWAPHELA IBANGA LOKUTLHALANA

9. Atjho ukuthini amezwi kaJesu akuMarkosi 10:11, 12?

9 Abanye bangazibuza ukuthi, ‘Likhona na ibanga elingenza umKrestu atlhale abe atjhade godu?’ UJesu wathi: “Nanyana ngubani otlhala umkakhe bese atjhade nomunye uyafeba begodu akakathembeki kuye kanti-ke  nakungenzeka umfazi ngemva kokutlhala indodakhe atjhade nenye, uyafeba.” (Mar. 10:11, 12; Luk. 16:18) Kuyatjho bona uJesu uyawuhlonipha umtjhado begodu ufuna nathi siwuhloniphe. Indoda nange itlhala umkayo obekaziphethe kuhle izabe iyafeba, nomfazi nange angenza njalo uzabe afeba. Indaba le iliqiniso ngombana ukutlhala akutjho ukuthi umtjhado sewuphelile. KuZimu ‘basesenyamanye.’ Kuhlekuhle uJesu wathi indoda etlhala umkayo ngitjho nanyana amsulwa izabe imfaka engozini yokuthi afebe. Njani? Ekadeni umfazi otlhaliweko bekangafuna ukutjhada godu ngebanga lokuthi afuna ukutlhogonyelwa. Uzabe afeba ngokutjhada godu.

10. Ngiliphi ibanga elingenza umKrestu atlhale begodu avumeleke bona atjhade godu?

10 UJesu wathi linye kwaphela ibanga elingenza abantu abatjhadileko batlhalane, wathi: “Ngiyanitjela ukuthi nanyana ngubani otlhala umkakhe ongakenzi izenzo zomseme ezisisono, [ngesiGirigi i-por·neia] bese atjhade nomunye uyafeba.” (Mat. 19:9) Ngitjho neTjumayelwenakhe yeNtabeni wakuveza lokho. (Mat. 5:31, 32) Kizo zombili iinkhathezi uJesu wafundisa ‘ngezenzo zomseme ezisisono.’ Izenzwezo zihlanganisa ukutjhinga emabhayini nomuntu ongakatjhadi naye, ubungwadla, ukulalana kwabantu bobulili obufanako nokulala nesilwana. Ngokwesibonelo, nange indoda etjhadileko iziphatha kumbi ngokwamabhayi umkayo kuzokufuze akhethe bona uyayitlhala namkha uyayilibalela na. Nange akhetha ukuyitlhala umtjhado loyo uzabe uphelile nakuZimu.

11. Kubayini umKrestu angakhetha ukungatlhali ngitjho nanyana iBhayibheli imvumela bona enze njalo?

11 UJesu akhenge athi umlingani owonelweko lo kuzokufuze atlhale. Ngombana ngasikhathi umfazi owonelweko angakhetha ukulibalela nanyana indodakwakhe ihlobongile. Kungenzeka usayithanda indodakwakhe begodu uyafisa bona balungise izinto khona umtjhadwabo uzakukhamba kuhle. Kodwana nange akhetha ukuyitlhala begodu angatjhadi angaqalana nemiraro. Uzokukghona na ukuzitlhogomela? Uzokukghona na ukulawula imizwakhe? Angeze azizwe  anesizungu? Nangabe banabantwana bazokukghona na ukubakhulisa babe babasize bathande uJehova? (1 Kor. 7:14) Kusepepeneneni-ke bona umlingani owonelweko kunezinto ezibudisi azokuqalana nazo.

12, 13. (a) Kwenzekani emtjhadweni kaHosiya? (b) Kubayini uHosiya ayokuthatha uGomere, begodu sifundani emtjhadwenabo?

12 Into eyenzeka kumphorofidi uHosiya isifundisa ukuthi uJehova uzizwa njani ngomtjhado. UZimu watjela uHosiya ukuthi atjhade uGomere “umfazi oyingwadla” begodu abe nabantwana naye. UGomere “wazithwala wambelethela umntwana womsana.” (Hos. 1:2, 3) Ngokukhamba kwesikhathi umkakhe waba sidisi godu, wabeletha indodana nendodakazi okungenzeka wabafumana nenye indoda. Ngitjho nanyana uGomere bekayingwadla uHosiya akhenge amtlhale. Kwathi ngokukhamba kwesikhathi wasukela uHosiya wayokuba sigqila. Kwabhala kunjalo, uHosiya wakhamba wayomthatha. (Hos. 3:1, 2) UJehova wasebenzisa uHosiya ukutjengisa bona wawalibalela kanengi kangangani ama-Israyeli naphezu kokuthi bewamtjhiya ayokulotjha abosingazimu. Khuyini esingayifunda ngomtjhado kaHosiya?

13 Nange umlingani womKrestu aziphethe kumbi ngokwamabhayi, owonelweko lo kuzokufuze athathe isiqunto. UJesu watjho bona umlingani owonelweko angatlhala nakathandako begodu atjhade godu. Kodwana ngasikhathi umlingani owonelweko angakhetha ukulibalela, nalapho uzabe enza kuhle. UHosiya wakhamba wayokulanda uGomere. UGomere nasele abuyele kuHosiya besele kungakafuzi atjhinge emabhayini nenye indoda. Kwadlula isikhathi esithileko uHosiya ‘angayi emabhayini’ noGomere. (Hos. 3:3) Nokho, ngokukhamba kwesikhathi uHosiya wabuyisana nomkakhe wabe watjhinga nemabhayini naye, lokho bekutjengisa bona uZimu bekazimisele ukwamukela abantu bakhe begodu abathande. (Hos. 1:11; 3:3-5) Kusifundisani lokho ngemitjhado namhlanjesi? Nange umlingani owonelweko atjhinga emabhayini nomlinganakhe kuzabe kutjho ukuthi umlibalele. (1 Kor. 7:3, 5) Lokho kuzokutjho ukuthi ngeze kusaba nebanga lokutlhala. Ngemva kwalokho-ke bobabili kuzokufuze babambisane begodu balwele ukuqala umtjhado ngendlela uZimu awuqala ngayo.

HLONIPHA UMTJHADO NGITJHO NANYANA UNEMIRARO

14. Ngokuya ngokomtlolo woku-1 kwebeKorinte 7:10, 11, khuyini engenzeka emtjhadweni?

14 UJehova noJesu bayawuhlonipha umtjhado, ngikho namaKrestu kufuze awuhloniphe. Kodwana abanye bangakhamba batjhapha ngebanga lokuthi abakapheleli. (Rom. 7:18-23) Yeke akukafuzi kusirare ukuthi amanye amaKrestu wangesikhathi sabapostoli imitjhadwawo beyinemiraro. UPowula watlola: “Umfazi akukafuzi ahlukane nendodakhe” kodwana ngasikhathi lokho bekwenzeka.—Funda yoku-1 kwebeKorinte 7:10, 11.

Khuyini engenziwa bona kusizwe umtjhado ongakhambi kuhle? (Qala isigaba 15)

15, 16. (a) Nanyana kunemiraro emtjhadweni kufuze ube yini umgomo wabatjhadikazi begodu kubayini? (b) Kuthiwani nangabe omunye umlingani bekangakholwa?

15 UPowula akhenge atjho ukuthi yini eyabangela ukuhlukana. Umraro bekungasi kukuthi indoda iziphethe kumbi ngokwamabhayi, yeke yanikela umkayo unobangela wokuhlukana nayo. UPowula wathi umfazi ohlukana nendodakhe kufuze ‘ahlale angakatjhadi namkha abuyisane nendodakhe.’ Ngombana kuZimu bebasatjhadile. UPowula wabakhuthaza ukuthi nanyana umraro kungaba yini kodwana nakungasi kukuthi omunye uziphethe kumbi ngokwamabhayi kufuze babuyisane balungise umtjhadwabo. Kufuze bafune isizo eBhayibhelini nebadaleni bebandla. Abadala angeze bakhetha omunye kunomunye kodwana bazokusebenzisa iBhayibheli bona babasize.

 16 Bekuzokuba budisi khulu nakhibe munye kwaphela ebatjhadikazinaba obekakholwa begodu afuna ukwenza izinto ngendlela kaJehova. Nase kunjalo, kulungile na bona bahlale ngokuhlukana? Njengombana sibonile, imiTlolo ithi ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi kwenza kuvumeleke bona kutlhalwane kodwana iBhayibheli ayibatjho abonobangela abangenza abatjhadikazi bahlale ngokuhlukana. UPowula watlola: “Nangabe umfazi unendoda engakholwako begodu ivuma ukuhlala naye, angayitjhiyi indodakhe.” (1 Kor. 7:12, 13) Nanamhlanje kusesenjalo.

17, 18. Kubayini amanye amaKrestu ahlezi emtjhadweni enemiraro?

17 Khekwenzeka ‘indoda engakholwako’ ‘ingavumi ukuhlala’ nomkayo. Ingatlhorisa umma lo, ingafuni ukumtlhogomela, ibeke ipilwakhe engozini namkha ifake ubuhlobo bakhe noZimu engozini. Ebujamweni obufana nalobo amanye amaKrestu akhetha ukuhlala ngokuhlukana, ngebanga lokuthi umlingani ongakholwako akavumi “ukuhlala naye.” Kodwana amanye amaKrestu ngitjho naphezu kokuqalana nezinto ezibuhlungu akhetha ukuhlala nabalingani babo abangakholwako, balinge ukuthuthukisa imitjhadwabo. Kubayini benza njalo?

18 Nanyana bahlezi ngokuhlukana njalo kuZimu basatjhadile. Nange bakhetha ukuhlukana bazokuqalana neentjhijilo njengombana khesatjho phambilini. Umpostoli uPowula waveza elinye ibanga elenza kuqakatheke ukuthi abalingani bangahlali ngokuhlukana. Watlola wathi: “Indoda engakholwako iyacwengiswa ngokuphathelene nomkayo, nomfazi ongakholwako uyacwengiswa ngokuphathelene nomfowethu; ngaphandle kwalokho, abantwabenu bebazokuba ngabangakahlwengeki, kodwana nje sebacwengile.” (1 Kor. 7:14) AmaKrestu amanengi akhetha ukuhlala nabalingani babo abangakholwako ngitjho nanyana kwenyukela. Bathi nabaqala imiphumela yokuhlala kwabo babona ukuthi ukubekezela akhenge kube lilize, ngombana ngokukhamba kwesikhathi abalingani babo balotjha uJehova.—Funda yoku-1 kwebeKorinte 7:16; 1 Pit. 3:1, 2.

19. Kubayini imitjhado ikhamba kuhle ebandleni lobuKrestu?

19 UJesu wasiyelelisa ngokutlhala kwathi uPowula yena wasiyelelisa ngokuhlala ngokuhlukana. Bobabili nje bebafuna ukusiza abantu bakaZimu bona bahloniphe umtjhado. Namhlanjesi emabandleni waboFakazi bakaJehova ephasini loke kunemitjhado ephumelelako. Nebandleni lenu kungenzeka banengi abatjhadikazi abathabileko. Kunamadoda athembekileko athanda abafazi bawo, nabafazi abahloniphako abathanda amadodabo, boke njalo bayawuhlonipha umtjhado. Kuyasithabisa ukubona iingidigidi zamadoda nabafazi abaphila ngokwalokho uZimu akutjho nakazakuthi: “Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina inamathele kumkayo, begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye.”—Efe. 5:31, 33.