Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Ngizuze Khulu Ekuzihlanganiseni Nabahlakaniphileko

Ngizuze Khulu Ekuzihlanganiseni Nabahlakaniphileko

BEKUSEKUSENI eBrookings, eSouth Dakota, e-USA, kubetha ummoya omakhaza. Kazi phela ummoya lo wangikhumbuza ngobujamo bezulu obumakhaza tle obabutjhidela. Kuzokumangaza ukuthi ngelangelo, bekusiqubutho esincani kwaphela ebesibetjhwa makhaza endlini emakhaza ngaphandle begodu nami bengilapho. Besijame hlanu kwekerebhe ebeyizele ngamanzi amakhaza mpo! Akhengikwendlalele umlandwami kuhle khona uzokuzwisisa.

IPILO YOMNDENEKHAYA

Umalum’ u-Alfred nobaba

Ngabelethwa ngomhlaka 7 Matjhi 1936, begodu ngingomncani ebantwaneni abane bekhaya. Besihlala eplasini elincani epumalanga yeSouth Dakota. Iplasi kuphela kwento ebeyiqakathekile kwethu, kodwana belingasiyinto eza phambili ekuphileni kwethu. Phela abazali bami babhajadiswa ngomnyaka ka-1934. Yeke ngebanga lokuthi bebazinikele kuJehova ubabethu wezulwini, into ebeyiza qangi ekuphileni kwabo bekukukwenza intandwakhe. UBaba uClarence waba mthintanisi wesihlopha sabadala, bese umalume u-Alfred wangena esikhundleni sakhe ebandleni lethu elincani leConde, eSouth Dakota.

Ukuya esifundweni bekungasiphundi ekhaya, ngitjho nokuyokutjhumayela umuzi nomuzi sitjela abantu ngekusasa elikarisako iBhayibheli elisithembisa lona. Ababelethi bethu kwamambala basibekela isibonelo, begodu ukukhuthala kwabo kwangikhuthaza, kwakhuthaza nabentwana bekhaya. Kazi mina nodadwethu uDorothy sathi nasineminyaka esithandathu saba batjhumayeli. Bese kwathi ngomnyaka ka-1943 ngatlolisa esiKolweni SeKonzo EsingokweZulwini ebesisanda ukuthoma.

Bengiphayona ngomnyaka ka-1952

Imihlangano emikhulu nemincani nayo besiyithathela phezulu. Komunye umhlangano esaya kiwo wango-1949 eSioux Falls, eSouth Dakota umfoweth’ uGrant Suiter waba sikhulumi esivakatjhileko emhlanganweni loyo. Ikulumo ayithulako ngisayikhumbula kuhle nanje, isihloko sayo besithi “It Is Later Than You Think!” Ekulumwenakhe leyo, watjho wabuyelela bona amaKrestu kufuze asebenzise ukuphila kwawo atjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu obusako njengombana  sikhuluma nje. Lokho kwangikhuthaza bona ngizinikele kuJehova. Umhlangano owalandela wesigodi ebewuseBrookings, kwaba ngimi loya oyokubhajadiswa. Soke nabantwana bakwethu abathathu, sabhajadiselwa ngekerebheni ngomhlaka-12 Novemba 1949.

Nangiqeda ukubhajadiswa ngazibekela umgomo wokuphayona. Kwaba njalo, ngathi nangineminyaka eli-15 ngomhlaka-1 Janabari 1952 ngathoma ukuphayona. IBhayibheli liqinisile nalithi: “Okhambisana nabahlakaniphileko naye uyahlakanipha,” begodu ekhaya bengihlangana nabantu abanengi abahlakaniphileko. Bangisekela ngesiqunto sami sokuphayona. (IzA. 13:20) Bengiphayona nomkhulu uJulius, ngesikhatheso bekaneminyaka ema-60. Ngitjho nanyana besingalingani njalo kodwana besitjhumayela kamnandi khulu sinomkhulu. Kunengi khulu engakufunda elwazini umkhulu ebekanalo ngepilo. NoDorothy naye khenge asariyada, wavele wasijoyina waphayona.

UMBONISI WESIGODI WANGISIZA KHULU!

Kusukela ngisesemncani, bekuthi nakufika ababonisi beengodi nabafazi babo bazokuhlala kwethu. Abatjhadikazi abangisiza khulu nguJesse noLynn Cantwell. Ngibo abangibasela bona ngithome ukuphayona. Ukuzipha kwabo isikhathi nami, kwangenza ngazibekela imigomo yokulotjha uZimu. Bekuthi nabavakatjhela amabandla aseduze nekhaya, ngasikhathi bangibize nami ngikhambe nabo esimini. Maye uthi lokho bekungithabisa begodu kungakha nokungakha na!

Kwathi nase bayokhonza kwenye indawo, iintambo zathathwa nguBud Miller nomkakhe uJoan. Ngesikhatheso-ke mina bengineminyaka eli-18, begodu ngokwekambiso yangekhethu bekufuze ngiyokujoyina zobusotja. Phela bekufuze ngiyokuvela eenkhulwini, bona zinginikele umsebenzi. Manje umraro bekukuthi umsebenzi loyo ngathi nangithi ngiwuqalisisa kuhle, ngabona ukuthi nange ngingawamukela ngizabe angiwalaleli amezwi kaJesu wokuthi singathomi nakancani sifake ipumulo kwezepolotiki. Mina okuphela kwento ebengiyifuna bekukutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. (Jwa. 15:19) Ngazibawa iinkhulu bona zingangifaki lapho, kodwana zingazi ukuthi ngimumuntu olotjha uZimu.

Umfoweth’ uMiller waba ngumabizwa asabele, ngombana wakhamba nami nangifaka isibawo samesi. Lokho kwangikhuthaza khulu tle. Yena mvelo bekamumuntu onomusa begodu nokuthukwa bengakathukwa msinya. Ngaba nesibindi khulu nangizibona ngihlanu komuntu othanda uZimu nonobuntu njengaye nje! Okuthabisa khulu kukuthi isibawo sami savunywa, bekungo-1954 ngasekupheleni kwehlobo. Lokho kwangivulela ithuba lokufinyelela omunye umgomo.

Bengisanda ukufika eBethel ngiselorini yamasimu

Ngazo zona iinkhathezo, ngafumana isimemo sokuyokusebenza eBethel. Yeke ngafika ngasebenza eWatchtower  Farm, ebeyiseStaten Island eNew York. Kwaba lilungelo elikhulu kimi ukusebenza iminyaka epheze ibe mithathu lapho. Lokho kwangenza ngabona izinto ezihle khulu, ngombana ngahlangana nabantu abanengi khulu abahlakaniphileko bengasebenza nabo.

NGESIKHATHI NGISEBENZA EBETHEL

Benginomzalwana uFranz sisemrhatjhweni we-WBBR

Amasimu ebekaseStaten Island bekungasingiwo kwaphela, kodwana godu bekunomrhatjho ebesiwubiza ngokuthi yi-WBBR. Wasetjenziswa boFakazi bakaJehova kusukela ngomnyaka ka-1924 kufikela ngomnyaka ka-1957. Kiwo woke umndeni weBethel, abantu ebebasebenza emasimini bekubabantu abangaba li-15 kufikela kwabama-20. Inengi lethu besisesebancani begodu nelwazi nalo singanalo. Kodwana nokho besisebenza nomzalwana u-Eldon Woodworth, yena-ke bekamkhulu begodu bekakhethelwe ukubusa ezulwini. Kwamambala bekamumuntu ohlakaniphileko. Phela bekangubaba kithi, begodu lokho kwabuqinisa ubuhlobo bethu noZimu. Bekuthi ngasikhathi nasisilingwe kungapheleli kwabanye abantu esisebenza nabo uMfoweth’ uWoodworth athi, “Uyazi kuyakarisa ukubona indlela iKosi ebekezelela ngayo abantu esebenza nabo.”

UHarry Peterson bekakukhuthalele tle ukutjhumayela

Maye uthi bekulilungelo na ukuba noMzalwana uFrederick W. NoFranz naye bekayibambe nathi. Ukuhlakanipha bekubuzwa kuye ayisaphathwa-ke yelwazi lakhe lemiTlolo. Lokho kwasisiza khulu ekutheni sithuthuke, begodu bekazipha isikhathi sethu soke. Umpheki wethu bekunguHarry Peterson; besimbiza ngesibongo kunokuthi simbize ngebizo lakhe, ngombana nokho sona besibulula. Ibizo lakhe bekunguPapargyropoulos. Naye-ke bekakhethiwe begodu akunanto ebekayithanda njengesimu. UMfoweth’ uPeterson bekawenza kuhle khulu umsebenzakhe eBethel kodwana akhenge anyefise esimini. Qobe nyanga bekakhambisa amakhulu wabomagazini. Naye ngokunjalo bekalazi ngendlela azazi ngayo iBhayibheli, bekuthi nasinemibuzo asiphendulele yona.

NGAFUNDA OKUKHULU KIBODADWETHU ABAHLAKANIPHILEKO

Besithi singavuna iinthelo, sizithathe sizise efektri ezokufaka emablegeni namkha emabhodlelweni. Qobe mnyaka besenza amalitha angaba zii-42 600 weenthelo, senzela woke umndeni weBethel. Emsebenzini kwamambala benginelungelo lokusebenza no-Etta Huth, bekangumma ohlakaniphileko akhuzi na. Phela nguye obekasenzela ama-recipe efektri yokudla. Nasiphasi phezulu nomsebenzethu wefektri, abanye abodade ebebahlala eduze bebeza bazosisiza ngomsebenzi. Abodade labo nabafika nabo bebatlhoga ukuhlelelwa umsebenzi ekufuze bawenze, nakho lokho bekuqale u-Etta. Kodwana nanyana bekenza yoke imisebenzi le efektri, akhenge  athome-ke kwanjesi adelele abazalwana abadosa phambili emsebenzini wamasimu. Nami bekangibekela isibonelo sokuthi kufuze ngizithobe ehlelweni lakaZimu, kwamambala waba sibonelo esihle khulu.

La-ke ngimi no-Angela kunye no-Etta Huth

Udadweth’ u-Angela Romano naye ngomunye wabodade ebebasebatjha ebebeza bazokusiza ngomsebenzi wefektri. U-Etta wamsekela khulu udade lo ngesikhathi athoma ukuba nguFakazi. Akhenge kuphelele lapho, kodwana godu ngahlangana nomunye ohlakaniphileko ngesikhathi ngisebenza eBethel, ibizo lakhe ngu-Angie, sikhuluma nje sekuphele iminyaka ema-58 yoke ngihlala naye. Kazi ngikhuluma ngonakwami lapha, mina naye satjhada ngo-Apreli 1958. Solo kwamhlokho, sithabele ukulotjha uZimu sisoke. Kiyo yoke iminyaka le, ukuthembeka kwaka-Angie kuJehova kube mthombo wamandla womtjhadwethu. Mumuntu ongamthemba ngitjho nanyana kungavela imiraro.

NGESIKHATHI SIZINTHUNYWA ZEVANGELI NANGESIKHATHI SIKHAMBELA AMABANDLA

Bese kwathi nakuthengiswa isitetjhi se-WBBR ebesiseStaten Island ngomnyaka ka-1957, ngayokusebenza eBethel yeBrooklyn isikhatjhana. Kwathi nasiqeda ukutjhada sino-Angie, sabona enganatjani. Bese sathi nasiqeda ukuphuma eBethel sayokuphayona eStaten Island. Godu ngakhe ngasebenzela abantu abathenge isitetjhi sethwesa, ngesikhatheso besibizwa ngokuthi yi-WPOW.

Sinomkami besizimisele khulu ukuthi singabi neendleko ezinengi senzele bona nakuvela ithuba lokuyokusiza ndawana, singariyadi. Ngo-1961 kwavela ithuba lokuthi sibe maphayona akhethekileko eFalls City, eNebraska. Kodwana sathi sesithoma ukujwayela indawo, samenyelwa esiKolweni seKonzo somBuso, ngesikhatheso besisathatha inyanga yoke begodu besesiseSouth Lansing, eNew York. Bekumnandi khulu esikolweneso, begodu bekufuze sikusebenzise esakufundako nasibuyela eNebraska. Kwasitjhiya sibambe ongenzasi nasitjelwa ukuthi kufuze siyokuba ziinthunywa zevangeli eCambodia. Sathi nasifikako sathatjiswa yindawo ehle engeSewula ye-Asia, maye ubuhle obungaka! Sabona indawo engakajayeleki enemidumo neminuko ehluke khulu kuleyo esiyaziko. Besizimisele ukurhatjha iindaba ezimnandi endaweni le.

Kodwana ilitje lathoma ukugaya ngomunye umhlathi lokha nakuzokutjhentjha ubujamo bezepolotiki, kwafuze sisiwe eSouth Vietnam. Kodwana eminyakeni emibili kusesemnandi kunjaya, ngabanjwa kugula. Lokho kwenza ukuthi sitjathe imithwadlanethu sibuyela lapha sidabuka khona. Ukugula ebekungiphethokhu akhenge kuphole msinya, kodwana ngathi nase ngilulamile ngabuyela emsebenzinami wokutjhumayela isikhathi esizeleko.

Bengino-Angela bekungaphambi kwekulumiswano e-tv ngo-1975

Ngo-Matjhi 1965 saba nelungelo lokukhambela amabandla. Iminyaka ema-33 yoke, mina nomkami u-Angie besikuthabela khulu ukukhambela amabandla wesigodi newesifunda, sikuthabela nokulungiselela imihlangano ngitjho nokuya emhlanganweni. Nakumhlangano wona kwamambala bewungikhuthaza tle, kungebangelo bengingumabizwa asabele ngesikhathi sokuwulungiselela. Eminyakeni ethileko besikhonza eNew York City, sabambela imihlangano eminenganyana eYankee Stadium.

NGESIKHATHI SIBUYELA EBETHEL NEKUBENI NGUTITJHERE WEENKOLO ZEHLANGANO

Kodwana nokho zaba khona iinqabo neentjhijilo, njengombana kwenzeka nakwabanengi abangenela umsebenzi wesikhathi esizeleko, kuba nemisebenzi ezokuphele ikuphe imiraro. Isibonelo salokho ngilesi, ngomnyakak ka-1995 abafowethu bangibawa bona ngiyokuba ngutitjhere wesiKolo seKonzo somBuso. Bese kwathi nakuphela iminyaka emithathu, sabizwa bona siyokusebenza eBethel. Kwangithabisa khulu ukubuyela lapho ngathoma khona ukungenela umsebenzi  wesikhathi esizeleko eminyakeni engaphezu kwema-40 yoke eyadlulako. Khengasebenza eMnyango weKonzo ngabuye ngaba ngutitjhere weenkolo ezithileko zehlangano. Bese kwathi ngomnyaka ka-2007 isiHlopha esiBusako sathoma UmNyango WeeNkolo ZeFundo YaboFakazi sathi akube ngiwo umnyango lo otlhogomela zoke iinkolo eziragwa eBethel, begodu ngaba mbonisi weenkolwezo iminyaka ethileko.

Kube namatjhuguluko amanengi tle eenkolweni zehlangano muva nje. Ngo-2008 kwathonywa isiKolo sabaDala beBandla. Akhucabange kwathi nase kuphele iminyaka emibili kwaphela, besele kubandulwe abadala abazii-12 000 bafundiselwa khona eBethel yeBrooklyn ePatterson. Iinkolwezi ziyaragwa ngitjho nakwezinye iindawo, eendawenezo-ke nakhona kuba nabazalwana abafundisako. Bese kwathi ngomnyaka ka-2010 isikolo esibizwa ngokuthi siKolo seKonzo somBuso satjhugululwa kwathiwa kuzokuba siKolo seBhayibheli sabaZalwana abangakaTjhadi, lokho-ke kwaba kuthoma kwesikolo esitjha esabizwa ngokuthi siKolo seBhayibheli samaKrestu aTjhadileko.

Ungathi ubonile ungakaboni, kazi ngomnyaka ka-2015 iinkolo ezimbilezo zahlanganiswa zenziwa isikolo sinye kwaba siKolo sabaTjhumayeli beVangeli lomBuso. Kilesi-ke bekubandulwa abodade nabazalwana abangakatjhadi nabatjhadileko. Kwathi nakuzwakala bona isikolwesi sizokuragwa nakwamanye amagatja ephasini loke, abantu bathaba khulu. Nakungimi khona angazi ngithini, kungithabisa khulu ukubona ifundo kaZimu yanda kangaka ephasini, begodu ngikuthabele khulu ukuhlangana nabantu abakufisako ukuzokufumana ifundo le.

Ngithi nangiqala ukuphila kwami koke ngitjho nangesikhathi ngingakabhajadiswa bekube nje, ngimthokoza khulu uJehova ngokuthi angiphe ithuba lokuhlangana nabantu abanengi abahlakaniphileko, phela bangisiza bona ngikhambe endleleni yeqiniso. Abanye babo bebabakhulu kimi, bakhule nangamasiko angafani newami. Into engikarako ngabo kukuthi bebathanda uJehova kusukela ngaphakathi eenhliziyweni zabo. Indlela ebebathanda ngayo uJehova beyibonakala endleleni ebebenza ngayo izinto. Iqiniso engeze laphikwa ngelokuthi ehlanganweni kaZimu le kunabantu abanengi khulu abahlakaniphileko esingaba bangani nabo. Nami ngikwenzile lokho, begodu angifuni ukuleya amala kuyasiza tle!

Kube mnandi khulu ukuba nabafowethu nabodade abozokufunda abavela ephasini loke nje