ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Arhostosi 2016

IsiThalesi sineehloko ezizokufundwa kusukela ngomhlaka-26 Septemba kufika ngomhlaka-23 Octoba 2016.

UMLANDO WOKUPHILA

Ukuba Nesandla Esivulekileko Kungenze Ngathaba

Umsuka wepilo yomuntu oliNgisi lendabuko, uhlathulula indlela ipilo yobuthunywa bevangeli ePuerto Rico.

Umtjhado Umsuka Nehloso Yawo

Kuyezwakala na nasithi umtjhado sisipho esivela kuZimu?

Ukwenza Umtjhado WamaKrestu Uphumelele

Fumana isinqophiso esisebenzako.

Funisisa Into Eqakatheke Ukudlula Igolide

Funda ngeendlela ezintathu ezingenza abafundi beBhayibheli abakhutheleko bafaniswe nabembi begolide.

Uyasibona Na Isidingo Sokubandula Abanye?

Ngimiphi imigomo emihle ongabasiza bazibekela yona?

Imibuzo Evela Ebafundini

Yini ebeyibangela ukuthi indaba yokugoma ngezandla ezingakahlanjwa ibe mraro ongaka emanabeni kaJesu?

EZIVELA EBULUNGELWENI LETHU

“Ukudumisa Kwami UJehova Kungenze Ngavuna Iinthelo”

Ngitjho nanyana abaFundi beBhayibheli ngesikhathi sePi yePhasi yoku-1 bebangazwisisi ukuthi kutjho ukuthini ukungafaki isandla eendabeni zepi, kodwana bathela iinthelo ezihle tle.