ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Matjhi 2017

IsiThalesi sineehloko ezizokufundwa kusukela ngo-Meyi 1-28 2017.

UMLANDO WOKUPHILA

Ngizuze Khulu Ekuzihlanganiseni Nabahlakaniphileko

Soke isikhathi uWilliam Samuelson asisebenzise ekukhonzeni uJehova isikhathi esizeleko, waphiwa imisebenzi ibeyikhamba iba budisi nethabisako.

Nikelani Nanyana Ngubani Idumo Elimfaneleko

Ngubani okufuze anikelwe idumo, begodu kubayini? Nawubadumisako abantwabo kuzokusiza ngani lokho?

Nawufuna Ukuthatha Iinqunto Ezivuthiweko—Iba Nokukholwa!

Ezinye iinqunto ozenzako zizokuba nemiphumela ezokuhlala ukuphila kwakho koke. Yini engakusiza wenze iinqunto ezihle?

Lotjha UJehova UZimu Ngehliziyo Epheleleko!

Amakhosi wakwajuda, u-Asa, uJehotjhafathi, uHezekhiya, noJosiya boke khebatjhapha. Nanyana kunjalo uZimu wathi ngabo babantu abamlotjha ngehliziyo epheleleko. Kubayini?

Kghani Uzayibeka Ihliziywakho Ezintweni EzisemiTlolweni?

Singafumana iimfundo ezihle khulu kilabo abenza imitjhapho, lokhu kufaka hlangana nemitjhabo yabantu etloliweko eBhayibhelini.

Ukuba Mngani—Ubuhlobo Nabusengozini

Kungafika isikhathi sokobana umnganakho afune ukulungisa izinto. Ungamsiza njani?

Igama EliseBhayibhelini Livele Emjekeni Wakade

Amacocwana womjeke we-Ceramic oneminyaka ezi-3 000 owafunyanwa ngomnyaka-2012 uvuse ikareko yabarhubhululi. Yini ebeyikarisa ngerhubhululweli?