Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngomusa Natjhatjhululwa

Ngomusa Natjhatjhululwa

“Ngaleyondlela isono angeze sabusa phezu kwenu njengombana . . . ningaphasi komusa.”—ROM. 6:14.

IINGOMA: 2, 61

1, 2. Kubayini incwadi yebeRoma 5:12 iqakathekile kiboFakazi bakaJehova?

AKHUBALE amavesi aseBhayibhelini aziwa khulu boFakazi bakaJehova. Esibalweni sakhweso, kghani ngeze umtlolo webeRoma 5:12 ube hlangana nemitlolo esekuthomeni ongayibala? Cabanga bona kukangakhi uqalisela emazwini la lokha nawukhuluma nabantu: “Yeke njengombana isono seza ephasini ngomuntu munye, ukufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwadlulela kibo boke abantu ngombana boke bonile.”

2 Kanengi iveseli livela ngokubuyelelweko encwadini ethi, Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili? Njengombana ufunda incwadi le nabantwana bakho namkha abanye abantu, kanengi uzowufunda umtlolo webeRoma 5:12 khulukhulu nawucoca ngomnqopho kaZimu ngephasi, isihlengo, kunye nobujamo babafileko—izahluko 3,, 5, no-6. Kodwana kukangakhi ucabanga ngencwadi yebeRoma 5:12 manqophana nobujamo bakho phambi kwakaJehova, izenzo zakho, kunye namahlelo wakho ngekusasa?

3. Ngiliphi iqiniso okufuze silazi malungana nesono?

3 Iqiniso okufuze singalibalekile kukuthi soke sizizoni. Siyabenza ubutjhapho qobe langa. Yeke, siyakholelwa nokuthi uZimu uyazi bona senziwe ngethuli, begodu uzimisele ukusitjengisa umusa. (Rhu. 103:13, 14) Emthandazwenakhe, uJesu wabawa wathi: “Usicolele izono zethu.” (Luk. 11:2-4) Kungebangelo singanaso  isizathu sokudzimelela emitjhaphweni uZimu asilibalele yona. Nanyana kunjalo, singazuza ngokucabanga ngokuthi angasilibalela njani begodu wasilibalela njani.

SICOLELWA NGOMUSA

4, 5. (a) Ngikuphi ukukhanyiselwa esikufunyanako manqophana namezwi webeRoma 5:12? (b) YebeRoma 3:24 ikhuluma ngawuphi umusa?

4 Izahluko zencwadi yebeRoma zinelwazi elinengi manqophana namezwi kaPowula webeRoma 5:12, khulukhulu isahluko-6. Ilwazeli lizosisiza sizwisise indlela uJehova asilibalela ngayo. Kusahluko-3, siyafunda: “Boke bonile . . . , kodwana kwanjesi sele balungisiswa ngomusakhe njengesipho ngokuhlengwa okukuKrestu Jesu.” (Rom. 3:23, 24) Bekatjho ukuthini uPowulu nakazakukhuluma ‘ngomusa’? Wasebenzisa igama lesiGirigi elithi nalihlathululwako liveze umqondo “wokwenzelwa okuthileko ngaphandle kokubhadeliswa namkha ukulindela ukubuyiselwa okuthileko.” Begodu yinto ebekungakafaneli uyithole.

5 Isazi uJohn Parkhurst sathi: “Lokha nalikhuluma ngoZimu namkha uKrestu, [igama lesiGirigi] kanengi lijayele ukuqalisela emsenabo bobabili manqophana nokusindiswa komuntu.” Ngaphezu kwalokho, igama elithi ‘umusa’ ngilo elisetjenziswako eBhayibhelini i-New World Translation. Kodwana, uZimu uwutjengisa njani umusakhe? Begodu lokho kulithinta njani ithemba kunye nobuhlobo bakho naye? Akhesicoce ngalokho.

6. Abantu bangazuza bekufikephi emseni kaZimu?

6 U-Adamu nguye ‘umuntu munye’ isono nokufa ‘ekwangena ngaye ephasini.’ Godu “ngebanga lesiphambeko somuntu oyedwa, ukufa kwabusa.” UPowulu naye wathi: “Umusa omkhulu kanye nesipho somusa” kweza “ngomuntu oyedwa, onguJesu Krestu.” (Rom. 5:12, 15, 17) Begodu umusa loyo, wenzele abantu okuhle. “Ngokulalela komuntu oyedwa [uJesu], abanengi bazakwenziwa abalungileko.” Kuhlekuhle, umusa kaZimu ungasirholela “ekuphileni okungapheliko ngoJesu Krestu.”—Rom. 5:19, 21.

7. Kubayini ilungiselelo lakaZimu lesihlengo lingelomusa begodu lingakasifaneli?

7 UJehova bekangakakateleleki bona alethe iNdodanakhe ephasini bona izokuba sihlengo. Ngaphezu kwalokho, abantu abanesono bebangakakufaneli lokho okwenziwa nguZimu noJesu, ngokubenzela isihlengo bona bacolelwe ngaso. Yeke, ukucolelwa kwethu nokunikelwa ithuba lokuphila isiphelani, mbala kumumusa. Kufuze sisithabele isipho sakaZimu begodu sisivumele sitjhugulule amaphilwethu.

UKUTHOKOZELA UMUSA KAZIMU

8. Ngimuphi umbono ongakafaneli abanye abantu abangaba nawo ngezono zabo?

8 Njengombana siyinzalo ka-Adamu enesono, sitjhigamele ekwenzeni okumbi. Nanyana kunjalo, kungaba butjhapho obukhulu tle! Nange singacabanga nganasi indlela manqophana nomusa kaZimu: ‘Ngitjho nanyana ngenze into engakafaneli, into uZimu ayiqala njengesisono, akukafaneli ngitshwenyeke ngayo. UJehova uzangilibalela.’ Okubuhlungu kukuthi amanye amaKrestu bewacabanga ngaleyo ndlela lokha nakusaphila abanye abapostoli. (Funda uJuda 4.) Thina mhlamunye ngekhe satjho into enjalo, ngitjho nanyana kunjalo, imbewu le ingakhela ngaphakathi kithi ithome ukukhula.

9, 10. UPowula nabanye batjhatjhululwa njani esonweni nekufeni?

9 UPowula wasiyelelisa ngokuthi kufuze silahle umkhuba wokuthi nasenze isono bese sithi: ‘UZimu uyazwisisa. Uzayilalisela amehlo imikhuba engiyenzako.’ Kubayini? Njengombana uPowula atlola,  amaKrestu ‘sele afa esonweni.’ (Funda yebeRoma 6:1, 2.) Kungatjhiwo njani ngabo ukuthi ‘besele bafile esonweni’ kukulapho bebasaphila ephasini?

10 UZimu wasisebenzisa isihlengo kuPowula nakabanye bangesikhathi sakhe. Godu, uJehova walibalela nezono zabo, wabazesa ngommoya ocwengileko, wababiza ngokuthi bamadodanakhe wommoya. Ngaleyo ndlela babanethemba lokuyokuphila ezulwini. Nange bebangathembeka, bebazokuphila bebabuse noKrestu ezulwini. Kodwana uPowula bekakhuluma ngabo ngesikhathi basaphila, balotjha uZimu ephasini lokha nakathi ‘besele bafile esonweni.’ Wasebenzisa isibonelo sakaJesu, owafa njengomuntu wavuswa amummoya ongafiko ezulwini. Ukufa besele kungasabusi phezu kwakaJesu. Bekungiso leso nakumaKrestu azesiweko, azithatha ‘njengabafileko mayelana nesono, kodwana baphile kuZimu ngoKrestu Jesu.’ (Rom. 6:9, 11) Ukuphila kwawo besele kungasafani nasekuthomeni. Bekangasalawulwa sisono namkha iimfiso zesono. Besele afile endlelenawo yokuphila yangaphambili.

11. Kungawuphi umqondo thina esinethemba lokuphila isiphelani ePharadesi sithi, ‘singabafileko mayelana nesono’?

11 Bangakhi kithi ekhe bakwenza umkhuba ukona ngesikhathi bangakabi maKrestu, mhlamunye bangazi nokuthi ukwenzakwabokho kumbi kuZimu? Singatjho sithi sakhe saba ‘njengamakhoboka wokusilapheleko.’ Iye, ‘khesaba makhoboka wesono.’ (Rom. 6:19, 20) Yeke, safunda iqiniso leBhayibheli, satjhentjha imikhubethu, sathembisa ukulotjha uZimu ukuphila kwethu koke, besabhajadiswa. Kusukela mhlokho, kube sifiso sethu ‘ukulalela ngokusuka ehliziyweni’ iimfundiso zakaZimu neenkambiso zakhe. ‘Sakhululwa esonweni’ begodu ‘sabamakhoboka wokulunga.’ (Rom. 6:17, 18) Kungebangelo nathi singathi ‘sinjengabafileko mayelana nesono.’

12. Ngiziphi iinqunto ezikhona esingakhetha ukuzithatha?

12 Ukhumbula lokho okwatjhwiwo nguPowula, khewuzicabange nawe. Amezwi kaPowula athi: “Nje-ke ningasavumeli isono bona sibuye sibuse imizimba yenu ebhubhako besinenze bona nithobele iinkanuko zayo.” (Rom. 6:12) ‘Singavumela isono sibuse’ ngokwenza lokho okufunwa mzimbethu ongakapheleli. Kodwana ‘singasivumela’ isono bona sisibuse namkha singasivumeli sisibuse, umbuzo okufuze sizibuze wona uthi, yini kuhlekuhle esiyifunako eenhliziyweni zethu? Akhuzibuze: ‘Kghani ngezinye iinkhathi ngiyawuvumela umzimba namkha umkhumbulwami ongakapheleli bona ungilawule, ungidosele eentweni ezimbi, bese nami ngiya kizo? Namkha ngingofileko mayelana nesono? Inga-kghani indlela engiphila ngayo iyatjengisa ukuthi ngiyamthokoza uZimu, khulukhulu nangicabanga ngoJesu Krestu?’ Esikwenzako kuzokutjengisa ukuthi siwuthabela kangangani umusa uZimu asitjengise wona ngokusilibalela.

IPI LE UNGAKGHONA UKUYITHUMBA

13. Ngibuphi ubufakazi obusikhuthazo kithi malungana nokuthi singakghona ukusibalekela isono?

13 Abantu bakaJehova abasazenzi ‘izinto’ ezingakafaneli ebegade bazenza bangakabi ukumazi uZimu, bamthande begodu bamlotjhe. Indlelabo yokuphila yangaphambili kungenzeka beyifaka hlangana ‘izinto abaneenhloni ngazo’ nesiphetho sazo bekungaba kukufa. (Rom. 6:21) Njeke, besele batjhentjhile. Kazi indaba le yenzeka ebantwini beKorinte uPowula abatlolela incwadi le. Abanye babantwabo bebaziphethe kumbi ngokomseme, abaduna abalalanako, abalotjha abosingazimu, iindakwa, amasela, nabanye abanjalo. Iye, ‘bahlanzwa bebacwengiswa.’ (1 Kor. 6:9-11) Bekunjalo godu nangebandleni leRoma. UPowula wabatlolela wathi: “Ningabe  nisanikela izitho zenu zomzimba esonweni kobana sizisebenzise njengeensetjenziswa zobukhohlakali, kodwana zinikeleni kuZimu njengalabo ababuyiswe ekufeni basiwa ekuphileni, ninikele izitho zemizimba yenu kuZimu njengeensetjenziswa zokulunga.” (Rom. 6:13) UPowula bekaqiniseka bona bangahlala bahlanzekile baragele phambili nokuzuza emseni kaZimu.

14, 15. Nasiza endabeni ‘yokulalela ngokusuka ehliziyweni,’ yini okufuze sizibuze yona?

14 Kusafana nanamhlanjesi. Kungenzeka ukuthi kesinye isikhathi, abafowethu nabodade khebaba njengabaseKorinte uPowula abatlolelako. Kodwana nabo batjhentjha. Balahla imikhuba yabo esisono yangaphambili, ‘bahlanzwa.’ Mhlamunye nakuwe lokhu kungaba liqiniso, kodwana nawe kuhle bona uzibuze, bunjani ubuhlobo bami noZimu kilesi sikhathi? Njengombana sesikghona ukufumana umusa nokulitjalelwa nguZimu, kghani uzimisele na bona ‘unganikeli umzimbakho esonweni’? ‘Uzozinikela na kuZimu njengaloyo obuyiswe ekufeni bewasiwa ekuphileni’?

15 Bona sikwenze kuhle lokhu, kufuze sizibalekele izono ebegade zenziwa babanye babantu beKorinte. Lokho kuqakatheke khulu tle nakhibe sifuna ukwamukela umusa kaZimu begodu nasifuna bona ‘isono singabusi phezu kwethu.’ Nanyana kunjalo, kghani sizimisele na bona ‘silalele ngokusuka ehliziyweni’ ngokuthi sibalekele izono abanye abaziqala njenzincani?—Rom. 6:14, 17.

16. Sazi njani ukuthi ukubamKrestu kubandakanya okungaphezu kokubalekela izono ebegade sizenza?

16 Cabanga ngompostoli uPowula. Asizazi nakancani ngokuthi begade angahlanganyeli ezintweni ezimbi okukhulunywa ngazo encwadini yoku-1 Korinte 6:9-11. Nanyana kunjalo, wathi naye usesenaso isono. Watlola wathi: “Kodwana mina ngingowenyama, ngathengiselwa ebukhobokeni ngaphasi kwesono. Angiziphileli ngombana angenzi lokho engikuthandako, kodwana ngenza kanye lokho engingakufuniko.” (Rom. 7:14, 15) Lokhu kuyasitjengisa ukuthi kunezinye izinto uPowula aziqala njengezisisono, begodu begade alwisana nazo. (Funda yebeRoma 7:21-23.) Kwanga amezwi la angaba liqiniso nakithi njengombana silwela ukuba ‘nehliziyo elalelako.’

17. Kubayini kufuze sikhulume iqiniso?

17 Ngokwesibonelo, khesicoce ngendaba yokukhuluma iqiniso. Ukukhuluma iqiniso kuyifuneko kumKrestu. (Funda IzAga 14:5; Efesu 4:25.) USathana ‘unguyise wamanga.’ Begodu u-Ananiyasi nomkakhe balahlekelwa maphilwabo ngebanga lokukhuluma amanga. Asifuni ukulandela isibonelo sabo, yeke siyakubalekela ukukhuluma amanga. (Jwa. 8:44; IzE. 5:1-11) Kghani ukungakhulumi kwethu amala kuphelela lapho kwaphela? Kuhlekuhle, ukuthembeka kwethu kufuze kusiveze ukuthi sibabantu abawuthabelako umusa kaZimu.

18, 19. Ukuthembeka kukudlula njani ukungakhulumi amanga ngokunqophileko?

18 Ukukhuluma amanga kukukhuluma into engasilo iqiniso. Nanyana kunjalo, uJehova ufuna abantu bakhe bangathomi bakhulume amanga. Naku akutjho kuma-Israyeli: “Yibani ngabacwengileko ngombana mina [Jehova] uZimenu ngicwengile.” Wabanikela nesibonelo sokuba ngabacwengileko. Wathi: “Ningebi, ningakhohlisani begodu ningephuli isithembiso omunye komunye.” (Lev. 19:2, 11) Okubuhlungu nokho, kukuthi umuntu angazitjela ukuthi yena akawakhulumi amanga kodwana uthole ukuthi ngasikhathi uthembisa abantu ilize, namkha akanamatheli entweni ekuvunyelenwe ngayo.

Sizimisele na ukubalekela ukukhuluma amanga nokukhohlisa? (Qala isigaba 19)

19 Ngokwesibonelo, indoda ethileko itjela umphathayo namkha umuntu esebenza nayo ukuthi ngekhe ibekhona emsebenzini elangeni elilandelako nanyana  ibawe ukuphuma ngaphambi kwesikhathi emsebezini ngebanga lokuthi ‘iyokubona udorhodere.’ Kuhlekuhle ‘ukubona udorhodere’ lokho kukudlula ekhemisi iyokulanda imitjhoga namkha kuyokubhadela iinkolodo kudorhodere. Ekhabolakhona, ungafunyana ukuthi isizathu salokho kukuthi ifuna ukuthatha ikhambo lokuyozithabisa nomndenakhe. Kungenzeka bona likhona iqiniso elincani kilokho akukhulumileko, mhlamunye endabeni ‘yokuyokubona udorhodere,’ kodwana singatjho na ukuthi umuntu lo uthembekile? Kungenzeka ukuthi bekakhohlisa? Kungenzeka uyazazi ezinye zeendaba zokukhohlisa abanye. Mhlamunye lokhu abantu bakwenza ngombana bangafuni ukujeziswa namkha bakwenza ngombana bazifunela iinzuzo zabo. Ngitjho nanyana kungakakhulunywa amanga anqophileko, isinqophiso sakaZimu sithi: “Ningakhohlisani.” Cabanga godu nangencwadi yebeRoma 6:19, ethi: “Nikelani izitho zenu njengamakhoboka wokulunga kikho ukucwengiswa.”

20, 21. Umusa kaZimu kufuze usitjhukumisele bona senzeni?

20 Iphuzu esilifumanako kukuthi ukuthabela kwethu umusa kaZimu kubandakanya okungaphezu kokubalekela ukuziphatha kumbi ngokomseme nokudakwa, kunye nezinye izono ebezenziwa babanye babantu beKorinte. Ukwamukela umusa kaZimu akutjho ukubalekela ukuziphatha kumbi ngokwamabhayi kwaphela, kodwana kutjho nokulwisana nananyana ngimiphi imikhuba yokuzithabisa ngezinto ezisilapheleko. Ukunikela izitho zethu njengamakhoboka wokulunga ngekhe kwasivikela ekubeni ziindakwa kwaphela, kodwana kuzositjhukumisela bona sibalekele ukusela khulu. Nase sesilapho, kungatlhoga bona senze umzamo wokulwisana nemikhuba enjalo emimbi; nanyana kunjalo, singalwa besithumbe.

21 Umgomethu kufuze kube kubalekela ukwenza izinto ezimbi kunye nalezo ezinganakekiko. Iye khona kungaba budisi ukukwenza ngokupheleleko lokho. Kodwana kufuze silwe nakho, njengombana kwenza uPowula. Wakhuthaza abafowethu: “Ningasavumeli isono bona sibuye sibuse imizimba yenu ebhubhako besinenze bona nithobele iinkanuko zayo.”(Rom. 6:12; 7:18-20) Njengombana silwa nesono kizo zoke izici, sitjengisa ukuwuthokozela umusa kaZimu asitjengisa wona ngoKrestu.

22. Ngiwuphi umvuzo olindele labo abathokozela umusa kaZimu?

22 Ngelungiselelo lomusa kaZimu, izono zethu zilitjalelwe begodu zizokuraga nokulitjalelwa. Nje-ke, akhesilwisaneni nananyana yini engasidosela ekwenzeni izono abanye abaziqala njengezincani. UPowula wasitjela ngomvuzo osilindeleko nakathi: “Kodwana gadesi njengombana sele nikhululiwe esonweni benaba makhoboka kaZimu nje, umvuzo eniwufunyanako kucwengiswa. Isiphetho salokho kuphila okungapheliko.”—Rom. 6:22.