Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isikhombo Seenhloko ZesiThala Saka-2016

Isikhombo Seenhloko ZesiThala Saka-2016

Zivezwe ngokweenhloko nokuthi ngezenyanga yiphi

ABOFAKAZI BAKAJEHOVA

 • “Batjhumayeli BeBhrithani—Akhenivuke!!” (1937), Nov

 • “Ukudumisa Kwami UJehova Kungenze Ngavuna Iinthelo” (IPi yePhasi yokuThoma YeJarimani), Arh.

 • “Umsebenzi Omkhulu” (iminikelo), Nov.

 • Bazinikela Ngokuzithandela—EGhana, Jul.

 • Zuza Esinqophisweni UJehova Asipha Sona Namhlanjesi (okulandiswa bafowethu), Sept.

EZIVANGENEKO

 • ‘Ipi NgeyakaJehova’ (UDavida), No. 5

 • “Iye, Ngizakukhamba” (URabega), No. 3

 • Abadosiphambilibekolo yamaJuda bebayivumela nakwenzenjaniidivosi? No. 4

 • Ekadeni bekukghonakala na ukuthi umuntu angatjala ikhulu esimini yomunye umuntu? Okt.

 • Esikufunda Eenyonini Zomkayi, No. 6

 • Ibizo Ebeliqakatheke Khulu! (“mfazi”), Nov

 • Imibono Yokwenzeka Emsithelweni Ezulwini, No. 6

 • Imisongo Emihleni YeBhayibheli, No. 1

 • IPi KaDavida NoGoliyadi—Yaba Khona Kwamambala Na? No. 5

 • Itjhaphuluko amaRoma ayinikela iinkhulu zamaJuda eJudiya ngekhulu lokuthoma, yakhamba yafikaphi? Okt.

 • Kghani IKolo Ivela Emuntwini? No. 4

 • Kghani Kufuze Sithandaze Ngendlela Ekhethekileko Na? No. 6

 • Kghani uZimu uyiphendula yoke na imithandazo? No. 6

 • Kuqakathekile Na Ukuba ngeweKolo? No. 4

 • Kwenzekani Nasihlongakalako? No. 1

 • Lingaba Khona Na Iphasi Elinganayo Ipi? No. 4

 • Mhlobo Bani Wamatjhila Namadayi Ebekusetjenziswa Emihleni YeBhayibheli?, No. 3

 • Ukuhlongakalelwa Mumuntu Omthandako, No. 3

 • Ukulalela Isiyeleliso Kungaphulusa Ipilwakho! No. 2

 • Ukumadanisa Okulisizo Ongakwenza Epilwenakho (Esikukholwako neBhayibheli), No. 4

 • Ungayitholaphi Induduzo? No. 5

 • Ungubani UDeveli? No. 2

 • Uyini UmBuso KaZimu? No. 5

IBHAYIBHELI

 • Izahluko Namavesi, No. 2

 • Nomlando Wokusinda Kwalo, No. 4

 • ULefèvre d’Étaples (bekamtjhugululi), No. 6

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

 • Benginehlizwembi, Ngibetha Nokubetha (A. De la Fuente), No. 5

 • Ngafunda Ukuzihlonipha Nokuhlonipha Abantu Bengubo (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Ngahluleka Kanengi Khulu Ngaphambi Kokuphumelela (J. Mutke), No. 4

 • Ngibawa Ungiphe Umnyaka Owodwa Nje Wokuthi Ngibe Nokuthula Nethabo (A. Broggio), No. 1

IMIBUZO EVELA EBAFUNDINI

 • Abantu bakaZimu bathunjelwa nini namkha babotjhwa nini eBhabhele?  Mtjh.

 • Indoda ephethe ipotomende yokutlola namadoda asithandathu aphethe iimbulawo (Hez 9:2), Jun

 • Ngesikhathi uSathana alinga uJesu, kghani wamusa ethempelini, namkha wamtjengisa ithempelelo engqondwenakhe? (Mat 4:5; Luk 4:9), Mtjh.

 • Ukuhlanganiswa Kwamalithi Amabili (Hez 37), Jul.

 • Umtlolo webeHebheru 4:12 nawukhuluma ‘ngeliZwi lakaZimu’ bonyana“liphilile, linamandla”utjho ukuthini? (Heb 4:12), Sept.

 • Yini ebeyibangela ukuthi indaba yokugoma ngezandla ezingakahlanjwa ibemraro ongaka emanabeni kaJesu? (Mar 7:5), Arh.

IINHLOKO EZIFUNDWAKO

 • ‘[UJehova], Nguye Yedwa UZimu,’ Jun.

 • ‘Ukucabanga Ngezinto Zezulwini Kutjho Ukuphila Nokuthula,’ Dis.

 • “Asikhuthazaneni Qobe Langa,” Nov.

 • “Khambani Niye Ebantwini Boke,  . . . Nibenze Abafundi,” Mey.

 • “Ningalibali Ukwamukela Abayeni,” Okt.

 • “Sifuna Ukukhamba Nawe,” Jan.

 • “Ukunyamezela Kwenu Akuveze Imisebenzi,” Apr.

 • “Unganyefisi Izandla Zakho,” Sept.

 • Abantu Abathokoziswa Mumusa KaZimu, Jul.

 • Akukuthokozise Ukwazi Ukuthi Ubunjwa NguJehova, Jun.

 • Babelethi Sizani Abantwana Benu Bakhe Ukukholwa Kwabo, Sept.

 • Bantu Abatjha Nikulungele Na Ukubhajadiswa? Mtjh.

 • Bantu Abatjha Ningazilungiselela Njani Ukubhajadiswa? Mtjh.

 • Bantu Abatjha Qinisani Ukukholwa Kwenu, Sept.

 • Baphuma Emasondweni Wamala, Nov.

 • Fumbelani Amatshwenyekwenu KuJehova, Dis.

 • Funani UmBuswakhe, Ingasi Ezinye Izinto, Jul.

 • Funda Ebakhulekelini BakaJehova Abathembekileko, Febh.

 • Hlala Utjhidelene NoZimu Njengombana Ukhonza Esimini Ekhuluma Elinye Ilimi, Okt.

 • IBhayibheli Isakutjhugulula Na Ukuphila Kwakho? Mey.

 • Indlela Ombatha Ngayo Iyamdumisa Na UZimu? Sept.

 • Kubayini Kufuze ‘Sihlale Silindile’? Jul.

 • Kubayini Kufuze Sihlangane Nasilotjha UZimu? Apr.

 • Kwenze Kwaziwe Ukuthembeka Kwakho KuJehova, Febh.

 • Lingisa Abangani BakaJehova Abakhulu, Febh.

 • Lungisa Ukungazwani Ngethando, Mey.

 • Nabizwa Bona Niphume Ebumnyameni, Nov.

 • Nawe Ungafaka Isandla Uthuthukise Ubunye BamaKrestu—Njani? Mtjh.

 • Ngomusa Natjhatjhululwa, Dis.

 • Qinisa Ukukholwa Kwakho Ezintweni Onethemba Ngazo, Okt.

 • Senza Koke Esingakwenza Bona Silandele IliZwi LakaZimu, Nov.

 • Tjhumayela Iindaba Ezimnandi Zomusa KaZimu, Jul.

 • UJehova Ulaya Abantu Endleleni Okufuze Bakhambe Kiyo, Mtjh.

 • UJehova Uyabavuza Labo Abamfunako, Dis.

 • UJehova Wathi ‘Ungumnganami,’ Febh.

 • Ukusebenza NoZimu Kuyathabisa, Jan

 • Ukuthembeka KuZimu Kusenza Sithandeke Kuye, Apr.

 • Ukwenza Umtjhado WamaKrestu Uphumelele, Arh.

 • UMoya Ocwengileko Ufakazelana Nathi, Jan.

 • Umtjhado Umsuka Nehloso Yawo, Arh.

 • Ungathomi Udinwe Ukulwela Ukubusiswa NguJehova, Sept.

 • Ungathomi Uvumele Iimphoso Zabanye Abantu Zikukhubekise, Jun.

 • Ungazibandakanyi Kwezepolotiki Ephasini Elihlangahlangenekweli, Apr.

 • Uyalihlonipha Na IliZwi LakaZimu? Nov.

 • Uyamvumela Na UMbumbi OmKhulu Akubumbe? Jun.

 • Uyasibona Na Isidingo Sokubandula Abanye? Arh.

 • Uyasibona Na Isidingo Sokuthuthukisa Itjhebiswano Lakho NoZimu? Arh.

 • Uzenza Njani Iinqunto Zakho? Mey.

 • Vumela UZimu Akurage “Ngesipho Sakhe [Sesihle] Esingahlathululekiko,” Jan.

 • Zikholwe Iinthembiso ZakaJehova, Okt.

 • Zimisele ‘Ukuragelisa Phambili Ithando Lobuzalwana!’ Jan.

 • Zuza Eemfundisweni Ezivela KuJehova, Mey.

IPILO NOBUNTU BOBUKRESTU

 • ‘Uyakubulunga Na Ukuhlakanipha’? Okt.

 • Funisisa Into Eqakatheke Ukudlula Igolide, Arh.

 • Inga-Kghani Ukutjhumayela Kwakho Kunjengombethe Na? Apr.

 • Kufanele Na AmaKrestu Athandazele Eendaweni Zokuthandaza?No. 2

 • Thabela Ukulotjha UJehova, Febh.

 • Ubumnene—Yindlela Yokuhlakanipha, Dis.

 • Ubuntu UZimu Afuna Sibe Nabo Buqakatheke Ukudlula Amadayimani, Jun.

 • Ukujamela Iqiniso Leendaba Ezimnandi Phambi Kweemphathimandla, Sept.

 • Ungakghona Na Ukufaka Isandla Ebandleni Lakho? Mtjh.

UJEHOVA

 • “Ungesabi Mina Ngokwami Ngiyakusiza” Jul.

 • Igama, No. 3

UJESU KRESTU

 • Bekabaphatha njani abantu abanekhwekhwe? No. 4

 • Kubayini Ahlunguphazwa Bewafa? No. 2

 • Ubaba KaJosefa, No. 3

UMLANDO

 • Abomma BamaKhatholika Ebebahlala Esontweni SebaboFakazi BakaJehova (F. No-A. Fernández), Apr.

 • “Ngibe Ngikho Koke Kibo Boke Abantu” (D. Hopkinson), Dis.

 • UJehova Wangirhelebha Ngaphumelela Ekumsebenzeleni (C. Robison), Febh.

 • Ukuba Nesandla Esivulekileko Kungenze Ngathaba (R. Parkin), Arh.

 • Ukukakarela Iqiniso Unganazandla (B. Merten), No. 6

 • Ukwenza Umzamo Wokuba Sibonelo Esihle (T. McLain), Okt.