Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo Evela Ebafundini

Imibuzo Evela Ebafundini

Yini ebeyibangela ukuthi indaba yokugoma ngezandla ezingakahlanjwa ibe mraro ongaka emanabeni kaJesu?

UmThetho kaMosi bewukhuluma ngemithetho eminenganyana emalungana namasiko wokuhlwengeka. Bekunemithetho ephathelene nezomzimba, njengekhwekhwe, ukuvuza kwezitho zomzimba nokuthi kwenziwani ngesidumbu somuntu nofana sesilwane. Ubuye ukhulume ngendaba yokuhlanzwa kwezinto ezisilapheleko. Lezo-ke bezitlhoga kwenziwe umnikelo wokuhlanzwa newokuthambisa.—Lev., izahluko 11-15 Num., isahluko 19.

Abafundisi bamaJuda bebathanda khulu ukungezelela neminye imininingwana ngemithetjhwana eminengi. Enye incwadi ithi, “bekungibo ababeka umthetho otjhoko ukuthi yini engabangela umuntu abe ngosilapheleko nokuthi lokho kungabasilaphaza njani nabanye abantu. Babuya benza neminye imithetho enjengokuthi ngiziphi iinsetjenziswa ezinjengezitja ekufuze nekungakafuzi zisetjenziswe ngebanga lokuthi zisilaphele. Batjho namasiko ebekufuze abantu bawalandele nabazakuba ngabahlwengileko godu.”

Amanaba kaJesu akhe ambuza ukuthi: “Kubayini abafundi bakho bangaphili ngokwesiko labokhokho kodwana bagoma ngezandla ezingakahlanjwa na?” (Mar. 7:5) Amanaba amakholwa la, bewangatjho ukuthi nawudla ngezandla ezisilapheleko kuphambene nezepilo. Kodwana into le beyenziwa njengesiko, bekufuze kuthelwe izandla zabo ngamanzi ngaphambi kokuthi baphathe ukudla. Incwadi le nayinaba nendaba le ithi, “bekhe kunghanghisanwe nangokuthi ngisiphi isitja ekufuze sisetjenziswe nakuhlanjwa izandla, nokuthi mhlobo bani wamanzi ebekufanele asetjenziswe nanokuthi izandlezo uzicwilisa kangangani ngesitjenapho.”

UJesu wayiphendula lula khulu indaba yemithetjhwana eminengi nengazisiko leyo abantwabo ebebazenzele yona. Nakatjela abadosi phambili bekolo yobuJuda wathi: “U-Isaya bekaqinisile lokha naphorofida ngani bazenzisi ndina njengombana kutloliwe kwathiwa. ‘Abantwaba bangidumisa ngeembhena zabo, kodwana iinhliziyo zabo zikude nami [uJehova]. Bangidumisa ngelize, iimfundiso zabo zimithetho yabantu.’ Nilahle imiyalo kaZimu nadzimelela emasikweni wabantu.”—Mar. 7:6-8.