Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Bantu Abatjha—“Yenzani Isindiswenu Ibe Yipumelelo”

Bantu Abatjha—“Yenzani Isindiswenu Ibe Yipumelelo”

“Njengombana beniseze ningilalela njalo . . . yenzani isindiswenu ibe yipumelelo ngokwesaba nangokuthuthumela.”—FLP. 2:12.

IINGOMA: 133, 135

1. Kubayini ukubhajadiswa kuqakatheke kangaka? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

QOBE mnyaka kubhajadiswa abafundi beBhayibheli abaziinkulungwana! Inengi labo babantu abatjha nabasesebancazana. Abanye babo bakhulele emindenini yaboFakazi. Kghani nawe ukhona esibalwenesi? Nakhibe ukhona qiniseka bona wenza into ehle khulu. Phela woke umKrestu nakazakufumana isindiso begodu aphile ngokungapheliko kufuze abhajadiswe.—Mat. 28:19, 20; 1 Pit. 3:21.

2. Kubayini kungakafuzi usabe ukunikela ukuphila kwakho kuJehova?

2 Iye khona kuliqiniso bona ukubhajadiswa kukulethela iimbusiso ezinengi, kodwana kunendima nawe okusafuze uyidlale. Yini-ke lokho? Ungalibali ukuthi ngelanga owabhajadiswa ngalo wabuzwa umbuzo lo, “Ngesisekelo somhlatjelo kaJesu Krestu, sele utjhugulukile na ezonweni zakho, wazinikela kuJehova bona wenze intando yakhe?” Waphendula ngo-iye. Ukubhajadiswa kwakho bekutjho ukuthi uzinikele kuJehova. Okutjho bona wamthembisa ukuthi uzakuhlala  umthanda begodu ukwenza intandwakhe kuzokuza qangi ekuphileni kwakho. Lesi sithembiso esiqakatheke khulu kwamambala. Kghani kufuze uzisole ngesithembiso owasenzakweso? Akukafuzi nakancani. Angeze wazisola ngokuvumela uJehova bona anqophise ukuphila kwakho. Kazi abantu abanganqotjhiswa nguJehova kutjho khona bona banqotjhiswa nguSathana, begodu akabathandi, nawe akakuthandi. Kuhlekuhle angathaba khulu nawungalisa ukuba nethemba lokuphila ephasini elitjha, ngombana uzabe uhlanukele uJehova walandela yena.

3. Ngiziphi iimbusiso ozifumeneko ngebanga lokuthi uzinikele kuJehova?

3 Akhucabange ukuthi uJehova ukubusise kangangani ngebanga lokuthi unikele ukuphila kwakho kuye wabhajadiswa. Yeke njengombana sewunikele ukuphila kwakho kuJehova, ungawatjho azale umlomo amezwi naka: “USomnini ungakimi, yeke angesabi. Umuntu angangenzani na?” (Rhu. 118:6) Ungayaphi uyephi ephasini loke akunalitho elingamadaniswa nesibusiso sokuba ngehlangothini lakaZimu nokwazi ukuthi uzibetha isifuba ngawe.

OMUNYE NOMUNYE KUFUZE ADLALE INDIMA YAKHE

4, 5. (a) Kubayini ukubhajadiswa kuyinto yomuntu noJehova kwaphela? (b) Ngimiphi imiraro amaKrestu akhulileko nasesematjha aqalana nayo?

4 Njengombana uzinikele kuJehova nje, kufuze wazi ukuthi ubuhlobo bakho naye abusiyinto ongayenzelwa babantu bekhenu. Mhlamunye njengalokha nabakubhadalela i-cell phone. Kodwana nawe kufuze ukusebenzele ukusindiswa kwakho ngitjho nanyana usahlala nababelethi bakho. Kubayini kuqakathekile ukukhumbula lokho? Ngombana angeze wazi ukuthi uzokuqalana namiphi imiraro ekuphileni kwakho ngaso soke isikhathi.”

5 Abantu abatjha akusibo bodwa abaqalana nemiraro. Kodwana nalabo ababhajadiswe sebabakhulu bazifumana sebaqalana nemiraro elinga ukukholwa kwabo. Kungaba miraro ngomtjhado, zepilo namkha umsebenzi. Yeke kungakhatheliseki bona sibadala namkha sibancani, kuzokufuze sizimisele ukuhlala sithembekile kuJehova nasiqalene nemiraro.—Jak. 1:12-14.

6. (a) Kutjho ukuthini ukuthi isithembiso sakho sokuzinikela kuJehova sizokuhlala sinjalo nanyana kwenzekani? (b) Yini ongayifunda encwadini yebeFilipi 4:11-13?

6 Nawuzakuhlala uthembekile kuJehova kungakhathaliseki bona uqalana nani, hlala ukhumbula ukuthi isithembiso owasenza kuye sizokuhlala sinjalo nanyana kwenzekani. Okutjho bona wathembisa uMbusi wezulu nephasi ukuthi uzomlotjha ngitjho nanyana ababelethi bakho namkha abangani bakho balisa ukumlotjha. (Rhu. 27:10) Nanyana ungaqalana nani ekuphileni kwakho, bawa uJehova akuphe amandla ukwenzela bona ubulunge isithembiso sakho sokuzinikela kuye.—Funda beFilipi 4:11-13.

7. Kutjho ukuthi ukwenza isindiswakho iphumelele “ngokwesaba nangokuthuthumela”?

7 UJehova ufuna ube mnganakhe. Kodwana nawuzakuhlala umnganakhe begodu wenze nesindiswakho ibe yipumelelo, kuzokufuze usebenze ngamandla. Kungebangelo incwadi yebeFilipi 2:12 ithi: “Yenzani isindiswenu ibe yipumelelo ngokwesaba nangokuthuthumela.” Amezwi la atjho ukuthi kufuze uzibuze bona yini ozoyenza bona ubulunge isingani sakho noJehova begodu uhlale uthembekile kungakhathaliseki bona uqalana namiphi imiraro. Nokho lokho akutjho ukuthi kufuze sizithembe khulu, sithi thina angeze saphambuka. Ngitjho nabakhulekeli bakaZimu bakade bakhe baphambuka. Alo wena ngiziphi izinto ezingakusiza bona wenze ukusindiswa kwakho kuphumelele?

 UKUFUNDA IBHAYIBHELI KUQAKATHEKE KHULU

8. Ngesikhathi sakho sokuzifundela, yini okufuze uyenze? Kubayini iqakathekile?

8 Nasizakuthi sibangani bakaJehova kufuze simlalele besikhulume naye. Ukufunda iBhayibheli yindlela ephuma phambili yokulalela uJehova. Lokho kuhlanganisa ukufunda nokuzindla ngeencwadi ezisekelwe kilo. Njengombana ulifunda khumbula ukuthi ukufunda iBhayibheli, akukafuzi silifunde ngasuthi siyokutlola i-test yesikolo, kodwana kufuze kube ngasuthi ukhamba endleleni, yeke njengombana ukhamba, ubona izinto ezitjha nezikarako. Yeke linga ukufunda ngomnqopho wokwazi izinto ezitjha ngoJehova. Lokhu kuzokusiza bona utjhidele khudlwana kuJehova begodu nawenza njalo naye uzokutjhidela kuwe.—Jak. 4:8.

Ukhuluma kanengi kangangani noJehova? (Qala iingaba 8-11)

9. Ngiziphi izinto ihlangano kaJehova esenzele zona ezikusizileko nawuzifundelako?

9 Ihlangano kaJehova isenzela izinto ezinengi khulu ezingasisiza nasifundako. Ngokwesibonelo, ku-jw.org kunesihloko esithi, Izimfundiso ZeBhayibhelinawugandelela lapho uzokubona nesithi Intsha,” lapho kunengi khulu ongakufunda ngeBhayibheli. Kubuye kube nama-study guide wencwadi ethi “Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?” Wona-ke angakusiza bona uqiniseke ngeenkolelo zakho. Ama-study guide la angabuye akufundise ukuthi ungabahlathululela njani abanye abantu iinkolelo zakho. Ezinye iindlela ongazisebenzisa zokufunda zifumaneka ePhaphameni! ka-April 2009 (ifumaneka ngesiZulu) ngaphasi kwesihloko esithi Intsha Iyabuza . . . Ngingakwenza Kanjani Ukufunda IBhayibheli Kujabulise?Kwamambala ukufunda kudlala indima ethe tjha ekusisizeni bona senze ukusindiswa kwethu kuphumelele.—Funda iRhubo 119:105.

UKUTHANDAZA KUQAKATHEKILE

10. Kubayini ukuthandaza kuqakatheke kangaka emKrestwini?

10 Ukufunda ngoZimu ngenye yendlela esimlalela ngayo, kodwana nasithandazako vane sikhuluma naye. Akukafuzi sesimane sithandaze nje ngombana vele kujayelekile namkha sicabange ukuthi yindlela yokufumana itjhudu mhlamunye entweni ethileko esiyenzako. Kodwana kufuze sihlale sikhumbula ukuthi nasithandazako sikhuluma noMdalethu. UJehova ufuna ukhulume naye. (Funda beFilipi 4:6.) Nakwenzeka uqalane nanyana ngimuphi umraro, ungalibali ukuthi iBhayibheli lithi: “Phosa  umthwalwakho kuSomnini.” (Rhu. 55:22, [55:23, NW]) Uyawakholelwa na amezwi la? Kuneengidi zabanakwethu nabodadwethu abangakutjela ukuthi ukulalela amezwi la kwabasiza tle. Yeke nawe kungakusiza!

11. Kubayini kufuze uhlale umthokoza uJehova?

11 Akukafuzi sithandaze kuJehova nasifuna asenzele okuthileko nje kwaphela. IBhayibheli lithi: “Yibani nokuthokoza.” (Kol. 3:15) Ngasikhathi singasolo siqalene nemirarwethu besingasabona neembusiso uJehova asiphe zona. Yeke akhulinge ukuthi qobe langa uziphe isikhathi sokucabanga ngezinto ongasenani ezintathu okufuze uthokoze uJehova ngazo bese uyathandaza umthokoze. Omunye umntazana oneminyaka eli-18 ibizo lakhe ngu-Abigail, wabhajadiswa aneminyaka eli-12. Uthi: “Ngicabanga ukuthi uJehova nguye okufuze simthokoze ukudlula nanyana ngubani ezulwini nephasini. Sisebenzise elinye nelinye ithuba bona simthokoze ngebanga lezipho asiphe zona.” U-Abigail uthi kunombuzo azibuza wona, uthi: Nabe kungathiwa ngisale nezinto engithokoza uJehova ngazo, bengingasala nani? *

AKHUZINAMBITHELE WENA NGOKWAKHO

12, 13. Kubayini kuqakathekile ukucabanga ngeendlela esibone ngazo ubuhle bakaJehova?

12 UJehova wasiza iKosi uDavide nayiqalane nemiraro-kazi eminengi ekuphileni kwayo. Ngemva kokuthi inambithe bona kunjani ukusizwa nguJehova, yathi: “Yizwani benibone bonyana uSomnini muhle, ubusisiwe umuntu ophephela kuye.” (IRhubo 34:9, [34:8, NW]) Iveseli lisitjela ukuthi kufuze sizinambithele thina ngokwethu ubuhle bakaJehova. Nawufunda iBhayibheli, iincwadi ezisekelwe kilo, uye nesifundweni ukukghona ukuzwa imilando ekhuthazako emalungana nendlela uZimu asize ngayo abakhulekeli bakhe bona bahlale bathembekile. Kodwana nawuzakuthuthukisa ithando lakho ngoZimu kuzokufuze ubone indlela akusize ngayo wena. Alo ububone njani ubuhle bakaJehova?

13 Soke sanambitha ubuhle bakaJehova ngesikhathi azasimema bona sitjhedelane naye neNdodanakhe. Kungebangelo uJesu athi: “Akakho ongeza kimi nakube uBaba ongithumileko akamdoseli kimi.” (Jwa. 6:44) Kodwana umbuzo ukukuthi wena uyakholwa na bona uJehova wakudosela kuye? Umuntu omutjha angathi, ‘Kuhlekuhle uJehova wadosa ababelethi bami, nakungimi yena sengimane ngiyalandela.’ Ungalibali bona ngesikhathi unikela ukuphila kwakho kuJehova bewabhajadiswa, wazakhela ubuhlobo obuqakatheke khulu noJehova. Yeke naye sele akwazi. Ngombana iBhayibheli lithi: “Umuntu othanda uZimu waziwa nguZimu.” (1 Kor. 8:3) Yeke ungathomi unyaze indawo uZimu akubeke kiyo ehlanganwenakhe le, kodwana ithathe njengeligugu bewuyithokozele.

14, 15. Isimu ingakusiza njani bona uqinise ukukholwa kwakho?

14 Isibindi sokutjhumayeza abanye abantu ngenye yendlela onganambitha ngayo ubuhle bakaJehova. Kungakhathaliseki bona utjhumayela tjhatjhalazi namkha esikolweni. Kwabanye nakufuze batjhumayeze abantwana abafunda nabo, kubethana amadolo. Iye khona kuliqiniso bona kubudisi vele, ngombana awazi ukuthi bazakuthini ngemva kokuthi ubatjhumayezile. Kungaba budisi khulu nakufuze batjhumayeze abantu abanengi ngesikhathi sinye, kungaba ngcono nawukhuluma nomuntu munye. Alo yini engakusiza?

15 Kokuthoma, akhuzibuze ukuthi uyaqiniseka na ngeenkolelo zakho. Kghani ama-study guide afumaneka ku-jw.org lawa ayafumaneka ngelimi lakho? Nakhibe awazi, akhuziphe isikhathi uwahlole. Enzelwe ukusiza  wena bona ucabangisise ngeenkolelo zakho, ukuthi kubayini uzikholelwa nokuthi ungabahlathululela njani abanye abantu ngazo. Nase uqiniseka ngeenkolelo zakho begodu sele ukulungele nokuzihlathulula, uzozizwa ubaseleka bona ufakaze ngebizo lakaJehova.—Jor. 20:8, 9.

16. Yini enye engakusiza uhlule ukusaba ukhulume ngeenkolelo zakho?

16 Ngitjho nanyana sewukulungele kuhle, ungaba nevalo nakufuze uhlathululele abantu ngeenkolelo zakho. Omunye udade oneminyaka eli-18 owabhajadiswa nakaneminyaka eli-13 uyakuvuma naye lokho uthi: “Ngikwazi kuhle nje engikukholelwakho, kodwana umraro uba nakufuze ngihlathulule ngamagamami.” Alo uthi uqalana njani nomraro lo? Uthi: “Ngivele ngitjhaphuluke ngikhulume sakudlala. Abantu engifunda nabo ababi nevalo nabakhuluma ngezinto abazenzeko. Nami kufuze ngitjhaphuluke nje. Yeke nangicoca nabo, ngivele ngikhulume into ehlobana nokukholwa kwami, njengokuthi ‘ngelinye ilanga bengifundisa ngeBhayibheli . . . bese ngirage nalokho ebengifuna ukukutjho. Ngitjho nanyana bengingakhulumi ngeBhayibheli, kodwana ngase ngathinta yeBhayibheli abanye bayadoseleka bafune ukwazi ukuthi alo ngifundisani ngeBhayibheli. Ngasikhathi babe babuze nemibuzo ngalo iBhayibheli. Indlelami le kwamambala ingenzela izinto zibe lula. Begodu qobe ngemva kokukhuluma nabo ngizizwa ngithabe khulu!”

17. Yini enye engakusiza bona ukhulume kuhle nabantu?

17 Bahloniphe abantu begodu ube nendaba nabo, ngombana lokho kungabenza bona bakuphendule kuhle nawukhuluma nabo ngeenkolelo zakho. U-Olivia oneminyaka eli-17 wabhajadiswa angakabi mumuntu omutjha, uthi: “Bengihlala nginevalo, ngithi nange ngingathoma ngiphathe yeBhayibheli, abantu bazangithatha njengomuntu okholwe khulu.” Kodwana ngokukhamba kwesikhathi wathoma waqala izinto ngenye indlela. Kunokuthi asolo abulawa livalo, uthi: “Inengi labantu abatjha alazi litho ngaboFakazi bakaJehova. Kodwana ngithi kwaphela esingahlathulula aboFakazi. Yeke indlela esenza ngayo izinto, izokuba nomthelela omkhulu ekutheni bazokuthini nasibatjhumayezako. Alo ithiwani-ke nange sineenhloni, sinevalo lokukhuluma ngeenkolelo zethu? Lokho kungenza abantu bacabange ukuthi asizikhakhazisi ngalokho esingikho. Bangabe bangawamukeli nomlayezwethu ngebanga lokuzinyaza. Kodwana nasitjhaphulukako besitjengise nokuthi siyaqiniseka ngalokho esikhuluma ngakho, bangasihlonipha.”

HLABELA PHAMBILI NOKWENZA ISINDISWAKHO IPHUMELELE!

18. Kubandakanyani ukwenza isindiswethu iphumelele?

18 Njengombana sifundile, nasizakwenza isindiswethu iphumelele akusimdlalo. Kubandakanya ukufunda iliZwi lakaZimu nokuzindla ngalo, ukuthandaza nokucabanga ngezinto uJehova asibusise ngazo. Ukwenza izintwezi zoke nje kuzokwenza uqiniseke bona nangembala uJehova umnganakho. Lokho kuzokwenza ufune ukukhuluma nabanye abantu ngeenkolelo zakho.—Funda iRhubo 73:28.

19. Kubayini kufanele sisebenze ngamandla ekwenzeni isindiswethu iphumelele?

19 UJesu wathi: ‘Nanyana ngubani ofuna ukungilandela, akazidele, atjathe isiphambano sakhe angilandele.’ (Mat. 16:24) Umuntu nakazakuba mlandeli kaJesu kufuze azinikele kuJehova bese abhajadiswe. Ukwenza njalo kuletha iimbusiso ezinengi khulu nje, bese kuthi esikhathini esizako kulethe ukuphila okungapheliko ephasini elitjha lakaZimu. Yeke yenza koke okwenza bona isindiswakho iphumelele!

^ isig. 11 Nawufuna ukwazi okunabileko tjhinga esihlokweni esithi, Intsha—Why Should I Pray?esikhambisana ne-worksheet yakhona ku-jw.org.