Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Funisisa Into Eqakatheke Ukudlula Igolide

Funisisa Into Eqakatheke Ukudlula Igolide

Solo wabelethwa wakhe wahlangana nesiqetjhana segolide? Bambalwa khulu abantu abakhe bahlangana naso. Nanyana kunjalo kuneengidigidi zabantu ezifumene into eqakatheke ukudlula igolide. Bafumene ukuhlakanipha okukhulu, engeze ‘kwathengwa ngegolidembala.’—Job. 28:12, 15.

NASE siyifanekisa, abafundi beBhayibheli abathembekileko bebanjengabantu abafunisisa igolide. Bekufuze bazikhandle begodu baragele phambili bahlolisisa imiTlolo ukuze bafumane ukuhlakanipha okungeze kwathengwa ngemali. Akhesifunde ngeendlela ezintathu ezisetjenziswako lokha nakufunwa igolide, bese sibone ukuthi yini esingayifunda kilokho.

UFUMANA ISIQETJHANA SEGOLIDE!

Akhuzicabange ukhamba hlanu komfula, nawuthi mehlo suka nasi into iyatsekema be iyakuphandla nokukuphandla ngombana nelanga nalo lihlabile. Bese uyajama kancani ufuna ukubona ukuthi khuyini lokho, ufumane ukuthi ligolide. Lincani lingango butjhontjhwani begodu alikajayeleki ukufumaneka. Akungabazeki ukuthi uzokuqala ngapha nangapha ulinga ukubona ukuthi angeze wafumana elinye na.

Ngendlela efanako-ke, kungenzeka ukhumbula mhlana omunye wabantu bakaJehova afika lapha uhlala khona azokucoca nawe ngomlayezo weBhayibheli. Usalikhumbula na ilanga owafumana ngalo isiqetjhana segolide okuliqiniso? Lokho kungenzeka wakubona khulu lokha nawuthoma ukwazi ukuthi ibizo lakaZimu nguJehova. (Rhu. 83:19, [83:18, NW]) Wafunda nokuthi ungaba mngani kaJehova. (Jak. 2:23) Akhenge ube nokuzaza nakancani ukuthi ufumene into eqakatheke ukudlula igolide! Wabe wazizwa utjhisekela ukufuna amanye godu amagolide okulilwazi lakaZimu.

UTHOLA AMANYE!

Iinqetjhana zamagolide ngezinye iinkhathi zifumaneka emilanjeni namkha magegana nawo. Igolidelo-ke libizwa ngokuthi yi-alluvial gold. Kuba nesikhathi lapho abantu abafunisisa igolide banokufumana khona igolide elibiza imali engangemali, amatjhumi weenkulungwana zamadola.

Abantu abafunisisa igolide bavukwa madlharuma nabafumana igolide elinothileko, nawe kungenzeka wazizwa njalo nawuthoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova. Ukucabangisisa ngeBhayibheli nakho kwakwenza wathanda uZimu khulu begodu waba nelwazi elinabileko ngeBhayibheli. Akunakuzaza ukuthi wawamukela ngazo zombili amaqiniso weBhayibheli ngombana ubone ubugugu bawo. Wafunda nokuthi ungahlala njani useduze noZimu, uhlale ethandweni lakhe begodu uhlale ucabange ngepilo engapheliko.—Jak. 4:8; Jud. 20, 21.

Inga-kghani nawe ufana nomuntu ofunisisa igolide, ngokuthi uzikhandle uphenyisise amaqiniso weBhayibheli aligugu?

Nawe kungenzeka wenza njengombana kwenza abantu abafunisisa i-alluvial gold, uphendla ngapha  nangapha ufunisisa ilwazi ngoZimu. Wathi nase wazi izinto ezisisekelo eBhayibhelini, mhlamunye wabona ukuthi kufuze uzinikele kuZimu begodu ubhajadiswe.—Mat. 28:19, 20.

YEWURAGELE PHAMBILI UFUNISISA!

Ngezinye iinkhathi abantu abafunisisa igolide balifumana lingaphakathi kwelitje i-igneous. Bese kuthi eminye imihlobo yamatje leyo imumethe igolide elinothileko kangangokuthi kungamayinwa ne-ore iphulwe bese kukhitjhwe igolide. Igolide alibonakali zisuka zibekwa lokha nalingaphakathi kwe-ore. Kwenziwa yini lokho? Kubangelwa kukuthi i-ore enothileko ungafumana i-ounce ye-troy engaba 0.3 (10 g) yegolide i-ton ngayinye yelitje. Lilincani njalo, liqakathekile emuntwini ofuna igolide.

Soke safunda “iimfundiso zokuthoma ngoKrestu,” yeke lokho kutjho bona akukafuzi sigqine lapho. (Heb. 6:1, 2) Ukuze senze njalo, kufuze sizikhandle sifunde izinto ezitja besibone nokuthi singakusebenzisa njani esikufunde eBhayibhelini. Kungakhathaliseki ukuthi sekudlule iminyaka eyingakhi usolo ufunda iBhayibheli, umbuzo kukuthi yini ongayenza ukuze kuthi njalo nawufunda iBhayibheli ufunde okuthileko?

Hlala ukulungele ukufunda, ungayeqiseli amehlo imininingwana ethileko begodu iba nomfutho. Nawenza njalo uzokufumana igolide eliseliZwini lakaZimu, ayisaphathwa-ke yokuhlakanipha neseluleko esivela kilo. (Rom. 11:33) Uyafuna ukwazi iBhayibheli ngendlela ozazi ngayo? Sebenzisa woke amathulusi wokurhubhulula afumaneka ngelimi lakho. Rhubhulula ngezinto ofuna ukwazi ukuthi kufuze uzenze njani, nakukhona ongakuzwisisi eBhayibhelini rhubhulula nangakho. Ungabuza nabanye ukuthi ngimiphi imitlolo namkha iincwadi ezabasiza bezabakhuthaza. Nakunento ekukarileko nawufunda iliZwi lakaZimu, icoce nabanye abantu.

Iye khona angeze wamane wafundela ukuba nelwazi leBhayibheli nje kwaphela. Ngombana ungabanjwa yingozi umpostoli uPowula akhuluma ngayo nakathi “ilwazi liyakhukhumeza.” (1 Kor. 8:1) Ngebangelo-ke, akhuzimisele ukuhlala uthobekile begodu unokukholwa okuqinileko. Ukukhulekela komndeni nokufunda iBhayibheli akungakuphundi, ngombana lokho kuzokusiza ukuthi uhlale ukulwela ukuphila ngemithetho kaJehova, uzokubaseleka nokuthi usize nabanye abantu. Okuqakatheke khulu kukuthi uzokuthaba, phela ufumene into eqakatheke ukudlula igolide!—IzA. 3:13, 14.