Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Yini Ezokuphela Nakufika UmBuso kaZimu?

Yini Ezokuphela Nakufika UmBuso kaZimu?

“Iphasi neenkanuko zalo kuyadlula; kodwana loyo owenza intando kaZimu unokuphila okungapheliko.”—1 JWA. 2:17.

IINGOMA: 134, 24

1, 2. (a) Iphasi esiphila kilweli lingafaniswa njani nesibotjhwa esigwetjelwe ukufa? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Abantu bazozizwa njani ngesahlulelo sakaJehova?

UNOGADA WATHI, “ufe ukhamba!” Amezwi layo ezwakala nakukhitjhwa isibotjhwa ngekumbenaso, ngapha kuzwakala netjhada leminyango yesimbi ivaleka. Kubayini unogada lo atjho amezwi anjalo? Isibotjhwesi sibonakala sinepilo, ikakaramba yamambala. Kodwana abonagada basa isibotjhwesi lapho siyokugwetjelwa khona ukufa. Ngikho kuthiwa sifana nomuntu ofileko. *

2 Indlela izinto esezenzeka ngayo namhlanjesi singatjho ukuthi zifana nendoda ejame emjejeni wokufa esikhulume ngayo esigabeni esigadungileko. Iphasi elikhohlakelekweli kade lahlulelwe, begodu ukubhujiswa kwalo kuyatjhidela. IBhayibheli lithi: “Iphasi neenkanuko zalo kuyadlula.” (1 Jwa. 2:17) Ukubhujiswa kwephaseli kuqinisekisiwe. Nasibuyela endabeni ekhesakhuluma ngayo leya, kunomehluko phakathi kwesibotjhwesa nokubhujiswa kwephasi. Lokho sikutjho ngebanga lokuthi nakwahlulelwa isibontjhwesi kungase kube nabantu abaphikisana nesahlulelo sokuqutwa bese kuba namatjhuguluko emaswapheleni.  Kodwana nase sikhuluma ngesahlulelo sephaseli, sikhitjhwe Mbusi wephasi loke nopheleleko. (Dut. 32:4) Isahlulelwesi angeze satjhuguluka, begodu akunamuntu ongacabhela athi isahlulelwesi asinabulungiswa. Ngemva kobana uJehova asiphethile isahlulelwesi, woke umuntu ephasini uzokuvuma athi kwenziwe ubulungiswa. Kuzokuba nokutjhaphuluka okukhulu ephasini!

3. Sizokucoca ngaziphi izinto ezizokupheliswa nakufika umBuso kaZimu?

3 Siyini isahlulelo ‘ephasini’ ‘elidlulakweli’? Izinto abantu abanengi abaziqala njengezingekhe zatjhuguluka, zizokupheliswa. Inga-kghani ziindaba ezibuhlungu lezo? Awa akusinjalo! Kuhlekuhle leyo yingcenye eqakathekileko ‘yevangeli lomBuso.’ (Mat. 24:14) Njenganje akhesiqalisise ukuthi yini ezokupheliswa nakufika umBuso kaZimu. Sizokuqalisisa iingcenye ezine: abantu abakhohlakeleko, iinhlangano ezibhebhedlhisa ukukhohlakala, izenzo ezimbi nomonakalo osephasini. Engcenyeni ngayinye sizokuqalisisa ukuthi (1) izinto okukhulunywa ngazo zisithinta njani namhlanjesi, (2) yini uJehova azoyenza, (3) nokuthi uJehova uzowulungisa njani umonakalo lo.

ABANTU ABAKHOHLAKELEKO

4. Abantu abakhohlakeleko basithinta njani thina namhlanjesi?

4 Kusithinta njani ukuthi kube nabantu abakhohlakeleko ephasini? Ngemva kobana umpostoli uPowula abikezela bona esikhathini esiphila kiswesi “kuzokufika iinkhathi ezibudisi kwamambala,” uZimu wabuye wamtjela ukuthi atlole amezwi naka: “Iinkhohlakali nabakhohlisi bazakuragela phambili ebumbini.” (2 Thim. 3:1-5, 13) Inga-kghani usibonile isiphorofidwesi sizaliseka? Abanengi bethu babe bongazimbi babantu abakhohlakeleko, kungaba babantu abanenturhu, abanehloyo, namkha abantu abakhohlakeleko. Abanye babantwabo kungenzeka babantu abaziwako emphakathini ukuthi vele bababantu abakhohlakeleko, namkha kungaba babantu abafihla ukukhohlakala kwabo bazenze abantu abalungileko. Ngitjho nanyana thina ngokwethu kungenzeka akhenge sibe bongazimbi, kodwana izenzo zokukhohlakala ziyasithinta. Iinhliziyo zethu ziba buhlungu nasizwa ngezenzo zabo ezithusako. Ngendlela izenzo zabo ezihlukumeza abantwana, abantu abalupheleko nabanye abantu abangakghoni ukuzivikela kusenza singenwe mamanzi ngemadolweni. Abantu abakhohlakeleko abanabuntu, kunalokho banommoya weenlwana, newobudimoni. (Jak. 3:15) Kuyathabisa ukwazi ukuthi iliZwi lakaJehova livala ubumbobo ngeendaba ezimnandi.

5. (a) Ngiliphi ithuba elisavulekele abantu abakhohlakeleko? (b) Uzokuba yini umphumela wamaswaphela wabantu abakhohlakeleko abangafuni ukuphenduka?

5 Yini uJehova azoyenza? Nje uJehova unikela abantu ithuba lokuthi batjhuguluke. (Isa. 55:7) Okwanje asikafiki isikhathi sokuthi abantu bafumane isahlulelo samaswaphela. Kodwana nakuliphasi esiphila kilweli lona sele lahlulelwe. Kuzokwenzekani ngabantu abangafuni ukutjhuguluka, abaragela phambili basekela iphasi elikhohlakelekweli bekufike isikhathi seenhlupheko ezimbi? UJehova uthembise bona uzokubhubhisa abantu abambi ephasinapha bangaphinde babe khona. (Funda iRhubo 37:10.) Abantu abakhohlakeleko bangacabanga ukuthi angeze bahlulelwe. Abanengi babo bafunde ukufihla ikohlakalwabo, begodu ephasini esiphilakilweli kubonakala ngasuthi bayaphumelela. (Job. 21:7, 9) Kodwana iBhayibheli liyasikhumbuza lithi: “Amehlwakhe aseendleleni zabantu, ubona amagadangwabo woke. Akunandawo emnyama, ngitjho nobumnyama obunzima tshu, lapha abenza okumbi bangabhaca khona.” (Job. 34:21, 22) Angeze sazifihlela uJehova uZimu.  Akunamuntu ongamkhohlisa, akunasithunzi esinzima bona uZimu angaboni ngaphasi kwaso. Ngemva kwe-Arimagedoni sizokuqala lapha abakhohlakeleko agade bahlala khona, kodwana angeze sibafumane. Bazobe bangasekho.—Rhu. 37:12-15.

6. Bobani abazokuvala isikhundla sabantu abakhohlakeleko, begodu kubayini lezo kuziindaba ezimnandi?

6 Bobani abazokuvala isikhundla sabantu abakhohlakeleko? UJehova wenza nasi isithembiso esiduduzako: “Kodwana abathobekileko bazakuzuza inarha, bathabele ukuthula okukhulu.” Nasiraga nokufunda irhubweli sifumana nokuthi: “Abalungileko bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.” (Rhu. 37:11, 29) Bobani “abathobekileko” begodu bonani “abalungileko”? Abathobekileko ngilabo abazithobako bamukele iimfundiso neenqophiso zakaJehova. Abalungileko ngilabo abathanda ukwenza okulungileko emehlweni kaJehova uZimu. Namhlanjesi abantu abalungileko bancani nakumadaniswa nabantu abakhohlakeleko. Kodwana ephasini elitjha elizako, ngibo kwaphela abazokuphila khona. Abantwabo ngibo abazokwenza iphasi libe yipharadeyisi.

IINHLANGANO EZIKHUTHAZA BONA ABANTU BAKHOHLAKALE

7. Uyini umphumela owenziwa ziinhlangano ezikhuthaza abantu bona bakhohlakale?

7 Iinhlangano ezikhuthaza abantu bona bakhohlakale zisithinta njani thina namhlanjesi? Izinto ezinengi ezikhohlakeleko ezenziwa babantu, kanengi zisuka eenhlanganweni ezithileko. Ngokwesibonelo, akhucabange ngeenhlangano ezinengi zamasondo ezitjela abantu amala ngokuba khona kwakaZimu, ngokuthembeka kweBhayibheli, ngengomuso lephasi nabantu—nezinye iindaba ezinengi. Kuthiwani-ke ngaborhulumende abathomisa izipi nenturhu ebantwini, abagandelela abantu abadududu nabangakghoni ukuzivikela, bathathe iimfumbathiso godu bakhethulule abantu? Kuthiwani ngobumarhamaru esele buzele ephasina, ukumotjhwa kwemvelo, nabagandelela abantu abanganalwazi ukwenzela bona benze abantu abayimbijana barege, kuthi inengi lidobhe phasi? Iqiniso kukuthi iinhlangano ezinengi zinesandla ekutheni iphasi libe madlhanadlhana ngalendlela.

8. NgokweBhayibheli, kuzokwenzekani eenhlanganweni ezibonakala zinzinzile emehlweni wabantu namhlanjesi?

8 UJehova uzowulungisa njani umonakalo lo? Iinhlupheko ezimbi zizokuthoma mhla zepolotiki zijikela woke amasondo njengombana kuvezwe yingwadla ebizwa ngokuthi yiBhabheli eliKhulu. (IsAm. 17:1, 2, 16; 18:1-4) Amasondo lawo azokubhujiswa aqedwe. Kuthiwani-ke ngezinye iinhlangano ezikhohlakeleko? IBhayibheli lisebenzisa iintaba neenhlengele ukuveza iinhlangano okungenzeka zibonakala zinzinzile emehlweni wabantu namhlanjesi. (Funda isAmbulo 6:14.) IliZwi lakaZimu labikezela bona urhulumende nazo zoke iinhlangano ezizijameleko zizokunyakaziswa. Ivuthondaba leenhlupheko ezimbi lizokuba kukuthi kubhujiswe boke aborhulumende bephasi elidaleli nabo boke abawusekelako, abangasekeli umBuso kaZimu. (Jor. 25:31-33) Ngemva kwalokho angekhe kusaba neenhlangano ezikhuthaza abantu bona bakhohlakale.

9. Kubayini siqiniseka ukuthi ihlangano etjha yephasini izabe ihlelekile?

9 Yini ezokuthatha isikhundla seenhlangano ezikhuthaza abantu bona bakhohlakale? Ngemva kwe-Arimagedoni, zizokuba khona na iinhlangano ephasini? IBhayibheli lisitjela lithi: “Ukuya ngokwesithembiso sakhe, silindele amazulu amatjha nephasi elitjha, lapho kuyokuba khona ukulunga.” (2 Pit. 3:13) Amazulu amadala nephasi elidala, aborhulumende abakhohlakeleko nomphakathi  wabantu abangaphasi kwabo, angekhe zisaba khona. Alo-ke yini ezokuthatha indawazo? Ikulumo ethi “amazulu amatjha nephasi elitjha” itjho ukuthi kuzokuba norhulumende omutjha nomphakathi wabantu omutjha. UmBuso ongaphasi kwakaJesu Krestu uzobe ubutjengisa kuhle ubuntu bakaJehova uZimu, onguZimu wokuhleleka. (1 Kor. 14:33) Yeke “iphasi elitjha” lizabe lihlelekile. Kuzokuba nabantu abalungileko abazokulungisa izinto. (Rhu. 45:16; [45:15, NW]) Bazabe balayelwa nguKrestu nababusa kunye naye abazi-144 000. Akhucabange ngesikhathi lapho zoke iinhlangano ezikhohlakeleko zizabe zithathelwe isikhundla yihlangano yinye, ebumbeneko begodu engakakhohlakali.

IZENZO EZINGAKALUNGI

10. Ngiziphi izinto ezingakalungi ezenzeka khulu endaweni yangekhenu, wena nomndenakho kunithinta njani lokho?

10 Izenzo ezingakalungi zisithinta njani namhlanjesi? Iphasi esiphila kilweli lizele abantu abenza izenzo ezimbi. Ukungabi nemikghwa, ukungathembeki nenturhu kubonakala kungikho esekwaba yindlela yokuphila ephasini esiphila kilweli. Ababelethi ngokukhethekileko basebenza ngamandla ekutheni bavikele abantwana babo. Zokuzilibazisa zenza izinto ezingakalungi zibonakale zizihle, zenze umthetho kaJehova wokuhlukanisa hlangana nokulungileko nokungakalungi ubonakale ungazisi. (Isa. 5:20) AmaKrestu weqiniso enza ngokuhlukileko-ke wona. Asebenza ngamandla bona ahlale athembekile kuJehova emphakathini oqalela iinkambiso zakaJehova phasi.

11. Sifundani esahlulelweni sakaJehova seSodoma neGomora?

11 Yini uJehova azoyenza ngezenzo ezingakalungi? Akhucabange ngokuthi uJehova wenzani ngokungalungi ebekwenzeka eSodoma neGomora. (Funda 2  Pitrosi 2:6-8.) Indoda elungileko uLothi beyitjhutjhiswa kungalungi ebekumbhodile yena nomndenakhe. Ngesikhathi uJehova abhubhisa isifundeso, bekenza okungaphezu kokuqeda ubumbi, kodwana “wayenza isibonelo salokho okuzakwenzeka kilabo abangamesabiko.” Njengombana uJehova aqeda zoke izenzo zokungabi nomthetho ngesikhathesa, uzokwenza okufanako nanamhlanjesi, nakaletha isahlulelo ephasini esiphilakilweli.

12. Ngiziphi izenzo oqale ngabovu ukuzenza iphasi esiphila kilweli nalingasekho?

12 Yini ezothatha indawo yezenzo zokungalungi? Ipharadesi lizokugcwala ngezenzo ezihle. Akhucabange ngomsebenzi omkhulu wokwenza iphasi libe yipharadesi namkha wokwakha izindlu esizokuhlala kizo nemindenethu. Cabanga ngokwamukela iingidi zabantu abavuswe ekufeni nokubasiza bafunde ngoJehova nendlela uJehova asebenzelana ngayo nabantu. (Isa. 65:21, 22; IzE. 24:15) Ukuphila kwethu sizabe sikusebenzisela ukwenza izenzo ezizosithabisa, kukulapho zidumisa uJehova!

UBUJAMO OBUMBI ESIPHILA NGAPHASI KWABO

13. Ukuhlubuka kwakaSathana, u-Adamu no-Eva kwabubangela njani ubujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo namhlanjesi?

13 Ubujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo busithinta njani namhlanjesi? Abantu abakhohlakeleko, neenhlangano ezikhuthaza abantu bona benze izinto ezikhohlakeleko koke njalo kuyasebenzisana bona kulethe ubujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo. Ngubani ongathi yena izipi, umtlhago nokubandlululana ngokobuhlanga akumthinti? Kuthiwani ngokugula nokufa? Zoke izintwezi ziyasithinta soke. Ziimphumela wokuhlubuka uJehova okwenziwa babantu abathathu abakhohlakeleko—uSathana, u-Adamu no-Eva. Akekho namunye ongabalekela umphumela wezenzo zabo.

14. UJehova uzokwenzani ngobujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo? Nikela isibonelo.

 14 Yini uJehova azoyenza ngobujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo? Akhesikhulume ngezipi. UJehova uthembisa ukuqeda izipi bekube phakade. (Funda iRhubo 46:8, 9, [46:9, 10, NW].) Kuthiwani ngokugula? UZimu uzokuqeda ukugula. (Isa. 33:24) Ukufa khona? UJehova uzokugwinya ukufa unomphela! (Isa. 25:8) Uzokuqeda ukutlhaga bekube phakade. (Rhu. 72:12-16) UJehova uzokwenza okufanako ngabo boke ubujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo, okusiqeda amandla kangaka namhlanjesi. Uzokuqeda ‘nommoya’ omumbi wephasi esiphila ngaphasi kwabo, obhebhedlhiswa nguSathana namadimonakhe kuzokuphela.—Efe. 2:2.

Akhucabange ngephasi elinganazipi, ukugula nokufa! (Qala isigaba 15)

15. Ngiziphi izinto ezizokuqedwa unomphela ngemva kwe-Arimagedoni?

15 Cabanga ngephasi elinganazipi, elinganakugula namkha ukufa. Akhucabange kunganamasotja, namkha amapholisa! Kunganankhali, namkha ukucabanga ngabantu abafa epini. Kunganambhedlela, abodorhodera, abonesi, ukubhadalela iindleko zokwelatjhwa, amamotjhara, iinkoloyi ezithwala iindumbu namkha amathuna! Kungasena bulelesi, kunganakampani yabonogada, kungana-amalamu eyenzelwe bona ilile nakungena iinlelesi mhlamunye sekungananlodlhelo namalogo. Cabanga nasele kungasana kugandeleleka.

16, 17. (a) Ngiziphi izinto ezizokuthatjelwa babantu ngemva kwe-Arimagedoni? Fanekisa. (b) Singaqiniseka njani bona sihlala siphila ngemva kobana iphasi elidaleli selidlulile?

16 Izokuba njani ipilo nasele kuqedwe zoke izinto ezisigandelelako? Akusibulula ukucabanga ukuthi kuzabe kunjani. Sekusikhathi eside siphila ephasineli, kangangobana abe asisaboni nokuthi sigandeleleka kangangani ngobujamo obumbi esiphila ngaphasi kwabo. Lokho singakufanisa nabantu abahlala hlanu kwesitetjhi sesitimela, kungenzeka abasalitjheji itjhada eliba khona ngebanga lokuthi sebalijayele. Nalabo abahlala hlanu kwezala, kungenzeka bangasawuzwa umnuko wakhona. Nawungasusa zoke izinto ezimbi ezibangelwa zizintwezi lokho kuyabatjhaphulula tle!

17 Yini ezokuthatha isikhundla sokugandeleleka? IRhubo 37:11 liyaphendula: “Abathobekileko bazakuzuza inarha, bathabele ukuthula okukhulu.” Amezwi la akakuthinti ihliziyo na? Ngilokho uJehova akufunela khona. Yeke, yenza koke okusemandlenakho bona uhlale utjhidelene noJehova uZimu nehlanganwakhe emalangeni agandelelako la! Lithande ithemba onalo, cabanga ngalo qobe, lenze libe ngelamambala engqondwenakho nehliziywenakho, khuthalela ukukhuluma ngalo nabanye! (1 Thim. 4:15, 16; 1 Pit. 3:15) Nawenza njalo kutjho khona bona angeze wadlula nephasi elidala esele lahlulelwe. Yeke qiniseka ngalokho, uzokuphila phakade begodu uthabile!

^ isig. 1 Isigabesi sihlathulula indlela ebekwenziwa ngayo emajele eminyakeni eyadlulako kwezinye iingcenye ze-United States.