Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukuthembeka KwamaKrestu Akhulileko Kuligugu kuJehova

Ukuthembeka KwamaKrestu Akhulileko Kuligugu kuJehova

EPHASINI mazombe abadala bathabela amalungelo wokusetjenziswa yihlangano kaZimu. Basibusiso kithi soke! Kodwana kwathi kusesenjalo, kwenziwa amatjhuguluko. Abadala abakhulileko bababawa bona badlulisele eminye yemisebenzabo kubadala abasesebatjha. Ngaziphi iindlela?

Kwenziwa ihlelo elitjha lokuthi ababonisi besigodi nabanqophisi bekonzo kufuze nabaneminyaka ema-70 babeke phasi iintambo. Nabadala esele baneminyaka ema-80 bekufuze banikele abadala abatjha eminye yemisebenzabo, njengokuba mthintanisi weKomidi yeGatja nokuba mthintanisi wesihlopha sabadala bebandla. Bawaqala njani-ke amatjhuguluko la? Bathembeka kuJehova nehlanganwenakhe!

UKen obekamthintanisi weKomidi yeGatja pheze iminyaka ema-49 uthi: “Ngavumelana nesiquntweso. Kazi ngelanga engezwa ngalo ngamatjhuguluko la, ngalemuka bona le yindaba engathandaza ngayo kuJehova ekuseni mhlokho malungana netlhogeko yabathintanisi abasesebatjha.” Indlela uKen asabela ngayo iyafana nendlela abanye abadala abazizwa ngayo. Kodwana ngebanga lokuthi bebawuthanda khulu umsebenzi lo, nabathoma ukuzwa ngamatjhuguluko la badana.

 U-Esperandio obekamthintanisi wesihlopha sabadala ebandleni ebekakilo uthi: “Yangidanisa indaba le.” Kodwana nakaragako uthi: “Bengitlhoga isikhathi esingeziweko sokuzitlhogomela njengombana nokugula bekuziphe amandla.” Nanyana kunjalo u-Esperandio usaragela phambili nokulotjha uJehova ngokuthembeka begodu usibusiso ebandleni akilo.

Kuthiwani-ke ngabajikelezi esele kuphele iminyaka bayibambile, kwafumaneka ukuthi sekufuze baye komunye umkhakha wokulotjha uJehova? U-Allan ojikeleze iminyaka ema-38, uthi: “Ngathukwa khulu nangithola iindabezi.” Nanyana kunjalo wazibona iinzuzo zokubandula abasesebatjha bona benze umsebenzi lo, begodu usalotjha uJehova ngokuthembeka.

URussell obekamjikelezi kunye nomnqophisi wekonzo iminyaka ema-40, uthi ekuthomeni yena nomkakhe kwabadanisa khulu ukuzwa ngamatjhuguluko la. Nakaragako uthi: “Besiwuthabela umsebenzi ebesiwenza begodu besizizwa sisese namandla wokuragela phambili.” URussell nomkakhe bayakuthabela ukusebenzisa ilemuko abanalo bona babandule abanye ebandleni abakilo.

Nakhibe akhenge uqalane nobujamo esikhuluma ngabo, ukufunda umlando osencwadini yesi-2 kaSamyela kuzokusiza uzwisise ubujamo abanye abaqalene nabo.

INDODA ETHOBEKILEKO NETHEMBEKAKO

Akhucabange ngalokha u-Absalomu indodana yeKosi uDavida imvukela. UDavida wabaleka eJerusalema waya eMarhanayimu epumalanga yoMlambo iJoridani. Kileyo ndawo uDavida nalabo ebekanabo bebatlhoga ebebangaziphilisa ngakho. Uyakhumbula bona kwenzekani?

Kwavela amadoda amathathu wabapha imibhede, ukudla neensetjenziswa ebebazitlhoga. UBharzilayi bekangomunye wamadoda layo. (2 Sam. 17:27-29) Kuthe u-Absalomu nakalisa ukuvukela, uDavida wabuyela eJerusalema uBharzilayi wamphekelela eJoridani. UDavida wamrherhela bona ayokuhlala naye eJerusalema. Ikosi yathembisa ukumnikela ukudla kodwana uBharzilayi ‘bekamumuntu onjingileko’ begodu bekangekhe atlhoge ukuphiwa ukudla. (2 Sam. 19:31-33) UDavida bekafuna ukukhamba noBharzilayi eJerusamela bona akghone ukutjhidelana naye begodu azuze iiyeleliso ezihle ngombana uBharzilayi bekanelemuko. Nangambala bekulilungelo elikhulu ukuphila nokusebenza esigodlweni.

UBharzilayi watjengisa ukuthobeka nokuthembeka ngokuthi atjho bona sekaneminyaka ema-80. Waraga ngokuthi: “Ngingakghona na ukuhlukanisa phakathi kokumbi nokuhle, NW?” Bekatjho ukuthini? UBharzilayi wazuza ukuhlakanipha ekuphileni kwakhe. Begodu bekasolo aphana ngesiyeleliso esihle, njengombana “neengwevu zabaphathi” zayelelisa iKosi uRerhobhowamu. (1 Kho. 12: 6, 7; Rhu. 92:12-14; IzA. 16:31) Yeke amezwi kaBharzilayi malungana nokuhlukanisa kokuhle nokumbi bewaqalisele emandleni ebekanawo kunye nezintweni ebekangasakghoni ukuzenza ngebanga leminyakakhe. Wavuma nokuthi ngebanga lokuluphala, iindlebe azisezwa begodu nokudla akasakunambithi kuhle. (UMtj. 12:4, 5) Ngalokho-ke uBharzilayi warherhela uDavida bona akhambe nomsanyana uKimhamu eJerusalema, okungenzeka bekayindodana kaBharzilayi.—2 Sam. 19:35-40.

UKULUNGISELELA INGOMUSO

Indaba yeminyaka esicoce ngayo ekuthomeni itjengisa lokho okwenziwa nguBharzilayi. Nanamhlanjesi kunengi ekufuze kuhlolisiswe ingasi ubujamo bomuntu kunye namakghono anawo kwaphela, njengombana kwenzeka nakuBharzilayi. Kodwana bekutlhogeka bona kuhlolisiswe koke ebekuzokusiza abadala abathembekileko abalotjha uJehova ephasini loke.

Abadala abamaKrestu abathobekileko bazokulemuka ukuthi ihlangano kaJehova izokuthuthuka kuhle nange eminye imisebenzi yenziwa badala abasesebatjha ababandulwe kuhle. Esikhathini esinengi abadala abakhulileko ngibo ababandula abasesebatjha, njengombana uBharzilayi abandula indodanakhe nompostoli uPowula wabandula uThimothi. (1 Kor. 4:17; Flp. 2:20-22) Abadala abasesebatjha babonisile ukuthi ‘bazizipho ezibabantu’ begodu bakghona ukusiza ‘ekwakheni umzimba kaKrestu.’—Efe. 4:8-12; madanisa noNumeri 11:16, 17, 29.

AMATHUBA AHLUKAHLUKENEKO

Inengi labantu bakaZimu elidlulisele eminye yemisebenzabo kwabanye, likghona ukuthabela eminye imisebenzi ehlanganweni kaZimu.

UMarco obekamjikelezi iminyaka eli-19 uthi: “Njenganje ubujamo bami bungivumela bona ngikwazi ukukhambela abayeni babodade abangalotjhi uZimu.

UGeraldo obekamjikelezi iminyaka ema-28 uthi: “Sizimisele ukuraga iimfundo zeBhayibheli ezingeziweko kunye nokusiza labo abangasayi esifundweni nesimini.” Ubika bona sikhuluma nje yena nomkakhe baraga iimfundo zeBhayibheli pheze ezingaba li-15, begodu inengi labantu ebelingasayi esifundweni njenganje liya qobe.

U-Allan ekukhulunywe ngaye ekuthomeni uthi: “Sesinethuba lokusebenzela uJehova isikhathi esizeleko. Sithabela ukusebenzisa isikhathi sethu esinengi sitjhumayela tjhatjhalazi, eendaweni zamarhwebo nakibomakhelwana bethu. Ababili babo khebasivakatjhela neWolweni lomBuso.”

Nange ungumnakwethu onekghono nothembekileko ofumene isabelo esitjha ehlanganweni kaZimu, ikhona enye indlela ekhethekileko onganikela ngayo. Ungasekela umsebenzi kaJehova ngokubandula abantu abatjha ebandleni okilo. URussell ekukhulunywe ngaye phambilini uthi: “UJehova ubandula begodu asebenzise abatjha abanamakghono. Ihlangano kaJehova izuza emandlenabo wokufundisa.”—Qala ibhoksi elithi “ Siza Abasesebatjha Bafikelele Amakghonwabo.”

UKUTHEMBEKA KWENU KULIGUGU KUJEHOVA

Nange usanda ukungenela enye ikonzo, hlala unombono omuhle. Uthinta amaphilo wabantu abanengi ngomsebenzi owenza ngokusuka ehliziyweni, yeke ragela phambili wenza njalo. Ngalokho uyathandwa, begodu uzokuhlala uthandwa.

Okuqakatheke khulu kukuthi uthabisa ihliziyo kaJehova. Yeke angeze awukhohlwa ‘umsebenzi nethando olitjengise ebizweni lakhe ngokusiza abacwengileko nokuragela phambili ubasiza.’ (Heb. 6:10) Amavesi la asiqinisekiso sokuthi yoke imizamwethu uJehova uyayibona. Uligugu khulu kuye, kungebangelo  angeze akukhohlwa owakwenzako kunye nemizamwakho yokuragela phambili umthabisa.

Kuthiwani nawungakaqalani namatjhuguluko ekukhulunywe ngawo ngehla? Indaba le ingakuthinta nawe. Njani?

Nange utjhidelene nomdala okhulileko nothembekileko okwafuze bona atjhentjhe isabelo sakhe ungazuza ekuvuthweni kwakhe nelemukweni lakhe leminyaka eminengi. Funa isiyeleliso sakhe. Bawa iimbonwakhe. Begodu utjheje nendlela athembeke ngayo esabelweni sakhe nendlela asebenzisa ngayo ilemuko lakhe kiso.

Akhesithi kukukose ukutjhentjha umkhakha wokusebenzela uZimu sele uluphele, hlala ukhumbula ukuthi uligugu kuJehova nokuthembeka kwakho njengombana umlotjhe isikhathi eside begodu usaragela phambili nokumlotjha kuligugu kuye.