Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Ngibe Ngikho Koke Kibo Boke Abantu

Ngibe Ngikho Koke Kibo Boke Abantu

“Nawungabhajadiswa, ngizokutjhiya mina!” Bekungomnyaka ka-1941 ubaba nakazakuthusela umma ngamezwi la. Ngitjho nanyana amthusela, umma wabetha phasi ngenyawo wathi nakukubhajadiswa ngizokubhajadiswa. Begodu wabhajadiswa watjengisa ukuthi uzinikele kuJehova uZimu. Ubaba wenza njengombana bekathembisile, waziphi inarha. Kazi mina-ke ngesikhatheso bengineminyaka ebunane kwaphela.

OKUHLE kukuthi vele iBhayibheli bese ngilithanda. Umma bekangiphathela iincwadi ezisekelwe eBhayibhelini, bengizithanda khulu izinto ebekukhulunywa ngazo eencwadinezo khulukhulu imifanekiso. Nakungubaba yena bekangafuni nokuthi umma angitjele ngezinto ebakazifunda eBhayibhelini. Kodwana bekuthi ubaba nakasaphumile sinomma sifunde, phela benginelulukelo lokwazi ngapha nginemibuzo-kazi eminengi. Ngebanga lokufunda kwamokho, nami ngaqunta ukunikela ipilwami kuJehova. Ngabhajadiswa-ke nangineminyaka elitjhumi ngo-1943, eBlackpool, ese-England.

UKUTHOMA KWAMI UKULOTJHA UJEHOVA

Kusukela mhlokho mina nomma besihlala sizipha isikhathi sokutjhumayela. Besithi nasifundisa abantu ngomlayezo weBhabheyibheli, sisebenzise ama-phonograph. Izintwezi bezizikulu zibudisi nokubabudisi, phela bezimakhilogremu ayi-4.5. Akhusucabange, umsanyana ongangami adosa yinye yazo!

Nangineminyaka eli-14 bese ngifuna ukuphayona. Umma wathi akhengiyokukhuluma ne-brethren (kwanjesi babizwa ngokuthi bajikelezi). Umjikelezi wathi akhengilinge ukufunda  ukwenza umsebenzi othileko, ukuze ngizisekele njengombana ngiphayona. Ngenza njengokutjho kwakhe. Kwathi sekuphele iminyaka emibili ngisebenza, ngayokukhuluma nomunye umjikelezi ngamtjela ukuthi ngingathanda ukuphayona. Wavele wathi, “Tjhinga khona!”

Ngo-Apreli 1949 mina nomma saphutha yoke ifenitjharethu endaweni ebesiqatjhe kiyo, safudukela eMiddleton ehlanu kweManchester sayokuthoma ukuphayona lapho. Ngemva kweenyanga ezine, ngakhetha omunye umzalwana ukuthi siyokuphayona soke. I-ofisi legatjha lathi kungcono nange singaya ebandleni ebelisanda ukuthonywa e-Irlam. Bese umma yena waphayona nomunye udade kelinye ibandla.

Ngitjho nanyana bengineminyaka eli-17 kwaphela, mina nomzalwana ebengiphayona naye besiraga imihlangano, ngombana bebabancani khulu abazalwana abafanelekela ukuraga imihlangano. Ngemva kwesikhathi esithileko, ngathunyelwa eBandleni leBuxton, ebandlenelo kwamambala bekunetlhogeko ngombana belinabatjhumayeli abambalwa. Zoke izintwezi bezingilungiselela izabelo ebengizozithola ngokukhamba kwesikhathi.

Ngesikhathi sikhangisa ikulumo nabanye abafowethu eRochester, eNew York, ngo-1953

Ngomnyaka ka-1951 ngazalisa iforomo lokuya esiKolweni seBhayibhili seGiliyadi. Bese kwathi ngoDisemba 1952, ngamenyelwa ukuthi ngingenele zepi. Ngabawa ukuthi ngitjhaphuluke ukuze ngikghone ukutjhumayela umtjhawutjhile, kodwana ikhotho yathi awa nginamala angisimtjhumayeli. Yeke ngabotjhwa iinyanga ezisithandathu.  Ngathi ngisesejelapho isibawo sami saphendulwa, ngamenyelwa eklasini lama-22 leGiliyadi. Emaswapheleni ngoJulayi 1953 bengisesikepeni esibizwa nge-Georgic siyikhombe eNew York.

Ekufikeni kwami ngo-1953 ngakghona ukuya emhlanganweni onesihloko esithi, Umphakathi Wephasi Elitjha. Bese ngakhamba ngesitimela ngaya eSouth Lansing, eNew York la bekunesikolo khona. Nakuyimali yona benginganayo, phela bengisanda ukuphuma ejele. Ngathi nangiqeda ukuhlika esitimeleneso ngathatha ibhesi ezongisa eSouth Lansing, kwafuze ngiboleke imali engange-25-cent komunye wabakhweli.

ISABELO SAMI SAKWENYE INARHA

IsiKolo seGiliyadi sasenza bona sikghone ukuba “ngikho koke kibo boke abantu,” esabelweni sethu sokuba ziinthunywa zevangeli. (1 Kor. 9:22) Mina noPaul Bruun, kunye noRaymond Leach sabelwa enarheni yePhilippines. Salinda iinyanga ezimbalwa bona sifumane iimvumo zethu zokufudukela khona, bese sathi nasizifumanako sakhamba ngesikepe. Sakhamba ngaseRotterdam, eMediterranean Sea, eSuez Canal, kwaba yi-Indian Ocean, eMalaysia, neHong Kong. Ikhambwelo lasithatha amalanga ama-47 elwandle! Emaswapheleni ngomhlaka-19 Novemba 1954, safika eManila.

Nginomzalwana ebengiyibambe naye ekubeni sithunywa sevangeli uRaymond Leach, sikhambe amalanga ama-47 ngesikepe siyikhombe ePhilippines

Kwaba kuthoma kwami ukufunda abantu abatjha, indawo etja nelimi elitjha. Ekuthomeni sobathathu njalo sabelwa ebandleni lendaweni ebizwa ngokuthi yi-Quezon, begodu inengi labantu balapho likhuluma isiNgisi. Ngitjho nanyana bese kudlule iinyanga ezisithandathu silapho kodwana besazi amagama ambalwa nje wesiTagalog. Kodwana okuhle kukuthi isabelo sethu esilandelako besizosisiza silungise umraro loyo.

Ngelinye ilanga ngoMeyi 1955, sathi nasibuyela endaweni ebesihlala kiyo mina noMzalwana uLeach safumana iincwadi ezimbalwa ngelawini lethu. Sathi nasizifundako sathola ukuthi sesabelwe ukuba bajikelezi. Kazi ngesikhatheso bengineminyaka ema-22 kwaphela, isabelwesi sanginikela amathuba amanengi wokuba “ngikho koke kibo boke abantu” ngeendlela ezitja.

La-ke bengibeka ikulumo ngelimi lesi-Bicol emhlanganweni wesigodi

Isibonelo salokho, ngabeka ikulumami yokuthoma ngingumjikelezi. Ikulumo leyo ngayibekela esitolo sendaweni leyo. Ngavele ngabona ukuthi bekumkhuba ngalezankathi ePhilippines, ukuthi ikulumo yenengi vele bekungeyomphakathi! Njengombana bengikhambela amabandla amanengi, ngabeka iinkulumo ematendeni, emamakethe, emagrawundini we-basketball, emaphageni nemakhoneni wamadorobho. Bese ngathi nakufuze ngiyokubeka ikulumo eDorobheni leSan Pablo emakethe kweza izulu, yeke khenge ngisakghona ukuyibeka. Ngabuza abazalwana ukuthi kungaba njani nange ngingayoyibekela eWolweni lomBuso. Abazalwana babuza bathi, alo singayibika na ikulumo le sithi bekungeyenengi ingakabekelwa umphakathi?

Nasifika eendaweni abazalwana bebasisa emizinabo. Ngitjho nanyana bebanganamizi yakonokutjho, kodwana ukuhlwengeka khona bezihlwengekile. Umbhedami bekumumedzi olukwa ngomhlanga namkha umqobosi, ifluru yona beyenziwe ngeplanka. Neendawo zokuhlamba nazo bezisebaleni, yeke ngafunda ukuhlambela ebaleni. Besikhamba ngejeepney (ibhesana yePhilippines) ngezinye iinkhathi ngesikepe nasiya eenhlengeleni. Solo ngathoma ukwenza yoke imisebenzi le, akhenge khengibe nekoloyi ekungeyami.

Ukutjhumayela nokuvakatjhela amabandla kwangisiza ngafunda isiTagalog. Akhenge khengingene iklasi yokufunda ilimeli, kunalokho bengilifunda nangitjhumayela nabafowethu nabodadwethu esimini nesifundweni. Abafowethu nabodadwethu nabo bebafuna ukungibona sengilazi ilimeli, kungakho ngikuthokoza khulu ukuba kwabo nesineke nokungibuka kwabo.

Njengombana isikhathi sikhamba kwafuze ngenze amatjhuguluko amanye godu, ngombana bengifumana izabelo ezitja. Ngomnyaka ka-1956  nakuza uMzalwana uNathan Knorr emhlanganweni, ngabelwa bona ngisebenze ngeendaba eziqophe umlando emhlanganweni. Bengingawazi umsebenzi lo, kodwana abafowethu bangisiza khulu. Kwathi kungakapheli nomnyaka kuphele umhlangono loyo, kwaba nomunye umhlangano weentjhaba. Kilo-ke bekuza uMzalwana uFrederick Franz obekavela emzimkhulu. Emhlanganweni loyo ngafunda okukhulu kumzalwana uFrederick Franz naziza endabeni yokwenza amasiko wabantu. Abafowethu nabodadwethu bebathabile tle ukubona uMzalwana uFrederick Franz ambethe i-barong Tagalog izambatho zeFilipino zesintu nakabeka ikulumo yenengi.

Ngathi nangabelwa bona ngibembonisi wesigodi, kwafuze ngenze amanye godu amatjhuguluko. Ngesikhatheso besibukelisa abantu ifilimu elinesihloko esithi, The Happiness of the New World Society. Kanengi besiyidlala eendaweni eziphithizelako. Ngasikhathi iimpukani bezisinyenyisa akhuzi na. Angitjho bezidoswa mkhanyo we-projector bese zinamathela lapho-ke. Bese ukuzisusa lapho bekumsebenzi omkhulu khulu. Iye khona bekungasi bulula ukuhlela zoke iintwezo, kodwana akunanto ebeyanelisa njengokuzwa ukuthokoza kwabantwabo. Phela lokhu bekubenza bazi ihlangano kaJehova ngcono.

Abapristi bamaKhatholika balinga ukwenza iimphathimandla ukuthi zingasinikeli imvumo yokuba nemihlangano. Namkha bekuthi nasinemihlangano hlanu kwamasondwabo balilise iinsimbi  zesondweni ukuze baphazamise ihlelo lomhlangano. Lokho bekufana nokuthela amanzi phezu komhlana wedada, ngombana nakumsebenzi wona waphumelela. Begodu sikhuluma nje inengi labantu bendaweni leyo babakhulekeli bakaJehova.

IZABELO EZANKOSA UKUTHI NGENZE AMANYE GODU AMATJHUGULUKO

Ngomnyaka ka-1959 ngafumana incwadi ebeyingitjela ukuthi isabelo sami esitjha kukuyokusebenza e-ofisini legatja. Isabelwesi sangivulela amathuba wokufunda ezinye izinto. Ngasikhathi bengabelwa ukuthi ngiyokuvakatjhela ezinye iinarha. Kwamanye wamakhambo engawathathako, ngahlangana noJanet Dumond isithunywa sevangeli seThailand. Sahlekisana isikhatjhana bese ngemva kwalokho satjhada. Sithabele ukulotjha uZimu begodu sesineminyaka ema-51 sitjhadile.

NginoJanet sikwesinye seenhlengele zePhilippines

Iinarha engazivakatjhela sezizoke zima-33, ngisolo ngivakatjhela abantu bakaJehova. Akunanto engiyithokoza njengezabelo zami engaba nazo phambilini, phela izabelwezo zangilungiselela ukuphilisana nabantu abangafaniko. Ukuvakatjha kwamokho kwangivula umkhumbulo khulu, bezangisiza ngabona ukuthi uJehova uthanda yoke imihlobo yabantu.—IzE. 10:34, 35.

Besenza koke esingakwenza ukuze siye esimini qobe

NGISENZA AMATJHUGULUKO NANJE

Maye uthi bekumnandi na ukulotjha uJehova nabafowethu nabodadwethu bePhilippines! Inani labatjhumayeli sebele libuyelele esalitjhayako kalitjhumi. Mina noJanet sisasebenza e-ofisini legatja lePhilippines eliseDorobheni leQuezon. Ngitjho nanyana sengikhonze iminyaka ema-60 yoke esimini engasiyo yakwethu le, kodwana kusafuze ngenze amatjhuguluko. Begodu ngihlale ngikulungele nokwenza amanye uJehova nakangibawa bona ngenze omunye umsebenzi. Amatjhuguluko enzeke mva nje, asenze sahlala sikulungele ukukhonza uZimu kinanyana ngibuphi ubujamo bona sisize abafowethu nabodadwethu.

Ukukhula kwesibalo saboFakazi bakaJehova ngenye yezinto ezisenza sithabe

Sizimisele ukwamukela nanyana yini ekhambisana nentando kaJehova, lokho kuyasanelisa tle. Silinge nokwenza amanye amatjhuguluko ukwenzela bona sisize abafowethu kuhle. Sizimisele khulu ukuba “ngikho koke kibo boke abantu” ikani uJehova nakavumako.

Bekube nje sisasebenza egatjeni ledorobheni leQuezon