Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

‘Ukucabanga Ngezinto Zezulwini Kutjho Ukuphila Nokuthula’

‘Ukucabanga Ngezinto Zezulwini Kutjho Ukuphila Nokuthula’

‘Abaphila ngommoya [babeka imikhumbulwabo] ezintweni zommoya.’—ROM. 8:5.

IINGOMA: 57, 52

1, 2. Kubayini incwadi yebeRoma isahluko-8 ilisizo khulu emaKrestwini akhethiweko?

NGESIKHATHI sokukhumbula ukufa kwakaJesu kwaqobe mnyaka, khewayifunda na incwadi yebeRoma 8:15-17? Kungenzeka. Amavesi la akhuluma ngokuthi yini eqinisekisa amaKrestu akhethiweko ukuthi akhethiwe, ithi ummoya ufakazelana nommoyawo. Bese kuthi ivesi lokuthoma esahlukwenesi likhuluma ngalabo “abakuKrestu Jesu.” Incwadi yebeRoma isahluko-8 isebenza emaKrestwini akhethiweko kwaphela na? Nofana isebenza nemaKrestwini anethemba lokuphila ephasini?

2 Iye khona kuhlekuhle isahlukwesi sikhuluma namaKrestu akhethiweko. Bamukele ‘ummoya’ begodu ‘balindele ngetjisakalo ukwenziwa abantwana bakaZimu, okukuhlengwa kwemizimba yabo.’ (Rom. 8:23) Begodu bayazi ukuthi bayokuba madodana kaZimu ezulwini. Koke lokhu kwenziwa kukuthi ngemva kokuthi babhajadiswe babemaKrestu, uZimu wenza isihlengo sisebenze nakibo. Bese balitjalelwe izono zabo begodu babe madodona kaZimu.—Rom. 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Kubayini namaKrestu anethemba lokuphila ephasini nawo kufuze akusebenzise akufunda encwadini yebeRoma isahluko-8?

3 Nanyana kunjalo incwadi yebeRoma le iseselisizo tle ngitjho nemaKrestwini anethemba lokuphila ephasini, ngombana kazi nawo kuZimu alungile. Isibonelo salokho ngilesi uPowula  atlola ngaso encwadinakhe. Esahlukweni sesine wakhuluma ngo-Abrahamu. Indoda ebeyinokukholwa leyo yaphila ngaphambi kokuthi uJehova anikele ama-Israyeli imiThetho, begodu bekusasele iminyaka engangeminyaka bona uJesu afele izono zethu. Kodwana uJehova wakubona ukukholwa kwakhe wabe wambala nabantu abalungileko. (Funda beRoma 4:20-22.) Yeke ngendlela efanako-ke, uJehova namaKrestu athembekileko nanethemba lokuyokuphila ephasini unomphela namhlanjesi nawo uthi nakawaqalako azibonele abantu abalungileko. Kusebaleni-ke ukuthi nawo amaKrestu la, kunengi angakufunda encwadini yebeRoma isahluko-8 ngombana vele itlolelwe abantu abalungileko.

4. Incwadi yebeRoma 8:21 izosisiza siphendule miphi imibuzo?

4 Encwadini yebeRoma isahluko-8, sifunda ukuthi nakuliphasi elitjha lona lizokuza nakanjani. Iveseli lisithembisa ukuthi ‘indalo ngokwayo izokutjhatjhululwa ekubotjhweni kwayo, ibole bese ilethwa ekululekweni ephazimulako yabantwana bakaZimu.’ Umbuzo omkhulu ngothi, wena uzokuba lapho na begodu uzowufumana umvuzo loyo na? Uqiniseka kangangani ngalokho? Incwadi yebeRoma isahluko-8 ineenluleko ezingakusiza bona uphendule imibuzo le.

“BABEKA IMIKHUMBULWABO EZINTWENI ZENYAMA”

5. Encwadini yebeRoma 8:4-13, uPowula wakhuluma ngayiphi indaba?

5 Funda yebeRoma 8:4-13. Incwadi yebeRoma isahluko-8 ikhuluma ngabantu abakhamba “ngokwenyama,” base bakhetha ukuhluka kilabo abakhamba ngommoya. Inengi lingacabanga ukuthi amezwi la akhuluma ngabantu abaseqinisweni nabantu abangasiseqinisweni, namkha abantu abamaKrestu nabangasiwo. Kufuze singalibali ukuthi uPowula incwadi le bekayitlolele “boke abathandekako kuZimu abaseRoma, ababizelwe ekubeni ngabacwengileko.” (Rom. 1:7) Kuyatjho-ke ukuthi uPowula bekatjho ukuthi kunamaKrestu akhamba ngenyama namaKrestu akhamba ngommoya. Yini ebeyenza kube nomahluko onjalo?

6, 7. (a) Igama elithi “ngokwenyama” lisetjenziswa nangaziphi iindlela eBhayibhelini? (b) UPowula walisebenzisa njani igama elithi “ngokwenyama” kwebeRoma 8:4-13?

6 Akhucabange ngegama elithi “ngokwenyama.” Siyazibuza ukuthi kuhlekuhle uPowula bekakhuluma ngani? Phela iBhayibheli lisebenzisa igama elithi “ngokwenyama” ngeendlela ezihlukahlukeneko. Ngasikhathi khelisebenzise igameli likhulume ngenyama yemizimbethu. (Rom. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Bese kuthi ngesinye  isikhathi lilisebenzise nalikhuluma ngobuhlobo babantu. Lithi uJesu “sizukulwana sakaDavida ngokwenyama,” uPowula naye wabuye wathi amaJuda ‘ziinhlobo zami ngenyama.’—Rom. 1:3; 9:3.

7 Kodwana okwatlolwa nguPowula esahlukweni-7 kuyasiphandlulula ukuthi kuhlekuhle bekakhuluma ngani nakathi “ngokwenyama” encwadini yebeRoma 8:4-13. Wathi “lokha nabesisaphila enyameni” besenza “iinkanuko zethu zokona” begodu “bezisebenza ezithweni zethu.” (Rom. 7:5) Nasifunda amezwi la ikungu ivele isuke emehlweni, bese sizwisise amezwi athi “ngokwenyama.” UPowula uthi abanye “babeka imikhumbulwabo ezintweni zenyama.” Kuhlekuhle la bekakhuluma ngabantu ababuswa ziimfiso zabo, nabenza nanyana yini ethandwa mizimbabo enesono. Yeke abantwaba benza nanyana yini ukuze bathole izinto ezifiswa ziihliziyo zabo, izinto ezifana nokuziphatha kumbi ngokwamabhayi.

8. Kubayini bekufanele namaKrestu akhethiweko akhalinyelwe bona angakhambi “ngokwenyama”?

8 Kodwana singazibuza ukuthi, kubayini uPowula atjela amaKrestu akhethiweko indlebe ukuzwa ngengozi yokuphila “ngokwenyama.” Begodu namhlanjesi amaKrestu angawela na engozini le, ngitjho nanyana uZimu awabona alungile begodu abangani bakhe? Iye into ebuhlungu khulu kukuthi amaKrestu nawo angawela engozini le. Nasi isibonelo salokho, uPowula watlolela abazalwana beRoma wathi abanye babo “balotjha izisu zabo,” okungatjho ukuthi bebathanda zomseme, ukudla namkha ukusela ngokudluleleko. Abanye khonapho bebadurhisa abanye abazalwana. (Rom. 16:17, 18; Flp. 3:18, 19; Jud. 4, 8, 12) Singalibali nokuthi eKorinte kukhe kwaba nesikhathi lapho umzalwana ‘angena emabhayini nomkayise.’ (1 Kor. 5:1) Yeke sesiyabona ukuthi kubayini uZimu asebenzisa uPowula bona akhalime amaKrestu weKorinte ngendaba le yokubeka “imikhumbulwabo ezintweni zenyama.”—Rom. 8:5, 6.

9. Encwadini yebeRoma 8:6 uPowula bekangakhulumi ngani?

9 Iselulekwesi sisaqakatheke khulu nanamhlanjesi. Kungathi sekuphele iminyaka umKrestu akhonza uZimu, athome ukucabanga khulu ngezinto zenyama. Lokhu akutjho ukuthi kumbi ukuthi umKrestu abe nesikhathi sokucabanga ngokudla, umsebenzi, ukuzithabisa ngitjho nangezamathando. Phela lezo zizinto abantu bakaZimu okufuze vele bacabange ngazo. UJesu naye wakuthabela ukudla, begodu wapha nabanye abantu ukudla. Wabona nokuthi abantu kufuze babenesikhathi sokuzigedla.  NoPowula naye watlalo wathi emtjhadweni zomseme kufuze zibe sendawenazo.

Izinto ohlala ukhuluma ngazo ziyatjengisa na ukuthi ubeke umkhumbulwakho ezintweni zommoya ingasi kwezenyama? (Qala iingaba 10 no-11)

10. Amezwi athi “babeka imikhumbulwabo” asencwadini yebeRoma 8:5, 6, atjho ukuthini?

10 Alo uPowula bekatjho ukuthini nakathi “babeka imikhumbulwabo ezintweni zenyama”? Ibizo lesiGirigi elasetjenziswa nguPowula litjho “ukunzinzisa umkhumbulo namkha ihliziyo yoke entweni ethileko.” Abantu abaphila ngokwenyama bavumela ukubuswa sisono. Esinye isazi sathi ngencwadi yebeRoma 8:5: “Ukubeka umkhumbulo ezintweni zenyama, kutjho ukuzithanda khulu, ukuhlala ukhuluma ngazo nokuzenza.”

11. Ngiziphi izinto okufuze sizicabangele nasifuna ukwazi ukuthi ‘yini eqakatheke khulu kithi?’

11 Bekufanele ukuthi amaKrestu weRoma azibuze ukuthi kuhlekuhle yini eqakatheke khulu kiwo. Bekungenzeka na ukuthi ukuphila kwawo kunzinze “ezintweni zenyama”? Nathi-ke kufanele khesizibuze ukuthi yini eqakathekileko kithi. Yini esiyithanda khulu, begodu kanengi khuyini esihlale sikhuluma ngayo? Yini esilwela ukuyifumana kelinye nelinye ilanga? Abanye qobe nabavukako ekuseni bacabanga ngamarhamulo, abanye ngabafuna ukuhlobisa imizabo, abanye izambatho, iindlela ezihlukahlukeneko zokubulunga imali, nokuzikhipha. Izintwezi azisizimbi zona, ngombana zisenza sithabele nepilo. Akhesithathe isibonelo nasi, uJesu wakhe wenza iwayini, noPowula watjela uThimothi wathi “thatha newayini kancancani.” (1 Thim. 5:23; Jwa. 2:3-11) Kodwana umbuzo kukuthi inga-kghani uJesu noPowula “bebahlala bakhuluma” ngamarhamulo njengento eqakathekileko, bebahlale baphasi phezulu bafunane namarhugo? Awa. Kuthiwani-ke ngathi? Yini esiyithanda khulu?

12, 13. Kubayini kufuze sizihlole ukuthi yini eqakatheke khulu kithi?

12 Ukuzihlola kuqakatheke khulu. Kubayini kuqakathekile? UPowula watlola wathi: “Ukubeka umkhumbulo kokwenyama kukukufa.” (Rom. 8:6) Indaba le iqakatheke khulu, phela ubuhlobo bethu noZimu nabungasi buhle, kutjho ukuthi sizokufa isiphelani esikhathini esizako. Kodwana uPowula bekangatjho ukuthi umuntu nakathoma ‘ukubeka umkhumbulo kokwenyama’ sekuphelile ngaye namkha vele uzokufa isiphelani. Usesenethuba lokutjhuguluka. Akhesenze isibonelo ngendoda leya yeKorinte ebeyiziphethe kumbi begodu kwakose iqothwe ebandleni. Nanyana kunjalo ithuba lokutjhuguluka belisesekhona, begodu okuhle kukuthi yatjhuguluka. Yalisa ukwenza izinto ezimbi.—2 Kor. 2:6-8.

13 Nakwatjhuguluka indoda yeKorinte leya, kutjho khona ukuthi nomKrestu naye angatjhuguluka ebumbini abenzako. Ngombana ungathola ukuthi ubumbi obenziwa mKrestu lo abufiki nokufika kilobu obenziwa yindoda yeKorinte leya. Yeke isiphetho somuntu ‘obeka umkhumbulo kokwenyama’ uPowula akhuluma ngaso, kufuze senze amaKrestu abone ukuthi kukuphi lapho kufuze alungise khona.

“UKUBEKA UMKHUMBULO KOKWENYAMA”

14, 15. (a) Kufanele siyibeke kuphi imikhumbulwethu? (b) “Ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya]” akutjho ukuthini?

14 Umpostoli lo wathi nakaqeda ukutjho isiluleko sokulwa ‘nokubeka umkhumbulo kokwenyama,’ watjho amezwi naka akhuthazako: “Ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya] kukuphila kanye nokuthula.” Akhuqale ukuthi mvuzo omuhle kangangani loyo, ipilo nokuthula! Alo singawufumana njani umvuzo lo?

15 “Ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya]” akutjho ukuthi umuntu sekufuze angabi nendaba nokuthi kwenzekani ephasini. Begodu akutjho ukuthi sekufuze acabange namkha akhulume ngeBhayibheli kwaphela, nofana njalo yena usukhuluma ngokuthi umthanda kangangani uZimu nokuthi ulilindele kangangani ipharadesi. Asingakhohlwa ukuthi uPowula nabanye abantu  ebebathanda uZimu bakade bebaphila ipilo ejayelekileko njengabanye. Bebaba nesikhathi sokudla nesokusela. Abanye babo bebatjhadile bathabela nokuba nemindeni, ngapha basebenza nokusebenza ukuze bondle imindenabo.—Mar. 6:3; 1 Thes. 2:9.

16. Ngitjho nanyana uPowula bekanomsebenzi awenzako ekuphileni kwakhe, kodwana yini ebeyiza qangi kuye?

16 Kodwana abantu bakaZimaba akhenge banzinzise ukuphila kwabo ezintwenezo. UPowula bekenza amatende, kodwana umlando uyasitjela ukuthi ukuphila kwakhe bekunzinzephi. Uthi: Qobe bekaya esimini ayokutjhumayela begodu afundise abantu. (Funda IzEnzo 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Wakhuthaza nabazalwana nabodade beRoma ukuthi benze umsebenzi loyo. Lokhu kuyasitjela ukuthi ukwenza imisebenzi kaZimu bekuza qangi kuPowula. Kungebangelo amaRoma bekufuze amlingise, begodu nathi kufuze simlingise.—Rom. 15:15, 16.

17. ‘Nasibeka imikhumbulwethu [ezintweni zommoya],’ pilo bani esizoyiphila?

17 Ubayini umphumela nasibeka umsebenzi kaZimu qangi? Incwadi yebeRoma 8:6 iyaphendula ithi: “Ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya] kukuphila kanye nokuthula.” Lokhu kutjho ukuthi kufuze sivumele imikhumbulwethu ibuswe mmoya ocwengileko, ivumelane nemithetho kaZimu nendlelakhe yokucabanga. Asingabazi nakancani ukuthi nange senza izinto ‘zommoya,’ sizokuthabela ukuphila. Umvuzo omkhulu kuphila unomphela, kungaba sezulwini namkha ephasini.

18. ‘Ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya]’ kusenza njani bona sibe nokuthula?

18 Akhesibone ukuthi kuliqiniso kangangani ukuthi ‘ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya] . . .  kukuthula.’ Kazi abantu abanengi bayafuna ukuba nokuthula, kodwana kuyabhala. Nanyana baphasiphezulu bafunana nokuthula kwangaphakathi, thina sebele sinakho. Enye yezinto ezihle ngokuba nokuthulokhu, kukuthi senza koke esingakwenza ukuze sihlale sinokuthula nabantu esihlala nabo emakhaya kunye nabantu esinabo ebandleni. Siyalemuka ukuthi abafowethu nabo banesono njengathi. Ngebanga lesonweso, kufuze sazi ukuthi ngasikhathi sizokuba nemiraro, yeke nasiqalene nayo singalibali amezwi kaJesu la esafundiswa wona nakazakuthi: “Ukhambe khonokho uyokubuyisana naye [umfowenu].” (Mat. 5:24) Godu nasikhumbula ukuthi umfowethu loyo namkha udadwethu naye ulotjha “uZimu wokuthula,” kuzokuba lula ukuthi sibuyisane.—Rom. 15:33; 16:20.

19. Nasibeka imikhumbulwethu ezintweni zommoya, ngikuphi ukuthula okunganakulinganiswa esizokuba nakho?

19 Kunokhunye godu ukuthula okunganakulinganiswa. ‘Nasibeka imikhumbulwethu [ezintweni zommoya]’ siba nokuthula noMdalethu. U-Isaya wakhe wakhuluma amezwi ebekalisizo ngesikhathi sakhe kodwana azaliseka khulu esikhathini sethwesi, amezwi lawo athi: “Wena [Jehova], uzakulonda [abakuthembako], iye [ubaphe ukuthula], kunokuthula nawethenjwako.”—Isa. 26:3; funda beRoma 5:1.

20. Wena sikusiza njani iseluleko esifumaneka encwadini yebeRoma isahluko-8?

20 Sesiyazwisisa-ke ukuthi kungakhathaliseki bona sinethemba lokuyokuphila ezulwini namkha ephasini unomphela, incwadi yebeRoma isahluko-8 ingasizuzisa soke. Sisithokoza khulu isikhuthazo sokuthi singavumeli izinto ‘zenyama’ zize qangi ekuphileni kwethu! Kunokuthi sibeke zenyama qangi, sibona kukuhlakanipha ukulandela nasi isiluleko: ‘Ukubeka umkhumbulo [ezintweni zommoya] kukuphila kanye nokuthula.’ Umvuzo wokwenza njalo uzokuhlala unomphela, ngombana uPowula wathi: “Umvuzo wesono kukufa; kodwana isipho somusa kaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosethu.”—Rom. 6:23