Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ukuzidela Kwakho Kudumisa UJehova

Ukuzidela Kwakho Kudumisa UJehova

‘Bazinikela ngokuthanda kwabo, akudunyiswe uJehova!’—KHK. 52.

IINGOMA: 150, 10

1, 2. (a) Yini u-Elifasi noBhilidadi abayitjho ngomsebenzi esiwenzela uZimu? (b) UJehova wawaveza njani amazizwakhe manqophana no-Elifasi, uBhilidadi noTsofara?

“UZIMU angasizwa mumuntu na? Nohlakaniphileko angaba lisizo kuye na? OSabekako ujatjuliswa kulunga kwa b kho na? Uzuzani ngobumsulwa beendlela zakho?” (Job. 22:1-3) Khewazibuza bona zithini iimpendulo zemibuzo le? U-Elifasi umTemani khewabuza uJobho imibuzo le, begodu bekacabanga bona iimpendulo zemibuzo le zizokuba ngu-awa. Umnganakhe uBhilidadi umTjhurhi, wabe watjho bona nabantu ngeze benza okulungileko phambi kwakaZimu.—Funda uJobho 25:4.

2 Abaduduzi bamalaba bathi ukukhonza kwethu uJehova ngokuthembeka akumthinti nakancani, bathi asikaqakatheki kuZimu njengabahlala eenkumbeni zamasoyi, abapitlizeka lula njengomuhlwa. (Job. 4:19; 25:6) Nasingakatjhejisisi kuhle, besingaphetha ngokuthi u-Elifasi noBhilidadi bebathobekile. (Job. 22:29) Ekhabolakhona, lokha nawuqale uphezulu, entabeni namkha usesiphaphamtjhinini, lokho abantu abakwenzako kungabonakala ngasuthi akusililitho. Nanyana kunjalo, inga-kghani noJehova uyiqala njalo iminikelwethu esiyenzako bona sisekele umsebenzi womBuswakhe njengombana naye aphezulu esihlalweni sakhe esiphakemeko?  UJehova wayiveza yaba semtarini indlela azizwa ngayo ngesikhathi akhalimela u-Elifasi, uBhilidadi noTsofara ngokukhuluma amala, kodwana wasekela uJobho begodu wathaba ngaye wabe wathi ‘yincekwami.’ (Job. 42:7, 8) Ngaphezu kwalokho ‘umuntu angaba lisizo kuZimu.’

“YINI OYILETHA” KUJEHOVA

3. Yini u-Elihu ayitjho ngemizamwethu yokulotjha uJehova, begodu bekanqophe ukuthini?

3 UJehova khenge amkhalime u-Elihu lokha nakabuza athi: ‘Nakube wena ulungile, yini oyiletha kuye [uZimu]; wamukela ini kuwe na?’ (Job. 35:7) Kghani u-Elihu gade athi imizamwethu yokulotjha uZimu ililize? Awa. Bekatjho ukuthi uZimu akakathembeli ekumlotjheni kwethu. UJehova uphelele. Ngeze samsiza ngalitho engamenza bona abe ngcono khulu kunalokhu angikho nje. Ngendlela efanako, amakghonwethu namkha amandla nanyana ubuhle esibuvezako koke lokhu kuzizipho esizifunyana kuZimu begodu uqalile bona sizisebenzisa njani.

4. UJehova ukufanisa nani ukuba kwethu nomusa kwabanye abantu?

4 UJehova uqala izenzo zethando esizitjengisa iinceku zakhe njengokungathi sizitjengisa yena bunqopha. IzAga 19:17 zithi: ‘Onomusa kochakileko, uboleka uJehova, yeke uzamvuza ngalokho.’ Kghani umtlolo lo utjho ukuthi uJehova utjheja zoke izenzo zomusa esizitjengisa abachakileko? Kghani singaphetha ngokuthi uMenzi wenarhakazi yoke le uziqala njengomuntu onesibopho sokobana abe nomusa kinanyana ngimuphi umuntu, begodu ubaqala njengabamboleke okuthileko abantu abanomusa kwabanye abantu, ngebangelo-ke uzobabhadela ngokubabusisa? Iye kunjalo, begodu iNdodana kaZimu yakufakazela lokho.—Funda uLukasi 14:13, 14.

5. Ngimiphi imibuzo esizokucoca ngayo?

5 UJehova wasebenzisa umphorofidi u-Isaya bona aveze ukuthi bamthabisa kangangani abantu abathembekileko abazidelako bona bafeze intandwakhe. (Isa. 6:8-10) U-Isaya wasithabela isabelweso. Namhlanjesi, iinkulungwana zabantu zinommoya ofanako nakuziwa ekuthatheni imisebenzi ngitjho nengasilula ehlanganweni kaJehova, nabo njengo-Isaya bathi: “Thuma mina”! Nanyana kunjalo, mhlamunye singakhe sizibuze nakhu: ‘Inga-kghani imizamwami iqakathekile na? Nanyana kummusa ngoJehova bona angivumele ngenze izabelo ehlanganwenakhe, kghani ngeze na anginikela lokho okutlhogekako bona ngifeze intandwakhe nanyana kukuncani kangangani engikhetha ukukwenza ekonzwenakhe?’ Akhe siqale bona lokho okwenzeka esikhathini sekadeni sakaDibhora noBharakhi kuwuphendula njani umbuzo lo.

BAPHELA AMANDLA NGEBANGA LOKUSABA KODWANA UJEHOVA WABAQINISA

6. Ibutho lepi lakaJabhini belihluke ngani nalimadaniswa nabahlali bakwa-Israyeli?

6 Iminyaka ema-20 yoke, iKosi yamaKanana uJabhini ‘gade agandelele ngesihluku’ ama-Israyeli kangangobana abahlali besele basaba ngitjho nokubonwa babanye abantu. Nasiza kwezepi nebutho lawo, ama-Israyeli bekanganazo iinkhali zokulwa nezembatho zokuzivikela bewanganazo, kukulapho inaba lawo belineenkarana zepi zesimbi ezima-900.—Khok. 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. (a) Ngiziphi iinqophiso uJehova azinikela uBharakhi? (b) U-Israyeli walihlula njani ibutho lakaJabhini?

7 Nanyana kunjalo, uJehova wasebenzisa uDibhora bona anikele uBharaki umyalo naku: ‘Khamba namadoda aziinkulungwana ezilitjhumi ekorweni yakwaNafitali neyakwaZebuloni, nizihlele entabeni iTabori.  Ngizakwenza uSisera induna yebutho lakaJabhini kobana aphume anihlangabeze ngemlanjaneni iKhitjhoni ngeenkarana zakhe kanye nejima lakhe, ngimnikele esandleni sakho.’—Khk. 4:4-7.

8 Kwahlatjwa umkhosi. Abantu bahlangana eNtabeni iTabori. UBharakhi khenge asariyada ngokulandela iinqophiso zakaJehova. (Funda AbaKhokheli 4:14-16.) Phakathi nepi ekulu ebeyiseTanakha umdumo welifu wasikinya indawo esemaqadi kwabo. UBharakhi wagijimisa ibutho lakaSisera ukuyokufika eRhoretjhethi okuyindawo emakhilomitha ama-24. USisera wabe wehla nasekaranenakhe ebegade isatjwa khulu kodwana ebesele ingekhe imsize wabhebhula iinthende wabalekela eZaanannim, ehlanu kweKhedetjhi. Wabalekela etendeni lakwaJayeli, ikosikazi kaRhebheri umKheni, begodu uJayeli wamamukela. Ngombana bekadiniwe, walala. Ithuba laziveza lokobana uJayeli abenesibindi ambulale. (Khk. 4:17-21) Inaba laka-Israyeli lahlulwa! *

UKUFANA OKUKHONA ENDABENI YOKUZIDELA

9. AbaKhokheli 5:20, 21 isitjela miphi imininingwana ngepi eyaliwa noSisera?

9 Incwadi yabaKhokheli isahluko 4 no-5 kufuze zifundwe zoke, ngombana isahluko ngasinye siveza okhunye okungekho kwesinye isahluko. Ngokwesibonelo, abaKhokheli 5:20, 21 bathi: “Kwalwa iinkwekwezi esibhakabhakeni, ngemizilazo zalwa noSisera. Umlanjana iKhitjhoni wabakhukhula.” Inga-kghani bekukhulunywa ngesizo lengilozi, namkha kukhona okuthileko mhlamunye okulilitje elavela endaweni ethileko? Ukulandisokhu akusitjeli. Kghani yini enye esisenzo semvelo esinjengalesi saphezulu esidlula lesi esenzeka endaweni ethileko nangesikhathini esithileko eyenza iinkarana zepi ezima-900 zangasakghoni ukukhamba kuhle? AbaKhokheli 4:14, 15 idumo linikelwa uJehova pheze kube kathathu. Akakho namunye kilabo abazi-10 000 ebebasepini ebebangazikhakhazisa ngokuthi ukuthumbokhu bekungebanga labo.

10, 11. Beyiyini “iMerozi,” begodu kubayini yaqalekiswa?

10 Ukuthumba ipi kwaka Bharakhi noDibhora kwenza u-Israyeli bona abhinele uJehova ingoma yokumdumisa ngokuthumba okuyikariso mraro, yeke bahlabelela bathi: “‘Ayinikelelwe iMerozi,’ kwatjho isithunywa sakaJehova, ‘kunikelelwe ngesihluku abahlali bakhona ngombana azange balwele uJehova, lokha nakulwiwa neengorho.’”—Khk. 5:23.

11 IMerozi le yanikelelwa kangangobana kwaba budisi khulu ukutjho bona kanti bekuyinto bani. Inga-kghani bekungebenga lokuthi abahlali bedorobho leyo babhalelwa kusabela lokha nakufuze bayosekela epini? Nangabe indaba beyimalungana nokubaleka kwakaSisera, inga-kghani abahlali balapho babhalelwa kukubona lokho nanyana ithuba bebanalo? Kazi bekubabantu abaziinkulungwana ezilitjhumi esifundeneso abanikelwa umsebenzi loyo. Ungakhe ubacabange abantu beMerozi basibamba isilelesesi njengombana silinga ukubaleka eendleleni zabo ebusuku. Leli bekuzokuba lithuba elihle lokobana abantu bazalise umnqopho kaJehova begodu bafumane iimbusiso zakhe. Khonapho bebanethuba lokobana bangenza okuthileko namkha bangenzi litho, kghani khona abakwenzako? Akhucabange bona lokho bekuzofana njani nalokho okweziwa nguJayeli owatjengisa isibindi okukhulunywa ngaye emavesini alandelako!—Khok. 5:24-27.

12. Ngimuphi umahluko okhona ebantwini okukhulunywa ngabo encwadini yaBaKhokheli 5:9, 10, begodu lokhu kufuze kusenze sicabange ngani namhlanjesi?

12 KubaKhokheli 5:9, 10, sibona ukufana  okukhona hlangana kwalabo abakhamba noBharakhi kunye namabanga avezwa ngilabo abangakhenge bakhambe naye. UDibhora kunye noBharakhi ‘bababuka labo abavuma bona bakhambe nabo epini,’ begodu kilabo ebebakhwele “abodumbana abanzotho” ebebathanda ukuphila okufotjhozelako! Ngokufani ‘nalabo ebebakhamba ngendlela.’ Bona bazikhethela ukuphila kamnandi bangayi epini, kukulapho abanye bakhamba noBharakhi epini bayokulwa entabeni iTabori kunye nasemrhobeni weKhitjhoni! Boke kwakufuze ‘bayicabangele’ indaba le. Iye, kwakufuze bazindle ngamathuba abawalisa wokuzalisekisa intando kaJehova. Nathi kufuze senze okufanako namhlanjesi, sicabangisise kuhle nange kukhona okusivimbela bona silotjhe uZimu ngokupheleleko.

13. Iintjhaba zakwaRubeni, uDani, kunye nesakwa-Atjheri zihluke njani nazimadaniswa nezakwaZebuloni kunye nesakwaNafetali?

13 Labo abazidela epini, bazibonela mathupha amandla kaJehova. Bebanento yamambala ebebangakhuluma ngayo njengombana bacabanga ‘ngezenzo zakaJehova zokulunga.’ (Khok. 5:11) Ngakelinye ihlangothi, abaKhokheli 5: 15-17 ikhuluma ngesitjhaba sakaRubeni, sakaDani kunye nesaka-Atjheri njengeentjhaba ebezizikhakhazisa khulu kunye nezinto zazo, njengombana bezinake khulu ifuyo yazo, imikhumbazo nokhunye kunokobana zinake umsebenzi kaJehova ebewenziwa ngesikhatheso. Nasiveza umehluko, uZebuloni noNafitali ‘bafaka amaphilwabo engozini kangangokuthi pheze bafa’ basekela uDibhora noBharakhi. (Khok. 5:18) Ukumadanisokhu kunesifundo esiqakatheke tle nakuziwa endabeni yokuba nommoya wokuzinikela.

‘DUMISANI UJEHOVA!’

14. Sitjengisa njani ukuthi siyabusekela ubukhosi bakaJehova namhlanjesi?

14 Namhlanjesi, asilwi ipi yamambala njengekadeni, kodwana sinelungelo elihle lokobana sitjengise isibindi nokukholwa emsebenzini wokutjhumayela. Itlhogeko yabantu abanommoya wokuzidela yikulu ehlanganweni kaJehova kunangesikhathi sangaphambili. Iingidi zabanakwethu kunye nabantu  abatjha liyazinikela zenza imisebenzi ehlukahlukeneko bakhonza uZimu isikhathi esizeleko. Abanye maphayona, basebenza eBethel, bakha AmaWolo esibambela kiwo iimfundo, begodu bazinikela ngokuzithandela ngitjho nasekwakhiweni kwamawolo wesigodi newesifunda. Ungakhe ucabange godu nangabadala abasebenza budisi emakomidini wezembhedlela nemakomidini ahlela imihlangano. Qiniseka bona uJehova, uwuthabela khulu kwamambala ummoyakho wokuzidela, begodu angekhe awulibale.—Heb. 6:10.

Ngaphambi kobana wenze isiqunto esithileko cabanga ngomphumela esizokuba nawo emndeninakho nebandleni (Qala Isigaba 15)

15. Singakghona njani ukubona nange sithoma ukuphelelwa lithando ngomsebenzi kaJehova?

15 Senza kuhle ukuzibuza nasi imibuzo: ‘Ngizizwa njani nakhibe abanye benza umsebenzi omnengi ukudlula wami? Kghani ngivumela izinto zakonokutjho bona ziqede ummoyami wokuzidela? NjengoBharakhi, uDibhora, uJayeli, kunye nabazi-10 000 abazinikela ngokuzithandela, nginakho na ukukholwa nesibindi sokusebenzisa nanyana yini enginayo bona ngilalele uJehova ngenze njengombana atjhwilo? Kghani ngihlela ukuthuthela kwenye inarha namkha idorobho ngebanga lokuyokufuna ukuphila kuhle, ngiyakuthandazela na lokho engikuhlelako kunye nomphumela okungaba nawo emndeninami kunye nebandleni? *

16. Nanyana uJehova anakho koke, yini esingamnikela yona?

16 UJehova usinikele ilungelo elihle ngokusivumela bona sisekele ubukhosi bakhe. Njengombana sazi bona uDeveli ulinga ukudosela abantu bona basekele ubukhosi bakhe, yeke ukusekela kwakho ubukhosi bakaJehova kuqakathekile tle ngombana kwenza uSathana abone ukuthi kuhlekuhle ujamephi! Ukukholwa kwakho nokuthembeka okukukhuthaza bona uzinikele emsebenzini kaJehova kuyamthabisa. (IzA. 23:15, 16) Usebenzisa isekelo lakho bona aphendule uSathana ommangalelako. (IzA. 27:11) Ngaphezu kwalokho, ukulalela kwakho ngokuzimisela, kuligugu kuJehova begodu kuyamthabisa.

17. Yini etjhiwo yincwadi yabaKhokheli 5:31 malungana nesikhathi esizako?

17 Kungasikade, iphaseli lizokuzala abantu abasekela ubukhosi bakaJehova. Sisiqale ngabovu isikhatheso! Sibhina ingoma sikunye noDibhora noBharakhi, sithi: “Azibhubhe bunjalo zoke izitha zakho, [Jehova!] Kodwana abangani bakho bafane nelanga, lona eliphuma ngamandlalo.” (Khok. 5:31) Isibawo sethwesi sizokuphenduleka lokha uJehova nakaphelisa iphasi elimbeli lakaSathana! Lokha nakuthoma ipi ye-Arimagedoni, ngekhe kuphume isibawo seensebenzi zokuzithandela ezibabantu bona ziyokulwa nenaba. Leso kuzokuba sikhathi sethu sokobana ‘sibukele isindiso [uJehova] azasinikela yona.’ (2 Kron. 20:17) Kodwana okwanje sivulekelwe mathuba amanengi khulu wokobana sisekele umnqopho kaJehova ngesibindi nangekuthalo.

18. Ukuzinikela kwakho kufuze kutjhukumisele abanye bona benzeni?

18 ‘Ngebanga lokuzinikela kwabantu ngokuzithandela, akadunyiswe [uJehova!]’ Ngaphezu kwalokho, uDibhora noBharakhi bathoma ingomabo ngokudumisa oPhezukoke, ingasi ukudumisa isidalwa esithileko. (Khok. 5:1, 2) Kwanga ukuzinikela kwakho kungatjhukumisela nabanye bona ‘badumise uJehova!’

^ isig. 6 I-Scythes yide inga yisabula, ibukhali, ikhona negobene inga yisegere. I-Scythes le bewungasawula ngayo umuntu ungaphakathi kwekarana. Kghani ukhona obekangakhe alinge ukulwa nekarana ethusa ngalendlela?

^ isig. 8 Indaba le iyafumaneka esiThaleni saka-Arhostesi 1 2015, kk. 12-15.

^ isig. 15 Qala isihloko esithi Ukukhathazeka Ngemali” esiThaleni sango Julayi 1 2015 esifumaneka ngesiZulu.