Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

‘Lilani Kunye Nalabo Abalilako’

‘Lilani Kunye Nalabo Abalilako’

“Khuthazanani omunye nomunye bese niyakhana njengombana nivele nisenza.”—1 THES. 5:11.

IINGOMA: 121, 75

1, 2. Kubayini kutlhogeka sisize abaqalene nobuhlungu bokuhlongakalelwa? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

USUSI uthi: “Nanyana bese kudlule umnyaka woke sihlongakalelwe yindodanethu, besisasolo sizwa ubuhlungu.” Omunye umKrestu uthi nakuhlongakala umma wakwakhe wezwa “ubuhlungu obungahlathululekiko.” Okubuhlungu kukuthi nabanye bayaqalana nobujamobu. Abanengi emabandleni wobuKrestu kungenzeka abakalindeli bona abathandekako babo bahlongakale i-Arimagedoni ingakafiki. Kungakhathaliseki bona khewahlongakalelwa mumuntu omthandako namkha kunothileko omaziko oqalene nobuhlungu bokuhlongakalelwa, ungazibuza umbuzo naku: ‘Kghani bangasizwa njani labo abaqalene nobuhlungobo?’

2 Mhlamunye nawe khewezwa kukhulunyiswa indaba yokuthi isikhathi ngiso esilapha ubuhlungu. Kodwana inga-kghani isikhathi ngiso kwaphela esilapha iinhliziyo eziphukileko namkha kunokhunye? Omunye owahlongakalelwako uthi: “Umuntu akalatjhwa sikhathi kwaphela kodwana nezinto azenzako nazo ziyamsiza bona aphole.” Njengokuphola kwesilonda nawusitlhogomela  kuhle, ubuhlungu obusehliziywenakho bungaphola nakukhamba isikhathi. Yini kuhlekuhle engasiza abantu abezwa ubuhlungu bokuhlongakalelwa baphole?

UJEHOVA ‘NGUZIMU WENDUDUZO YOKE’

3, 4. Kubayini siqiniseka ngokuthi uJehova uyazwisisa bona umuntu oseenhlungwini utlhoga ukududuzwa?

3 Umuntu omthombo oveleleko wenduduzo nguBabethu wezulwini, uJehova, lokho asikuzazi nakancani. (Funda 2 Korinte 1:3, 4.) UJehova usibonelo esiveleleko sokutjengisa izwela, waqinisekisa abantu bakhe wathi: ‘Mina lo, Ngimi oniduduzako.’—Isa. 51:12; Rhu. 119:50, 52, 76, [119:77, NW].

4 UBabethu onomusa naye ngokwakhe khewaqalana nobuhlungu bokuhlongakalelwa, kwaba ngiso leso naku-Abrahamu, u-Isaka, uJakopo, uMosi neKosi uDavida. (Num. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; IzE. 13:22) IliZwi lakaZimu liyasiqinisekisa nalithi uJehova ululukela isikhathi ayokuvusa ngaso abahlongakeleko. (Job. 14:14, 15) Bazokuthaba babe nepilo ehle. Ungacabanga godu nendaba yeNdodanakhe ebekayithanda khulu, yafa kabuhlungu. (IzA. 8:22, 30) Amezwi ngekhe abuhlathulula ubuhlungu uJehova aqalana nabo.—Jwa. 5:20; 10:17.

5, 6. UJehova angasiduduza ngaziphi iindlela?

5 Kufuze sithembe ukuthi uJehova angasisekela begodu uzokuba nathi. Yeke kufuze sithandaze simtjele lokho ukuseenhliziyweni zethu nezinto ezisitshwenyako. Kuyasiduduza ukwazi ukuthi uJehova uyabazi ubuhlungu esiqalana nabo begodu angasinikela induduzo esiyitlhogako. Kodwana usinikela njani induduzo leyo?

6 Enye yendlela uJehova ayisebenzisako bona asiduduze, ‘mummoya ocwengileko.’ (IzE. 9:31) Amandla kaZimu amthombo wenduduzo. UJesu wathembisa ukuthi uBabakhe wezulwini ‘uzabapha ummoya ocwengileko labo abamkhombelako.’ (Luk. 11:13) USusi, ekhesakhuluma ngaye uthi: “Zibe zinengi iinkhathi lapho sakhe saguqa ngamadolo sabawa uJehova bona asiduduze. Isikhathi ngasinye, uZimu wasilethela ukuthula eenhliziyweni neemkhumbulwenethu.”—Funda uFilipi 4:6, 7.

UJESU UMPHRISTI OPHAKEMEKO ONEZWELA

7, 8. Kubayini sinethemba lokuthi mbala uJesu uzosilethela induduzo?

7 Umusa nezwela lakaJehova labonakala emezwini nezenzweni zeNdodanakhe. (Jwa. 5:19) UJesu weza ephasinapha bona azokududuza ‘abaneenhliziyo ezaphukileko’ nabo ‘boke abalilako.’ (Isa. 61:1, 2; Luk. 4:17-21) Kungebangelo bekaziwa ngezwela lakhe nesifiso esidephileko sokuqeda iinhlupheko zabantu.—Heb. 2:17.

8 UJesu nakasesemutjha naye kwafuze aqalane nokufa kwamalunga womndenakhe kunye nabanye ebekatjhidelene nabo. Kubonakala ngasuthi uJosefa, ubaba kaJesu, wahlongakala uJesu asesemncani. * Akhucabange ngoJesu ngesikhathi aseminyakeni yama-20, bekanehliziyo ehle ngesikhathi esifanako kufuze aqine njengombana ezwa ubuhlungu bokuhlongakalelwa ngubabakhe, nommakhe naye utlhoga ukududuzwa, ngiso soneso nangabafowabo nabodadwabo.

9. UJesu walitjengisa njani izwela ngesikhathi kuhlongakele uLazaru?

9 UJesu nakazokuthoma ikonzwakhe, besele ayazi indlela abantu abazizwa  ngayo. Akhucabange ngesikhathi kuzakufa umnganakhe amthandako, uLazaru. Ngitjho nanyana uJesu bekazi bona uzomvusa, kodwana wezwa ubuhlungu bokuhlongakalelwa, khulukhulu nakazakubona uMariya noMarta. Wathinteka kabuhlungu ehlizinyweni, kangangobana wabe walila.—Jwa. 11:33-36.

10. Kubayini singaba nethemba nasiqala izwela lakaJesu namhlanjesi?

10 Indlela uJesu atjengisa ngayo izwela isisiza njani thina namhlanjesi? ImiTlolo nayisiqinisekisako ithi: “UJesu Krestu unguye izolo, namhlanje nanini nanini.” (Heb. 13:8) UJesu, ‘uMsunguli wepilo, noMsindisi’ uyabuzwisisa ubuhlungu bokuhlongakalelwa, begodu “unamandla wokusiza labo abazizinywako.” (IzE. 3:15; Heb. 2:10, 18) Yeke, singaba nethemba lokuthi uKrestu kusamthinta nanje ukubona abantu bezwa ubuhlungu, begodu uyabuzwisisa ubuhlungu abaqalene nabo, ngebanga lalokho, uzosilethela induduzo “ngesikhathi esifaneleko.”—Funda amaHebheru 4:15, 16.

‘INDUDUZO EVELA EMITLOLWENI’

11. Ngimiphi imitlolo ofumana kiyo induduzo?

11 Indaba yokuhlongakala kwakaLazaru nobuhlungu uJesu abuzwako, ingenye yeendaba eziduduzako ekukhulunywa ngazo eliZwini lakaZimu. Ngebanga lalokho, imitlolo ithi: “Koke okwatlolwa ngaphambilini kwatlolelwa ukusifundisa ukuze kuthi ngokunyamezela nangokukhuthazeka kwemitlolo, sibe nethemba.” (Rom. 15:4) Nakhibe uqalene nesizi, imitlolo nasi ingakukhuthaza beyikududuze:

  • [“UJehova, NW”] useduze nabanehliziyo ephukileko, usindisa abanommoya odanileko.”Rhu. 34:19, 20 [34:18, 19, NW]

  • “Lokha imikhumbulwami nayihlubayezeka khulu, induduzwakho [Jehova] ivuselela umphefumulwami.”Rhu. 94:19.

  • “Sengathi iKosethu uJesu Krestu ngokwayo noZimu uBaba wethu owasithandako bewathi ngesisa sakhe wasipha ukududuzeka okungapheliko kanye nethemba elihle, ingaduduza iinhliziyo zenu beyiziqinise.”—2 Thes. 2:16, 17. *

IBANDLA LIMTHOMBO OMKHULU WENDUDUZO

12. Ngiyiphi indlela eqakatheke khulu esingaba ngayo mthombo wenduduzo kwabanye?

12 Omunye umthombo wenduduzo kilabo abasesizini libandla lobuKrestu. (Funda yoku-1 Thesalonika 5:11.) Ungabaqinisa njani labo ‘abanomphefumulo oqobekileko’? (IzA. 17:22) Ungakhohlwa godu bona ‘kunesikhathi sokukhuluma nesokuthula.’ (UMtj. 3:7) Umfelokazi igama lakhe linguDalene uthi: “Abasesizini batlhoga ukuveza amazizwabo nemikhumbulwabo. Yeke, into ongayenzela umuntu oqalene nesizi, kumlalelisisa nakakhulumako, ungamngeni emlonyeni.” UJunia, umfowabo owazibulalako, uthi: “Ngitjho nanyana ungekhe wabuzwisisa ubuhlungu ababuzwako abasesizini, okuqakatheke khulu kukuthi uyafuna na ukuzwisisa indlela abazizwa ngayo.”

13. Yini okufuze siyikhumbule ngabantu abaqalene nesizi?

13 Khumbula godu ukuthi abantu abatjengisi isizi nobuhlungu ngendlela efanako. Ihliziyo ngiyo ethwala ubuhlungu umuntu abuzwako, yeke kungaba budisi khulu bona atjho indlela azizwa ngayo. IBhayibheli lithi: “Ihliziyo yazi ubumunyu bayo, nephandle angeze lahlanganyela itokozwayo.” (IzA. 14:10) Ngitjho nanyana umuntu angayiveza indlela azizwa ngayo, ngezinye  iinkhathi akusibulula ngabanye bona bakuzwisise lokho.

14. Ngiyiphi indlela esingabaduduza ngayo abalilako?

14 Nje-ke siyakghona ukuzwisisa ukuthi kubayini kungaba budisi ukwazi ukuthi yini ekufuze siyitjho emntwini oqalene nobuhlungu nesizi. Nanyana kunjalo, iBhayibheli lithi: “Ilimu labahlakaniphileko liyaphilisa.” (IzA. 12:18) Inengi labantu liyifunyane iduduza incwajana ethi Lapho Ufelwa Othandekayo. * Kanengi, into engcono ongayenza kukobana ‘ulile kanye nalabo abalilako.’ (Rom. 12:15) UGaby owahlongakalelwa ngubabakwakhe uthi: “Iinyembezi sezaba yindlela yokukhuluma yehliziywami. Kungebangelo ngifumana induduzo abangani bami nabalila nami. Okwanje angizizwa ngasuthi ngingedwa.”

15. Nakhibe sikufumana kubudisi ukududuza abantu lokha nasinabo, ngiziphi iindlela esingazisebenzisa bona sibaduduze? (Qala ibhoksi elithi: “ Amezwi Amnandi Wenduduzo.”)

15 Nakhibe ukufumana kubudisi ukukhuluma okuthileko emuntwini osesizini, mhlamunye okhunye okubulula ongakwenza kumtlolela ikarada, i-email, umlayezo ngofunjathwako, namkha kumtlolela incwadi. Nawutlolako ungadzubhula imitlolo eduduzako, tlola okuhle okukhumbulako ngomufi, utlole nangeenkhathi ezimnandi enibe nazo. UJunia uthi: “Ukufumana umlayezo omfitjhani okhuthazako namkha isimemo esivela emKrestwini kungisiza khulu tle,” ungezelela ngokuthi: “Amezwi anjengalawo angenza ngizizwe ngithandwa.”

16. Ngiyiphi indlela ephumelelako yokududuza?

16 Ungawanyazi amandla womthandazo owenza nawunalabo abasesizini namkha  lokha nawubathandazela uwedwa. Nanyana kungaba budisi ukutjho koke ofuna ukukutjho nawuthandaza ngebanga lokuzwa ubuhlungu, kodwana kufuze wazi ukuthi nawubathandazela ngokusuka ehliziyweni, abasesizini, ngitjho nanyana ungaphuma iinyembezi, ubibitheke, koke lokho kungaba namandla tle! UDalene uyakhumbula, uthi: “Ngababawa ukuthi bangithandazele. Bathoma bangithandazela, nanyana ekuthomeni bekubudisi ukukhuluma, kodwana ngokukhamba kwesikhathi amaphimbwabo aqina batjho umthandazo othinta ihliziyo. Ukukholwa kwabo okuqinileko, ithando labo, nokukhathazeka kwabo ngami kwangiqinisa.”

RAGELA PHAMBILI NOKUDUDUZA

17-19. Kubayini kutlhogeka bona singalisi ukududuza abasesizini?

17 Ubude besikhathi sesizi abufani, kuya nangomuntu. Yeke, hlala ubasekela abantwabo ingasi emalangeni ambalwa lokha kusesenabangani neenhlobo kwaphela, kodwana hlala nabo neenyangeni ezizokulandela bekube kulapho izinto zibuyela esigeni. “Umngani uhlala athembekile, iye, ungumfo obelethelwe iinkhathi ezibudisi.” (IzA. 17:17) AmaKrestu kufuze abe mthombo wamambala wenduduzo ebantwini abasesizini, nanyana abantu labo kungabathatha isikhathi eside bona baphole.—Funda 1 Thesalonika 3:7.

18 Khumbula bona abahlongakalelweko bangaqalana nesizi khulukhulu nababona izinto, bezwa umbhino, babone iinthombe, barhogele umnuko othileko, bezwe itjhada namkha isikhathi esithileko somnyaka sibakhumbuze abathandekako babo. Kanti nezinye izinto ohlongakalelweko nakazenza ayedwa kokuthoma, njengokuya emhlanganweni wesigodi namkha esikhumbuzweni kungaba budisi khulu. Omunye umnakwethu uthi: “Bengilindele ukuthi umnyaka wami wokuthoma ngitjhadile uzokuba budisi khulu, begodu vele waba njalo. Kodwana abanakwethu bahlela bona kuhlanganwe nabafowethu nabodadwethu abambalwa engitjhidelene nabo ukwenzela bona ngingabi ngedwa ngelanga ebengihlanganisa ngalo umnyaka ngitjhadile.”

19 Kufuze sikhumbule godu ukuthi nanyana abasesizini basitlhoga isikhuthazo, abasitlhogi ngeenkhathi ezikhethekileko kwaphela. UJunia uthi: “Ngokuvamileko kuyasiza abantu baba nawe nangezinye iinkhathi, ingasi ngeenkhathi ezikhethekileko kwaphela.” Uraga uthi: “Ukwenza lokho kuqakatheke khulu begodu ngikho okuletha induduzo.” Iye, khona kuliqiniso ukuthi angeze sabuqeda boke ubuhlungu ngokupheleleko, sisuse umonakalo olethwa kuhlongakala komuntu othandekako, kodwana singabaduduza ngokuthatha amagadango wokubasiza. (1 Jwa. 3:18) UGaby uthi: “Ngiyamthokoza uJehova ngokusebenzisa abadala bebandla abangitlhogomela esikhathini esibudisi ebengiqalene naso. Bangenza ngalizwa ithando lakaJehova.”

20. Kubayini iinthembiso zakaJehova zimthombo omkhulu wenduduzo?

20 Kuyathabisa ukwazi ukuthi uJehova, uZimu wenduduzo, uzokususa loke isizi, alethe induduzo ezokuhlala isiphelani ngesikhathi “boke abasemalibeni bazalizwa ilizwi layo, bavuke.” (Jwa. 5:28, 29) UJehova uthembisa godu ukuthi “uzakuqeda ukufa unomphela. USomandla [“uJehova, NW”] uzokusula zoke iinyembezi kibo boke ubuso.” (Isa. 25:8.) Ngesikhatheso, kunokobana ‘silile kanye nalabo abalilako,’ soke esizokuphila ephasinelo ‘sizokuthaba kanye nalabo abathabileko.’—Rom. 12:15.

^ isig. 8 UJosefa kugcina ukukhulunywa ngaye uJesu nakaneminyaka eli-12. Ngesikhathi uJesu enza isimangaliso sakhe sokuthoma, atjhugulula amanzi awenza iwayini, uJosefa bekangasaphathwa. Ngesikhathi uJesu abetjhelwe esigodweni, watjela umpostolakhe uJwanisi bona atlhogomele uMariya, okuyinto ebengekhe ayenza ngathana uyise uJosefa bekasaphila.—Jwa. 19:26, 27.

^ isig. 11 Eminye imitlolo eduduzako nginasi: IRhubo 20:2, 3 [20:1, 2; NW] 31:8 [31:7 NW] 38:9, 10, 16; [38:8, 9, 15, NW ] 55:23, [55:22, NW]; 121:1, 2; Isaya 57:15; 66:13; Filipi 4:13; no-1 Pitrosi 5:7.

^ isig. 14 Qala nesihloko esithi “Duduza Abashonelwe, Njengoba Kwenza UJesu,” esiThaleni sangoNovemba 1, 2010.