Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Nikelani Nanyana Ngubani Idumo Elimfaneleko

Nikelani Nanyana Ngubani Idumo Elimfaneleko

“Kiloyo ohlezi esihlalweni sobukhosi nakiyo iMvana akube lidumo, iphazimulo namandla ngokungapheliko nini nanini.”—ISAM. 5:13.

IINGOMA: 9, 108

1. Kubayini abanye bantu kufuze banikelwe idumo? Sizokucoca ngani okwanjesi?

UKUNIKELA umuntu idumo kuhlonipha isithunzi sakhe. Udunyiswa nje ngebanga lento edumisekako ayenzileko, namkha ngebanga lesikhundla esihloniphekileko akiso. Kodwana umbuzo uba kukuthi, bobani okufuze sibanikele idumo, nokuthi kubayini kufuze sibanikele lona?

2, 3. (a) Kubayini uJehova kufuze adunyiswe? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) NgokwesAmbulo 5: 13, ngubani iMvana, begodu kubayini kufuze adunyiswe?

2 NgokwesAmbulo 5:13, ‘ohlezi esihlalweni sobukhosi neMvana’ kufuze badunyiswe. Isahluko 4 sayo incwadi le siyatjho bona kubayini uJehova kufuze anikelwe idumo. Sithi iindalwa ezithabileko zezulwini ziveza isizathwesi ngokuphakamisa amaphimbo wazo zidumise uJehova “ophila nini nanini” zithi: “Ufanele, wena Jehova Zimethu ukwamukela idumo namandla, ngombana wadala zoke izinto, zoke zadalwa zaba khona ngokwentando yakho.”—IsAm. 4:9, 11NW.

 3 IMvana isAmbulo esikhuluma ngayo nguJesu Krestu, “iMvana kaZimu esusa isono sephasi.” (Jwa. 1:29) IBhayibheli lisitjela ukuthi uJesu mkhulu ukudlula woke umuntu okhe waba yikosi, nongiyo njenganje. Nalimhlathululako lithi: “IKosi yamakhosi noMbusi wababusi. Nguye yedwa ophila isiphelani nohlala ekukhanyeni okungekhe kwatjhidelwa kikho, ongazange abonwe mumuntu nongabonwako.” (1 Thim. 6:14-16) Akuphikiswa lokho, vele ngiyiphi ikosi ekhe yazidela bona izokuba sihlengo sezono zethu? Lokho akukwenzi na bona uhlanganyele kilokho okutjhiwo ziingidigidi zeendalwa ezulwini nazithi: “Ikufanele iMvana eyahlatjwako ukwamukela amandla nomnono, ukuhlakanipha nobukhosi, idumo, iphazimulo nokubatjazwa!”—IsAm. 5:12.

4. Kubayini ukudumisa uJehova noJesu kungasiyindaba yokuzikhethela?

4 Ukudumisa nokuhlonipha uJehova noKrestu akusiyindaba yokuzikhethela. Nasingakwenziko sizokulahlekelwa kuphila okungapheliko. Amezwi kaJesu akuJwanisi 5:22, 23 akubeka emtarini nakathi: “UYise ngokwakhe akagwebi muntu kodwana unikele koke ukugweba eNdodaneni, ukuze boke bahloniphe iNdodana njengombana bahlonipha uYise. Ngiloyo naloyo ongahloniphi iNdodana akamhloniphi noYise oyithumileko.”—Funda iRhubo 2:11, 12.

5. Kubayini kufuze sidumise namkha sihloniphe woke umuntu ngokwezinga elithileko?

5 Abantu nabo badalwe ‘ngomfanekiso kaZimu.’ (Gen. 1:27) Yeke, inengi labo nanyana lihlukile nje linokuthileko elifana ngakho noZimu. Abantu bayakghona ukuthandana, bazwelane bebabe nomusa kwabanye. Njengombana badalwa banesazelo nje kwesinye isikhathi esikhamba sibalahle bayayibona into elungileko nengakalungi, ukuthembeka nokungathembeki, okufaneleko nokungakafaneli. (Rom. 2:14, 15) Abantu abanengi bayazithanda izinto ezihle nezihlanzekileko. Bayathanda ukuhlalisana ngokuthula. Kungakhathaliseki bona bayakulemuka lokho namkha awa, banekazimulo kaJehova ngokwezinga elithileko, begodu kufanele badunyiswe namkha bahlonitjhwe.—Rhu. 8:5.

ISILINGANISO ESIFANELEKO SOKUDUMISA ABANYE

6, 7. AboFakazi bakaJehova bahluke njani ebantwini abanengi endabeni yokudumisa abantu ngendlela engakafaneli?

6 Asinikele umuntu idumo elimfaneleko. Inengi labantu abanesono linommoya wephasi lakaSathana. Yeke lidumisa amadoda nabafazi abathileko njengabosingazimu. Lithatha abosopolotiki, iinkutani kwezemidlalo neentatanyiswa libanikele idumo elingakabafaneli. Yeke boke babantu abatjha nabantu abakhulu bayabalingisa, bambathe njengabo, namkha baziphathe njengabo.

7 AmaKrestu kufuze angathomi anikele abantu idumo elingakabafaneli. UKrestu kuphela komuntu okufuze simlingise ngokupheleleko. (1 Pit. 2:21) UZimu angekhe athaba nasingadumisa abantu ngendlela engakafaneli. Iqiniso okungakafuzi sililibale ngelokuthi abantu: “Boke bonile, batlhayelelwa yiphazimulo kaZimu.” (Rom. 3:23) Kuyatjho bona akunamuntu okufuze adunyiswe njengosingazimu.

8, 9. (a) AboFakazi bakaJehova baziqala njani iinkhulu zakarhulumende? (b) Lingangani idumo abalinikela iinkhulu zakarhulumende?

8 Kodwana ephasinapha kunabantu abaneenkhundla  ezithileko emphakathini. Abantwaba ziinkhulu zakarhulumende, okufuze ziqiniseke bona koke kukhamba kuhle ngokomthetho begodu zitlhogomele nomphakathi. Lokho kusiza woke umuntu. Ngendlela efaneleko, umpostoli uPowula wathi abantwaba ‘bababusi’ abangaphezu kwethu begodu kufuze woke umKrestu azithobe kibo. Wathi godu kumaKrestu: “Banikeleni koke okubafaneleko, khuphani umthelo kofanelwe mthelo, ingeniso kofanelwe lingeniso, ihlonipho kofanelwe yihlonipho nedumo kofanelwe lidumo.”—Rom. 13:1, 7.

9 AboFakazi bakaJehova banikela iinkhulu zakarhulumende idumo elibafaneleko ngokwendlela okwenziwa ngayo emphakathini wendawo leyo, begodu bakwenza ngokuzithandela. Babambisana nabo ngaphandle kokweqa okutjhiwo miTlolo. Angekhe sibanikele idumo elingaphezu kwalokho okutjhiwo nguZimu namkha sizibandakanye kezepolotiki.—Funda yoku-1 Pitrosi 2:13-17.

10. Iinceku zakaJehova zemandulo zisibekele isibonelo esinjani malungana nokusebenzelana neenkhulu zakarhulumende?

10 Iinceku zakaJehova zemandulo zisivulele umtlhala endleleni yokusebenzisana neenkhulu zakarhulumende. Kwathi bona uMbuso weRoma ukhiphe umthetho wokuthi abantu abakhambe bayokubalwa emakhabo, uJosefa noMariya bawulalela bakhamba. Batjhinga eBhethe-lehema nanyana uMariya bekazokubeletha umntwanakhe wokuthoma. (Luk. 2:1-5) Kwathi bona uPowula amangalelwe emthethweni, wazivikela kuhle bewahlonipha neKosi uHerode u-Agripha noFestu obekambusi weRoma esifundeni seJudiya.—IzE. 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Kubayini sizinikela idumo iinkhulu zakwarhulumende kodwana singabanikeli idumo abarholi bezekolo? (b) UFakazi we-Austria nakahlonipha usopolotiki kwamlethela muphi umphumela omuhle?

11 Ngakelinye ihlangothi, aboFakazi bakaJehova ababanikeli idumo abarholi bekolo, nanyana abantwabo bangalindela bona badunyiswe. Ikolo yamala imjamelela kumbi uZimu begodu itjhugulula lokho okufundiswa liliZwi lakhe. Yeke, abarholi bekolo sibaqala njengabanye abantu, ngombana ayikho into enza sibanikele idumo elikhethekileko. NoJesu wathi abantwaba babazenzisi nabarholi abaziimphofu. (Mat. 23:23, 24) Kodwana ukudumisa nokuhlonipha iinkhulu zakarhulumende kube nemiphumela emihle ebesingakacabangi bona izokuba khona.

12 ULeopold Engleitner bekanguFakazi okhutheleko we-Austria, kodwana amaNazi ambopha amfaka esitimeleni esitjhinga ekampeni eBuchenwald. U-Drh. Heinrich Gleissner naye bekasibotjhwa asesitimeleneso. Bekangusopolotiki e-Austria. Kodwana amaNazi bewanganandaba nalokho. Kwathi isitimela sisatjhinga njalo sitjhinga ekampeni, uMzalwana u-Engleitner watjhumayeza uGleissner ngekolwethu. UGleissner walalelisisa kuhle. Kwathi nakuphela ipi yesibili yephasi uGleissner wenza okusemandlenakhe bona asize aboFakazi e-Austria. Nawe mhlamunye kuneendaba ezinjengalezi ozikhumbulako lapha uFakazi kaJehova ahloniphe isikhulu sakarhulumende ngendlela iBhayibheli elitjho ngayo, kwaba nomphumela omuhle.

 ABANYE OKUFUZE SIBADUMISE

13. Bobani okufuze sibanikele idumo elikhethekileko, begodu kubayini kufuze sibanikele lona?

13 Labo esikholwa nabo kufuze sibanikele idumo besibahloniphe ngendlela ebafaneleko. Abanye babantwaba badala bebandla. (Funda 1 Thimothi 5:17.) Abafowethwaba kufuze sibanikele idumo, kungakhathaliseki bona bavela kiyiphi inarha, bafundile namkha abakafundi, banemali namkha abanayo nokuthi baqalwa njani emphakathini. IBhayibheli libabiza ngokuthi ‘bazizipho ezibabantu’ begodu badlala indima ekulu ekutlhogomeleni abantu bakaZimu. (Efe. 4:8) Akhucabange ngabadala bebandla, ababonisi besigodi amalunga weKomidi yeGatja namalunga wesiHlopha esiBusako. Abazalwana ebebamaKrestu wokuthoma bebawahlonipha amadoda adosa phambili, nathi senza soneso. Amadoda abajameli bebandla lobuKrestu asiwadumisi njengabosingazimu namkha sibathathe njengeengilozi. Kodwana siyabahlonipha ngomsebenzabo obudisi nokuzithoba kwabo.—Funda 2 Korinte 1:24; IsAmbulo 19:10.

14, 15. Akhuveze umahluko phakathi kwabadala bebandla lobuKrestu nabefundisi bemasontweni?

14 Abadalaba sibathatha njengabelusi abathobekileko. Ngendlela abathobeke ngayo abafuni ukuphathwa njengeentatanyiswa. Abafani-ke nabefundisi bemasontweni, abafarisi nabasadusi uJesu athi ngabo: “Bathanda indawo ephezulu eminyanyeni neenhlalo eziphambili ngemasinagogini. Bathanda ukulotjhiswa eendaweni okuthengiselwa kizo.”—Mat. 23:6, 7.

15 Abelusi bamambala bamaKrestu balalela amezwi kaJesu athi: “Nina anizukubizwa ngokuthi ‘Rabi’ ngombana ninomfundisi oyedwa, nina noke nje nibabafo. Godu ningabizi noyedwa ephasinapha ngokuthi ‘Baba’ ngombana ninoBaba oyedwa osezulwini. Begodu ningabizwa ngokuthi ‘Mfundisi’ ngombana ninomfundisi oyedwa onguKrestu. Ongomkhulu hlangana nani uzakuba yincekwenu ngombana loyo oziphakamisako uzakuthotjiswa, naloyo ozithobako uzakuphakanyiswa.” (Mat. 23:8-12) Leso-ke sisizathu esenza abadala bebandla ephasini loke bahlonipheke bebathandeke kangaka.

Ukuthobeka kwabadala kubenza bathandwe, bahlonitjhwe bebanikelwe idumo elibafaneleko (Qala iingaba 13-15)

16. Kubayini kufuze silinge ngokusemandlenethu bona sidumise umuntu ngokwalokho okutjhiwo liBhayibheli?

16 Kuliqiniso ukuthi kuthatha isikhathi ukufunda ukunikela umuntu idumo elimfaneleko. NemaKrestwini wokuthoma  bekunjalo. (IzE. 10:22-26; 3 Jwa. 9, 10) Kodwana kufuze silinge ngendlela esingakghona ngayo ukudumisa umuntu ngokwalokho iBhayibheli elikutjhoko. Nasingakghona ukulinganisela kungasisiza ezintweni ezinengi.

ESIKUZUZAKO NASINIKELA ABANTU IDUMO NGENDLELA EFANELEKO

17. Khuyini esikuzuzako ngokuhlonipha abantu abaseenkhundleni zakarhulumende?

17 Nasihlonipha iinkhulu zakwarhulumende, kanengi nazo zihlohlozeleka bona zivikele ilungelo lethu lokutjhumayela ngaphandle kwesiqabo. Umsebenzethu lo ziwubona ulisizo emphakathini. Eminyakeni embalwa edlulileko uBirgit, iphayona leJarimani laya esikolweni ngesikhathi indodakazalo ithola iziqu. Abotitjhere bebatjho nokuthi bakuthabela tle ukusebenzisana nabantwana baboFakazi kiyo yoke iminyaka le. Bathi bekungaba lihlazo ukungabi nabantwana baboFakaz esikolweni sabo. UBirgit wathi kibo: “Abantwana bethu bafundiswa ukulandela lokho okutjhiwo liBhayibheli ngokuziphatha, bafundiswe nokuhlonipha abotitjhere babo.” Omunye utitjhere wathi kuye, “boke abantwana nabangafana nebenu, esikolweni bekuzokuba ngasuthi kusepharadesi.” Kwathi ngemva kweemveke ezimbalwa omunye wabotitjhere weza emhlanganweni omkhulu eLeipzig.

18, 19. Kubayini kuyindaba eqakathekileko ukunganikeli abadala idumo elingakabafaneli?

18 Ukunikela abadala bebandla idumo elibafaneleko kufuze kukhambisane nalokho okutjhiwo liBhayibheli. (Funda amaHebheru 13:7, 17.) Lokho sikwenza ngokuthi sibathokoze ngomsebenzi obudisi abawenzako, nokunamathela kwabo esinqophisweni abanikelwa sona. Lokho kubenza bathabe nabenza umsebenzabo. Kodwana lokho akutjho bona kufuze silinge ukulingisa umdala “odumileko,” simbathe njengaye, sibeke njengaye iinkulumo namkha sikhulume njengaye. Nasingenza njalo sizabe siyibetha eqadi. Singalibali bona naye umntwabantu lo akakapheleli. Umuntu okufuze simlandele besimlingise nguKrestu.

19 Eqinisweni, siyabasiza abadala ngokubahlonipha ngaleyondlela. Senza kube bulula kibo ukungazikhukhumezi, sibenza bangaziboni babakhulu kunabanye namkha balunge ukudlula abanye.

20. Kusisiza ngani thina ukunikela abantu idumo elibafaneleko?

20 Ukunikela abantu idumo elibafaneleko kusenza singaziqali thina khulu. Kusisiza bona singazicabangi ngasuthi siqakatheke ukudlula abanye nasihlonitjhwako. Kusisiza nokuthi sikhambisane nehlangano kaJehova enganikeli abantu abakholwako nabangakholwako idumo elingakabafaneli. Ukuhlakaniphokhu kuyasisiza bona singathomi sikhubeke nangabe umuntu esimhloniphako uyasidanisa.

21. Ngisiphi isizathu esiqakatheke ukuzidlula zoke sokunikela abantu idumo elibafaneleko?

21 Isizathu esiqakatheke ukuzidlula zoke sokunikela abantu idumo elibafaneleko kukuthi lokho kuthabisa uZimu. Senza lokho akufunako sihlale sithembekile kuye. Lokho kuba yipendulo kiloyo omnyazako. (IzA. 27:11) Iphasi lizele abantu abanombono ongakalungi ngokudumisa abantu. Sikuthokoza khulu ukwazi ukunikela abantu idumo ngendlela kaJehova.