Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukuthumba Ipi Esemkhumbulweni

Ukuthumba Ipi Esemkhumbulweni

USATHANA uyakuhlasela! Begodu usebenzisa isikhali esiyingozi tle bona alwe nawe. Ngisiphi isikhaleso? Sikhali sokukhohlisa umkhumbulwakho.

Umpostoli uPowula kunye namanye amaKrestu bebasazi kuhle isikhali sakaSathana sokukhohlisa, kodwana akusi ngiwo woke amaKrestu ebesiphaphamele isikhalesi. Ngokwesibonelo, amanye amaKrestu weKorinte azithemba khulu, acabanga ukuthi wona ngeze akulahla ukukholwa kwawo. (1 Kor. 10:12) Ngikho lokhu okwenza uPowula bona akhuphe nasi isiyeleliso: “Kodwana nginevalo ngani kobana njengombana u-Efa akhohliswa yinyoka enobuqili, imikhumbulo yenu nayo ingahle iyengwe ekuzinikeleni kwenu kuKrestu okuqotho nokumsulwa.”—2 Kor. 11:3.

Ukukhathazeka kwakaPowulu kutjengisa ukuthi mbala, akakho umuntu okufuze azigedle malungana nendaba le. Nakhibe ufuna ukuthumba epini oqalene nayo yomkhumbulo, kufuze wazi ukuthi ngiziphi iingozi ezingahlasela umkhumbulwakho begodu uzivikele kizo.

UKUPHAMBUKISWA—KUYINGOZI KANGANGANI?

Khuyini ukuphambukiswa? Kukutjhugulula indaba ngomnqopho wokuphambukisa abantu. Abanye bafanisa ukuphambukiswa njengokukhuluma “amanga, ukulawula indlela abanye abacabanga ngayo kunye nokungathembeki, kuhlanganise nokulwisana nepi umuntu abanayo ngaphakathi kwakhe.” Babuye godu bakufanise “nokulimaza nezenzo ezimbi.”—Ukuphambukiswa nokuDosela umuntu bona enze okuthileko.

Kuyingozi kangangani ukuphambukiswa? Kumbi khulu, kunjengommoya onetjhefu ebulalako, nasiwurhogelako ungasitjhugulula umkhumbulo. Njengombana singeze sakubona ukukhohliswa ngezinye iinkhathi, esinye isazi esinguVance Packard sathi: “Inengi lethu liyathinteka begodu liyakatelelwa lingakatjheji.” Esinye isazi sithi: “Lokha nabakhohlisekileko, abantu badoseleka  bulula ekuziphatheni okuyingozi,” njengezenzo ‘zobugebengu, izipi, ukubandlulula, nokungazibekezeleli zekolo kunye nezinye izenzo zobuhlongandlebe.’—Ukudoseleka Bulula—Umlando Wokuphambukiswa.

Nje-ke, nakhibe abantu abanjengathi nje bangakhohlisa imikhumbulwethu bulula, kangangani-ke ngoSathana? Kade khulu azazi iindlela zabantu, kusukela kusadalwa umuntu. “Iphasi loke” lisemandlenakhe. Angasebenzisa nanyana yini bona athuthukise amangakhe. (1 Jwa. 5:19; Jwa. 8:44) USathana uphumelele khulu ‘ekufiphazeni imikhumbulo yabantu’ kangangobana nje ‘ukhohlisa iphasi loke.’ (2 Kor. 4:4; IsAm. 12:9) Singakubalekela njani ukuphambukiswa nguSathana?

YAKHA ISIVIKELO

UJesu wasinikela nasi indlela elula yokulwisana nokuphambukiswa, wathi: “Nje-ke nizakwazi iqiniso neqiniso lizanitjhaphulula.” (Jwa 8:31, 32) Indlela ephumelelako yokulwa ipi le kukuthi ube nelwazi ngenaba lakho, yeke njengananyana ngiliphi isotja epini, ilwazelo lizokusiza bona uhlule inaba lakho. Okuhle kukuthi nguJehova osinikele ilwazeli. EliZwini lakhe iBhayibheli, ungafumana koke okutlhogako bona ulwisane nokuphambukiswa nguSathana.—2 Thim. 3:16, 17.

Umkhohlisi omkhulu uSathana uyakwazi lokhu. Yeke usebenzisa iphaseli bona asiqede amandla, asenze sivilaphele ukufunda iBhayibheli kunye nokuba nesifundo somuntu mathupha. Ungavumi ukubanjwa mamanwakhe la! (Efe. 6:11) “Nilemuke” ukuqakatheka kweqiniso. (Efe. 3:18) Lokho kuzokufuna umzamethu omkhulu. Khumbula nali iqiniso eliqakatheke khulu alikhulumako umtloli othileko onguNoam Chomsky, wathi: “Akakho umuntu ozokuvula umkhumbulwakho, akufake iqiniso leBhayibheli. Leyo yinto okufuze uzifumanele yona wena.” Yeke zifumanele ‘ngokuzimisela okukhulu uhlolisise imiTlolo malanga woke.’—IzE. 17:11.

Bona uthumbe ipi yomkhumbulwakho, kufuze utjheje ingozi elethwa kuphambukiswa bese uzivikele kiyo

USathana akafuni ucabange kuhle nawenza izinto. Kubayini kunjalo? I-Media and Society in the Twentieth Century ithi: “Umuntu ukhohliseka lula nakangacabangisisi kuhle.” Yeke, ungathomi waneliswe kukuzwa  okuthileko kwaphela. (IzA. 14:15) Sebenzisa ingqondo ucabangisise, wenze iqiniso libe ngelakho.—IzA. 2:10-15; Rom. 12:1, 2.

ASIBENI NYANDA YINYE!

Abahleli bepi bangasebenzisa amagama angakhiko ukuthi benze abantu abalwa nabo bazinyaze nokuthi baphelelwe mamandla wokulwa. Bangenza amanabawo alwe wodwa bekakhohlwe ngepi ayilwako. Umdosi phambili webutho lepi leGermany wathi nakakhuluma ngePi yePhasi yokuThoma wathi unobangela wokuhlulwa ePini yePhasi yokuThoma kwaba kukuthi abantu “batjelwa amagama angakhiko linaba labo, begodu amagama lawo bekamamala ahlaza.” USathana usebenzisa amano afanako ukuphadlhula abantu phakathi nokuhlula, ngokwesibonelo ulinga ukuphakamisa ipikiswano hlangana nabafowethu nabodadwethu, namkha alinge ukubenza bazihlukanise nehlangano kaJehova.

Ungakhohliseki! Vumela iliZwi lakaZimu likunqophise. Ngokwesibonelo, nasiza endabeni yokuba nokuthula nabafowethu nabodadwethu, iBhayibheli lisikhuthaza bona ‘silibalelane ngokutjhaphulukileko’ begodu sirhabe silungise nakube omunye uneensolo ngomunye. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Liyasikhalima godu bona singazihlukanisi nebandla. (IzA. 18:1) Zihlole bona ungakghona na ukujamelana noSathana bona angakuphambukisi. Zibuze imibuzo nasi: ‘Ngesikhathi umfowethu namkha udadwethu angigadange amakhona ngenzani? Kghani ngenza ngendlela ethabisa uJehova namkha uSathana?’—Gal. 5:16-26; Efe. 2:2, 3.

UNGAPHELELWA KUZITHEMBA

Isotja elingamthembi umrholalo ngekhe lalwa kuhle epini. Amanabakho angalinga ukusebenzisa ukungathembani kwenu bona anihlule. Bangatjho izinto ezinjengokuthi: “Ungamthembi umrholakho” namkha bathi: “Ungamvumela anifake ngemgodini!” Bona bangezelele ekuniphambukiseni, bangasebenzisa imitjhapho eyenziwa barholi babo bona benze amasotjha la angasabathemba. Le ngiyo indlela uSathana akhohlisa ngayo abantu. Akalilahli itewu, uhlala afuna indlela yokukwenza uphelelwe lithemba eburholini bakaJehova.

 Uzivikela njani? Zimisele ukunamathela ehlanganweni kaJehova begodu basekele ngokuthembeka abantu uJehova abasebenzisa bona basirhole ngitjho nanyana baneemphoso njalo. (1 Thes. 5:12, 13) “Ungabi msinyana ekudidekeni engqondweni” lokha nawuqalene nehlaselo elivela kilabo abaziinhlubuki. (2 Thes. 2:2; Tit. 1:10) Landela isiyeleliso esanikelwa uThimothi. Kakarela kilokho okufundileko, uhlale ukukhumbula. (2 Thim. 3:14, 15) Kunobufakazi obunengi khulu obutjengisa bona ungalithemba ihlelo uJehova abekasolo alisebenzisa pheze iminyaka emakhulu bona asirholele endleleni yeqiniso.—Mat. 24:45-47; Heb. 13:7, 17.

UNGABI NEVALO

Khumbula godu ukuthi ukuphambukiswa nguSathana kuhlala kufihlekile ngaso soke isikhathi. Ngezinye iinkhathi, usebenzisa amano athileko bona asithusele—“Indlela edala khulu yokudurhisa.” (Ukuphambukiswa nokuDosela umuntu bona enze okuthileko—Umlando Wokuphambukiswa) Ngokwesibonelo, uPhrofesa ibizo lakhe elingu-Philip M. Taylor uthi, “ama-Asiriya agqilaza amanabawo ngokuwasabisa kunye nokukhohlisa imikhumbulawo.” USathana angasebenzisa ukusaba umuntu, ukusaba ukulingwa, ukusaba ukufa kunye nanyana yini bona akwenze ungamlotjhi uJehova.—Isa. 8:12; Jor. 42:11; Heb. 2:15.

Ungamvumeli uSathana bona akuthusele bekufikelele ekutheni ungasathembeki. UJesu wathi: “Ningabesabi labo ababulala umzimba ngemva kwalokho bangasakghona ukwenza ilitho.” (Luk. 12:4) Mthembe uJehova nakathi uzokutlhogomela, akunikele amandla amakhulu begodu akunikele nesizo lokobana ujamelane nananyana ngimiphi imizamo yokukuthusela.—2 Kor. 4:7-9; 1 Pit. 3:14.

Ngezinye iinkhathi sizokuhlangana nobujamo obuzokuthusela ukuzithemba kwethu. Nakunjalo, ungawalibali amezwi akhuthazako uJehova awatjela uJotjhuwa: “Qina-ke ube nesibindi. Ungabi nevalo namkha uphele amandla ngombana [uJehova, NW] uZimakho unawe koke lapha ukhamba khona.” (Jotj. 1:9) Nawuhlaselwa livalo, ungariyadi, thandaza ukhulume noJehova umtjele okukutshwenayako. Ungaqiniseka bona “ukuthula kwakaZimu okudlula koke ukuzwisisa, kuzakubulunga iinhliziyo zenu nemikhumbulwenu” ukwenzela bona ufumane amandla wokujamelana nokuphambukiswa nguSathana.—Flp. 4: 6, 7, 13.

Usakukhumbula ukuphambukiswa okwenziwa sithunywa sase-Asiriya, uRabitjhake ebantwini bakaZimu? Wathi kibo, ‘Akukho okuzonisindisa esandleni sama-Asiriya. Ngitjho noZimenu uJehova, akunalitho anganenzela lona.’ Ngokuzikhakhazisa waraga wathi: ‘UJehova uthe sibhuruze indawo le.’ Kodwana wathini uJehova ngalokhu? Wathi: “Ungethukwa ngalokho okuzwileko, okumamezwi iinkhulu zekosi ye-Asiriya ezingithuke ngawo.” (2 Kho. 18:22-25; 19:6) Ngemva kwalokho uJehova wathumela ingilozi yabulala ama-Asiriya azi-185 000 ngobusuku obubodwa!—2 Kho. 19:35.

HLAKANIPHA—HLALA ULALELA UJEHOVA

Khewalibukela ifilimu, lokha nawuliqalileko wabona nokuthi kuhlekuhle kunothileko okhohliswako? Mhlamunye wabe wakhuluma wedwa wathi: ‘Ungakukholelwa lokho! Banamala!’ Akhucabange-ke ukuthi ziingilozi ezitjho amezwi afanako layo zithi kuwe: “Ungakhohliswa mamala kaSathana!”

Vala iindlebe zakho-ke, umkhumbulwakho ungakhohliswa nguSathana. (IzA. 26:24, 25) Lalela uJehova, umthembe kikho koke okwenzako. (IzA. 3:5-7) Lalela amezwakhe wethando akuyelelisa ngawo: “Hlakanipha mntwanami, ulethele ihliziywami ukwenama.” (IzA. 27:11) Nawenza njalo, uzayithumba ipi yomkhumbulwakho!