Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Kurerhe na ukuthi umKrestu abe nesigidi ngehloso yokuzivikela ebantwini?

Abe awukho nomncani umraro ngokuthi umKrestu azivikele, kodwana lokho kufuze akwenze kukhambisane nemithetho kaZimu eseBhayibhelini. Iselulekwesi sithinta indaba yokusebenzisa iinkhali zepi ezinjengeengidi ekuzivikeleni ebantwini. Akhucabangisise nganakhu:

Ukuphila kuqakatheke khulu kuJehova, khulukhulu kwabantu. Umrhubi uDavida bekazi kuhle ukuthi uJehova ‘umthombo wokuphila.’ (Rhu. 36:10, [36:9, NW]) Yeke kinanyana ngikuphi umKrestu angakhetha ukukwenza bona azivikele namkha avikele ipahlakhe, kufuze aqiniseke ukuthi akufi muntu lapho. Phela nakungasi njalo uzakuba nomlandu weengazi.—Dut. 22:8; Rhu. 51:16, [51:14, NW].

Kuliqiniso ukuthi esinye nesinye isikhali singaba yingozi, kodwana isigidi sona simsinya khulu ekubulaleni, kungaba ngengozi namkha ngehloso. * Ngaphezu kwalokho, nange umuntu osahlelako ulemuka bona wena unesigidi, angaba manengi amathuba wokuthi kube nomuntu olimalako namkha ofako.

Ngobusuku bamaswaphela bakaJesu bephasini, watjela abafundi bakhe ukuthi bahlome ngeensabula. Okufuze sikwazi ngendaba le kukuthi uJesu nakazakutjela abafundi bakhe njalo bekangatjho bona kufuze bazisebenzise. (Luk. 22:36, 38) UJesu bekafuna ukufundisa abalandeli bakhe ukuthi bangathomi bathande inturhu ngitjho nanyana baqalene newomakazi labantu elihlome ngeenkhali. (Luk. 22:52)  UPitrosi nakaqeda ukutjhefula indlebe yesisebenzi somphristi omkhulu, uJesu wathi kuye: “Buyisela isabulakho endawenayo.” UJesu watjho iqiniso eliqakathekileko, okuyikambiso nathi esisayisebenzisa nanamhlanje. Iqiniswelo lithi: “Boke abarhwatjha isabula bazakufa ngesabula.”—Mat. 26:51, 52.

Abantu bakaZimu baphila ngeseluleko esikuMikha 4:3 esithi: “Zizakuthatha iinsabula zazo zenze ngazo amalembe wokulima.” Indlela amaKrestu aziphatha ngayo le ikhambisana nalokho okwatjhiwo ngumpostoli uPowula nakazakuthi: “Ningabuyiseli ubumbi ngobumbi.  . . Nakukghonekako ngokusemandlenenu, philisanani ngokuthula nabo boke abantu.” (Rom. 12:17, 18) UPowula naye walinga kanengi khulu ukulandela iseluleko sakhesi ngitjho nanyana alwisana nemiraro eminengi njengokuqalana nabadlelezeli, nanyana bekazivekela kodwana akhenge akhohlwe okutjhiwo liBhayibheli. (2 Kor. 11:26) Kunokuthi enze njalo, wathembela kuZimu neliZwini lakhe, azi nokuthi ukuhlakanipha kwakaZimu “kungcono kuneenkhali zepi.”—UMtj. 9:18.

AmaKrestu ayazi ukuthi ukuphila kuqakatheke ukudlula izinto zakanokutjho. “Ipilo yomuntu ayikabunjwa ngobunengi bepahlakhe.” (Luk. 12:15) Ngemva kokuthi umKrestu sekakhulume nomuntu omsahlelako ngomusa nangommoya ophasi, kufuze ahlakaniphe alalele amezwi kaJesu la: “Ningajamelani nesikhohlakali.” Lokho kungatjho nokuthi sivumele iselakazelo lithathe izinto zethu. (Mat. 5:39, 40; Luk. 6:29) * Kukhona esingakwenza bona sizivikele kikho koke lokhu. Kufuze sibalekele ukubukisa ngezinto esinazo begodu nabomakhelwana bethu basazi ukuthi siphila ngokuthula nabantu nokubathanda siyabathanda. Lokho kungasiza ekutheni singabi bongazimbi.—1 Jwa. 2:16; IzA. 18:10.

AmaKrestu ayabahlonipha abonembeza babanye abantu. (Rom. 14:21) Phela nange yafika eendlebeni zamalunga webandla ukuthi kunomfowethu namkha udadwethu onesigidi begodu unaso ngehloso yokuthi ufuna ukuzivikela ebantwini, ibandla lingaphatheka kabuhlungu. Nasibathandako abafowethu nabodadwethu sizokubeka iindingo zabo qangi kunezethu, ngitjho nanyana sibona ukuthi into esiyenzeko leyo ayisisisono.—1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

AmaKrestu enze koke angakwenza bona abe ziimbonelo zokulingiswa. (2 Kor. 4:2; 1 Pit. 5:2, 3) Ngemva kokuthi sekazi bona iBhayibheli lithini ngesigidi, umKrestu angeze aba sibonelo esihle nakangakhetha ukuba naso ngehloso yokuzivikela kwabanye abantu. Begodu angeze aba ngumdala namkha inceku ekhonzako, namanye amalungelo akhethekileko akukafaneli bona awathole. Ngiso soneso nemKrestwini ophatha isigidi emsebenzinakhe. Ebujamweni obunjalo kungaba kuhle ukuyokufuna omunye umsebenzi. *

Alo yini ongayenza bona uzivikele wena ngokwakho, umndenakhe nepahlakho? Njengombana nomsebenzi uzikhethele, kunjalo-ke nendabeni le. IBhayibheli lisitjela ngokuhlakanipha kwakaZimu nendlela asithanda ngayo. Yeke sifuna ukukwazi lokho okutjhiwo liBhayibheli. Begodu umKrestu ovuthiweko angeze abe nesigidi athi ufuna ukuzivikela kwabanye abantu. Kubayini? Phela uyazi ukuthi abantu abathemba uZimu bathola ivikeleko lamambala nelizakuhlala unomphela, lokho bakwenza ngokuthi baphile ngemithetho yeBhayibheli.—Rhu. 97:10; IzA. 1:33; 2:6, 7.

Ngitjho nangesizi elikhulu amaKrestu ngeze azilwela, kodwana azokuthembela kuJehova bona awavikele

^ isig. 3 Ngasikhathi umKrestu angakhetha ukuba nesigidi seenlwana, azume ngaso namkha azivikele eenlwaneni eziyingozi. Kodwana kufuze aqiniseke ukuthi nakangasisebenzisi ukhipha iinhlavu, namkha asihlukanise ngokupheleleko bese asilodlhele ndawana. Endaweni lapho abantu bangakavunyelwa bona babe neengidi, amaKrestu kufuze awulalele umthetho loyo.—Rom. 13:1.

^ isig. 2 Nawufuna ukwazi ukuthi ungazivikela njani ekukatweni, funda isihloko esisePhaphameni! kaMatjhi 8, 1993 yesiZulu, ngaphasi kwesihloko esithi “Indlela Yokubhekana Nokudlwengulwa.”

^ isig. 4 Eminye imininingwana ephathelene nokuthatha imisebenzi engakuphathisa isigidi ungayifumana esiThaleni sakaNovemba 1, 2005, k.31 nesakaJulayi 15, 1983, kk. 25-26 (zombili zifumaneka ngesiZulu).