Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukuba Mngani—Ubuhlobo Nabusengozini

Ukuba Mngani—Ubuhlobo Nabusengozini

UGianni noMaurizio bebabangani iminyaka ema-50 yoke. Khekwaba nesikhathi lapho bakhe baqalana khona nobudisi njengabangani. Nakahlathululako uMaurizio uthi: “Hlangana nesikhathi esibudiseso, ngatjhapha khulu, ngebangelo ubuhlobo bethu beburagela phambili nokuphela,” uGianni naye ungezelela athi: “UMaurizio nguye ebengifunda naye iBhayibheli. Begade amumuntu obekangisiza eendabeni zeBhayibheli khulukhulu bekanginikela iinkhuthazo. Kodwana kunento ayenzako engakhenge ingiphathe kuhle. Bekungasuthi koke ebengikuthabela epilweni bekutjhabalala ngiqalile, ngazizwa ngasuthi ngilahliwe njengombana bengazi nokuthi angeze saba bangani godu.”

ABANGANI abahle baligugu, begodu ubungani obuhle abuveli benzeke nje. Nakhibe ubungani busengozini yokuphela, yini engabusindisa? Kunengi khulu esingakufunda nasingaqala iimbonelo zabantu beBhayibhelini egade babangani kodwana ngokukhamba kwesikhathi ubunganobo baphela.

LOKHA UMNGANI NAKENZA UBUTJHAPHO

Umalusi nekosi uDavida naye bekanabangani abalungileko. Mhlamunye nasikhuluma ngabangani bakaDavida singakhumbula uJonathani. (1 Sam. 18:1) Kodwana bekanabanye godu abangani, njengomphorofidi uNathani. IBhayibheli alisitjeli bona bathoma nini ubungani babo. Bekusifiso sakaDavida ukwakhela uJehova indlu. Kusemtarini ukuthi ikosi beyiwuthabela khulu umbono womphorofidi uNathani njengombana bekamnganakhe godu ayindoda ezele ummoya kaJehova.—2 Sam. 7:2, 3.

Nanyana kunjalo, kukhona okwenzekako okwenza bona ubungani babo bube sengozini. UDavida walala noBhathi-tjheba, kwathi ngemva kwalokho waluka amano wokubulalisa indodakhe u-Uriya. (2 Sam. 11:2-21) Iminyaka eminengi uDavida bekalokhu athembekile kuJehova begodu enza nobulungisa. Kodwana nakusisono esimbi sona, wasenza!  Kghani konakalaphi ekosini elungileko le? Kghani akhenge ibubone ubumbi besenzo sayo na? Inga-kghani beyicabanga ukuthi ingasifihlela uZimu isonweso?

UNathani bekazokwenzani? Kghani bekazokulindela bona kube ngomunye okhuluma nekosi ngesenzo sayo? Kazi abanye abantu bebazi kuhle ukuthi nguDavida owaluka amano wokubulalisa u-Uriya. Yeke uNathani bekazakuthi uzingenelani iindabezo amotjhe ubuhlobo babo ebesele bunesikhathi eside? Ukuzingena bekungafaka nokuphila kwakaNathani engozini. Ngaphezu kwalokho, amano wakaDavida bese aphumelele, besele afile u-Uriya.

Kodwana uNathani bekamkhulumeli kaZimu. Umphorofidi lo bekazi kuhle ukuthi nange angathula, ubuhlobo bakhe noDavida bengekhe busafana, begade azokudliwa sisazela. Umnganakhe besele enze into uJehova angayifuniko. Ikosi mbala beyilitlhoga isizo ebelizoyibuyisa endleleni. Iye, lapha khona uDavida bekamtlhoga umngani wamambala. UNathani bekanguye umngani amtlhogako. Yeke, uNathani wahlakanipha, wakhetha ukungena indaba le ngomfanekiso ebewuzokuthinta ihliziyo yekosi le ebeyingumelusi. UNathani wawudlulisa umlayezo kaZimu ngendlela eyenza uDavida bona kumkhanyele lokho akwenzileko begodu athathe negadango elifaneleko.—2 Sam. 12:1-14.

Thana nguwe onomngani owenze ubutjhapho obuthileko namkha owenze isono engekhe waseqisela amehlo, yini ebewungayenza? Mhlamunye ungacabanga ukuthi ukuveza isono sakheso kuzokulimaza ubuhlobo benu. Namkha ungacabanga ukuthi nange ungatjela abadala, okungibo ebebangamsiza, lokho bekuzabe kungathembeki kumnganakho. Yini ongayenza?

UGianni ekhesakhuluma ngaye phambilini, nakakhumbulako, uthi: “Ngalemuka bona kukhona okungasakhambi kuhle. UMaurizio bekangasatjhaphuluki njengaphambilini. Ngaqunta ukukhuluma naye, nanyana bekubudisi khulu kimi ukwenza njalo. Ngazibuza: ‘Yini angayaziko engizomtjela yona? Kungenzeka angasabeli kuhle!’ Kodwana okwangisiza ngafumana isibindi sokukhuluma naye kukhumbula izinto ebesizifunda sobabili. Kanti naye bekanginikela isizo nangilitlhoga. Bengingafuni bona kuphele ubungani bethu, kodwana ngesikhathi esifanako bengifuna ukumsiza ngombana bengimthanda.”

UMaurizio uraga uthi: “UGianni begade aqinisile begodu enza into elungileko. Bengazi ukuthi imiphumela yezinto engazenzako ezingakalungi beyingabangelwa nguye namkha uJehova. Yeke, ngasamukela isiyalo begodu ngokukhamba kwesikhathi ngalungisa ubuhlobo bami noJehova.”

LOKHA UMNGANI NAKATLHOGA ISIZO

UDavida begade anabanye abangani ebebathembekile begodu banaye qobe, ngitjho nalokha aqalene neenkhathi ezibudisi. Omunye wabanganabo nguRhutjhayi, kanti eBhayibhelini ubizwa ngokuthi ‘mngani kaDavida.’ (2 Sam. 16:16; 1 Kron. 27:33) Kungenzeka ukuthi uRhutjhayi begade asikhulu esithileko ekhotho begodu amngani otjhidelene khudlwana nekosi, obegade ngezinye iinkhathi atlhogomela iindaba eziyifihlo.

Ngesikhathi u-Absalomu indodana kaDavida idlelezela ubukhosi bakayise, ama-Israyeli amanengi amsekela ajama naye, kodwana uRhutjhayi khenge amsekele. URhutjhayi wazala ummango kunye noDavida. UDavida yamphatha kumbi tle indaba yokujikelwa yindodanakhe nabanye egade abathemba. URhutjhayi yena wathembeka kuDavida begodu bekazimisele nokubeka ipilwakhe engozini bona akhandele ubukhohlakalobu. Isenzo sakaRhutjhayi akhenge sikhuthazwe kukuba kwakhe sikhulu sekhotho. Begade amngani othembekileko kuDavida.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Kuyathabisa namhlanjesi ukubona abazalwana nabodade babumbene begodu banobunye emabandleni kungakhathaliseki ukuthi benza miphi imisebenzi ebandleni.  Kuhlekuhle izenzo zabezo zithi, “Akukho okungikatelela bona ngibe mnganakho, kodwana ngimnganakho ngombana uqakathekile kimi.”

Ngilokho kanye umzalwana uFederico akuzwa. Khewaqalana nesikhathi esibudisi epilwenakhe, kodwana ngesizo lomnganakhe u-Antonio, wakghona ukuqalana nobujamobo. UFederico uyasitjela, uthi: “Ngesikhathi u-Antonio afika ebandleni, msinyana nje saba bangani. Sobabili besiziinceku ezikhonzako ebandleni, begodu besikuthabela ukusebenza ndawonye. Kwathi ngemva kwesikhatjhana yena waba ngumdala ebandleni. Bekamnganami begodu asibonelo esihle kimi.” Kodwana uFederico wenza ubutjhapho. Msinyana wabawa isizo labazalwana, kodwana akhenge asafaneleka bona aphayone namkha arage nokuba yinceku ekhonzako. Kwamphatha njani lokho u-Antonio?

Lokha uFederico nakaqalene nobudisi, umnganakhe u-Antonio wamlalela begodu wamkhuthaza

UFederico uthi: “Ngabona ukuthi u-Antonio uzwa ubuhlungu. Walinga okusemandlenakhe ukungisiza. Akhenge angilahle, bekafuna bona ngilungise ubuhlobo bami noZimu. Wangikhuthaza bona ngingalahli itewu, ngilungise ubuhlobo bami noJehova.” U-Antonio uyasihlathulela, uthi: “Bengiba nesikhathi esinengi nginoFederico. Bengifuna azizwe atjhaphulukile bona angakhuluma nami ngananyana yini, angitjele ngitjho nangobuhlungu abuzwako.” Kuyathabisa ukuthi ngokukhamba kwesikhathi, uFederico walungisa ubujamo bakhe waba yinceku ekhonzako ebandleni begodu wabaliphayona. Nakaphetha u-Antonio uthi: “Nanyana sesikhonza emabandleni ahlukeneko, kodwana sitjhidelene khulu kunangaphambili.”

KGHANI BEWUNGAZIZWA UHLATJWE NGOMUKHWA EMHLANA?

Akhesithi uqalene nesikhathi esibudisi begodu utlhoga isizo lomnganakho kodwana yena angakusizi, ungazizwa njani? Khona kungaba buhlungu. Kodwana ungakghona ukumlibalela? Kuthiwani ngobuhlobo benu, bungaba njengasekuthomeni na?

Cabanga ngalokho okwenzeka kuJesu emihlenakhe yokuphela asephasini. Besele anesikhathi eside anabapostoli bakhe begodu bebanobuhlobo  obutjhideleneko. UJesu wababiza ngokuthi bangani bakhe. (Jwa. 15:15) Usakhumbula bona yini eyenzeka lokha nakabotjhwa? Abapostoli bakhe babaleka. Ngaphambi kwesenzakalweso uPitrosi wathi ngekhe ayitjhiye iKosakhe, kodwana ngobusukobo, uPitrosi waphika bona uyamazi uJesu!—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

UJesu bekazi bona uzokuqalana nesitjhijilo samaswaphelo ayedwa. Nanyana kunjalo, bekufuzile ezwe ubuhlungu begodu azizwe adanile. Kodwana ingcocwakhe nabafundi bakhe ngemva kokuvuswa kwakhe ayikuvezi nakancani ukuthi begade ababambele amavunda namkha asilingekile ngesenzo sabo. UJesu akhenge abone isidingo sokuveza ubutjhapho babafundi bakhe okufaka hlangana nalokho abakwenzako lokha nakazokubotjhwa.

Kunalokho, uJesu waqinisekisa uPitrosi nabanye abapostoli. Wabaqinisekisa ngokuthi usabathemba ngokubanikela iiyeleliso ngomsebenzi oqakathekileko wokufundisa abantu. Abapostoli bakaJesu bebasesebangani bakhe. Indlela abathanda ngayo yabatjhiya babambe ongenzasi. Bebazokulinga ngokusemandlenabo bona bangayidanisi iKosabo. Kwamambala, baphumelela ekwenzeni umsebenzi uJesu abanikela wona.—IzE. 1:8; Kol. 1:23.

Udade ibizo lakhe lingu-Elvira ukhumbula kuhle ukuthi naye khewamphatha kumbi umnganakhe uGiuliana, uthi: “Nakangitjela ukuthi engakwenzako akhenge kumphathe kuhle, ngazizwa kumbi khulu.” U-Elvira uthi bekufanele asilingeke. Kodwana okwangithinta khulu kukuthi begade atshwenyeke khulu ngami nemiphumela yezenzo zami. Ngiyohlale ngikuthokozela ukuthi akhenge aqale khulu engimenze khona, kunalokho, bekatshwenywa zizinto engizenzako ebezizongilimaza. Ngimthokoza khulu uJehova ngokuba nomngani obeka ihlalakuhle yami qangi kuneyakhe.”

Wena bewungasabela njani nawulemuka bona ubuhlobo bakho nomnganakho busengozini? Yena uzimisele begodu angakghona ukucoca ngayo indaba le nakutlhogekako. Umngani loyo angafana noNathani noRhutjhayi, abatjengisa bona bathembekile eenkhathini ezibudisi, begodu angafana noJesu, obekazimisele ukulibalela. Inga-kghani wena umngani onjalo?