Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kwanga UJehova Angakuphumelelisa Kikho Koke Okwenzako

Kwanga UJehova Angakuphumelelisa Kikho Koke Okwenzako

Thaba [kuJehova], uzakunikela iimfiso zehliziywakho.”—RHU. 37:4.

IINGOMA: 89, 140

1. Khuyini okufuze umuntu omutjha ayihlele ngengomuso lakhe, kodwana kubayini kungakafuzi bona atshwenyeke ngokweqileko? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

ABANTU abatjha bazokuvuma nasithi umuntu nakazokuthatha ikhambo eliya ndawana kufuze ahlele kuhle izinto zakhe. Ipilo injengokuthatha ikhambo, begodu singatjho ukuthi isikhathi esihle sokuhlela izinto zakho kulokha usesemutjha. Kuliqiniso ukuthi kungaba sitjhijilo ukuhlela. Umntazana ibizo lakhe elinguHeather uthi: “Kuyathusa. Kufuze ukhethe bona uzokwenzani ngokuphila kwakho koke.” Kodwana iba nesibindi. UJehova uthi: “Ungesabi ngombana nginawe, ungethuki ngombana nginguZimakho. Ngiyakuqinisa bengiyakusiza.”—Isa. 41:10.

2. Wazi njani ukuthi uJehova ufuna uhlele kuhle begodu ube nengomuso elithabisako?

2 UJehova uthi kufuze uhlele ingomuso lakho ngokuhlakanipha. (UMtj. 12:1; Mat. 6:20) Akufunela khona kukuthi uthabe. Lokho sikubona endleleni asidale ngayo, kazi wasenza ukuthi sibone, sizwe begodu sinambithe. Cabanga nangendlela uJehova asifundisa ngayo indlela ephuma phambili yokuphila. Kilabo abangasamukeli isiyeleliso sakhe uthi: “Nenze ubumbi emehlwenami, nakhetha engingakuthandiko. Nje-ke nakhu okutjhiwo [“nguJehova,  NW”] uSomandla: Qalani, iinceku zami zizakugoma, kodwana nina nizakulamba. Qalani, iinceku zami zizakusela, kodwana nina nizakoma.” (Isa. 65:12-14) UJehova uyadunyiswa abantu bakhe nabakhetha kuhle.—IzA. 27:11.

UKUHLELA OKUZOKUTHABISA

3. Yini uJehova akufunela yona?

3 UJehova ufuna uhlele njani? Udale abantu bona bathatjiswe kumazi nokuthi bamlotjhe ngokuthembeka. (Rhu. 128:1; Mat. 5:3) Ngokuhlukileko eenlwaneni, zona zithatjiswa kukuthi zidle, zisele nokuthi zizalane. UZimu ukufunela ithabo elikhulu ukudlula leenlwana. UMdalakho ‘nguZimu wethando,’ uZimu othabako, ‘uZimu owadala umuntu ngomfanekiswakhe.’ (2 Kor. 13:11; 1 Thim. 1:11; Gen. 1:27) Nawulingisa uZimethu onethando, uzokuthaba. Wakhe walibona na iqiniso lomtlolo othi: “Kubusiseke khulu ukupha kunokwamukela”? (IzE. 20:35) Lokho kuliqiniso ngokuphila kwabantu. Yeke uJehova ufisa nawuhlela ingomuso lakho udzimelele ekutjengiseni ithando kwabanye nakuye.—Funda uMatewu 22:36-39.

4, 5. Yini eyathabisa uJesu?

4 UJesu wabekela abantu abatjha isibonelo esihle. Asingabazi bona nakasesemntwana bekadlala begodu azithabisa. IliZwi lakaZimu lithi ‘kunesikhathi sokuhleka . . . nesikhathi sokugida.’ (UMtj. 3:4) UJesu bekatjhidelene noJehova, lokho wakwenza ngokuthi afunde imiTlolo. Nakaneminyaka eli-12, abafundisi ethempelini “barareka ngendlela azwisisa ngayo nangeempendulo zakhe” ngokuphathelene nezinto zakaZimu.—Luk. 2:42, 46, 47.

5 UJesu wakhula waba mumuntu omdala othabileko. Yini ebeyimenza athabe? Bekazi bona uZimu bekafuna atjhumayele “iindaba ezimnandi kabadududu,” begodu avule amehlo ‘wabaphopheleko.’ (Luk. 4:18) UJesu bekathatjiswa kukwenza intando kaZimu. IRhubo 40:9, [40:8, NW] lithi: “Ngiyathanda ukwenza intandwakho, Zimami nomthethwakho ungaphakathi kwami.” UJesu bekakuthanda ukufundisa abantu ngoBabakhe wezulwini. (Funda uLukasi 10:21.) Ngelinye ilanga ngemva kobana afundise umma othileko ngokukhulekela kweqiniso, wathi ebafundini bakhe: “Ukudla kwami kukwenza intando yongithumileko nokuqeda umsebenzakhe.” (Jwa. 4:31-34) Ukuthanda uZimu nabanye kwamthabisa uJesu. Nawe kungakuthabisa.

6. Kubayini kukuhle ukucoca namaKrestu avuthiweko ngamahlelo wakho wengomuso?

6 AmaKrestu amanengi athatjiswa kukuthi abe maphayona ebutjheni bawo. Kubayini ungakhe ucocisane nawo nawuhlela ingomuso lakho? “Lapha kunganakubonisana khona, amaqhinga ayatjhabalala; kodwana ngabeluleki abanengi ayaphumelela.” (IzA. 15:22) Abantu abathanda uZimu labo bangakutjela ukuthi ukuba sekonzweni yesikhathi esizeleko kuzokufundisa izinto ozozisebenzisa ipilwakho yoke. UJesu ngemva kobana afundiswe nguBabakhe wezulwini, waragela phambili afunda nephasina. Ngokwesibonelo, wafunda ngethabo lokufikelela iinhliziyo zabantu ngeendaba ezimnandi, wafunda nangethabo lokubekezela ngaphasi kweenlingo. (Funda u-Isaya 50:4; Heb. 5:8; 12:2) Akhesicoce ngezinye iingcenye zekonzo yesikhathi esizeleko ezingakwenza uthabe tle!

IINZATHU EZENZA ABANTU ABATJHUMAYELAKO BAHLALE BATHABILE

7. Kubayini abantu abatjha abanengi bakuthanda ukwenza abafundi?

7 UJesu wathi: “Khambani  . . nibenze abafundi . . . nibafundise.” (Mat. 28:19, 20) Nawuhlela bona ube mumenzi wabafundi uzabe ukhetha ibizelo elihle khulu, ibizelo elizokudumisa uZimu. Njengelinye nelinye ibizelo ongalikhetha utlhoga isikhathi bona ube  namakghono akhethekileko. Umnakwethu uTimothy owathoma asesemutjha ukuphayona uthi: “Ngiyakuthanda ukusebenzela uJehova isikhathi esizeleko ngombana yindlela engimtjengisa ngayo ukuthi ngiyamthanda. Ekuthomeni, bekungibhalela ukuthomisa iimfundo zeBhayibheli, kodwana ngokukhamba kwesikhathi ngafudukela kwenye isimu, kungakapheli iinyanga ezingakhi besele ngineemfundo ezinengi. Omunye wabantu ebengifunda nabo wathoma ukuza esifundweni. Ngemva kobana sibuya esiKolweni seBhayibheli sabaZalwana abangakaTjhadi, * ngafumana isabelo esitjha, lapho ngafika ngathomisa iimfundo zeBhayibheli ezine. Ngiyakuthanda ukufundisa abantu, lokho kungenza ngibone ummoya ocwengileko nawubasiza benze amatjhuguluko.”—1 Thes. 2:19.

8. Amanye amaKrestu asesematjha enzani bona ahlanganyele ngokuzeleko emsebenzini wokwenza abafundi?

8 Abanye abantu abatjha bakhethe ukufunda elinye ilimi. Ngokwesibonelo uJacob weNorth America utlola uthi: “Nabengineminyaka eli-7 abantwana abanengi ebengifunda nabo bebamaVietnam. Bengifuna ukubatjela ngoJehova yeke ngenza amahlelo wokufunda ilimi labo. Bengisizwa kumadanisa isiThala sesiNgisi nesesiVietnam. Okhunye engakwenzako kujayelana nabantu ebesakhelene nabo abakhuluma isiVietnam ebandleni. Ngathoma ukuphayona nangineminyaka eli-18. Ngokukhamba kwesikhathi ngaya esiKolweni seBhayibheli sabaZalwana abangakaTjhadi. Isikolwesi sangisiza ekuphayoneni kwami, sikhuluma nje ngimi kwaphela umdala ebandleni elisakhasako elikhuluma isiVietnam. Abantu abanengi abakhuluma isiVietnam kuyabamangaza ukuthi ngifunde ilimi labo. Bayangamukela emizinabo, begodu kanengi bayangivumela ukuthi ngifunde nabo iBhayibheli. Abanye babo sikhuluma nje sele babhajadisiwe.”—Madanisa nezEnzo 2:7, 8.

9. Ukwenza abafundi kungakufundisani?

9 Singatjho ukuthi ukwenza abafundi kungakufundisa amakghono amahle, kukufundise ukusebenzelana nabantu, ikghono lokukhuluma, ukuba nesibindi nokukhetha amagama nawukhulumako. (IzA. 21:5; 2 Thim. 2:24) Okhunye godu okuzuza ngokwenza abafundi kukuthi kukujayelanisa neemfundiso ezingokwemiTlolo ezakha ukukholwa kwakho. Kubuye kukufundise nokuthi usebenzelane eduze noJehova.—1 Kor. 3:9.

10. Ungahlanganyela njani ethabweni lokwenza abafundi ngitjho nanyana utjhumayela esimini enabantu abangasabeli kuhle?

10 Ngitjho sekuthiwa bancani khulu abantu abasabela kuhle nawutjhumayela iindaba ezimnandi, nalapho ungakuthabela ukwenza abafundi. Ukwenza abafundi kutlhoga ukusebenzisana. Ibandla loke likhamba lifuna abantu abafanelekako. Nanyana kungaba mzalwana munye namkha udade ofumana umuntu ofuna ukuba mfundi, boke abakhambe bayokufuna abafanelekako nabo kuyabathabisa lokho. Ngokwesibonelo, uBrandon waqeda iminyaka eli-9 yoke atjhumayela esimini enabantu abangasabeli kuhle. Uthi: “Ngiyakuthanda ukutjhumayela iindaba ezimnandi ngombana uJehova uthe ngenze njalo. Ngathoma ukuphayona nangiqeda isikolo. Kuyangithabisa ukukhuthaza nokubona ituthuko yelutjha ebandleni engikilo. Ngemva kokuthi ngiye esiKolweni seBhayibheli sabaZalwana abangakaTjhadi ngafumana isabelo esitjha sokuphayona. Esimini le akhenge khengifundele namunye abhajadiswe kodwana abanye bakghonile ukukwenza lokho. Kuyangithabisa ukuthi ngikghone ukuhlanganyela ngokuzeleko emsebenzini wokwenza abafundi lo.”—UMtj. 11:6.

 IMIPHUMELA ELETHWA KUHLELA KWAKHO

11. Ngiwuphi umkhakha abantu abatjha abanengi abawuthabelako?

11 Zinengi iindlela ongalotjha ngazo uJehova. Ngokwesibonelo, abantu abatjha abanengi basebenza ngokuzinikela emsebenzini wokwakha. Kusese netlhogeko yamaWolo amanengi. Ukuwakha kumsebenzi ocwengileko esiwenzela uZimu begodu kungebangelo sithaba nasiwenzako. Njengakweminye imisebenzi ecwengileko esiyenzela uZimu, ubudlelwana namaKrestu ngenye yezinto ezithabisako. Umsebenzi wokwakha lo nawo kunokuthileko esingakufunda kiwo, ufundisa ukuthi kufuze utjheje ukuphepha kwakho, ube sisebenzi esikhutheleko ubambisane kuhle nabadosa phambili.

Labo abalotjha uZimu isikhathi esizeleko bafumana iimbusiso ezinengi (Qala iingaba 11-13)

12. Ukuphayona kungakurholela njani keminye imikhakha yekonzo?

12 UKevin uthi: “Kusukela ngisesemsanyana bengisolo ngifuna ukusebenzisa isikhathi sami soke ngilotjha uJehova. Yeke ngathi nangineminyaka eli-19 ngathoma ukuphayona. Ukwenzela bona ngikghone ukuzondla, bengisebenza umsebenzi wesikhatjhana, ngisebenzela umzalwana omumakhi. Ngafunda ukufulela, ukufaka amafesdera neminyango. Ngokukhamba kwesikhathi ngasebenza ngesiqhema esisiza nakuneenhlekelele zemvelo, esakha ngobutjha amaWolo womBuso nezindlu zabazalwana. Ngathi nangizwa bona kutlhogeka abantu abazokwakha eBethel yeSewula Afrika, ngafaka isibawo, ngamukelwa. ESewula Afrika bengikhamba ngiyokusebenza emaWolweni ahlukahlukeneko qobe. Sinjengomndeni nesiqhema engisebenza naso. Sihlala ndawonye, sifunda iBhayibheli ndawonye besisebenza ndawonye. Kuyangithabisa ukutjhumayela nabazalwana nabodade qobe veke. Amahlelo engawenza ngisemsanyana angithabisa ngeendlela ezinengi ebengingakazitjheji nangisakhulako.”

13. Ukusebenza eBethel kubathabisa njani abantu abasesebatjha?

13 Abanye abenza ngokuya ngokwamahlelwabo wokulotjha uJehova isikhathi  esizeleko, sikhuluma nje baseBethel. Ikonzo yeBethel iyathabisa ngombana lapho yoke into oyenzako uyenzela uJehova. Umndeni weBethel usiza amabandla ngeencwadi zokufunda iBhayibheli. Umzalwana okhonza eBethel ibizo lakhe elinguDustin uthi: “Bengineminyaka eli-9 nangenza ukulotjha uJehova isikhathi esizeleko umgomwami, ngathoma ukuphayona nangiqeda isikolo. Ngemva komnyaka nesiquntu, ngamenywa eBethel, lapha ngafunda ukusebenza ngomtjhini wokugadangisa iincwadi ngokukhamba kwesikhathi ngayokusebenza ngamakhomphyutha. Engikuthabelako eBethel kukuthi ngihlangana nabantu abazizwa zisatjhisa iindaba ezimayelana netuthuko yomsebenzi wokwenza abafundi ephasini loke. Ngiyakuthanda ukusebenza la ngombana sisiza abantu batjhidelane noJehova.”

UHLELANI NGENGOMUSO LAKHO?

14. Ungahlela njani ukukhonza uJehova isikhathi esizeleko?

14 Ungahlela njani bona ukhonze uZimu isikhathi esizeleko? Okutlhoga khulu kukuthi ube nobuntu obunjengebakaJehova. Yeke kukhuthalele ukufunda iliZwi lakaZimu, zindla ngelikutjhoko, ufune iindlela zokutjengisa ukukholwa kwakho esifundweni. Nawusafunda isikolo, sebenza ngamandla uthuthukise amakghonwakho wokutjhumayela iindaba ezimnandi. Nawukhuluma nabantu, khetha kuhle amagamakho bewubalalelisise, nalokha nawubawa imibonwabo ubahloniphe. Okhunye ongakwenza kukuthi ubawe ukusiza ngezinto ebandleni, izinto ezinjengokuhlwengisa nokulungisa iWolo. Kuyamthabisa uJehova ukusebenzisa abantu abathobekileko nabazimisele ukusebenza. (Funda iRhubo 110:3; IzE. 6:1-3) Umpostoli uPowula wamema uThimothi bona azokusebenza naye emsebenzini weenthunywa zevangeli ngebanga lokuthi abazalwana “bebambuka.”—IzE. 16:1-5.

15. Ungahlela njani umsebenzi wokuziphilisa njengombana ukhonza uJehova isikhathi esizeleko?

15 Abantu abakhonza uJehova isikhathi esizeleko kufuze kube nendlela abaziphilisa ngayo. (IzE. 18:2, 3) Mhlamunye ukufundela ikhosi yesikhatjhana enomsebenzi otholakala lula endaweni yangekhenu kungababeka emathubeni amahle. Njengombana uhlela, khuluma nomjikelezenu namaphayona asesigodini okiso. Babuze ukuthi ngimuphi umsebenzi wokuziphilisa ongenziwa maphayona. Njengombana iBhayibheli litjho, “nawunikela okwenzako [“kuJehova, NW”], amasu wakho azakuphumelela.”—IzA. 16:3; 20:18.

16. Ukusebenzela uJehova isikhathi esizeleko kungakusiza njani ulungele imithwalo yengomuso?

16 Qiniseka bona uJehova ufuna abantu “babambelele” engomusweni elithabisako. (Funda 1 Thimothi 6:18, 19.) Ukuba sekonzweni yesikhathi esizeleko kukwenza bona uhlangane nezinye iinkhonzi, lokho kukwenza umthande khulu uZimu. Abantu abanengi bafumene ukuthi ukulotjha uJehova ebutjheni babo kubenze baba nomtjhado ophumelelako. Kanengi abantu ebebaphayona ngaphambi kobana batjhade baragela phambili nekonzo yesikhathi esizeleko ngemva kobana sele batjhadile.—Rom. 16:3, 4.

17, 18. Ukuhlela kuhlangana njani nehliziywakho?

17 Ukuhlela kuhlanganisa ihliziywakho. IRhubo 20:5, [20:4, NW] lithi ngoJehova: “Inga angakupha okufiswa yihliziywakho, aphelelise woke amaswakho.” Yeke cabangisisa ngalokho ofuna ukukwenza ngepilwakho. Cabanga ngalokho uJehova akwenzako esikhathini sethwesi bese ucabanga nangalokho wena ofuna ukufaka isandla kikho. Yenza lokho owazi bona kuzokuthabisa uJehova.

18 Ukulotjha uJehova ngokuzeleko kuzokuthabisa kwamambala, ngombana kuyindlela yokuphila emthabisako uZimethu. “Thaba [“kuJehova, NW”], uzakunikela iimfiso zehliziywakho.”—Rhu. 37:4.

^ isig. 7 Isikolwesi sithathelwe indawo siKolo sabaTjhumayeli beVangeli lomBuso.