Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bantu Abatjha UmDalenu Ufuna Nithabe

Bantu Abatjha UmDalenu Ufuna Nithabe

‘Ukuzalisa ngokuhle, kufikela lapha waneliseka khona.’—RHU. 103:5.

IINGOMA: 135, 39

1, 2. Nasikhetha bona sizokwenzani ngengomuso lethu, kubayini kufuze silalele uMdalethu? (Qala iinthombe ezisekuthomeni.)

NAWUMUMUNTU OMUTJHA kungenzeka sekhe wayalwa ngengomuso lakho. Abotitjhera, ababelethi namkha abanye abantu kungenzeka bakukhuthaza bona ufune ifundo ephezulu nebizelo elibhadela kuhle. Kodwana uJehova ufuna wenze okuhlukileko. Ufuna usebenze ngamandla uqede isikolo bona ukghone ukuziphilisa. (Kol. 3:23) Kodwana nawukhetha bona uzokwenzani ngengomuso lakho ufuna bona ukhethe ngokuvumelana neenkambiso zeBhayibheli ubeke ihloswakhe phambili njengombana siphila esikhathini sokuphela nje.—Mat. 24:14.

2 UJehova ubona okungaphezu kokwenzeka nje begodu uyazi ukuthi iphaseli lizokuphela kungasi kade. (Isa. 46:10; Mat. 24:3, 36) Usazi kuhle, yeke wazi ukuthi yini ezosithabisa nezosanelisa, yini ezosidanisa nezosiphatha kabuhlungu. Ngitjho nanyana iinyeleliso abantu abasipha zona zingabonakala zihlakaniphile, nazingakhambisani  nentando kaZimu zisuke zingakahlakaniphi.—IzA. 19:21.

‘AKUSIKUHLAKANIPHA . . . UKUJAMELANA’ NOJEHOVA

3, 4. Ukulalela isiyeleliso esimbi kwamthinta njani u-Adamu no-Eva neenzukulwana zabo?

3 Ukuthi abantu bayeleliswe ngendlela engakafaneli kwathoma kade, ngesikhathi uSathana alinga u-Adamu no-Eva. Waba nehliziyo ede, wazenza umyelelisi watjela u-Eva bona yena nendodakhe bangathaba khulu nabangazikhethela ipilo abafuna ukuyiphila. (Gen. 3:1-6) Ngokwenza njalo uSathana bekamarhamaru. Bekafuna bona u-Adamu no-Eva nenzalwabo balotjhe yena kunokulotjha uJehova. Kodwana yini abenzela yona? UJehova nguye owabanikela koke ebebanakho, wabadala, wabenzela iphasi elihle eliyisimu nemizimba epheleleko ebeyingaphila isiphelani.

4 Kuyadanisa ukwazi ukuthi u-Adamu no-Eva khenge bamlalele uJehova, bazihlukanisa naye. Umphumela waba mumbi khulu. Bafana nebhlomu elikhiwe emthini, batjhwabana bebafa. Abantwana babo nabo bafumana umphumela wesono sabo. (Rom. 5:12) Ngaphezu kwakho koke lokho abantu nanamhlanjesi basakhetha ukungamlaleli uZimu. Bafuna ukuphila ngendlelabo. (Efe. 2:1-3) Kuyakhanya ukuthi ‘akusikuhlakanipha . . . ukujamelana’ noJehova.—IzA. 21:30.

5. Khuyini uZimu ebekaqiniseka ngayo ngabantu bakhe begodu bekabathemba kufanele na?

5 UJehova bekazi ukuthi abanye abantu abatjha abaneenhloso ezihle bazomfuna, bafune nokumlotjha. (Rhu. 103:17, 18; 110:3) Uyabathanda abantu abenza njalo. Inga-kghani nawe uzibala hlangana nabo? Nakunjalo siyaqiniseka ukuthi kunezinto ezinengi ‘ezihle’ ozifumana kuZimu ezikwenza uthabe. (Funda iRhubo 103:5; IzA. 10:22) Nje sizokubona izinto ‘ezihle’ ezihlanganisa ilwazi ngoZimu, itjhaphuluko, abangani abahle nokuzibekela imigomo emihle.

UJEHOVA USIPHA ILWAZI ESILITLHOGAKO NGAYE

6. Kubayini kufuze sifune ukwazi ngoZimu, begodu usinikela njani ilwazi elaneleko ngaye?

6 Thina sihlukile kuneenlwana, sitlhoga ukwazi ngoZimu begodu nguye yedwa ongasanelisa ngalokho. (Mat. 4:4) Nawumlalelako uzokuhlakanipha, ube nelwazi begodu uthabe. UJesu wathi: “Bayathaba abaziko bona batlhoga uZimu.” (Mat. 5:3) UZimu usipha ilwazi esilitlhogako ngaye, asebenzisa iliZwi lakhe ‘nenceku ethembekileko nehlakaniphileko.’ (Mat. 24:45) Kwamambala linengi ilwazi esilifumanako ngoZimu.—Isa. 65:13, 14.

7. Khuyini esizoyizuza nasithatha ilwazi esilinikelwa nguZimu?

7 Ilwazi ngoZimu lizosenza sihlakaniphe begodu sicabange njengaye lokho kuzosisiza ngeendlela ezinengi. (Funda izAga 2:10-14.) Ukwazi ngoZimu kuzokusiza wazi iimfundiso ezimamala ezinjengokuthi akunaMdali. Kuzokuvikela nemangeni anjengokuthi imali nezinto zakanokutjho ngizo zodwa ezenza abantu bathabe. Kuzokusiza ubalekele iimfiso ezimbi nokwenza izinto ezimbi. Yeke ragela phambili ufuna ukuhlakanipha bewucabange njengoZimu. Njengombana uba nelwazelo uzokubona ukuthi uJehova uyakuthanda nokuthi ukufunela okuhle.—Rhu. 34:8; Isa. 48:17, 18.

8. Kubayini kufuze sitjhidele kuZimu begodu lokho kuzosisiza ngani esikhathini esizako?

 8 Kungasi kade iphasi lakaSathana lizokubhujiswa begodu nguJehova kwaphela ongasivikela ngesikhatheso. Kuzokufika isikhathi lapho kunguye kwaphela ongasipha ukudla. (Rhab. 3:2, 12-19) Nje sikhathi sokusebenza ngamandla bona sitjhidelane noBabethu wezulwini begodu simthembe ngeenhliziyo zethu zoke. (2 Pit. 2:9) Nawenza njalo nanyana yini ezokwenzeka uzozizwa njengomrhubi uDavida owathi: “Ngesikhathi soke ngibeka uSomnini phambi kwami njengombana angesidleni sami angeze nganyakaziswa.”—Rhu. 16:8.

UJEHOVA UKUPHA ABANGANI ABAHLE KHULU

9. (a) Ngokuya kwencwadi kaJwanisi 6:44, khuyini uJehova ayenzako? (b) Ukuhlangana nabanye aboFakazi bakaJehova kukhetheke ngani?

9 UJehova udosa abantu, abavumele bona babe malunga womndenakhe, abenze bakghone ukusiza abanye bamlotjhe. (Funda uJwanisi 6:44.) Nakwenzeka uhlangane nomuntu ongalazi iqiniso ngoZimu, khuyini oyaziko ngaye? Uzokwazi ibizo lakhe nendlela aqaleka ngayo kwaphela. Kodwana kuyahluka nawuhlangana nomuntu owazi nothanda uJehova. Kubhala sekuthiwa umhlobo ohlukileko kunawe, ubuya kenye inarha begodu unesiko elihlukileko kodwana wazi okunengi ngaye, naye ngokufanako wazi okunengi ngawe.

UJehova ufuna sibe nabangani abalungileko begodu sizibekele imigomo yokumsebenzela (Qala iingaba 9-12)

10, 11. Khuyini abantu bakaJehova abafana ngayo begodu lokho kusizuzisa ngani?

10 Abantu abathanda uZimu uzobabona ngendlela abaphila ngayo. (Zef. 3:9) Nawuthoma ukuhlangana noFakazi uzokwazi ukuthi ukholelwani ngoZimu, indlelakhe yokuziphatha nethemba analo ngengomusa nase sibala izinto ezimbalwa. Ukungezelela kilokho, lezo zizinto eziqakatheke khulu okufuze uzazi ngomuntu, zizinto ezikwenza umthembe. Zenza abantu babe bangani isikhathi eside.

11 Siyaqiniseka ukuthi njengombana ulotjha uJehova unabangani abahle  khulu ephasini mazombe. Kodwana abanengi babo awukabi ukuhlangana nabo. Bobani abanye abangakabi ukuzinikela kuJehova abathabela isiphwesi?

UJEHOVA UKUPHA INGOMUSO ELIHLE

12. Ngimiphi imigomo yokusebenzela uZimu ongazibekela yona?

12 Funda uMtjhumayeli 11:9–12:1. Inga-kghani ukhona umgomo ozibekele wona wokusebenzela uZimu? Mhlamunye ulwela ukufunda iBhayibheli qobe langa. Namkha ulinga ukuthuthukisa indlela ofundisa nokhuluma nabantu ngayo. Uzizwa njani nange ubona imiphumela emihle namkha abantu bakubuka? Siyaqiniseka bona uzizwa uthabile. Uzizwa njalo kufanele ngombana ulingisa uJesu ngokubeka intando kaZimu qangi.—Rhu. 40:9; IzA. 27:11.

13. Ukulotjha uZimu kuqakatheke ngani nasikumadanisa nephaseli?

13 Nawenza izinto ezithabisa uZimu wenza umsebenzi omuhle khulu noqakathekileko. Umpostoli uPowula wathi: “Dzimelelani, ningasikinyeki, nihlale ninokunengi kokukwenza emsebenzini weKosi, nazi ukuthi ukusebenza budisi kwenu akusililize eKosini.” (1 Kor. 15:58) Ngokuhlukileko, ipilo ekhuthazwa liphaseli yokuzifunela izinto ezinengi, nanyana ibonakala iyihle kodwana ayanelisi begodu ililize. (Luk. 9:25) Koke lokho sikubonile eKosini uSolomoni.—Rom. 15:4.

14. Ufundani kuSolomoni?

14 USolomoni bekanjingile begodu ahlakaniphile, ‘wazizizinya ngokuzithabisa; nangokuzithokozisa’ afuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani. (UMtj. 2:1-10) Wakha izindlu, watjala amasimu, wenza amaphaga begodu wenza nayo yoke into ayifunako. Wazizwa njani ngemva kwalokho? Bekanelisekile? Akutlhogeki sibuze khulu. USolomoni wazikhulumela ngokwakhe, wathi: “Nje-ke ngaqalisisa woke umsebenzi wezandla zami . . . , koke kulilize . . . akukho okungazuzwa.” (UMtj. 2:11) Lesi sifundo esiqakathekileko! Uzosisebenzisa na?

15. Kubayini ukukholwa kuqakathekile begodu nasinakho yini esiyizuzako njengombana kuvezwe emtlolweni weRhubo 32:8?

15 UJehova akafuni ufunde kabuhlungu. Kufuze sibe nokukholwa bona silalele begodu senze uZimu eze qangi ekuphileni kwethu. Nasinokukholwa okunjalo sizokuphumelela. UJehova ngeze alikhohlwa ‘ithando esilitjengise ebizweni lakhe.’ (Heb. 6:10) Yeke asisebenzeni ngamandla bona sakhe ukukholwa okunzinzileko, nasenza njalo sizozibonela ukuthi uBabethu wezulwini uyasithanda.—Funda iRhubo 32:8.

UZIMU UYASITJHAPHULULA

16. Kubayini kufuze sithande itjhaphuluko begodu siyisebenzise kuhle?

16 UPowula watlola wathi: “Lapho kunommoya kaJehova khona, kunetjhaphuluko.” (2 Kor. 3:17) UJehova ufuna abantu bakhe batjhaphuluke begodu nathi usenze sathanda ukutjhaphuluka. Kodwana ufuna siyisebenzise kuhle itjhaphuluko leyo bona sikghone ukuvikeleka. Mhlamunye kunabantu abatjha obaziko ababukela iinthombe zabantu ababulanzi, abaziphatha kumbi ngokomseme, abadlala imidlala ebafaka engozini namkha abasebenzisa kumbi iindakamizwa notjwala. Ngasikhathi izintwezi ziyabathabisa. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi umphumela uba mumbi khulu, kuba malwele, abanye bagcina sebaphilela izintwezo bafake nokuphila  kwabo engozini. (Gal. 6:7, 8) Kuyakhanya ukuthi basebenzisa ‘itjhaphulukwabo’ bona benze izinto ezibalimazako nezifaka ukuphila kwabo engozini.—Tit. 3:3.

17, 18. (a) Ukulalela uZimu kusisiza ngani? (b) Itjhaphuluko u-Adamu no-Eva ebebanayo ihluke njani etjhaphulukweni yabantu banamhlanjesi?

17 Bangaki abantu obaziko abagulako ngebanga lokuthi balalela iinkambiso zeBhayibheli? Kuyakhanya bona ukulalela uJehova kuyasizuzisa begodu kuyasivikela. (Rhu. 19:8-12) Yeke nawuyisebenzisa kuhle itjhaphulukwakho, ulalele imithetho kaZimu neenkambiso zakhe utjengisa uZimu nababelethi bakho bona bangakuthemba bakunikele netjhaphuluko engeziweko. Kuhlekuhle kumnqopho kaZimu ukunikela abantu bakhe itjhaphuluko iBhayibheli eyibiza ngokuthi ‘yitjhaphuluko ephazimulako yabantwana bakaZimu.’—Rom. 8:21.

18 U-Adamu no-Eva ngibo abafumana itjhaphuluko enjalo. Esimini ye-Edeni uJehova wabanikela umyalo munye kwaphela ebekufuze bawulalele. Bekunomuthi munye kwaphela ebekungakafuzi badle kiwo. (Gen. 2:9, 17) Inga-kghani umyalo lo bewubudisi khulu namkha ubagandelela? Awa akusinjalo. Akhumadanise nemithetho eminengi abantu abakatelelwa bona bayilalele eyenziwe babantu abafana nabo.

19. Khuyini uJehova noJesu abasifundisa yona ezosisiza sitjhaphuluke?

19 UJehova ubaphatha kuhle khulu abantu bakhe. Kunokuthi asibekele imithetho eminengi usifundisa bona silalele umyalo wokuthandana. Ufuna siphile ngeenkambiso zakhe, sihloye izinto ezimbi. (Rom. 12:9) ETjumayelweni yeNtabeni uJesu wasiza abantu bazwisisa bona kubayini abantu benza izinto ezimbi. (Mat. 5:27, 28) Njengombana uKrestu azokuba yiKosi emBusweni kaZimu uzosifundisa bona silingise indlela aqala ngayo izinto ezimbi nezihle. (Heb. 1:9) Uzosenza singasaba nesono, nemikhumbulwethu izokutjhaphuluka esonweni. Akhucabange bona kuzokuba njani nasingasalingeki bona senze izinto ezimbi begodu singasatlhagiswa sisono. Ngesikhatheso sizokuthabela ‘itjhaphuluko ephazimulako’ uJehova asithembisa yona.

20. (a) UJehova uyisebenzisa njani itjhaphulukwakhe? (b) Singamlingisa njani uJehova?

20 Ngitjho nephasini elitjha itjhaphulukwethu kunalapho izokuphelela khona. Kuzokufuze isekelwe lithando lethu ngoZimu nabantu. Nasinethando sizabe silingisa uJehova. Yena unetjhaphuluko epheleleko, koke akwenzako ukwenza ngethando kubonakala nangendlela asiphatha ngayo. (1 Jwa. 4:7, 8) Kuyatjho-ke ukuthi nasizakutjhaphuluka kufuze silingise uZimu, sibe nethando.

21. (a) UDavida bakazizwa njani ngoJehova? (b) Sizokucoca ngani esihlokweni esilandelako?

21 Uyazithabela na izinto ‘ezihle’ uJehova akuphe zona njengelwazi ngehlanganwakhe, abangani abahle, imigomo esiza thina kunye netjhaphuluko esizoyifumana? (Rhu. 103:5) Nange kunjalo, mhlamunye uzizwa njengoDavida owathi uJehova umtjengisa ‘indlela yokuphila. Ukujabula okwanelisako kuphambi kwakhe nokwenama kungesidleni sakhe isiphelani.’ (Rhu. 16:11) Esihlokweni esilandelako sizokucoca ngamaqiniso aligugu esiwafumana emtlolweni weRhubo 16. Azosisiza sifumane ukuthi singathaba njani ekuphileni.