ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Apreli 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoMeyi 29 ukuya kuJulayi 2 2017.

Yenza Ngokweemfungo Zakho

Siyini isifungo? Lithini iBhayibheli ngokwenza iimfungo kuZimu?

Yini Ezokuphela Nakufika UmBuso kaZimu?

Ibhayibheli lithi “iphasi neenkanuko zalo kuyadlula.” Kodwana yini kuhlekuhle okukhulunywa ngakho nakuthiwa, “iphasi”?

UMLANDO WOKUPHILA

Bekazimisele Ukuba Lisotja LakaKrestu

UDemetrius Psarras bekabotjhelwe ukungafuni ukulwa. Ngitjho nalokha aqalene neentjhijilo ezibudisi akhenge alise ukulotjha uJehova.

“Umgwebi Wephasi Loke” Uhlala Enza Okulungileko

Kubayini singekhe satjho bona uZimu akanabo ubulungiswa? Kubayini lokho kuqakathekile kumaKrestu namhlanjesi?

Uyamlingisa Na uJehova Ngokuthi Ube Nobulungiswa?

Nasizakulingisa ubulungiswa bakaJehova kufuze sithobeke begodu silibalele abanye. Kubayini?

Ukuzidela Kwakho Kudumisa UJehova

UZimu uMninimandla woke ukuthabela khulu ukubona abantu bakhe basebenza ngamandla ekutheni bafeze iinhloso zakhe, ngitjho nanyana ukuzidela kwabokho ngasikhathi kungabonakala kungakaqakatheki.