Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isikhombo Seenhloko Zesithala Saka-2017

Isikhombo Seenhloko Zesithala Saka-2017

Zivezwe ngokweenhloko nokuthi ngezenyanga yiphi

ABOFAKAZI BAKAJEHOVA

 • Yini Engakusiza Ujayele Msinya Ebandleni Lakho Elitjha? Nov.

 • “Umuntu Onesisa Uzakubusiswa” (iminikelo), Nov.

 • Ithabo Elilethwa Kuphila Ipilo Elula, Mey.

 • “Ayikho Indlela Emaguzuguzu Namkha Ede Khulu” (e-Australia), Febh.

 • Bazinikela Ngokuzithandela ETurkey, Jul.

 • Bazinikela Ngokuzithandela (abodade abangakatjhadi), Jan.

 • Isenzo Esitjengisa Ithando LobuKrestu, Okt.

 • “Sizokuba Nawo Nini Godu Omunye Umhlangano?” (eMexico), Arh.

 • ‘Babuyela Bakhuthazekile Begodu Banethando’ (umhlangano omkhulu wango-1922), Mey.

EZIVANGENEKO

 • Zikhona na kwamambala iingilozi? No. 5

 • Amatshwenyeko, No. 4

 • Isipho Esizidlula Zoke, No. 6

 • Igama EliseBhayibhelini Livele Emjekeni Wakade, Mtjh.

 • “Sengathi Ungabusiswa Ngokuhlakanipha Obe Nakho.” (U-Abigail), Jun.

 • Ukuphunyurha Ebugqileni, No. 2

 • Ukuthula kuzakhe kube khona na ephasinapha? No. 5

 • Buzakhe bube khona na ubulungiswa bamambala ephasini? No. 3

 • Abakhweli Beenjomani Ezine, No. 3

 • UZimu Wambiza “NgeKosazana” (uSara), No. 5

 • Incwadi YesiHebheru, No. 4

 • ‘Bekamthokozisa UZimu’ (u-Inogo), No. 1

 • Indlela UGayusi Asiza Ngayo Akholwa Nabo, Mey.

 • Abantu Bakade Bebawuthwala Njani Umlilo Nabanekhambo? Jan.

 • UJosefa We-Arimathiya, Okt.

 • Siphila ‘emihleni yokuphela’ na? No. 2

 • Bona Okungaphezu Kokubonwa Mamehlo, Jun.

 • Ipharadesi Lephasini, Libhudango Namkha Yinto Yamambala? No. 4

 • Isiluleko sakaPowula sokuthi kuhlehliswe ikhambo lomkhumbi (IzE 27), No. 5

 • Ukutlhaga, No. 1

 • Abarhwebi Ebebathengisa Iinlwana Ethempelini Bekufanele Bona Babizwe ‘Ngabadlelezeli’? Jun.

 • Kazi “Umfazi Omuhle Kangangani” (uSara), No. 3

 • I-Arimagedoni yinto bani? No. 6

 • Ngiyiphi ikambiso yabeJuda eyenza bona uJesu angavumeli abantu bafunge? Okt.

 • Lithini IBhayibheli Ngokufa Nokuphila? No. 4

 • Umuntu Omthandako Nasele Agulela Ukufa, No. 4

IBHAYIBHELI

 • Enye Ithorwana Yobufakazi (uTatenayi waba khona), No. 3

 • U-Elias Hutter NamaBhayibhelakhe WesiHebheru, No. 4

 • Zuza Okungeziweko Nawufunda IBhayibheli, No. 1

 • Ukungazwisisi, No. 1

 • Amanengi Kangaka Ngewani? No. 6

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

 • Bengikholelwa Ukuthi Akekho UZimu (A. Golec), No. 5

 • Bengingumuntu Ongafuni Ukufa Nala Kudlule Khona (Y. Quarrie), No. 1

 • Bengithanda I-Baseball Ukudlula Nanyana Yini! (S. Hamilton), No. 3

IMIBUZO EVELA EBAFUNDINI

 • UJehova angeze avume bona nilingwe ngaphezu kwamandlenu” (1Ko 10:13), Febh.

 • Kurerhe na ukuthi umKrestu abe nesigidi ngehloso yokuzivikela ebantwini? Jul.

 • Eenkhathini zama-Israyeli, kghani izibulo ngilo ebeliveza bona uMesiya uzokuvela kuphi? Dis.

 • IBhayibheli liyawavumela na amaKrestu atjhadileko bona asebenzise i-IUD (intrauterine device) bona akhandele imbeleko? Dis.

 • Kubayini incwadi kaMatewu nekaLukasi kukhamba kube nalapha zingafani khona nazikhuluma ngomlando kaJesu nakasesemncani? Arh.

IINHLOKO EZIFUNDWAKO

 • Inga-kghani Uphephela KuJehova? Nov.

 • Uzimisele Na Ukubekezela? Arh.

 • ‘Qina, Ungapheli Amandla! Wenze Umsebenzi,’ Sept.

 • Ikoloyi Nesihlohlo Ziyakuvikela, Okt.

 • Zifundise Ukuzibamba, Sept.

 • Ungalivumeli Ithando Lakho Liphole, Mey.

 • ‘Ungithanda Ukudlula [Lokhu] Na?’ Mey.

 • Uyamlingisa Na UJehova Ngokuthi Ube Nobulungiswa? Apr.

 • Nawufuna Ukuthatha Iinqunto Ezivuthiweko, Iba Nokukholwa! Mtjh.

 • Nikelani Nanyana Ngubani Idumo Elimfaneleko, Mtjh.

 • Siza ‘Abantu Abavela Kwezinye Iinarha Balotjhe UJehova Bathabile,’ Mey.

 • Ungabasiza Njani Abantwana Abavela Kwezinye Iinarha? Mey.

 • Indlela Esimbatha Ngayo Ubuntu Obutjha, Arh.

 • Hlubulani Ubuntu Obudala Nibulahle, Arh.

 • “Nginalo ithemba kuZimu,” Dis.

 • “Ngiyazi Uzakuvuka,” Dis.

 • Lingisa Isirhawu SakaJehova, Sept.

 • Lingisa Ubulungiswa Nomusa KaJehova, Nov.

 • UJehova Nguye Orhola Abantu Bakhe, Febh.

 • UJehova Uzosiduduza Kiyo Yoke Imiraro Esiqalana Nayo, Jun.

 • Ihloso KaJehova Nakanjani Izokufezeka! Febh.

 • Ungathomi Uyilibale Ipikiswano Eqakathekileko, Jun.

 • Ungavumeli Litho Likwenze Ungafumani Umvuzo, Nov.

 • Kufuze Sithande “Ngeqiniso Nangezenzo,” Okt.

 • Bhina Ngethabo! Nov.

 • Kwanga UJehova Angakuphumelelisa Kikho Koke Okwenzako, Jul.

 • Ukuzidela Kwakho Kudumisa UJehova! Apr.

 • Babelethi—Sizani Abantwana Benu ‘Bahlakaniphele Ukusindiswa,’ Dis.

 • Kubayini Kufuze Sidumise UJehova? Jul.

 • Kubalekele Ukucabanga Njengabantu Abangamlotjhiko UZimu, Nov.

 • Funa Umnotho Ongeze Waphela, Jul.

 • Lotjha UJehova Ngehliziyo Epheleleko! Mtjh.

 • Beka Ihliziywakho Emagugwini Avela KuZimu, Jun.

 • “Umgwebi Wephasi Loke” Uhlala Enza Okulungileko, Apr.

 • “Ukuthula KwakaZimu Okudlula Koke Ukuzwisisa,” Arh.

 • Isihlengo ‘Sisipho Esipheleleko’ Esivelela KuBabethu, Febh.

 • “Lokho owangizwa ngikufundisa  . . . kudlulisele ebantwini abathembekileko,” Jan.

 • Iqiniso Alilethi ‘Ukuthula Kodwana Liletha Isabula,’ Okt.

 • “Ilizwi LakaZimu . . . Linamandla,” Sept.

 • “IliZwi LakaZimu Lijame Ngokungapheliko,” Sept.

 • Sithabele Isipho Sakho Sekululeko Yokuzikhethela, Jan.

 • “Thembela KuJehova, Wenze Okulungileko,” Jan.

 • Sekela UkuBusa KwakaJehova! Jun.

 • Indlela Imibono KaZakariya Ekuthinta Ngayo, Okt.

 • ‘Lilani Kanye Nalabo Abalilako,’ Jul.

 • Yini Ezokuphela Nakufika UmBuso kaZimu? Apr.

 • Yenza Ngokweemfungo Zakho, Apr.

 • Bobani Abarhola Abantu BakaZimu Namhlanjesi? Febh.

 • Kubayini Ukuthobeka Kuqakatheke Kangaka? Jan.

 • Beka Ihliziywakho Ezintweni EzisemiTlolweni, Mtjh.

 • Ungahlala Uthobekile Nanyana Ulingwa, Jan.

 • Bantu Abatjha “Yenzani Isindiswenu Ibe Yipumelelo,” Dis.

IPILO NOBUNTU BOBUKRESTU

 • Iinzuzo Zokupha, No. 2

 • Kghani Ukungatjhadi Kuyifuneko Nawuzakuba Sikhonzi EsimKrestu? No. 2

 • AmaKrestu Ayamgidinga Na UKresmusi? No. 6

 • Ithando—Bubuntu Obuhle Kwamambala, Arh.

 • Umbono Ofaneleko Ngemitjhapho, No. 6

  Lungisani Ukungazwani Benithuthukise Nokuthula, Jun.

 • Ubuhlobo Nabusengozini Yokuphela, Mtjh.

 • Ukuthumba Ipi semkhumbulweni, Jul.

UJEHOVA

 • Wamukele Isipho Esikhamba Phambili, No. 2

 • Ubangela ukutlhaga? No. 1

UJESU KRESTU

 • Kghani uJesu bakathukana nakazakutjho umfanekiso ‘wezinja’? No. 5

 • Kuhlekuhle UJesu Bekaqaleka Njani? No. 6

UMLANDO

 • Ukungezwa Kwami Eendlebeni Khenge Kungiliye Ekufundiseni Abanye (W. Markin), Mey.

 • Iimbusiso Ozifumana Ngokwenza Lokho UJehova Akubawa Bona Ukwenze (O. Matthews), Okt.

 • Bekazimisele Ukuba Lisotja LakaKrestu (D. Psarras), Apr.

 • Ukubekezelela Iinqabo Kuletha Iimbusiso (P. Sivulsky), Arh.

 • Kwamambala Ngabusiseka Ngokusebenza Nabafowethu Abamthandako UZimu (D. Sinclair), Sept.

 • Ngizuze Khulu Ekuzihlanganiseni Nabahlakaniphileko (W. Samuelson), Mtjh.

 • Ngabeka Phasi Ngalandela UJesu (UF. Fajardo) Dis.

 • Umusa KaZimu Siwubone Ngeendlela Ezinengi Epilwenethu (D. Guest), Febh.