Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyamlingisa Na uJehova Ngokuthi Ube Nobulungiswa?

Uyamlingisa Na uJehova Ngokuthi Ube Nobulungiswa?

“Ngizakumemezela ibizo [“lakaJehova, NW”]  . . , UnguZimu wokwethembeka, uZimu onganasiphambeko.”DUT. 32:3, 4.

IINGOMA: 110, 2

1, 2. (a) Ngikuphi ukungabi nobulungiswa okwabonwa nguNabhothi namadodanakhe? (b) Ngibuphi ubuntu esizokucoca ngabo endabeni le?

AKHESUCABANGE ngobujamo napu. Indoda ethileko yanindwa ngomlandu wokukhwabanisa. Lokho kwatjhiya amalunga womndenayo nabangani babambe ongenzasi, badane kabuhlungu khulu. Kwathi kusesenjalo nomlandu wayilahla, ngapha nabofakazi bamala bayikhweza intaba indaba le. Abukho ubuhlungu ebabuzwa obudlula ukubona abantu ababathandako babulalelwa into abangakayenzi. Indaba le ayisiyo inolwana. Sisehlakalo esenzakalela uNabhothi owaphila ngesikhathi sokubusa kweKosi yakwa-Israyeli, u-Arhabi.—1 Kho. 21:11-13; 2 Kho. 9:26.

2 Esihlokwenesi angekhe sicoce ngendaba kaNabhothi kwaphela, sizokukucoca nangomunye umdala ebekayinceku ebandla lamaKrestu athembekileko wangekhulu lokuthoma, owakhe wenza umtjhapho ngokwahlulela. Ukucoca ngomlando weBhayibheli lo, sizokufunda ukuthi ukuba nobuntu kuqakatheke kangangani, khulukhulu nasilingisa ubulungiswa bakaJehova.  Sizokufunda nokuthi ukuzimisela ukulibalela nasibona indlela ukungabi nobulungiswa okwenzeka ngayo ebandleni, kulapho sizokubona khona ukuthi ibandla libulingisa njani ubulungisa bakaJehova.

UBUGIRIKITJANI KEZOBULUNGISWA

3, 4. UNabhothi bekamhlobobani womuntu, begodu khuyini eyamenza wabhala ukuthengisela iKosi u-Arhabi isimu?

3 UNabhothi wathembeka ipilwakhe yoke kuJehova ngesikhathi ama-Israyeli alandela isibonelo esikhohlakeleko seKosi u-Arhabi eyatjhada neNdlovukazi engazisiko u-Izebeli. Abakhulekeli bakaBalabo bebangamhloniphi uJehova neenqophiso zakhe. UNabhothi kwabhala sekathonyelelwa phela isingani sakhe noJehova besimthokozisa ukudlula ipilo.

4 Funda 1 amaKhosi 21:1-3. UNabhothi wala ngitjho nokuthengisela u-Arhabi isimu yamadiribe nofana ukunikelwa okungcono kilokho. Kubayini? Wakuhlathulula ngehlonipho lokho: “UZimu angeze avuma bonyana ngikunikele ilifa labobamkhulu.” Ukwala kwakaNabhothi bekuphathelene nomthetho kaJehova ebewusetjenziswa ma-Israyeli wokungavumeli ukurhwebelana nezinye iintjhaba. (Lev. 25:23; Num. 36:7) Indaba le iyakhanya-ke nje, uNabhothi bekenza izinto ngombono kaJehova.

5. U-Izebeli wadlala indima engangani ekubulaweni kwakaNabhothi?

5 Okuswabisako kukuthi, ukwala kwakhe kwamfaka ekingeni ebuhlungu khulu, njengombana iKosi u-Arhabi nomkayo bebajamelene naye. Kunokuthi afumanele indodakwakhe isimu leyo, u-Izebeli wazithomela indaba engekho ngoNabhothi, okwaphetha ngokuthi kubulawe uNabhothi namadodanakhe ngeswili. Alo uJehova angakghona njani ukuqalana nezehlakalo zokugalaja ngokungabi nobulungiswa?

UBULUNGISWA BAKAZIMU

6, 7. UJehova ukutjengise njani ukuthi uthanda ubulungiswa, nokuthi isenzwesi saba yinduduzo emndenini nebanganini bakaNabhothi?

6 UJehova wathumela u-Eliya msinyana bonyana aye ku-Arhabi. U-Eliya wafese wahlulela u-Arhabi njengombulali nesela. Bewuyini umnqopho kaJehova endabeni le? U-Arhabi, amadodanakhe kunye nomkakhe bebazokufa ngendlela ekwafa ngayo uNabhothi namadodanakhe.—1 Kho. 21:17-25.

7 Ngitjho nanyana umndeni nabangani bakaNabhothi badaniswa zizenzo zaka-Arhabi, kodwana kwabaduduza ukwazi ukuthi uJehova bekakubona ukungabi nobulungiswa ebekwenzeka, wabe wakulungisa msinyana. Ukuzithoba kwabo nokuthembeka kwabo kuJehova kwazizinywa ngezehlakalo abazibonako.

8. U-Arhabi wathatha njani umlayezo wesahlulelo sakaJehova, begodu umphumela wabayini?

8 U-Arhabi wathi nakezwa ngesahlulelo sakaJehova “wadabula izambatho zakhe, wembatha inzilo bewazila nokudla. Walala ngazo wazulazula athobekile.” Wagcina azithobile! Umphumela waba yini? UJehova godu wathumela u-Eliya nomlayezo omkhulu wesahlulelo. Lo-ke umlayezo bewuthi ngebanga lokuzithoba kwakhe phambi kwakaZimu, uJehova angeze asamlethela amatlhuwo epilwenakhe. (1 Kho. 21:27-29) Ngebanga lokuthi uJehova “umhloli weenhliziyo” wamenzela umusa tle u-Arhabi.—IzA. 17:3.

UKUZITHOBA KUYAVIKELA

9. Kubayini ukuthobeka kwaba sivikelo emndenini kunye nebanganini bakaNabhothi?

9 Yabaphatha njani indaba le abantu ebabazi ubugirikijani ebebenziwa ngu-Arhabi? Nanyana ibonakala imraro nje indaba le, kodwana yawuqinisa umndeni nabangani  bakaNabhothi. Nakunjalo-ke, ukuthobeka kwabavikela baraga nokulotjha uJehova bazi kuhle ukuthi unobulungiswa. (Funda uDuteronomi 32:3, 4.) UNabothi namadodanakhe bazokubona ubulungiswa obupheleleko uJehova nakavusa abalungileko ephasini elitjha. (Job. 14:14, 15; Jwa. 5:28, 29) Nasinaba nendaba le, kufuze sikhumbule bonyana “uZimu uzokugweba yoke imisebenzi, ngitjho nakho koke okufihlakeleko, nanyana kukuhle, nanyana kukumbi.” (UMtj. 12:14) UJehova nakakhipha isahlulelo usuke acabangele nezinto esizaziko ngendaba leyo. Yeke ukuthobeka kuvekela abanganamlandu engozini.

10, 11. (a) Ngibuphi ubujamo obungazizinya indlela esibuqala ngayo ubulungiswa? (b) Ukuzithoba kungasivikela ngayiphi indlela?

10 Ithiwani navane abadala benze isiqunto ongavumelani naso namkha ongasizwisisiko? Akhesithi umuntu omthandako alahlekelwe lilungelo lokusetjenziswa? Namkha umlinganakho womtjhado, indodanakho, indodakazakho nofana umnganakho omthandako asuswe ekuhlanganyeleni ekubeni wena awuvumelani nesiqunto esithethweko? Mhlamunye ukholelwa ukuthi umenzi wokumbi utjengiswe umusa odluleleko? Ubujamo obunjalo bungazizinya ukukholelwa kwethu kuJehova nemahlelweni wehlanganwakhe. Alo ukuzithoba  kungakuvikela njani nawuzithola ebujamwenobu? Nanzi iindlela ezimbili.

Uzokwenzani nange abadala bathatha isiqunto ongavumelani naso? (Qala iingaba 10, 11)

11 Into yokuthoma ukuzithoba kuzosenza sikhumbule ukuthi asinabo ubufakazi obupheleleko. Nanyana singazwisisa ubujamo bendaba ngendlela esingakghona ngayo, kodwana uJehova nguye owazi ihliziyo. (1 Sam. 16:7) Ukulithathela kwethu ehloko iqiniso lendaba le, kuzosenza sithobeke besazi nokuthi sikhamba sifikephi thina besilungise nendlela ebesiyiqala ngayo. Kwesibili, ukuzithoba kuzosisiza sizehlise besikwazi nokulinda uJehova ngesineke, kube nguye olungisa nanyana ngikuphi ukungabi nobulungiswa. Kunjengombana kwatlola indoda ehlakaniphileko nayithi: “Kuzabakhambela kuhle abantu abesaba uZimu . . . , nokobana isikhohlakali angeze kwasikhambela kuhle namalangaso angeze elulwa.” (UMtj. 8:12, 13) Ukuzithoba yinto ekufuze ikhambe phambili nakuziwa endabeni yesikhozi somuntu noZimu.—Funda 1 Pitrosi 5:5.

ITHIWANI-KE YOKUZENZISA

12. Ngiwuphi umlando esizokucoca ngawo, begodu kubayini?

12 AmaKrestu wangekhulu lokuthoma we-Anthiyorhiya, akhe aqalana nobujamo obazizinya ukuthobeka nokuzimisela kwawo ukuthi afuna ukulibalela. Akhesiqalelele umlando loyo sibone ukuthi ungasisiza njani sizihlole thina bonyana siyakwazi na ukulibalela besidephe nekuzwisiseni nokuthi ukulibalela kuhlobana njani nombono kaJehova ngobulungiswa.

13, 14. Ngimaphi amathuba avulekela uPitrosi begodu waba nesibindi ngayiphi indlela?

13 UPitrosi bekamdala owaziwako ebandleni lobuKrestu. Abuye abe mngani kaJesu, wathenjwa nangemisebenzi eqakatheke khulu. (Mat. 16:19) Sinesibonelo sangomnyaka ka-36, uPitrosi wathola nethuba lokwabelana noKorneliyasi nomndenakhe iindaba ezimnandi. Phela isenzakalwesi besingakaqakatheki ngebanga lokuthi uKorneliyasi bekamumuntu wakosontjhaba ongakasokwa. Kwathi nabamukela ummoya ocwengileko yena nomndenakhe, uPitrosi wathi: “Ukhona ongakhandela bona abantwaba babhajadiswe ngamanzi na? Nabo bamukele [ummoya] oCwengileko njengathi.”—IzE. 10:47.

14 Ngonyaka ka-49 , abapostoli namadoda amadala weJerusalema ahlangana ngendaba yokuthi abantu abaTjhili nabaphendukele ebuKrestwini bekufuze basokwe na? Emhlanganweni loyo, uPitrosi wakhuluma ngesibindi wakhumbuza abazalwana ngokwenzeka ngaphambilini bonyana abantu beentjhaba abangakasokwa bakhe bafumana isiphiwo sommoya ocwengileko. Ubufakazi bakaPitrosobu bokuzibonela ngewakhe babanamandla tle ekusizeni amalunga wabanqophisi bangekhulu lokuthoma ekwenzeni iinqunto. (IzE. 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Lokho kwenza amaKrestu abaJuda nabantu beenTjhaba bathokoza ngokuqina isibindi kwakaPitrosi lokha nakakhuluma amaqiniso. Qala bona kwaba bulula njani ukuthemba indoda eyazi amaqiniso nethanda uZimu!—Heb. 13:7.

15. Ngiwuphi umtjhapho owenziwa nguPitrosi nakase bandleni le-Anthiyorhiya? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

15 Kungasikade kudlule umhlanganwabo ngomnyaka ka-49, uPitrosi wayokukweriyela e-Anthiyorhiya, nakalapho bekatjhaphulukile anobungani nabantu bezinye iinTjhaba. Akubuzwa bona abafowethu nabodadwethu basizeka khulu elwazini lakaPitrosi. Ungayibona-ke indlela abarareka bebadana ngayo uPitrosi nasele abajikela sotjwala ngendeni, walisa khonapho ukudla nabo. Bekungasuye uPitrosi kwaphela owenza intwele, kodwana bekunamanye amalunga webandla ngitjho noBharinabhasi  naye ubalwa esenzweni esimbesi. Khuyini eyabangela umdala ovuthwe kangaka bonyana ahlulele kumbi ngalendlela ibandla beliphadlhuke phakathi? Thina sifundani emtjhaphweni kaPitrosi, begodu khuyini ezosisiza nakwenzeka silinyazwe mamezwi nofana izenzo zomdala?

16. UPitrosi walungiswa njani, begodu ngimiphi imibuzo ephakamako?

16 Funda kwebeGalatiya 2:11-14. UPitrosi wavumela ukusaba abantu kwamliya. (IzAga 29:25) Nanyana bekawazi umbono kaJehova ngendaba le, kodwana wasaba umbono wamaJuda asokiweko angewebandla leJerusalema. UPowula naye bekakhona emhlanganweni weJerusalema wangomnyaka ka-49, ngikho nabase-Anthiyorhiya aveza ubuzenzisi bakaPitrosi baba sebaleni. (IzE. 15:12; Gal. 2:13) Alo amaKrestu wakosoBantu azizwa njani ngomtjhapho wokungabi nobulungiswa owenziwa nguPitrosi? Kghani bebazokuvumela ukukhubeka kudlale ngabo? Kghani uPitrosi yena bekazakulahlekelwa malungelwakhe ngebanga lomtjhaphwakhe?

LIBALELA

17. UPitrosi wazuza njani ekulibaleleni kwakaJehova?

17 Kuyakhanya ukuthi uPitrosi wakwamukela ukukhalinyelwa nguPowula. NeBhayibhelini akukho lapho kuvela khona ukuthi walahlekelwa malungelwakhe. Kunalokho, watjhukunyiswa mummoya ocwengileko watlola iincwadi ezimbili ezaba yingcenye yeBhayibheli. Encwadinakhe yesibili uPitrosi wabiza uPowula ngokuthi: “mzalwana wethu othandekako.” (2 Pit. 3:15) Nanyana uPitrosi azwise bakosoBantu ubuhlungobo ngokwahlulela kwakhe, kodwana uJesu njengehloko yebandla waraga nokumsebenzisa. (Efe. 1:22) Amalunga webandla nawo avulekelwa lithuba lokulingisa uJesu noYise ngokuhlala balibalela. Kuyathabisa ukwazi ukuthi akunamuntu owavumela imitjhapho yabanye abantu abangakapheleli bona imkhube.

18. Kungaphasi kwabuphi ubujamo la kungatlhogeka ukuthi sitjengise indlela uJehova azizwa ngayo ngobulungiswa?

18 Indaba le beyisolo injalo kusukela kwangekhulu lokuthoma. Akakho umdala onganasono ebandleni lobuKrestu, njengombana soke sazi ukuthi: “Soke sineemphoso ezinengi.” (Jak. 3:2) Kulula ukuyamukela indaba le, kodwana kubudisi nasele ulinyazwe kungapheleli komzalwana. Nasele kunjalo-ke, sizokukghona na ukulingisa ubuntu bakaJehova ngobulungiswa? Sinesibonelo nasi, akhesithi umdala wenza umfanekiso otjengisa ukuthi unebandlululo. Akhesithi umdala ukhuluma amezwi webandlululo alumelako, kghani uzokuvumela lokho bona kukukhubekise? Kunokukhubeka msinyana, uphethe ngokuthi umzalwana akasafaneleki ukubamdala, ungazama na ukutjhiyela izinto kuJesu ihloko yebandla bona ahlulele? Ngeze wacabanga ngezinto ezihle azenze eminyakeni yoke le solo amdala othembekileko? Nange umzalwana okone ummoya asolo araga angumdala begodu asetjenziswa yihlangano kaZimu, kghani uzomthokozisa na? Ukuzimisela ukumlibalela kwakho kuzokutjengisa kuhle ubulungiswa bakaJehova.—Funda uMatewu 6:14, 15.

19. Kufuze sizimisele ukwenzani?

19 Abantu abathanda ubulungiswa balulukela ilanga lapho uJehova azokuqeda ukungabi nobulungiswa okusebantwini okubangelwe nguSathana nephasi lakhe elikhohlakelekweli. (Isa. 65:17) Ngathana ngamunye kithi angazimisela ukulingisa indlela uJehova abuqala ngayo ubulungiswa, ngokuzithoba sivume ukuthi angeze sazi koke ngendaba besilibalele abasitjhapheleko ngomusa.