Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Hlala Uthanda Abanye Bewubakhe

Hlala Uthanda Abanye Bewubakhe

“Ithando liyakha.”—1 KOR. 8:1.

IINGOMA: 109, 121

1. Ngiyiphi indaba eqakathekileko uJesu akhuluma ngayo nabafundi bakhe ngobusuku bakhe bamaswaphela?

NGOBUSUKU bakhe bamaswaphela ephasini uJesu wakhuluma iinkhathi ezingaba ma-30 nabafundi bakhe ngethando. Wakubeka kwakhanya ukuthi abafundi bakhe kufuze ‘bathandane.’ (Jwa. 15:12, 17) Kufuze bathandane khulu kangangobana ithandwelo libenze bahluke ebantwini abangalotjhi uZimu. (Jwa. 13:34, 35) Bekungakafuzi bathi bayathandana kwaphela kodwana bekufuze ithandwelo libonakale ngezenzo, bakghone ukuzidela bona kuzuze omunye. Ngikho athi: “Akakho onethando elikhulu kunaleli, bona umuntu angadela ukuphila kwakhe ngebanga labangani bakhe. Nibangani bami nanenza lokho enginiyala ngakho.”—Jwa. 15:13, 14.

2. (a) Abantu bakaZimu baziwa ngani? (b) Sizokuphendula miphi imibuzo esihlokwenesi?

2 Namhlanjesi abantu bakaZimu baziwa ngokuthandana nangobunye. (1 Jwa. 3:10, 11) Bayathandana kungakhathaliseki ukuthi ngebayiphi inarha, mhlobo bani wabantu nokuthi bakhuluma liphi ilimi. Kodwana imibuzo esingazibuza yona ngethi: ‘Kubayini ithando liqakatheke kangaka esikhathini esiphilakiswesi? UJehova noJesu basakha ngayiphi  indlela? Thina-ke singabathanda ‘besibakhe’ njani abanye?’—1 Kor. 8:1.

KUBAYINI ITHANDO LIQAKATHEKE KHULU EMALANGENI ESIPHILA KIWO LA?

3. Ukuqalana nobudisi kwenza abantu bazizwe njani?

3 Isikhathi esiphilakiswesi sizele ‘ubudisi nesizi,’ yeke abantu abanengi bagandelelekile. (Rhu. 90:10; 2 Thim. 3:1-5) Inengi labantu lifuna ukulahla itewu. Abosiyazi bathi abantu abadlula iing-800 000 bayazibulala qobe mnyaka. Lokho kutjho ukuthi qobe nakuphela imizuzwana ema-40 kunomuntu ofako. Okudanisako kukuthi ngitjho namaKrestu khe azizwe ngendlela le bekafike ezingeni lokuzibulala.

4. Ngibaphi abantu esifunda ngabo eBhayibhelini ebebafuna ukufa?

4 Ngitjho nangeenkhathi zeBhayibheli abantu ebebalotjha uZimu bekhe bagandeleleke kangangobana bafuna nokufa. Isibonelo salokho nguJobho, wezwa ubuhlungu bewathi: “Kwanje sengiphosele itewu, angeze ngisaphila ukuyaphi.” (Job. 7:16; 14:13) NoJona naye wazizwa ngendlela efanako ngesikhathi izinto zingenzeki ngendlelakhe, wadana khulu bewathi: “Nje-ke Kosami, dumbana uthathe ipilwami; kungcono ngife kunokobana ngiphile.” (Jona 4:3) Umphorofidi u-Elitjha naye wezwa ubuhlungu bewafuna ukufa. Wathi: “Ngiyisuthi ipilo” ngibulala. (1 Kho. 19:4) Kodwana uJehova bekabathanda abantwaba begodu afuna baphile. Kunokusolo aqale ukuthi bazizwa njani, wabasiza babona izinto ngendlelakhe, wabathanda bewabakha bona baragele phambili bamlotjha.

5. Kubayini abanakwethu nabodadwethu batlhoga sibathande khulukhulu esikhathini esiphila kiswesi?

5 Ngitjho nanyana bakhona abanye abafowethu nabodadwethu abangafuni ukulahla itewu kodwana inengi labo liqalene nezinto ezigandelelako begodu litlhoga ukududuzwa nokuthandwa. Abanye bayaphikiswa bekuhlekiswe ngabo. Abanye baphathwa makghwakghwa bebahletjwe emsebenzini. Abanye badiniwe ngebanga lokuthi kufuze basebenze ama-iri angeziweko. Abanye bona banemiraro emindenini kungenzeka batjhade nabantu abangalotjhi uJehova begodu bayabahlunguphaza. Koke lokho kuyagandelela kwenza abantu bazizwe banganamandla. Alo bazakusizwa ngubani baqalane nobujamobo?

UKUTHANDWA NGUJEHOVA KUYASIQINISA

6. UJehova ubakhuthaza njani abantu bakhe?

6 UJehova ukhuthaza abantu bakhe ngokubatjengisa ukuthi ubathanda kangangani. Asinakho ukuzaza kokuthi ama-Israyeli akhuthazeka khulu nakezwa uJehova athi: “Usese ligugu kimi begodu uhloniphekile emehlwenami, iye, njengombana mina ngikuthanda. . . . Ungesabi ngombana nginawe.” (Isa. 43:4, 5) Nawe njengombana ulotjha uJehova nje ungathomi ucabange bona akakuthandi, ukuthanda khulu. * Kungebangelo neBhayibheli lithi, uJehova ‘unamandla wokusindisa . . . uzakuthanda ngesirhawu.’—Zef. 3:16, 17.

7. Indlela uJehova asithanda ngayo ifana njani nendlela umma athanda ngayo umntwanakhe? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

7 Ngitjho nanyana abantu bakaJehova bangaqalana nemiraro engangani, uzobaduduza abe abasekele. UJehova uthi: “Njengomntwana oduduzwa  ngunina, ngokunjalo ngizanidunduzela.” (Isa. 66:12, 13) Akhucabange ukuthi umntwana uzizwa avikeleke kangangani ummakhe nakamgugileko namkha adlala naye. UJehova usithanda khulu-ke yena begodu ufuna sizizwe sivikelekile. Ngitjho nanyana kuthiwa kwenze njani, ungathomi ungabaze ukuthi uJehova uyakuthanda.—Jor. 31:3.

8, 9. Indlela uJesu asithanda ngayo isithinta njani?

8 Enye into eyenza siqiniseke bona uZimu uyasithanda mtlolo naku: “Ngombana uZimu walithanda khulu iphasi kangangobana wanikela ngeNdodanakhe ebelethwe yodwa, bonyana woke umuntu otjengisa ukukholwa kiyo angabhujiswa kodwana abe nokuphila okungapheliko.” (Jwa. 3:16) NoJesu naye uyasithanda, phela wadela ukuphila kwakhe ngebanga lethu. Nakho lokho kufuze kusikhuthaze. IliZwi lakaZimu liyasiqinisekisa ukuthi akunalitho ‘elingasihlukanisa nethando lakaKrestu’ ngitjho nanyana ‘kungaba lisizi namkha ukutlhaga.’—Rom. 8:35, 38, 39.

9 Ngezinye iinkhathi singaqalana nemiraro esitjhiya singazizwa kamnandi, lokho kungasenza siphelelwe lithabo emsebenzini kaJehova. Kodwana okungasisiza sikghodlhelele kukhumbula indlela uKrestu asithanda ngayo. (Funda yesi-2 kwebeKorinte 5:14, 15.) Lokho kuzosikhuthaza bona singapheli amandla, ngitjho nanyana singaqalana nemiraro ehlanganisa iinhlekelele zemvelo, ukutlhoriswa, ukudana nokutshwenyeka.

ASITHANDENI ABAFOWETHU

Ukufunda ngesibonelo sakaJesu kuzokukhuthaza (Qala iingaba 10, 11)

10, 11. Ngubani ekufuze akhuthaza abanye? Hlathulula.

10 Enye indlela uJehova ayisebenzisako bona asakhe libandla. Nasithanda abafowethu nabodadwethu sitjengisa ukuthi siyamthanda uJehova. Yeke asenzeni koke esingakwenza ukusiza abafowethu, sibenze bazizwe baqakathekile bazi nokuthi uJehova uyabathanda. (1 Jwa. 4:19-21) Umpostoli uPowula wathi: “Hlalani nikhuthazana begodu nakhana, njengombana kuhlekuhle nenza.” (1 Thes. 5:11) Woke umuntu ebandleni kufuze alingise uJehova noJesu ngokukhuthaza abanye. Kazi lo akusimsebenzi wabadala kwaphela kodwana ngewethu soke.—Funda kwebeRoma 15:1, 2.

 11 Iye khona kuliqiniso ukuthi ngasikhathi kungaba nabantu abagandeleleke bekufikele ekutheni batlhoge ukubonana nabodorhodera. (Luk. 5:31) Abadala namalunga webandla kufuze bakhumbule ukuthi abasibodorhodera, kodwana yikulu indima abangayidlala ekukhuthazeni abantu abagandeleleke khulu. Soke ebandleni kukhona esingakwenza ekukhuthazeni abantu abagandelelekileko, iBhayibheli lithi: “Nikhulume ngokududuzako nalabo abagandelelekileko, nisekele ababogabogako, nibekezelele boke.” (1 Thes. 5:14) Kufuze silwele ukuzwisisa indlela abafowethu abazizwa ngayo, nasizakwenza lokho kufuze sibabekezelele begodu sikhulume nabo ngendlela ezobaduduza. Uyalinga na ukududuza abanye? Kufuze wazi ukuthi ungabakhuthaza njani abanye, lokho kuzokusiza ukuthande ukukhuthaza.

12. Akhuze nesibonelo somuntu owakhuthazwa malunga webandla.

12 Indlela esithanda ngayo abanye ingabasiza njani baqalane nobuhlungu ababuzwako? Omunye udade weYurobhu wathi, “Ngakhe ngafuna ukuzibulala. Kodwana abafowethu bebandleni bangikhuthaza khulu, kuhlekuhle basindisa ipilwami. Bebahlala bangiqinisa begodu bangitjengisa ukuthi bayangithanda. Bambalwa ebandleni abaziko ukuthi ngiphethwe kugula kokugandeleleka kodwana bahlala bangisekela. Abanye abatjhadikazi ebesinabo ebandleni ungafunga uthi babelethi bami. Bangitlhogomela ngitjho nanyana kunini lapha ngibatlhoga khona.” Kuliqiniso khona ukuthi akukafuzi ucabange ukuthi woke umuntu uzokutlhogomela ngendlela le. Into esiyifundako la kukuthi soke singadlala indima ekukhuthazeni abafowethu nabodadwethu. *

THANDA ABANTU BEWUBAKHE

13. Khuyini eqakathekileko nasifuna ukwakha abanye?

13 Lalelisisa (Jak. 1:19) Ukulalela umuntu bese umrhawukele kutjengisa ukuthi uyamthanda. Linga ukuzifaka ebujamweni aqalene nabo. Bese ubuze imibuzo ezokusiza uzwisise indlela azizwa ngayo. Nawenza njalo uzokukghona ukumzwela nokumakha. Indlela oqaleka ngayo kufuze itjengise ukuthi mbala uyatshwenyeka ngaye. Nange umKrestu afuna ukukuhlathululela koke okwenzekileko, mbekezelele ungamngeni emlonyeni. Nawumlalelisisako uzoyizwisisa kuhle indlela azizwa ngayo. Lokho kuzokwenza umfowenu namkha udadwenu oqalene nomraro bona akuthembe, ngemva kwalokho kuzokuba bulula bona akulalele nawumkhuthazako. Nawutjengisa umuntu bona uyatswenyeka ngaye uzokududuzeka khulu.

14. Kubayini kungakafuzi sicabangele abantu izinto ezimbi?

14 Ungacabangeli abantu izinto ezimbi. Umuntu ogandelelekileko angagandeleleka khulu nange acabanga ukuthi simcabangela izinto ezimbi. Lokho kuzokwenza bona kube budisi ukumsiza. IBhayibheli lithi: “Kunabantu abanamezwi ahlaba njengesabula, kodwana ilimu labahlakaniphileko liyaphilisa.” (IzA. 12:18) Kungenzeka akusiyihloswethu ‘ukuhlaba’ umuntu ogandelelekileko ngamezwi.  Kodwana ngitjho nanyana umuntu ‘simhlabe’ ngamagama singakahlosi umonakalo usafana. Nawuzokukhuthaza umnakwenu kufuze umenze akholwe bona ulinga ngakho koke ukuzwisisa indlela azizwa ngayo nobujamo aqalene nabo.—Mat. 7:12.

15. Ngiliphi ithulusi eliqakathekileko esingalisebenzisa ukwakha abanye?

15 Duduza abantu ngeliZwi lakaZimu. (Funda kwebeRoma 15:4, 5.) Asikho isikhuthazo esidlula esingasifumana eBhayibhelini. Kazi iBhayibheli ivela ‘kuZimu onikela ukukghodlhelela nenduduzo.’ AkusimiTlolo kwaphela esiduduzako, sibuye sibe neencwadi, amavidiyo nokhunye okusekelwe eBhayibhelini. Singasebenzisa i-Watch Tower Publications Index neThulusi LokuRhubhulula LaboFakazi BakaJehova. Amathulusi la azosisiza sithole imiTlolo ezosakha bona sikghone ukuqalana nemiraro. Azosisiza nokuthi sikghone ukuzwelana nabafowethu nabodadwethu okuzokwenza kubonakale ukuthi sibathanda kangangani.

16. Kufuze sibe babantu abanjani nasizakududuza abanye?

16 Nasifuna ukukhuthaza abanye, asibeni nomusa. UJehova nguZimu “wesirhawu noZimu wayo yoke induduzo.” (Funda yesi-2 kwebeKorinte 1:3-6; Luk. 1:78; Rom. 15:13) UPowula wabeka isibonelo esihle naziza endabeni le, wathi: “Sanitjheja, njengomma omunyisako atlhogomela ngethando abantwabakhe. Njengombana besinithanda, sazimisela ukungadluliseli kini iindaba ezimnandi zakaZimu kwaphela, kodwana nokunikela amaphilwethu bona sinisize, ngombana sanithanda khulu.” (1 Thes. 2:7, 8) Nasingalingisa uJehova ngokuthi sibe mnene begodu sibe nesirhawu, angasisebenzisa ukuphendula imithandazo yomunye umuntu.

17. Bona sikhuthaze abanakwethu nabodadwethu kufuze sibaqale njani?

17 Ungalindeli bona abanakwenu bangatjhaphi. Hlala ukhumbula ukuthi nabo babantu njengawe. Nange ulindele abanakwenu nabodadwenu bona bangenzi umtjhapho uzokudana kabuhlungu. (UMtj. 7:21, 22) Ungalibali bona uJehova akakalindeli bona senze izinto ezingaphezu kwamandlethu. Yeke nathi nasimlingisako sizokukghona ukubekezelela abanakwethu. (Efe. 4:2, 32) Akukafuzi sibamadanise, kunalokho sifuna ukubabuka ngezinto ezihle abazenzako. Lokho kuzobakhuthaza. Nasibabuka ngokusuka ehliziyweni sizobasiza bafumane ‘ibanga lokuthaba’ emsebenzini abawenzela uJehova. Le yinto ehle khulu esingayenzela abanakwethu nabodadwethu.—Gal. 6:4.

18. Kubayini sifuna ukwakha abanye besibathande?

18 Boke abantu bakaJehova baligugu kuye nakuJesu, owazinikela waba sihlengo. (Gal. 2:20) Sibathanda khulu abanakwethu nabodadwethu, yeke kufuze sibaphathe ngesirhawu. Sifuna ‘nokwenza koke okusemandlenethu bona sibe nokuthula nabanye senze nezinto eziqinisa abanye.’ (Rom. 14:19) Sililindele ngabovu iPharadesi, begodu akunalitho elizasiqeda amandla lapho. Phela ukugula, izipi, ukufa, ukutlhoriswa, imiraro yemakhaya nokudana kuzakuba zizinto ezadlula nephasi elidala. Kuzakuthi nakuphela iminyaka eyikulungwana ngemva kwe-Arimagedoni abantu bazabe bangasanasono. Boke abazokusinda nge-Arimagedoni bazokuba bantwana bakaZimu bephasini bafumane “netjhaphuluko ephazimulako yabantwana bakaZimu.” (Rom. 8:21) Yeke asakheni abanye besibathande. Sisizane bona sihlale sithabile besisinde nakufika ilanga lakaZimu.

^ isig. 6 Qala isahluko sama-24 encwadini ethi Sondela kuJehova.

^ isig. 12 Nawufuna ukwazi amagadango ongawathatha bona uqalane nokugandeleleka, tjhinga ePhaphameni yango-Apreli 2014 esihlokweni esithi “Ngisaphilelani nje?—Izizathu Ezintathu Zokuqhubeka Uphila” neyangoJanabari 2012 esihlokweni esithi, “Lapho Ufikelwa Umuzwa Wokuzibulala” neyango-Octoba 22 2001 esihlokweni esithi Zikhona Izizathu Zokuphila.”