“Nisebenzise umnono wephaseli ukuzizuzela abangani.”—LUK. 16:9.

IINGOMA: 32, 154

1, 2. Kubayini sithi ephasineli angeze kwaphela ukutlhaga?

ESIKHATHINI esiphila kiswesi umnotho uhlangana nezinye zezinto ezigandelela khulu. Inengi labantu abatjha liphasi phezulu lifuna umsebenzi, kodwana aliwutholi. Abanye baze bafake nokuphila kwabo engozini ngokuthi bathuthele kwezinye iindawo ezinomnotho othe tjha! Iqiniso kukuthi akunalapha ungaya khona ungafumani abantu abatlhagako, ngitjho neendaweni eziregileko. Abantu abatlhagako batlhaga baya phambili nabaregileko nabo barega baya phambili. Izazi zithi imali yedlanzana labantu abaregileko izokugcina sele idlula imali yenengi labantu abamibodlhana bahlangene. Ngitjho nanyana kubudisi ukukholelwa isibalwesi, iqiniso kukuthi kunamabhiliyoni wabantu abatlhaga lokhu okutlhuwisako. Ngapha abanye imali ithi baba kibo. UJesu nakakhuluma ngendaba le wathi: “Abadududu nizokuhlala ninabo.” (Mar. 14:7) Wenziwa yini umehluko ongaka?

2 UJesu bekazi bona kungakafiki umBuso kaZimu zomnotho zona ngekhe zathuthuka, kungebangelo atjho amezwi la. Abantu bakaZimu bazihlukanise ngokupheleleko nezepolotiki namasondo wamala, nanyana lokho kubhalela inengi labantu. Ungalibali bona nezomnotho ziseseyingcenye ‘yabarhwebi bephasi’ okukhulunywa ngabo kusAmbulo 18:3.

3. Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

3 Thina-ke maKrestu kufuze sizihlole sibone ukuthi sijamephi  naziza endabeni yezomnotho wephaseli. Singazibuza imibuzo nasi: ‘Ngingayisebenzisa njani imalami nezinto zami bona ngithuthukise ubuhlobo bami noZimu? Yini engangisiza ngingangeni ngehloko kwezomnotho? Ngiziphi iimbonelo ezitjengisa bona abantu bakaZimu bathembele kuye?’

UMFANEKISO WOMPHATHI ONGANAQINISO

4, 5. (a) Umphathi uJesu akhuluma ngaye emfanekiswenakhe waqalana nani? (b) UJesu wathini ebalandelini bakhe?

4 Funda uLukasi 16:1-9. Soke kufuze akhesiziphe isikhathi sicabange ngomfanekiso kaJesu womphathi onganaqiniso. Kwathi ngemva kokuthi umphathi lo asolwe ngokusaphaza ipahla yomqatjhakhe, wahlakanipha ‘wazenzela abangani’ abazamsiza nakalahlekelwa sikhundla sakhe. * Bekangatjho bona abafundi bakhe kufuze benze ubugirikijani nabazakukghona ukuphila ephasineli. Ngombana wathi abantu abenza njalo ‘babantu bephasi.’ Yeke wenza umfanekiso lo ukwenzela bona asifundise.

5 UJesu bekazi ukuthi kuzokuba budisi ngabalandeli bakhe bona bakghone ukuziphilisa ephasineli. Bebazokuba sebujamweni umphathi azifumana akibo. Kungebangelo athi ebalandelini bakhe: “Nisebenzise umnono wephaseli ukuzizuzela abangani ukuze kuthi nabuphelako, namukeleke ekuphileni okungapheliko.” Yini esingayifunda eselulekweni sakaJesu?

6. Sazi njani ukuthi uZimu akakasidaleli ukuthi sigandelelane ngemali?

6 Asazi ukuthi kubayini uJesu athi umnotho ‘awukalungi’ (NW), kodwana iBhayibheli liyatjho ukuthi uZimu nakadala abantu akhenge abadalele bona basebenzise imali. Phela uJehova nakadala u-Adamu no-Eva wabenzela koke abakutlhogako. (Gen. 2:15, 16) Ngesikhathi sabapostoli ummoya ocwengileko wasebenza emaKrestwini akhethiweko, begodu “akakho noyedwa owathi ipahlakhe ngeyakhe yedwa, kodwana bahlanganyela koke abanakho.” (IzE. 4:32) Nomphorofidi u-Isaya wakhe wakhuluma ngesikhathi lapho woke umuntu ephasini azokuphila kamnandi begodu athabele nezinto ezikhiqizwa liphasi. (Isa. 25:6-9; 65:21, 22) Kodwana nasisaphila ephasineli, soke kuzokufuze sihlakaniphe njengombana sisebenzisa “umnono wephaseli” kube ngapha sisebenza ngamandla bona sithabise uZimu.

USEBENZISE KUHLE UMNOTHO WEPHASELI

7. Ngisiphi iseluleko esikuLukasi 16:10-13?

7 Funda uLukasi 16:10-13. Okwenza umphathi osemfanekisweni kaJesu bona azenzele abangani kukuthi bekazifunela okuzokusiza yena kwaphela. Kodwana uJesu wakhuthaza abafundi bakhe bona bazakhele abangani ezulwini, bangabi marhamaru. Ivesi elilandela leli uJesu akhuluma ngalo, lihlobanisa ukusebenzisa ‘umnono wephasi’ nokuthembeka kuZimu. UJesu bekasifundisani ngomfanekiso lo? Bekasifundisa ukuthi singahlala sithembekile ngitjho nanyana sinemali enengi namkha umnono omnengi. Alo singakghona njani?

8, 9. Akhusicocele bona abanye abafowethu nabodadwethu bawusebenzise njani umnono wephaseli.

8 Enye indlela esingayisebenzisa ngayo imalethu kukuthi sinikele, sisekele umsebenzi wokutjhumayela uJesu athi kuzokufuze wenziwe emtlolweni . (Mat. 24:14) Akhucabange nganangu umntazana we-India, bekanebhoksana lapha bekanande aphosela imadlana khona. Bekaze adele nokuthenga amathoyisi ngebanga lokuthi bekafuna ukubeka imali. Bese kuthi ibhokselo nalizeleko, athathe imali leyo anikele ngayo emsebenzini wokutjhumayela. Kunomunye godu umnakwethu  wakhona e-India, yena-ke inesimu yamakhokhonathi yeke unikele ngamakhokhonathi amanengi e-ofisini labatjhugululi leMalayalam. Uthi ukunikela kwakhe ngawo kungcono khulu kunokunikela ngemali ngombana vele abafowethu kuzokufuze bawathenge. Koke lokhu abanakwethu nabodadwethu abakwenzako kuhlakanipha. Akupheleli lapho, nabanakwethu beGreece nabo kukhona abanikela ngakho, bakwenze umkhuba ukunikela ngamafutha we-oliva, itjhizi nokhunye ukudla emndenini weBethel.

9 Omunye umnakwethu weSri Lanka, wathuthela ngaphetjheya. Wanikela ngendawakhe, wathi abanakwethu nabodadwethu bangabambela kiyo isifundo nemihlangano emincani begodu wathi nabafowethu abakhonza uZimu isikhathi esizeleko nabo bangahlala kiyo. Umnakwethu lo kunemali ebekufuze ngabe uyayithola ngendawo leyo, kodwana ngokunikela kwakhe ngayo isiza abatjhumayeli abanengi abadosa emhlweni. Ngiso soneso nakwezinye iindawo, abanakwethu banikela ngemizabo bona ibe maWolo womBuso, isize amaphayona nabanye abafowethu abangakajami kuhle ngokweemali.

10. Ziimbusiso bani esingazithola nasingaba babantu abaphanako?

10 Zoke iimbonelwezi zitjengisa ukuthi abantu bakaZimu ‘bathembekile kokuncani’ okuyimalabo namkha umnono abanawo, phela umnono omkhulu zizinto zakaZimu. (Luk. 16:10) Abangani bakaJehova bazizwa njani ngokudela koke lokhu? Bayazi ukuthi ukupha yindlela yokuthola umnotho “wamambala.” (Luk. 16:11) Omunye udade uhlala enza koke angakwenza bona anikele, nakasitjela ngendlela abusiseke ngayo uthi: “Ukunikela ngemali, kungenze ngathaba ngenye indlela engeze ngayihlathulula. Ngifunde nokuthi nangisolo nginikela, nendlela engiphatha ngayo abanye abantu nayo iyathuthuka. Sengilibalela khudlwana, ngiyababekezelela nabanye abantu, nakunento engidanisileko ngiyamukela, nalokha nangelulekwako ngiyazithoba.” Inengi libonile ukuthi ukupha kuyabuthuthukisa ubuhlobo bomuntu noZimu.—Rhu. 112:5; IzA. 22:9.

11. (a) Ukupha kwethu ngehliziyo evumako, kutjengisa njani ukuthi sihlakaniphile? (b) Ebantwini bakaZimu ngikuphi ukulingana okukhona ngokweemali? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

11 Nasingathatha imalethu nomnotho esinawo bona sisekele umBuso kaZimu, sizabe sihlakaniphile. Phela lokho kusenza sisize nabanye abantu izinto ezingabakhambeli ngcono njengathi. Abafowethu nabodadwethu abanomnono wephaseli kodwana abangakghoni ukukhonza uZimu isikhathi esizeleko, kuyabathokozisa ukwazi ukuthi iminikelwabo isiza abafowethu abakhonza uZimu isikhathi esizeleko. (IzA. 19:17) Iminikelo leyo isiza bona kugadangiswe iincwadi, ibuye isekele nomsebenzi wokutjhumayela ebantwini abaseendaweni ezidosa emhlweni kodwana abathanda ukwazi ngoZimu. Sekuphele iminyaka eendaweni ezinjengeCongo, eMadagascar neRwanda, abafowethwaba nabakhetha ukuthenga iBhayibheli kufuze bazi ukuthi nakukukudla khona bakhohlwe. Phela ngasikhathi iBhayibheli lingabiza imali abayisebenzele iveke namkha inyanga yoke. Iminikelo yabanakwethu ngiyo esizileko beyenza kwaba ‘nokulingana.’ Ihlangano kaJehova yasiza,  yathoma ukutjhugululela iBhayibheli emalimini walapho beyaqiniseka nokobana abafowethu baba namaBhayibhili, kwaba ngiso soneso nebantwini abafundelwako. (Funda 2 Korinte 8:13-15.) Yeke boke abantu, abaphako nabamukelako bangaba bangani bakaJehova.

YINI ENGASISIZA BONA SINGATHANDI IMALI NAMKHA UMNONO WEPHASELI KHULU?

12. U-Abrahamu watjengisa njani bona uyakholwa?

12 Okhunye okungasisiza bona sithuthukise ubuhlobo bethu noJehova, kukuthi singathandi imali namkha umnono khulu begodu sisebenzise nobujamo esikibo bona sifune umnono “wamambala.” Ngilokho okwenziwa ngu-Abrahamu, kazi indoda ebeyinokukholwa le yatjhiya i-Uri indawo ehle yayokuhlala ematendeni ngombana ifuna ukuba nobuhlobo obuhle noJehova. (Heb. 11:8-10) Bekahlala afuna umnono wamambala, azi nokuthi uMthombo wawo nguZimu. Wahlala athembele kuZimu kunokuthi athembele emnonweni. (Gen. 14:22, 23) UJesu wathi kufuneka ukukholwa okunjalo, lokhu sikubona kilokho akutjela isokana ebeliregile wathi: “Nawufuna bona ulunge uphelele, khamba uyokuthengisa koke onakho, unikele abadududu, uzakuba nobugwili ezulwini. Yeke uze ungilandele.” (Mat. 19:21) Isokanelo belingakholwa njengo-Abrahamu, nanyana kunjalo kunabantu abathemba uZimu ngeenhliziyo zabo zoke.

13. (a) UPowula wamyelelisa ngani uThimothi? (b) Singasisebenzisa njani iseluleko sakaPowula namhlanjesi?

13 UThimothi naye bekayindoda enokukholwa. Ngemva kokuthi uPowula abize uThimothi ‘ngesotja elihle lakaKrestu’ watjho amezwi naka: “Akakho ophuma ipi khisibe usazilibazisa ngokwekhaya; ibutho liphikelela ukuthokozisa indunalo.” (2 Thim. 2:3, 4) Abalandeli bakaJesu banamhlanjesi bayasilalela iseluleko sakaPowulwesi, bese benza lokho abangakghona ukukwenza, abangaphezu kwesigidi babo bakhonza uZimu isikhathi esizeleko. Balwisana nemikhangiso engabenza babe marhamaru kube ngapha balwisana nabantu abangamhloniphi uZimu, begodu balalela iseluleko nasi: “Obolekako ulikhoboka lobolekisanako.” (IzA. 22:7) USathana angathaba khulu nakangasibona sisebenzisa isikhathi sethu esinengi sigijimisana nemali namkha umnono wephaseli. Iqiniso kukuthi ezinye iinqunto esizithathako zingasidosisa emhlweni isikhathi eside. Ungazifumana sewungene ngehloko eenkolodweni, kube sikolodo sendlu, sikoloda sokufunda, isikolodo sekoloyi ngitjho nemitjhado ebiza imali engangemali. Yeke nasingahlakanipha sizokuphungula iindleko zethu sibalekele nokwenza iinkolodo ezinengi, bese sisebenzise isikhathi sethu esinengi emsebenzini kaZimu.—1 Thim. 6:10.

14. Kufanele sizimisele kangangani ukusekela umsebenzi kaZimu? Iza nesibonelo.

14 Nasifuna ukuphila ipilo enganazo iindleko ezinengi kufuze sazi ukuthi yini eza qangi. Abanye abatjhadikazi bebanebhizinisi ekulu begodu yenza nemali enengi. Kodwana ngebanga lokuthi bebafuna ukubuyela ekusebenzeleni uZimu isikhathi esizeleko, bathengisa ibhizinisabo, bathengisa nesikepe sabo nezinye izinto. Bese bayokusiza ekwakheni emzimkhulu oseWarwick, eNew York. Babusiseka khulu ngokuthi babelwe ukuyokusebenza eBethel nomntazanabo kunye nomkhwenyanabo, begodu basebenza nababelethi abatjhade umntazanabo iimveke ezimbalwa khona eWarwick. Omunye udade oliphayona ohlala eColorado, e-U.S.A., wathola umsebenzi ebhankeni, begodu bekaya ngamalanga athileko. Abantu ebebasebenza naye bebathaba khulu ngomsebenzakhe baze bafuna nokumnikela isikhundla ebesizokufuna ukuthi asebenze woke amalanga, isikhundleso besizokubuyelela umrholwakhe  kathathu. Wabona ukuthi umsebenzi lo uzokudla isikhathi sakhe sokutjhumayela. Sesimane sabala ezimbalwa zeembonelo ezitjengisa ukuthi abantu bakaJehova bazidela kangangani. Ukulwela kwabantu bakaZimu ukubeka umBuso kaZimu qangi, kutjengisa ukuthi babuthathela phezulu ubuhlobo babo noZimu nokuthi umnono wamambala bawuthanda ukudlula nanyana yini abangayithola ephasineli.

NAKUPHELA UMNONO WEPHASELI

15. Ngiwuphi umnono owanelisako?

15 Nasinemali namkha umnono omnengi lokho akutjho ukuthi uJehova uyasamukela. Phela uJehova ubusisa abantu bona ‘banothe ngemisebenzi emihle.’ (Funda 1 Thimothi 6:17-19.) Ngokwesibonelo uLucia * wathi nakezwa bona e-Albania kutlhogeka abatjhumayeli, wavele watjhiya inarha ye-Italy ngo-1993, nakakhambako bengakangazi nokwazi ukuthi uyokufika adleni lapho, kodwana wakhetha ukuthembela kuJehova. Wafika wafunda ilimi lesi-Albania lapho, sikhuluma nje sebele afundele abantu abama-60 woke begodu babhajadiswa. Ngitjho nanyana inengi lethu lingatjhumayeli eendaweni ezithela ngalendlela, koke esikwezako bona sisize abanye abantu bahlale endleleni yokuphila, kuyasithokozisa.—Mat. 6:20.

16. (a) Yini ezokwenzeka ngomnono waphaseli? (b) Lokho esikwaziko ngengomuso, kufuze kusenze siyiqale njani imali?

16 UJesu wathi: “Umnono [wephaseli] . . . Nawuphelako.” (Luk. 16:9) UJesu akhenge athi umnono lo ‘nawungaphela’ kodwana wathi uzokuphela. Amabhanga nomnotho uragela phambili nokuwa emihleni yokuphela le, kodwana kusesekuncani lokhu nakumadaniswa nendlela ozabe ungayo esikhathini esizako. Loke iphasi lakaSathaneli, ipolotiki, amasondo wamala nezomnotho akukenzelwa bona kuhlale bekube nini nanini. Umphorofidi uHezekiyeli nomphorofidi uZefaniya babikezela bona igolide nesiliva zizokukhamba ziphelelwe sikhathi, phela izintwezo beziqakatheke khulu ngesikhatheso. (Hez. 7:19; Zef. 1:18) Ungazizwa njani nange ungafumana bona kungasikade uzokufa, kuthi kusesenjalo ulemuke ukuthi usebenzise isikhathi sakho esinengi ugijimisana nezinto zephaseli esikhundleni sokuthi ngathana usebenzise isikhathi sakho uzifunela umnotho wamambala? Ungazizwa njengendoda esebenze ukuphila kwayo koke ibuthelelana nemali, bese kuthi ekugcineni ibone ukuthi koke lokho bekulilize. (IzA. 18:11) Ekugcineni kuzokufika isikhathi lapho imali ingekhe yasisebenzela khona, yeke isebenzise kuhle ‘uzenzele abangani’ ezulwini. Nanyana yini esiyenzako bona sisekele umBuso kaJehova, izokuthuthukisa indlela esimthanda ngayo.

17, 18. Abangani bakaZimu balindele ini?

17 Nakufika umBuso kaZimu, abantu ngeze basabhadela izindlu, ukudla kuzokuba kunengi begodu neemalikazi ezibhadelwako kwezamaphilo angeze zisabhadelwa. Woke umndeni kaZimu uzokuthabela koke okuhle okukhiqizwa liphasi. Igolide, isiliva namanye amagugu sizabe sihlobisa ngawo ephasini elitjha, ngeze asabekelwa ukwenze imali. Nezindlu zethu sizozakha ngamagodo, amatje nangeensimbi ezisezingeni eliphezulu, kwamambala siyokwakha izindlu ezihle. Nabangani bethu angeze basisiza ngebanga lokuthi bafuna imali, kodwana bazosisiza ngombana bathanda. Yoke imikhiqizo ezokukhitjhwa liphasi, sizoyisebenzisa soke.

18 Lokhu ngokhunye kwalokho okuzokuthabelwa babantu abazenzela abangani ezulwini. Abantu bakaJehova bazabe bathabe khulu nabezwa amezwi kaJesu athi: ‘Yizani nina enibusiswe nguBaba! Thathani ilifa lenu okumBuso olungiselelwe nina kusukela ekudalweni kwephasi.’—Mat. 25:34.

^ isig. 4 UJesu akhenge atjho bona kuliqiniso namkha kumamanga umphathi lo asolwa ngakho. Ibizo lesiGirigi elithi “owasolwa” elisetjenziswe kuLukasi 16:1 linomqondo wokuthi umphathi lo wanindwa ngomlandu. Okhunye esikufumanako kilokhu kukuthi uJesu into adzimelela kiyo yindlela umphathi asabela ngayo, ingasi ukuthi waqothelwani.

^ isig. 15 Umlandu kaLucia Moussanett wavela ePhaphameni! kaJune 22, 2003, kk. 18-22.