Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UJohannes Rauthe usemsebenzini wokutjhumayela, kungenzeka kungeminyaka yabo-1920

 Ezivela Ebulungelweni Lethu

“Ukudumisa Kwami UJehova Kungenze Ngavuna Iinthelo”

“Ukudumisa Kwami UJehova Kungenze Ngavuna Iinthelo”

“IZIPI zoke ezadlulako . . . zafadalala akhenge bekube yinto yalitho. Kodwana izipezo azisililitho nazimadaniswa nepi ekulu nesolo iragela phambili enarheni ye-Eroupe.” I-Watch Tower kaSeptember 1, 1915, nayihlathulula ngepi leyo, ithi nepi yokuthoma yephasi eyahlula iinarha ezingaba ma-30 woke, akhenge yenza umonakalo omkhulu ukudlula owatjhiywa yipi ye-Europe. I-Watch Tower nayinaba ibika ukuthi: “Iindaba [zomBuso kaZimu] zabe zavinjelwa, khulukhulu eenarheni ezifana neJarimani neFrance.”

Ngebanga lokutheliswa zizipi ezihlahlathelisakwezi, abaFundi beBhayibheli banyekele bahlanganyelwa ziinhloko akhenge basazi ukuthi bathatheni bahlanganisa nani nakuziwa eendabeni zokungafaki isandla kezepolotiki. Kinanyana ngikuphi, bebazimisele ukutjhumayela iindaba ezihle. UWilhelm Hildebrandt akulindele ngabovu kufaka isandla emsebenzini womBuso, wa-oda amakhophi wamaphetjhana athi-The Bible Students Monthly ngesi-Frentjhi. Yena-ke, bekangasi seFrance ngebanga lokuba yi-colporteur (umtjhumayeli wesikhathi esizeleko) kodwana bekalijoni elivela eJarimani. Into ephikisana kangaka, phela umzalwana lo bekambethe izambatho zamasotja, ngapha utjhumayela umlayezo wokuthula ebantwini abararekileko abadlula ngendlela.

Umbiko weencwadi ebezigadangiswa ku-Watch Tower, wakhuluma nangabanye babaFundi beBhayibheli beJarimani bonyana nabo bebanesifiso sokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso khona lapho ebusotjeni. Umzalwana uLemke yena bekalijoni lemanzini, wathi, phakathi kwabantu abahlanu ebekasebenza nabo ebusotjeni abanye bezibakara iindaba ezimnandezo ebekabatjela zona. Uthi, “Kwabhala nanyana ngihlala ngisesikepeni kodwana nakumsebenzi wokwenza abafundi wona bengisolo ngiwenza.”

UGeorg Kayser waphuma waya epini alijoni wabuya ekhaya asikhonzi sakaZimu weqiniso. Kwenzeka njani lokho? Wafumana iphetjhana elagadangiswa baFundi beBhayibheli, ngilo elamkghwatha ihliziyo. Ngebanga lokuthi bekalithanda iqiniso lomBuso watjhiya phasi nesibulawo sakhe. Kusukela mhlokho wakhetha ukutjhiya nomsebenzi obandakanya ukulwa. Kuthe nakudlula ipi leyo, waba liphayona iminyaka eminengi khulu.

AbaFundi beBhayibhelaba bekusafuze bafunde izinto ezifana nokungathathi ihlangothi, balondoloze  nemikghwa emihle ukwenzela ukuthi bangafumani amaqaphazela wabantu ebebahlangana nabo epini. Bekuthi abosopolotiki nabadosi phambili bamasondo nabaphakamisa iflarha, abaFundi beBhayibhelaba bona badzimelele ‘KuBabasiphelani noKosikuthula.’ (Isa. 9:6) Abanye abazalwana bebangakghoni ukulondoloza ubumsulwa babo eendabenezi, kodwana bebasolo baqiniseka nabezwa amezwi akhulunywa nguKonrad Mörtter , omFundi weBhayibheli nakathi, “Sengiyabona-ke kwanjesi nangifunda iliZwi lakaZimu bona umKrestu akukafaneli abulale.”—Eks. 20:13. *

UHans Hölterhoff udosa ikarana yomkhangiso, ukhangisa incwadi i-The Golden Age, nje esele yaziwa ngePhaphama!

EJarimani umthetho wabhala nokwenza ilungiselelo lokuthi abafundaba batjhatjhululwe ngebanga lokuthi bebabhala ukunikelwa iimbulawo, kangangobana, abaFundi beBhayibheli abangaphezu kwa-20 babetha phasi ngenyawo nakufuze benziwe amajoni. Abanye babafundaba bebaqalwa njengabantu abagula emkhumbulweni. UGustav Kujath , yena-ke wabe wafakwa esibhedlela sabantu abagula ngengqondo bamdaka ngemitjhoga yakhona. UHans Hölterhoff naye wawala umyalo loyo, wabotjhwa, khonapho akhenge asekele nalinye ihlelo lezepi. Abonogada balapho bamsonga ngejasi imilenze le nemikhono wabe wafa ikaso. Nalokho akhenge kubasebenzele bamthatha bamkhweza esiteji bahlekisa ngaye. Wasolo umntwabantu ajame emezwinakhe akhenge azibandakanye kezepi.

Abanye babazalwana ebesele benziwe amajoni babhala ukuphatha iimbulawo, bakhetha ukungafaki isandla kezepi. * UJohannes Rauthe wala naye wathunyelwa bonyana ayokusebenza eentimeleni. UKonrad Mörtter bamthumela kezomnyango wezamaphilo wabamhlengikazi. UReinhold Weber yena waba mhlengikazi walapho. U-August Krafzig into ebeyimthabisa kukuthi akhenge umsebenzakhe umbandakanye neendaba zepi. AbaFundi beBhayibhelaba kuhlanganise nabanye abakunye nabo bebazimisele ukulotjha uJehova balawulwa yindlela ebebamthanda ngayo nokuthi bahlale bathembekile.

Ngebanga lokuziphatha kwabo hlangana nesikhathi sepi abaFundi beBhayibhelaba, iimphathimandla zendawo zathi bahlale baphoswe ilihlo. Emnyakeni owalandela, enarheni yeJarimanapho, kwafanele kuthi abaFundaba baqalane neenkulungwana zamacala ngebanga lomsebenzabo wokutjhumayela. I-ofisi legatja leJarimani lahlela umnyango wezomthetho eBhethel yeMagdeburg.

AboFakazi bakaJehova bebasolo bathuthuka endabeni yokuzwisisa ukuba mKrestu ongafaki isandla kezepi. Kwathi nakuqubuka ipi yephasi yesibili, bahlala bamsulwa, bazikhipha eendabeni zobujoni. Lokho kwabenza amanaba wenarha yeJarimani. Kwaba nomahluko omkhulu ezintweni ebezisazokwenzeka emilandelandeni yeendaba ebezivela esihlokweni esithi, “Ezivela Ebulungelweni Lethu.”—Ezivela ebulungelweni lethu leCentral Europe.

^ isig. 7 Qala umlando we-British wabaFundi beBhayibheli hlangana nePi yePhasi I esihlokweni esithi, “Ezivela Ebulungelweni Lethu—Badzimelela ‘Ngesikhathi Sokulingwa’esiThaleni sakaMeyi 15, 2013.

^ isig. 9 Umlando lo kwakhulunywa ngawo ku-Volume VI yeMillennial Dawn (1904) naku-Zion’s Watch Tower ka-August 1906. I-Watch Tower kaSeptember 1915, yona-ke yenza iinlungiso ngemibonwethu yatjho nokuthi abaFundi beBhayibheli akukafaneli bazibandakanye kezobujoni. Kodwana isihlokwesi akhenge sibe khona esiThaleni sesiJarimani.