Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini Kufuze Sidumise UJehova?

Kubayini Kufuze Sidumise UJehova?

“[Dumisani uJah!] kuhle ukurhubela uZimethu! Maye kumnandi kangangani! Iye, indumiso imfanele!”—RHU. 147:1.

IINGOMA: 104, 152

1-3. (a) Kungenzeka latlolwa nini iRhubo 147? (b) Singafundani nasingahlolisisa iRhubo 147?

UMUNTU nakasenze kuhle isabelo sakhe, namkha anobuntu obuhle bobuKrestu uyadunyiswa, akusinjalo? Nangabe umuntu uyadunyiswa, kangangani-ke ngoZimu, esinamabanga amanengi wokumdumisa! Simdumisa ngebanga lamandlakhe esiwabona endalwenakhe eyikarisomraro, simdumise ngebanga lepatho ehle anayo ebantwini, simdumise nangokusipha iNdodanakhe bona isihlenge.

2 Nomtloli weRhubo 147 wahlohlozeleka bona adumise uJehova. Wahlohlozela nabanye bona badumise uZimu.—Funda iRhubo 147:1, 7, 12.

3 Asazi bona ngubani owatlola irhubweli, kodwana kungenzeka ukuthi bekaphila emihleni yokubuya kwama-Israyeli ebewathunjelwe eBhabhele, abuyiselwa eJerusalema nguJehova. (Rhu. 147:2) Ukubuyela kwabantu bakaZimu endaweni abazamlotjha kiyo ngendlela efaneleko kwenza umrhubi wadumisa uJehova. Kodwana bekungasilibangelo kwaphela. Mabanga bani-ke lawo? Wena-ke, ngimaphi amabanga akwenza  bona uthi “Haleluya!” epilwenakho?—Rhu. 147:2.

UJEHOVA UYAYIBOPHA IHLIZIYO ELIMELEKO

4. Ama-Israyeli kungenzeka azizwa njani ngesikhathi iKosi uKoretjhi iwatjhaphulula ekuthunjweni? Kubayini kungenzeka azizwa njalo?

4 Akhucabange bona ama-Israyeli bewazizwa njani ngesikhathi aseBhabhele. Emihleni leyo abathumbi bawo bebahlala bawadelela, bathi kiwo: “Sivumelani yinye yeengoma zeZiyoni.” Ngapha neJerusalema okukuphela kwendawo ebeyiwenza ahlale athabile, besele limarubhi. (Rhu. 137:1-3, 6) Alo umubuzo ukukuthi, amaJuda bewazokubhina njani ngeenhlliziyo ezibuhlungu kangaka? Into ebewayitlhoga kuthotjwa amanceba wehliziyo. Safika isikhathi sokobana amaJuda atjhatjululwe. Atjhatjululwa yiKosi yePheresiya uKoretjhi, njengokutjho kwesiphorofido sakaZimu. UKoretjhi walihlula iBhabhele, bewathi: “UJehova . . . ungiyale bona ngimakhele indlu eJerusalema . . . yeke nanyana ngubani ebantwini bakhe, uJehova uZimakhe akabe naye, akhuphukele khona.” (2 Kron. 36:23, NW) Awazi bona lokho kwawaduduza kangangani ama-Israyeli ebekahlala eBhabhele!

5. Khuyini umrhubi akufunda ngamandla kaZimu wokusithoba amanceba?

5 UJehova khenge aduduze isitjhaba sama-Israyeli kwaphela kodwana waduduza nomuntu ngamunye esitjhabeni. Kusesenjalo nanamhlanjesi. Umrhubi wathi: “Uphulukisa abaneenhliziyo ezaphukileko, abophe amancebabo.” (Rhu. 147:3) Kunjalo, uJehova uyatshwenyeka ngabantu abanemiraro, engokomzimba namkha engokwamazizo. Sikhuluma nje, uJehova uzimisele ukusithoba amanceba aseenhliziyweni zethu. (Rhu. 34:18; Isa. 57:15) Usipha amandla nokuhlakanipha kokuqalana nemiraro esinayo.—Jak. 1:5.

6. Sizuzani endabeni ekukhulunywa ngayo eRhubweni 147:4? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

6 Umrhubi uthoma enye indaba, ukhuluma ngeenkwekwezi ezisezulwini, asitjele ukuthi uJehova “ubala inani leenkwekwezi, abize enye nenye ngebizo layo.” (Rhu. 147:4) Kodwana indaba yokuthoba amanceba ihlanganaphi neyeenkwekwezi? Akhucabange nganaku: Umrhubi bekazibona iinkwekwezi ngamehlwakhe, kodwana bekangazi bona zingakhi. Siyanda isibalo seenkwekwezi esingazibona njengombana iminyaka ikhamba nje. Abanye bacabanga bona kuneenkwekwezi ezimabhiliyoni emthaleni i-Milky Way. Asisakhulumi-ke ngemithala leyo, kuthiwa ingaba mathriliyoni! Kithi iinkwekwezi azibaleki! Kodwana uMdalethu uzithiya amabizo ngayinye ngayinye. Kutjho khona bona kuJehova enye nenye ikwekwezi ihlukile. (1 Kor. 15:41) Nakunjalo ngeenkwekwezi, kuthiwani ngabantu ephasini? UZimu nakakghona ukwazi ukuthi ikwekwezi ngayinye ikuphi, kutjho khona bona uyawazi amazizwakho nezinto ozitlhogako ngesikhathi ozitlhoga ngaso!

7, 8. (a) UJehova ukhumbulani nakasindisa abantu bakhe eenlingweni abaqalene nazo? (b) Akhuze nesibonelo esiveza umusa uJehova anawo nakasiza abantu?

7 UJehova utshwenyekile ngawe, unamandla wokukusiza begodu uzifaka emanyathelwenakho. (Funda iRhubo 147:5.) Kwesinye isikhathi ungazizwa ngasuthi ubujamo oqalene nabo bubudisi kwamanikelela. Kodwana uZimu uyazi ukuthi amandlakho kunalapha akhamba aphelele khona, ‘uyakhumbula bonyana silithuli.’ (Rhu. 103:14) Asitjhaphi sibuya nakusako ngombana sizizoni. Sizwa ubuhlungu khulu nange silimaza abanye ngamagama begodu  kuyadanisa ukubona ubuntu bethu obumbi bunande buvusa ihloko, mhlamunye sibe nomona ngezinto abanye abanazo. Kuliqiniso ukuthi uJehova akoni, kodwana indlela asizwisisa ngayo ingaphezu kwalokho thina esikucabangako.—Isa. 40:28.

8 Kungenzeka ulilemukile isizo lakaJehova epilwenakho, bewazihlula iinlingo ebewuqalene nazo. (Isa. 41:10, 13) Ngokwesibonelo, udade oliphayona uKyoko waphela amandla ngesikhathi athuthela esabelweni sakhe esitjha. Alo, uJehova wamtjengisa njani bona uyayizwisisa imirarwakhe? Udade Kyoko wazithola sele asekelwa babantu abazwisisa amazizwakhe. Kwaba ngasuthi uJehova uthi kuye: “Ngiyakuthanda, ingasi ngombana uliphayona, kodwana ngikuthanda ngebanga lokuthi umntwanami ozinikele kimi. Ngifuna ukuthabele ukuba nguFakazami!” Nasesiyiqalisa ngakuwe indaba le, uMninimandlawoke ukutjengise njani wena, bona ‘ukuzwisisa kwakhe akuphenyeki?’

UJEHOVA UYASITLHOGOMELA

9, 10. Ngiliphi isizo uJehova athoma ngokusinikela lona? Iza nesibonelo.

9 Kwesinye isikhathi kuba nezinto ozitlhogako. Ngokwesibonelo, ungatshwenyeka ucabange ngokuthi uzakulala udleni. Kghani akusinguJehova na owenze umzombelezo wamanzi athelelela ukudla okudliwa namadzinyani weenyoni? (Funda iRhubo 147:8, 9.) Alo, nakondla iinyoni utjho bona angabhalelwa ukukunikela izinto ozitlhogako?—Rhu. 37:25.

10 Okuqakatheke khulu, uJehova angakwakha ukukholwa kwakho, akunikele ‘ukuthula kwakhe okudlula koke ukuzwisisa.’ (Flp. 4:6, 7) Ngokwesibonelo uMutsuo nomkakhe bazibonela ngewabo amehlo amandla kaJehova ngesikhathi kuba netsunami eJapani ngo-2011. Kwasala kancani bona bakhambe nesiwuruwurweso, babalekela ephahleni lendlwabo. Balahlekelwa ngiyo yoke into ebebanayo. Baququdwa makhaza ubusuku boke, phela bebasekumbeni esesitezini sesibili sendlwabo ebesele sivithikile. Bathi nabavuka ekuseni, bafisa ngathana bangathola isikhuthazo. Nabathi mehlo suka, nasi iNcwadi yomNyaka yango-2006. Asavula amakhasi wayo njalo, wazithela esihlokweni esithi “Itsunami Eyabangela Umonakalo Omkhulu Ukudlula Woke Amatsunami.” Isihlokwesi besikhuluma ngokusikinyeka kwephasi okwaletha itsunami eyadala umonakalo omkhulu ukuwadlula woke, ukusikinyekoku kwenzeka eSumatra ngo-2004. UMutsuo nomkakhe nabafunda ngendaba le iinyembezi bezehla. Balizwa ithando lakaZimu ngombana naku ubakhuthaze ngesikhathi abakutlhoga ngaso. UJehova wabanikela nezinto abazitlhogako. Abanakwethu babanikela ukudla nezinto abazitlhogako. Kodwana okwabaqinisa khulu kuvakatjhelwa mjameli wehlangano kaZimu ebandleni abakilo. UMutsuo uthi: “Ngezwa ngasuthi uJehova unathi soke, begodu uyasitlhogomela. Siduduzekile tle!” Uyabona-ke, uZimu uqinisa ukukholwa kwethu, ngemva kwalokho asinikele nezinye izinto esizitlhogako?

THOLA ISIZO EMANDLENI KAZIMU ASINDISAKO

11. Babantu abanjani uZimu abasekela ngamandlakhe asindisako?

11 UJehova uhlala azimisele ‘ukusekela abathobekileko.’ (Rhu. 147:6a) Kodwana indlela azimisele ngayo ukusisekela isisiza kuphi? Kufuze sibe netjhebiswano elihle naye. Lokho kutlhoga ukuthobeka. (Zef. 2:3) Abantu abathobekileko balinda  uZimu bona kube nguye olungisa nanyana yini engakhambi kuhle, ababophe namancebabo. UJehova uthanda abantu abanjalo.

12, 13. (a) UZimu nakazasisiza, khuyini okufuze sikubalekele? (b) UJehova uthanda abantu abanjani?

12 Ngakelinye ihlangothi uZimu ‘uthobisa abakhohlakeleko.’ (Rhu. 147:6b) Amagama la ahlaba aphukele! Nasizakuzuza ethandweni lakaJehova, sibalekele nelaka lakhe kufuze sizonde akuzondako. (Rhu. 97:10) Ngokwesibonelo, kufuze sizonde ukuziphatha kumbi ngokomseme. Lokho kutjho ukuthi kufuze sibalekele nanyana yini engasifaka esilingweneso, ngitjho neenthombe ezisilapheleko ngokomseme. (Rhu. 119:37; Mat. 5:28) Leyo kungaba yipi ebudisi kwamanikelela, kodwana isibusiso sakaJehova sidlula nanyana ngiwuphi umzamo esingawenza.

13 Ipi esiyilwako le angekhe siyithumbe thina ngokwethu. Siyithumba ngoJehova. Kghani kungamthabisa na uJehova nasingalinga ukuzisindisa thina ngokobana sithembele emandleni wezinye izinto ‘njengenjomani’ ingasi emandlenakhe? Awa! Asikathembeli “eenthumbeni zendoda,” kube ngasuthi mumuntu ongasisindisa. (Rhu. 147:10) Kunalokho isizo kufuze silibawe kuJehova. Akafani nabeluleki abababantu ngombana akadinwa kukuzwa iimbawo zethu kungakhathaliseki bona simbawa kanengi kangangani. UJehova “uthaba ngabamesabako, iye, abaqalelela ukwethembeka kwakhe.” (Rhu. 147:11) Sithemba ukuthi uZimu uzokuthembeka kithi, anamathele kithi, asisize silwisane neemfiso ezimbi.

14. Ngisiphi isiqinisekiso esaqinisa umrhubi?

14 UJehova uyasiqinisekisa bona uyabasiza abantu bakhe nababawa isizo. Nakakhumbula ngokuvuselelwa kweJerusalema, umrhubi wabhina wathi ngoJehova: “Ngombana yena uqinisa iinqabo zamasangwakho, abusise abantwabakho abangaphakathi kwakho. Wenza ukuthula ngemikhawulwenakho.” (Rhu. 147:13, 14) Lokho kwaqinisekisa umrhubi ukwazi bona uZimu uzowaqinisa amasango womuzi khona azokuvikela abamlotjhako!

IliZwi lakaZimu lingasisiza njani nasidisibezwa ziinlingo esiqalana nazo? (Qala iingaba 15-17)

15-17. (a) Iinlingo esiqalene nazo zingasenza sizizwe njani, kodwana uJehova usisiza njani ngeliZwi lakhe? (b) Akhuze nesibonelo esitjengisa ‘ibelo lelizwi lakaZimu.’

15 Ubudisi oqalene nabo bungakwenza uhlale utshwenyekile. Kodwana uJehova angakupha ukuhlakanipha kokuqalana nokutshwenyeka. Umrhubi wathi ngoZimakhe: “Uthumela umyalwakhe ephasini, ilizwi lakhe ligijima ngebelo.” Ngemva kwalokho wathi uJehova “wendlala iliqhwa inga buboya, arhatjhe isithwathwa njengomlotha.” Bese abuze-ke ukuthi “alo, ngubani ongajama phambi kwamakhazakhe na?” Nakanabako uthi uJehova “uthumela ilizwi lakhe lincithikise isinanja.” (Rhu. 147:15-18) UZimethu uMninimandlawoke, ohlakaniphe ukudlula koke, olawula iliqhwa nesinanja, angakusiza bona weqe zoke iinqabo obekelwe zona.

16 Namhlanjesi, uJehova usinqophisa ngeliZwi lakhe iBhayibheli. Begodu iliZwi lakheli “ligijima ngebelo” kangangobana wakha ngalo ukukholwa kwethu ngesikhathi esikutlhoga ngaso. Akhucabange ngendlela osizeke ngayo nawufunda iBhayibheli, uhlolisisa iincwadi ‘zenceku ethembekileko nehlakaniphileko,’ ubukela i-JW Broadcasting, uvakatjhela i-jw.org, ukhuluma nabadala namkha uba netjhebiswano namanye amaKrestu. (Mat. 24:45) Ulemukile na bona iliZwi lakaJehova lifike kuwe ngebelo elingangani?

 17 USimone uwabonile amandla weliZwi lakaZimu epilwenakhe. Bekamumuntu ozinyazako, azitjela ukuthi uZimu akamamukeli umuntu onjengaye. Bekathi nakatshwenyekileko ahlale emthandazweni, abawe bona uJehova amsize. Ngapha amajadu nokufunda iBhayibheli. Uthi: “Angikhumbuli kuba nesikhathi lapha ngingawezwa khona amandla kaJehova nesinqophiso sakhe.” Lokho kwamenza wasebenza ngamandla bona angazinyazi.

18. Kubayini uqiniseka bona uZimu uyakuthanda, begodu ngimaphi amabanga akwenza udumise uZimu?

18 Umrhubi bekayazi kuhle tle indlela uZimu ebekathanda ngayo abantu bangesikhathi semandulo. Bekukuphela kwesitjhaba ’esinelizwi’ laksaZimu ’nemithetho neemiso zakhe.’ (Funda iRhubo 147:19, 20.) Nathi namhlanjesi, sibusiseke khulu kwamambala ngombana sikuphela kwabantu ephasini ababizwa ngebizo lakaZimu. Ukwazi uJehova nokubona indlela iliZwi lakhe elisisiza ngayo emaphilwenethu, kusiphe ilungelo lokutjhidela kuye. Yeke, awunawo na amabanga wokudumisa uZimu newokukhuthaza abanye abantu bona benze njengombana wenza begodu balingise nesibonelo esihle somrhubi weRhubo 147?