ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Julayi 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngo-Arhostesi 28 kufikela ngoSeptemba 24 2017.

Bazinikela Ngokuzithandela—eTurkey

Ngo-2014, ijima elikhethekileko lokutjhumayela beliseTurkey. Lenzelwani ijimeli? Yaba yini imiphumela?

Funa Umnotho Ongeze Waphela

Singawusebenzisa njani umnothwethu bona sakhe ubuhlobo bethu noJehova?

‘Lilani Kunye Nalabo Abalilako’

Umuntu oseenhlungwini angayitholaphi induduzo ngemva kokuhlongakalelwa mumuntu amthandako? Yini ongayenza bona usize?

Kubayini Kufuze Sidumise UJehova?

irhubo 147 lisikhumbuza ngeenzathu ezinengi esinazo zokuthokoza uMdali.

Kwanga UJehova Angakuphumelelisa Kikho Koke Okwenzako

Abantu abatjha kufuze baqunte bona bazokwenzani ngamaphilwabo. Iye, lokho kungathusa ngesinye isikhathi, kodwana uJehova uzobabusisa labo abafuna isinqophiso sakhe.

Ukuthumba Ipi Esemkhumbulweni

USathana irera amano wokusizwisa ubuhlungu. Singawabelekela njani amano kaSathana?

Imibuzo Evela Ebafundini

Kurerhe na ukuthi umKrestu abe nesigidi ngehloso yokuzivikela ebantwini?