ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Septemba 2018

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngo-Oktoba 29 kufikela ngoDesemba 2, 2018

“Nanazi Izintwezi, Niyathaba Nanizenzako”

Yini engasisiza sihlale sithobekile, begodu lokho kuqakatheke ngani?

Ukuthembeka KwamaKrestu Akhulileko Kuligugu kuJehova

Abadala esele baluphele batjengise njani ukuthi bathobekile?

Hlala Uthanda Abanye Bewubakhe

Fumana iindlela ongakhuthaza ngazo abanye namhlanjesi.

Bayathaba Abalotjha ‘UZimu Othabako’

Khuyini engasisiza sithabe ngitjho nanyana siqalene neetjhijilo nje?

Sikhathibani?

Isikhathi besibizwa njani ngeenkhathi zeBhayibheli?

Mninimandla Woke Kodwana Uyacabangela

UJehova usibekela siphi isibonelo sokucabangela abanye abantu?

Lingisa UJehova Ngokucabangela Abanye Nokuba Nomusa

Funda ukuthi ungatjengisa njani ngezenzo ukuthi uyawucabangela umndenakho, ibandla, nabantu obatjhumayezako.