Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Janabari 2016

Zimisele ‘Ukuragelisa Phambili Ithando Lobuzalwana!’

Zimisele ‘Ukuragelisa Phambili Ithando Lobuzalwana!’

“Aliragele phambili ithando lobuzalwana.”HEBHERU 13:1.

IINGOMA: 72, 119

1, 2. Kubayini uPowula atlolela amaKrestu wamaHebheru incwadi?

NGONYAKA KA-61, amabandla wakwa-Israyeli akhe aba nobudlelwana obuhle khulu. Ngesikhatheso umpostoli uPowula bekasibotjhwa ejele leRoma, kodwana bekanethemba lokuthi uzakutjhatjhululwa ingasikade. Umkhambisanakhe uThimothi yena besele atjhatjhululiwe ejele, bobabili bebanethemba lokobana bebazakuyokukoriyela abazalwana beJudiya. (Hebheru 13:23) Yeke, amaKrestu weJudiya la, khulukhulu lawo ebewahlala eJerusalema bekufuze athathe amagadango msinyazana eminyakeni emihlanu. Kubayini bekunjalo? Ngaphambilini, uJesu bekatjele abalandeli bakhe bona kuzakuthi nababona iJerusalema lizungezwe mabutho, kufuze babaleke msinyana.Lukasi 21:20-24.

2 Besele kudlule iminyaka eyi-28 uJesu akhupha umyalo loyo ebalandelini bakhe. Hlangana nesikhatheso, amaKrestu wakwa-Israyeli ahlala athembekile njalo, ngitjho nanyana bewaqalene neentjhijilo nokutlhoriswa. (Hebheru 10:32-34) Kodwana uPowula bekafuna ukuwalungiselela ngalokho ebekuzowehlela ngomuso. Bewazokuqalana neentjhijilo-kazi malungana nekholo lawo. (Matewu 24:20, 21; Hebheru 12:4) Bekuzokutlhogeka babekezele  bebaqine ekholweni ukwedlula ngaphambilini, ukwenzela ukuthi bakwazi ukulalela amezwi kaJesu wokubaleka begodu nokuphila kwabo bekudzimelele lapho. (Funda amaHebheru 10:36-39.) Ngalokho, uJehova wakhuthaza uPowula bona atlolele abazalwana nabodade incwadi. Incwadi leyo, nje ibizwa ngokuthi yincwadi yamaHebheru, yabe itlolelwe ukubaqinisa ngebekuzobehlela.

3. Kubayini kufuze sibe nelulukelo encwadini yamaHebheru?

3 Nathi-ke namhlanjesi njengabantu bakaZimu, kufuze sibe nelulukelo encwandini yamaHebheru. Kubayini kunjalo? Ngani ngoba, ubujamo bethu bufana ntse, nebamaKrestu weJudiya. Phela siphila ‘eenkhathi ezibudisi kwamambala,’ inengi lethu likhuthazelela iintjhijilo ezibudisi. (2 Thimothi 3:1, 12) Kuthi abanye bethu basaphila ipilo engcono ngebanga lokuthi abaqalani nokutlhoriswa bunqopha. NjengamaKrestu wangesikhathi sakaPowula, nathi kufuze sivule amehlo. Msinyana, sizokuqalana nesitjhijilo esihlahlathelisako ngekholo lethu!Funda uLukasi 21:34-36.

4. Uthini umtlolo wonyaka ka-2016, begodu kubayini ufaneleka?

4 Khuyini ezosirhelebha sijame ngomumo malungana nesehlakalo esizakwesi? Encwadini yamaHebheru uPowula wakhuluma ngezinto ezinengi ezizosisiza sikwazi ukuqinisa ikholo lethu. Enye yazo engeqakatheke khulu ifumaneka kwebeHebheru 13:1. Isikhuthaza ngokuthi: “Aliragele phambili ithando lobuzalwana.” Iveseli lenziwe umtlolo wonyaka ka-2016.

Umtlolo wonyaka ka-2016 uthi: “Aliragele phambili ithando lobuzalwana.”Hebheru 13:1

LIYINI ITHANDO LOBUZALWANA?

5. Liyini ithando lobuzalwana?

5 Liyini ithando lobuzalwana? Ibizo lesiGirigi sokuthoma elasetjenziswa nguPowula ihlathululo yalo itjho ukuthi, “ukuthanda umzalwana.” Ithando lobuzalwaneli, linamandla, liyithando elifunyanwa phakathi namalunga womndeni nofana umngani otjhidelene naye. (Jwanisi 11:36) Phela asenzi ngasuthi sibazalwana nabodade. Kodwana sibazalwana nabodade bamambala. (Matewu 23:8) UPowula wabuye wathi: “Nithandane njengamakholwa, nitjhisekele ukuhloniphana.” (Roma 12:10) Amezwi layo atjengisa indlela esibathanda ngayo abazalwana. Ithando kuhlanganise nethando lobuzalwaneli sekukoke kusekelwe ngaphasi kweenkambiso zobuKrestu, lisiza abantu bakaZimu bakwazi ukuba netjhebiswano nabanye abantu.

6. AmaKrestu ayizwisisa njani ihlathululo yethando lobuzalwana?

6 Ibizo elithi “Ithando lobuzalwana” lande khulu eencwadini zamaKrestu. EmaJudeni wendulo, ibizo elithi, “umzalwana” beliqalisela esihlobeni, kesinye isikhathi litjho ongasilo ilunga lomndeni. Kodwana belingeze lakhuluma ngomuntu ebekangasuye umJuda. Nanyana kunjalo, umKrestu wamambala, nanyana angewayiphi inarha “umzalwana.” (Roma 10:12) UJehova usifundisa ukuthi sithandane njengabazalwana. (1 Thesalonika 4:9) Kubayini kanti kuqakatheke kangaka ukuragela phambili sitjengisa ithando lobuzalwana?

KUBAYINI KANTI KUQAKATHEKE KANGAKA UKURAGELA PHAMBILI SITJENGISA ITHANDO LOBUZALWANA?

7. (a) Ngisiphi isizathu ekungesiqakathekileko esisenza sitjengise ithando lobuzalwana? (b) Itjho esinye isizathu esitjengisa ukuthi kubayini kuqakathekile ukubasela ithando lethu ngabanye abantu?

7 Unobangela owenza kuqakatheke  khulu ukutjengisa ithando lobuzalwaneli, kukobana nguJehova otjho njalo. Angeze sathanda uJehova nange sala ukuthanda abazalwana. (1 Jwanisi 4:7, 20, 21) Esinye isizathu godu kukuthi siyatlhogana, khulukhulu emalangeni abudisi esiphila kiwo la. UPowula wathi nakatlolela amaKrestu wamaHebheru, bekazi ukuthi kungasikade abanye bekuzokufuze bakhambe basukele imizabo nezinto zabo. UJesu bekhe wahlathulula ukuthi bekuzokuba sikhathi esibudisi kangangani. (Markosi 13:14-18; Lukasi 21:21-23) Yeke, ngaphambi kokufika kwesikhatheso, amaKrestu lawo bekufuze aqinise ithando lawo, athandane.Roma 12:9.

Kutlhogeka sikhuthazane ethandweni lethu lobuzalwana nje, ngebanga lokuthi lokho kuzosenza sikghodlhelelele nanyana ngiziphi iintjhijilo esizokuqalana nazo kungasikade

8. Sitlhoga ukwenzani ngaphambi kobana kuthome imihla yesizi?

8 Ingasikade kuzokufika imihla yesizi engakhenge kheyibe khona ngaphambilini ephasinapha. (Markosi 13:19; IsAmbulo 7:1-3) Kuzokufanele silalele isiyeleliswesi: “Yenize bantu bami, ningene ngemalawini angaphakathi, nivale umnyango nasele ningenile zifihleni kwesikhatjhana, bekudlule ilaka lakaZimu.” (Isaya 26:20) ‘Amalawu angaphakathi’ layo kungenzeka ukuthi aqalisele emabandlenethu. Lapho-ke kula esilotjha khona uJehova sinabazalwana nabodadwethu. Kodwana kusatlhogeka senze ukungaphezu kokuhlangana kwethu qobe. UPowula wakhumbuza amaHebheru bona kufuze akhuthazane ekutjengiseni ithando komunye nomunye. (Hebheru 10:24, 25) Kutlhogeka sikhuthazane ethandweni lethu lobuzalwana nje, ngebanga lokuthi lokho kuzosenza sikghodlhelelele nanyana ngiziphi iintjhijilo esizokuqalana nazo kungasikade.

9. (a) Ngiwaphi amathuba asivulekeleko ukuthi sitjengise ithando lobuzalwana? (b) Tjengisa iimbonelo abantu bakaJehova abaveze ngazo ithando lobuzalwana.

9 Sisese namathuba amanengi wokutjengisa ithando lobuzalwana, ngaphambi kokuthi kuthome imihla yesizi. Inengi labazalwana liqalene nokusikinyeka kwephasi, iinkhukhula, iinwuruwuru, namatsumami nofana ezinye iinhlekelele zemvelo. Abanye bakgodlhelelela ukutlhoriswa. (Matewu 24:6-9) Ngapha ukubogaboga kwezomnotho nakho kungenye yemiphumela yokuphila ephasini elonakelekweli. (IsAmbulo 6:5, 6) Njengombana kurhagala imiraro kangaka ephasini, nathi kulokha sivulekelwa mathuba wokutjengisa abazalwana ukuthi sibathanda kangangani. Ngitjho nanyana iphaseli lilimbi kangaka, thina siragela phambili nokutjengisa ithando lobuzalwana. (Matewu 24:12) [1]—Qala isiphetho.

SINGENZA NJANI UKUTHI ITHANDO LOBUZALWANE LIRAGELE PHAMBILI?

10. Ngiziphi iindlela esizozihlola?

10 Naphezu kwemiraro esinayo, kodwana  singaragela njani phambili nokutjengisa ithando lobuzalwana? Khonapho, singabatjengisa njani abazalwana ukuthi siyabathanda? Ngemva kokuthi athi, “aliragele phambili ithando lobuzalwana,” umpostoli uPowula wabala nezinye iindlela ezimbadlwana umKrestu angazenza. Akhe sihlole iindlelezo ezisithandathu.

11, 12. Kutjho ukuthini ukwamukela abayeni? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

11 “Ungalibali ukwamukela abayeni.” (Funda amaHebheru 13:2.) Kutjho ukuthini ukwamukela abayeni? Ibizo elasetjenziswa nguPowulwelo litjho “ukuba nomusa ebantwini ongabaziko.” Mhlamunye amezwi la asikhumbuza ngo-Abrahamu noLothi. Amadoda la aba nomusa ebantwini ebekangabazi. Kwathi kusesenjalo, u-Abrahamu banoLothi balemuka ukuthi abantwabo bebaziingilozi. (Genesisi 18:2-5; 19:1-3) Yeke isifundwesi sakhuthaza amaKrestu wamaHebheru ukuthi atjengise ithando lobuzalwana ngokwamukela abayeni.

12 Singabutjengisa njani ubuntobu kabanye abantu? Singamema abazalwana nabodade emizinethu bazokudla nathi besikhuthazane. Ngitjho nanyana umbonisi okhambako banomkakhe kungasibabantu esibazi okunjalo, singabamema nabavakatjhele ibandla. (3 Jwanisi 5-8) Abe akutlhogeki ukwenza isidlweso sibe mnyanya omkhulu namkha kumoswe imali enengi. Umnqophwethu kukhuthaza abazalwana, ingasi ukubukisa. Begodu akutlhogeki simeme kwaphela labo esizokufumana okuthileko kibo. (Lukasi 10:42; 14:12-14) Into eqakathekileko kukuthi angeze salibala ukwamukela abayeni!

13, 14. Singaba ‘khumbulani njani ababotjhiweko’?

13 “Khumbulani labo ababotjhiweko.” (Funda amaHebheru 13:3.) UPowula nakazakutlola indaba le, bekakhulumela abazalwana abasemajele ngebanga lokukholwa kwabo. UPowula wabe walibuka ibandlelo ngebanga lokuthi ‘belibazwela nalabo ababotjhiweko.’ (Hebheru 10:34) Abanye abazalwanabo babe bamrhelebha uPowula ngesikhathi abotjhwe ejele, kodwana abanye bebahlala kude. Bona-ke bebangasifaka njani isandla endabeni le? Bebangaqinisa emthandazweni.Filipi 1:12-14; Hebheru 13:18, 19.

Singathandazela abazalwana, abodade kunye nabantwana abancani ababotjhwe ejele lenarheni ye-Eritrea

14 Nanamhlanjesi aboFakazi abanengi basemajele ngebanga lokukholwa kwabo. Kuthi abanye bethu bahlala kude nabazalwane ababotjhiwekwabo. Khuyini esingayenza ukuthi singabakhohlwa? Ithando lethu lobuzalwana lizosikhuthaza bona sibathandazele ngamandla. Ngokwesibonelo, singathandazela abazalwana, abodade kunye nabantwana abancani abasemajele enarheni ye-Eritrea, singalibali abazalwana bethu uPaulos Eyassu, u-Isaac Mogos, noNegede Teklemariam, ebasole bavalelwa ejele bekwaphela iminyaka eyi-20 yoke.

15. Singayihlonipha njani imitjhadwethu?

 15 “Ukuthathana akuhlonitjhwe ngibo boke.” (Funda amaHebheru 13:4.) Singabuye sitjengise ithando lobuzalwana ngokuziphatha okumsulwa. (1 Thimothi 5:1, 2) Ngokwesibonelo, nange siziphatha kumbi ngokwamabhayi nomzalwana nofana udade, singalimaza umuntu loyo kunye nomndenakhe. Kungonakala ngitjho nokuthembana okuphakathi kwethu nabazalwana. (1 Thesalonika 4:3-8) Akhucabange nangomma ofumana ukuthi ubabakwakhe ubukela iinthombe ezisilapheleko bona angazizwa njani. Ucabanga ukuthi angazizwa angumma othandwako nohlonitjhwako emtjhadweni?Matewu 5:28.

16. Ukwaneliseka kusirhelebha njani ekutjengiseni ithando lobuzalwana?

16 ‘Yaneliswani ngalokho eninakho.’ (Funda amaHebheru 13:5.) Ukuthembela kuJehova kuzosenza saneliseke. Lokhu kungasisiza njani ekutjengiseni ithando lobuzalwana? Phela nasanelisekileko, sizokukhumbula ukuthi abazalwana nabodade baqakatheke ukudlula imali nofana izinto esinazo. (1 Thimothi 6:6-8) Angeze besinghonghoyile ngabo namkha ngobujamo bepilo. Angeze besibafele nomona. Kunalokho, nasanelisekileko, sizokwazi nokupha.1 Thimothi 6:17-19.

17. “Ukuba nesibindi,” kungasisiza njani sitjengise ithando lobuzalwana?

17 ‘Ukuba nesibindi.’ (Funda amaHebheru 13:6.) Ukuthembela kuJehova kusipha isibindi sokuqalana neentjhijilo. Isibindesi sisisiza sikhuthale. Nasenza njalo sizokukghona ukutjengisa ithando lobuzalwana besiduduze abazalwana nabodadwethu. (1 Thesalonika 5:14, 15) Ngitjho  nanyana sesiqalene nemihla yesizi, sizokuba nesibindi, ngani ngoba sazi ukuthi ukuphuluswa kwethu kuseduze.Lukasi 21:25-28.

Kufuze sibe nesibindi sazi bona sizokutjhaphuluka msinyana

18. Singaliqinisa njani ithando lobuzalwana ngabadala bethu?

18 “Khumbulani labo ababadosiphambili benu.” (Funda amaHebheru 13:7, 17, NW.) Abadala emabandleni basebenzisa isikhathi sabo ukuze basisebenzele budisi. Nasicabanga ngabakwenzako, ithando lethu ngabo likhula ngamandla. Asifuni nakancani ukuthi bazizwe bathwele budisi ngebanga lethu. Kunokwenza njalo sifuna ukubalalela ngokuzithandela. Nasenza lokho, sisuke ‘sibahlonipha ngethando ngebanga lemisebenzi abayenzako.’1 Thesalonika 5:13.

Uyawuthanda na umsebenzi esiwenzelwa badala?(Qala isigaba 18)

HLABELANI PHAMBILI NIKWENZA LOKHU

19, 20. Singaragela phambili ngayiphi indlela ekutjengiseni ithando lobuzalwana?

19 Abantu bakaJehova baziwa ngethando labo lobuzalwana. Bekunjalo nemihleni kaPowula. UPowula naye wakhuthaza abazalwana bona batjengise ithando labo ngendlela enabileko. Wathi: “Nivame ukwenza njalo.” (1 Thesalonika 4:9, 10) Injalo indaba le, kuhlale kukhona okuthileko lapho umuntu angathuthukisa kikho!

20 Sizokuthini nasihlezi emaWolweni womBuso siqale umtlolo wonyaka, sifikelwe mibuzo ethi: Kuyakghonakala na ukuthi ngimukele abayeni? Ngingabarhelebha bunjani abazalwana abasemajele? Ngiyalihlonipha na ihlelo lakaZimu lomtjhado? Yini engangenza nganeliseke? Ngingathembela njani kuJehova? Ngingatjengisa njani ukuthi ngiyabalalela labo abadosa phambili? Nasingasebenzela ekutheni sithuthukise emaphuzwini asithandathu la, umtlolo wonyaka lo angeze ube litshwayo elingatjho litho elibekwe emthangaleni; kunalokho uzosikhumbuza ukuthi silalele amezwi atjhiwo nguPowula athi: “Aliragele phambili ithando lobuzalwana.”Hebheru 13:1.

^ [1] (isigaba 9) Siveza iimbonelo aboFakazi bakaJehova abatjengise ngazo ithando lobuzalwana eenkhathini zezehlakalo, qala INqabayokulinda kaJulayi 15, 2002, amakhasi 8-9, nencwadi ethi, OFakazi BakaJehovaAbamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu, isahluko 19.