ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Disemba 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoJanabari 29 kuya kuFebherbari 25, 2018.

“Ngiyazi Uzakuvuka”

Yini esiqinisekisako bona nakulivuko nakanjani lizokuba kona?

“Nginalo Ithemba KuZimu”

Kubayini indaba yevuko ingenye yeemfundiso zethu eziqakathekileko?

Uyakhumbula?

Ubafunde kuhle na abomagazini bamuva besiThala? Khewuzihlole-ke ukuthi mingakhi imibuzo emalungana neBhayibheli ongayiphendula.

Imibuzo Evela Ebafundini

Eenkhathini zama-Israyeli wekadeni, izibulo ngilo na ebeliveza bona umesiya uzokuvela kuphi?

Imibuzo Evela Ebafundini

IBhayibheli liyawavumela na amaKrestu atjhadileko bona asebenzise i-IUD (intrauterine device) bona akhandele imbeleko?

Babelethi—Sizani Abantwana Benu ‘Bahlakaniphele Ukusindiswa’

Inengi lababelethi abamaKrestu liyatshwenyeka lokha umntwanabo afuna ukuthatha igadango lokuzinikela kuJehova begodu abhajadiswe. Bangamsiza njani umntwanabo bona akhulele esindisweni?

Bantu Abatjha—“Yenzani Isindiswenu Ibe Yipumelelo”

Ibhabhadiso ligadango eliqakathekileko, kodwana okungakafuzi abantu abatjha balisabe namkha balibalekele

UMLANDO WOKUPHILA

Ngabeka Phasi Ngalandela Ikosi

UFelix Fajardo bekaneminyaka eli-16 ubudala nakazakuqunta ukuba mfundi kaKrestu. Ngemva kweminyaka engaphezu kwema-70, uthi akazisoli nakancani ngokulandela iKosi

Isikhombo Seenhloko Zesithala Saka-2017

Irhelweli lizokusisiza ubone ukuthi iihloko ezadenjwa ngomnyaka ka-2017 zifumaneka kiziphi iinThala.