Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Vumela UZimu Akurage “Ngesipho Sakhe [Sesihle] Esingahlathululekiko”

Vumela UZimu Akurage “Ngesipho Sakhe [Sesihle] Esingahlathululekiko”

“Akathokozwe uZimu ngesipho sakhe [sesihle] esingahlathululekiko!” 2 KORINTE 9:15.

IINGOMA: 121, 63

1, 2. (a) Isipho sakaZimu ‘[sesihle] esingahlathululekiko,’ sihlanganisani? (b) Ngimiphi imibuzo esizoyiphendula esihlokwenesi?

UJEHOVA usiphe isipho esilitjengisa kuhle ithando lakhe, lokha nakathumela iNdodanakhe eligugu ephasini, uJesu. (Jwa. 3:16; 1 Jwa. 4:9, 10) Umpostoli uPowula ubiza isiphwesi ngokuthi ‘Sisipho [sesihle] esingahlathululekiko!’ (2 Korinte 9:15) Siyazibuza ukuthi, kubayini uPowula asebenzisa amezwi la?

2 UPowula bekazi kuhle bona umhlatjelo kaJesu usiqinisekiso sokuthi zoke iinthembiso zakaZimu zizokufezeka. (Funda 2 Korinte 1:20.) Lokho kutjho ukuthi ‘Isipho sakaZimu [sesihle] nesingahlathululekikwesi!’ sihlanganisa nomhlatjelo kaJesu, godu sihlanganisa boke ubuhle nethando lamambala uJehova asitjengisa lona. Kungakho singeze sakghona nokusihlathulula, ukuze sisizwisise kuhle. Yeke kufuze sizizwe njani ngesipho esiqakathekilekwesi? Begodu kufuze sisikhuthaze njani isiphwesi njengombana silungiselela isiKhumbuzo sokufa kwakaKrestu, esizokuba ngeLesithathu, ngoMatjhi 23, 2016?

 ISIPHO SAKAZIMU ESIKHETHEKILEKO

3, 4. (a) Uzizwa njani nawuphiwa isipho? (b) Isipho esikhethekileko singayitjhugulula njani ipilwakho?

3 Nawuphiwa isipho uyathaba tle. Kuyavunywa ukuthi ezinye izipho zikhethekile kunezinye, ngani ngoba zingatjhugulula ukuphila kwethu. Ngokwesibonelo akhesithi kwenzekile walelesa. Isigwebo salokho kube kukuthi kufuze ufe. Kuthi kusese njalo kube nomuntu othi ufuna ukukufela abhadele isigwebo sakho. Begodu ufisa khulu ukukufela! Ungazizwa njani ngesiphweso?

4 Isipho esinjengalesi singakwenza wenze amatjhuguluko epilwenakho. Nakanjani lokho kuzokubasela bona ube nesandla esivulekileko, uthande abanye abantu, bewulibalele nanyana ngubani okutjhaphelako. Epilwenakho yoke uzokutjengisa bona usithokoza khulu isiphwesi.

5. Isipho sakaJehova esisihlengo, kubayini sithi sikhulu ukuzidlula zoke?

5 Isipho sakaZimu esisihlengo sikhulu ukudlula isipho esikhulume ngaswesa. (1 Pitrosi 3:18) Akhucabange ngendaba le, soke sifumene isono ku-Adamu begodu isigwebo sesonweso kukufa. (Roma 5:12) Ithando uJehova analo ngabantu lamenza wathumela uJesu ephasini ukuze azokufela woke umuntu, “wezwa ubuhlu bokufa ngebanga labantu boke.” (Hebheru 2:9, NW) Phela umhlatjelo kaJesu lo uzokwenza okukhulu tle! Umhlatjelo lo uzokuqeda ukufa unomphela. (Isaya 25:7, 8; 1 Korinte 15:22, 26) Boke abakholelwa emhlatjelweni kaJesu, bazokuhlala ngokuthula, bahlale bathabile. Abanye bazokuthabela ukubusa noJesu ezulwini, kuthi abanye bahlale ephasina babe zizakhamuzi zomBuso kaZimu. (Roma 6:23; IsAmbulo 5:9, 10) Ngiziphi ezinye iimbusiso ezifumaneka esiphweni sakaJehova sesihlengo?

6. (a) Ngiziphi iimbusiso oziqale ngabovu uJehova azosipha zona? (b) Akhutjho izinto ezintathu isipho sakaZimu esingasikhuthaza bona sizenze.

6 Iphasi nalo lisisipho sakaZimu, lizokuba lipharadesi, lapho-ke abagulako bazokulatjhwa nabahlongakeleko bazokuvuswa. (Isaya 33:24; 35:5, 6; Jwanisi 5:28, 29) Kungebangelo-ke simthanda kangaka uJehova ngebanga lesipho seNdodanakhe ‘okusisipho sakhe [sesihle] esingahlathululekiko.’ Isiphwesi sizosikhuthaza bona senzeni? Sizosikhuthaza bona (1) silingise uJesu Krestu, (2) sithande abazalwana (3) besilibalele abanye nabasitjhapheleko.

“ITHANDO LAKAKRESTU LIYASIRAGA”

7, 8. Ithando uKrestu asithande ngalo kufuze lisenze sizizwe njani? Begodu lisibasela bona senzeni?

7 Kokuthoma, kufuze sibaseleke ekutheni sihloniphe uJesu. Umpostoli uPowula uthi: “lthando lakaKrestu liyasiraga.” (Funda 2 Korinte 5:14, 15.) UPowula bekazi kuhle ukuthi nasamukela ithando lakaJesu, lizosiraga ukuze simhloniphe. Nasizwisisa lokho uJehova asenzele khona, sizokubaseleka bona siphile ngendlela uJesu aphila ngayo begodu sihlonipha uJesu. Singakwenza njani-ke lokho?

8 Ithando uJehova asitjengise lona kufuze lisikhuthaze bona sikhambe emtlhaleni kaJesu. (1 Pitrosi 2:21; 1 Jwanisi 2:6) Nasilalela uJehova noJesu sizabe sikubeka epepeneneni ukuthi siyabathanda. UJesu wathi: “Loyo owamukela imiyalwami ayenze, ngongithandako-ke loyo. Ongithandako uzakuthandwa nguBaba, nami ngizamthanda bengizibonakalise kuye.”Jwanisi 14:21; 1 Jwanisi 5:3.

9. Ngiliphi igandelelo esingaphasi kwalo?

9 Njengombana kusikhathi sesiKhumbuzo nje, kungaba kuhle khulu nange  singacabangisisa ngokuthi sisisebenzisa njani isikhathi sethu. Begodu uzibuze ukuthi: ‘Ngimlingisa kuphi uJesu? Kufuze ngithuthukise kuphi?’ Kuqakatheke khulu ukuzibuza imibuzo le, ngombana abantu ephasineli bafuna siphile ngendlela abaphila ngayo. (Roma 12:2) Yeke nange singakayeleli singazizwa sigandeleleka bona silingise abafundisi bephaseli, abosaziwako, neenkutani zemidlalo. (Kolose 2:8; 1 Jwanisi 2:15-17) Umbuzo ukukuthi, singakuhlula njani lokho?

10. Ngimiphi imibuzo esingazibuza yona ngesikhathi sesiKhumbuzo? Begodu iimpendulo zayo zingasibasela bona senzeni?

10 Okhunye esingakwenza ngaleziinkathi, kuqalisisa izembatho zethu, amafilimu esiwabukelako nomvumo esiwulalelako, sibone ukuthi zirerhe na. Singalibali ukuhlola lokho esikufake ema-khomphyuthenethu nakibofunjathwako bethu namkha ama-tablet. Akhuzibuze naku umbuzo: ‘Kube uJesu bekasephasini nje bekazoyithanda na indlela engimbethe ngayo?’ (Funda 1 Thimothi 2:9, 10) ‘Izembatho zamezi bezizokutjengisa bona ngimlandeli kaKrestu? Bekazowabukela amafilimu engiwabukelako? Bekazowulalela umvumo engiwulalelako? Akhesithi nakho-ke uboleka ufunjathwakwami, inga-kghani bengizokuhlaziseka ngebanga lalokho akubonako? Nasekuthiwa angimhlathululele ukuthi kubayini ngidlala umdlalo othileko, bekuzokuba bulula ukumhlathululela namkha bekuzokuba budisi?’ Kuyakhanya-ke ukuthi indlela esithanda ngayo uJehova kufuze isenze silahle koke okungakamfaneli umKrestu, kungakhathaliseki ukuthi intweleyo ibiza kangangani. (IzEnzo 19:19, 20) Sikhumbule ukuthi sathi lokha nasinikela ipilwethu kuJehova, samthembisa ukuthi sizokusebenzisa ipilwethu ukuze sihloniphe uJesu. Lokho kuzosibasela ukuthi silahle koke okungakwenza kubebudisi ukulingisa uJesu.Matewu 5:29, 30; Filipi 4:8.

11. (a) Ithando lethu ngoJehova noJesu lisikhuthaza njani ekutjhumayeleni? (b) Ithando lethu lingasibasela njani bona sisize abanye ebandleni?

11 Indlela esithanda ngayo uJesu isitjhukumisela ekutheni sitjhumayele besifundise nangekuthalo. (Matewu 28:19, 20; Lukasi 4:43) Ungakghona na ukuhlela ukuze uthathe ubuphayona besigiyani wenze ama awara ayi-30 namkha ayi-50? Kunomunye umhlolokazi oneminyaka eyi-84, bekangakghoni ukuphayona ngombana besekaluphele begodu nepilo abe akanayo. Kodwana amaphayona webandleni akilo bekakufisa khulu ukumsiza. Amaphayona la akhetha isimu evumelana nobujamo bakhe, amtjela ukuthi azomthutha. Umphumela waba kukuthi umzalwana lo wawenza ama awara ayi-30 wafeza isithembiso sakhe. Ebandleni lenu, kukhona ongamrhelebha ukuthi athathe ubuphayona besigiyani ngo-Matjhi nango-Apreli? Khona kuliqiniso ukuthi akusuye woke umuntu ongaphayona, kodwana soke singandisa umsebenzethu esiwenzela uJehova ngokusebenzisa isikhathi namandlethu. Nasenza njalo sizabe silingisa uPowula, sitjengise ukuthi ithando lakaJesu liyasiraga. Yini enye ithando lakaZimu elisikhuthaza bona siyenze?

SINESIBOPHO SOKUTHANDANA

12. Ithando lakaZimu lisikhuthaza bona senzeni?

12 Kwesibili, Ithando lakaZimu kufuze lisikhuthaze bona sithande abazalwana. Umpostoli uJwanisi uthi: “Bathandekako, njengombana uZimu wasithanda kangaka, ngokunjalo nathi sifanele sithandane.” (1 Jwanisi 4:7-11) Kusebaleni-ke ukuthi nasamukela ithando lakaZimu, kufuze  sithande abazalwana. (1 Jwanisi 3:16) Singabatjengisa njani ukuthi siyabathanda?

13. Ngisiphi isibonelo uJesu asibeka sokuthanda abanye abantu?

13 Isibonelo sakaJesu siyasitjengisa ukuthi kufuze sibathande njani abanye abantu. Nakasephasini wabarhelebha abantu, khulukhulu labo abathobekileko. Walapha abagulako, abarholopheleko, abangaboniko, abangezwako nabangakghoni ukukhuluma. (Matewu 11:4, 5) Ngokungafani nabarholi bezekolo, uJesu into ebeyimthabisa bekukufundisa abantu abafuna ukwazi ngoZimu. (Jwanisi 7:49) Bekabathanda khulu abantu abathobekileko, kungebangelo azikhandla kangaka ukuze abasize.Matewu 20:28.

Ungamrhelebha na udade namkha umzalwana olupheleko esimini?(Qala isigaba 14)

14. Yini ongayenza ukuze utjengise ukuthi uyabathanda abazalwana?

14 Isikhathi sesiKhumbuzwesi, singaba sikhathi esihle khulu sokuzibuza ukuthi ungabarhelebha njani abazalwana nabodade ebandleni lenu, khulukhulu labo esele baluphele. Kungaba njani nange ungabavakatjhela? Kungaba njani nange ungabaphekela ukudla, ubarhelebhe ngemisebenzi yangendlini, ubaphekelele esifundweni bewusebenze nabo esimini? (Funda uLukasi 14:12-14.) Livumele ithando lakaZimu likukhuthaze bona uthande abazalwana!

IBA NOMUSA EBAZALWANENI NAKIBODADE

15. Yini okufuze siyikhumbule?

15 Kwesithathu, ithando lakaJehova lisikhuthaza bona silibalele abazalwana bethu nabodadwethu. Iqiniso likukuthi soke sifumene isono nokufa ku-Adamu, yeke akekho ongathi, “Angisitlhogi isihlengo.” Ngitjho nabakhulekeli bakaZimu abathembeke ukuthembeka bayasitlhoga isihlengo. Soke nje silitjalelwe izono-kazi ezikulu! Kuqakatheke ngani ukukhumbula lokho? Ipendulo ifumaneka kweminye yemifanekiso eyenziwa nguJesu.

16, 17. (a) Yini esiyifunda emfanekisweni kaJesu wekosi nesisebenzi? (b) Ngemva kokucabangisisa ngomfanekiso kaJesu lo, uzimisele ukwenzani?

16 UJesu wakhe wenza omunye umfanekiso omalungana nekosi eyalibalela isisebenzi ebesinesikolodo esikhulu sabodanariyo abayi-60 000 000. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi, isisebenzesi sabhala ukulibalela isisebenzi esikunye naso isikolodo esincani ebesibodanariyo abayi-100. Umusa ikosi eyawutjengisa isisebenzi esinyesi, bekufuze usikhuthaze naso bona silibalele isisebenzi esikunye naso. Ikosi yathi nayikuzwako lokho yakwata yazala ipoto. Yabe yathi: “Wena sikhohlakali senceku! Ngesule soke isikolodo sakho ngombana ungirabhele bonyana ngikulibalele sona. Alo, bewungakameli ukuba nesirhawu esisebenzini esisebenza nawe njengombana nami ngibe nesirhawu kuwe na?” (Matewu 18:23-35) UJehova nathi usilibalele iinkolodo-kazi ezikulu. Thina-ke umusa kaJehova kufuze usikhuthaze bona senzeni?

 17 Nasilungiselela isiKhumbuzo, kuhle ukuthi sizibuze imibuzo le: ‘Kukhona umzalwana ongikhubileko na? Kubudisi ukumlibalela?’ Nangabe kunjalo sikhathi esihle khulu lesi sokucabangisisa ngoJehova ngombana “uyacolela.” (Nerhemiya 9:17; IRhubo 86:5) Nasiwuthokozelako umusa kaJehova omkhulu, nathi sizokutjengisa abanye umusa ngokusuka ehliziyweni. Kufuze sikhumbule ukuthi nange singabathandi abazalwana begodu sibhale nokubalibalela, uJehova naye angeze asilibalele. (Matewu 6:14, 15) Khona vele ukulibalela akutjho ukuthi kutjhugulula iqiniso lokuthi sibuzwile ubuhlungu, kodwana kuzosenza sithabe.

18. Ithando lakaZimu limrhelebhe njani uLily ukuthi abekezelele ubuthakathaka baka Carol?

18 Kuliqiniso ukuthi kungaba budisi ukubekezelela ubuthakathaka babazalwana nabodade. (Funda uEfesu 4:32; Kolose 3:13, 14.) Omunye udade owaba nobudisobu ngu-Lily. [1] (Qala isiphetho.) Warhelebha omunye umhlolokazi ibizo lakhe ngu-Carol. Bekaphekelela uCarol ngekoloyi nanyana kukuphi la afuna ukuya khona, amrhelebhe nalokha nakafuna ukuya esitolo, wamenzela nokhunye okunengi. Ngaphezu kwazo zoke izintwezo uLily ebekazenza, uCarol bekahlala amnyefula, bekubudisi kuLily. Kodwana uLily wadzimelela ebuntwini obuhle bakaCarol, begodu wamtlhogomela nanyana sekumbulwa kwembeswa wabe wahlongakala. Nanyana ukurhelebha uCarol bekubudisi, uLily uthi: “Ngikulindele ngabovu ukubona uCarol nakavukako, ngifuna ukumazi ukuthi uzokuba njani nasele anganasono.” Kusebaleni-ke ukuthi ithando lakaZimu lingasikhuthaza bona sibabekezelele abazalwana nabodade, besilindele isikhathi lapho isono singasekho khona.

19. ‘Isipho [sesihle] esingahlathululekiko!’ uZimu asiphe sona, sizosibasela bona senzeni?

19 Kwamambala uJehova usiphe ‘isipho [sesihle] esingahlathululekiko.’ Kwanga singahlala sikuthokozela lokho! Isikhathi sesiKhumbuzwesi lithuba elihle khulu lokucabangisisa ngakho koke uJehova noJesu abakwenzileko. Begodu kwanga ithando abasithande ngalo lingasibasela ukuthi silingise uJesu, sithande abazalwana bethu, besibalibalele ngokusuka ehliziyweni.

^ [1] (isigaba 18) Amanye amagama esihlokwenesi atjhentjhiwe.