Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ungazibandakanyi Kwezepolotiki Ephasini Elihlangahlangenekweli

Ungazibandakanyi Kwezepolotiki Ephasini Elihlangahlangenekweli

“Nikelani . . . uZimu okungekwakaZimu.”MATEWU 22:21.

IINGOMA: 33, 137

1. Singamhlonipha njani uZimu, khisibe nangapha sihlonipha aborhulumende babantu?

IBHAYIBHELI isifundisa ukuthi silalele imibuso yephaseli, kodwana ibuye isitjele nokuthi kufuze silalele uZimu. (IzEnzo 5:29; Titosi 3:1) Kuyakghonakala lokho na? UJesu wahlathulula ikambiso esitlhadlhulako ukuthi kufuze silalele bani. Wathi “Nikelani umbusi omkhulu okungekwakhe, ninikele uZimu okungekwakaZimu.” [1] (Qala isiphetho.) (Matewu 22:21) ‘Sinikela umbusi omkhulu okungekwakhe’ nasilalela imithetho karhulumende, sihloniphe neensebenzi zakhe besibhadele nomthelo. (Roma 13:7) Kodwana nakhibe basitjela ukuthi senze into engakhambisani nomthetho kaZimu, angeze sayenza begodu sizokwala ngehlonipho.

2. Singakutjengisa njani ukungazibandakanyi kwethu kwezepolotiki?

2 Enye indlela ‘esinganikela ngayo uZimu okungekwakaZimu’ kukuthi singathathi ihlangothi kwezepolotiki. Asisifaki nakancani isandla kwezepolotiki. (Isaya 2:4) UJehova uyayivumela imibuso le ukuthi ibuse, yeke ufuna siyilalele. Godu angeze sazifaka neendabeni zokulwela inarha. (Roma  13:1, 2) Asilingi nokulinga ukutjhentjha imibuso, namkha sitjhotjhozele abosopolotiki bona benze amatjhuguluko. Kungebangelo singathathi ihlangothi nangeenkhathi zamakhetho, namkha sibe bosopolotiki.

3. Kubayini kufuze singazifaki kwezepolotiki?

3 Manengi amabanga enze uZimu wathi singazifaki kwezepolotiki. Elinye ibanga lalokho kukuthi sifuna ukulingisa uJesu, akhenge ‘abe ngewephasi.’ Akhenge azifake neendabeni zepolotiki. (Jwanisi 6:15; 17:16) Sisekela umBuso kaZimu. Ngebanga lokuthi asisekeli imibuso yephaseli, sinonembeza omsulwa nasitjhumayela sitjela abantu ukuthi umBuso kaZimu ngiwo ozokuqeda yoke imiraro yabantu. Ngokuhlukileko, amasondo wamala wona aba nesandla kwezepolotiki begodu lokho kuwaphadlhula phakathi. Thina-ke ngebanga lokuthi asizifaki kwezepolotiki, siyinyanda yinye nabafowethu nabodadwethu bephasini loke.—1 Pitrosi 2:17.

4. (a) Sazi njani ukuthi kufuze sibulindele ubudisi bokungafaki isandla kwezepolotiki? (b) Kubayini kufuze sizibandule kusese nje ukungafaki isandla kwezepolotiki?

4 Mhlamunye endaweni yangekhenu anikatelelwa bona nibe nesandla kwezepolotiki. Ungalibali ukuthi njengombana isiphelo sephasi lakaSathaneli sibandamela nje, kuzokuba budisi khulu ukungazibandakanyi kwezepolotiki. Kazi abantu namhlanjesi ‘abavumi ukubuyisana’ bababantu “abawalazelako,” begodu bazokuthuwelela. (2 Thimothi 3:3, 4) Abanye abafowethu nabodadwethu bathinteka khulu nakutjhentjha izinto zepolotiki eenarheni zemakhabo. Kungebangelo kufuze sizibandule nje ukungafaki isandla kwezepolotiki ngitjho nebujamweni obumaphorodlha. Akhesifunde ngezinto ezine ezizosirhelebha bona sizibandule.

QALA IMIBUSO YEPHASI NGENDLELA UJEHOVA AYIQALA NGAYO

5. UJehova uzizwa njani ngaborhulumende bephaseli?

5 Enye indlela esingazibandula ngayo ukungafaki isandla kwezepolotiki, kuqala imibuso yephaseli ngendlela uJehova ayiqala ngayo. UJehova akhenge enze abantu bona babusane. (Joromiya 10:23) Yeke soke kuye siyafana, simndeni munye. Kodwana imibuso yabantu akhenge isilandele isinqophisweso, ngani ngoba baphadlhule abantu phakathi bebabatjela nokuthi esinye isitjhaba singcono kunesinye. Kufuze sazi ukuthi nanyana imibuso le ingabonakala ilungile angeze yayirarulula yoke imiraro yabantu. Begodu imibuso le ijamelene nomBuso kaZimu owathoma ukubusa ngomnyaka ka-1914. Okuthabisako kukuthi umBuso kaZimu uzoyirhayila yoke njalo imibuso le.—Funda iRhubo 2:2, 7-9.

Zilungiselele kusese nje ukuhlala umsulwa ngitjho nanyana uqalene nobudisi

6. Kufuze siziphathe njani iimphathiswa zakarhulumende?

6 UZimu uyayilisa imibuso le ngebanga lokuthi ngezinye iinkhathi yenza ukuthula bekube nokuhleleka. Lokho kusirhelebha ukuthi sitjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. (Roma 13:3, 4) Kungebangelo uZimu athi sizithandazele iinkhulu zakarhulumende ukuze sikghone ukumlotjha ngokuthula. (1 Thimothi  2:1, 2) Nalokha nasiphathwa kumbi singabawa irhelebho eenkhulwini zakarhulumende. Ngilokho okwenziwa nguPowula. (IzEnzo 25:11) IBhayibheli iyatjho ukuthi imibuso yephaseli ilawulwa nguSathana, kodwana ayitjho ukuthi ulawula umuntu ngamunye osikhulu sakarhulumende. (Lukasi 4:5, 6) Yeke akukafuzi senze abantu bacabange ukuthi isikhulu ngasinye sakarhulumende silawulwa nguDeveli. Asihlale sikhumbula ukuthi iBhayibheli ithi akukafuzi sikhulume kumbi ngabanye abantu namkha sibahlambalaze.—Titosi 3:1, 2.

7. Yini okufuze sibalekele ukuyicabanga?

7 Kufuze silalele uZimu, ngokuthi singathomi nakancani sithande ihlangano ethileko yepolotiki, ngitjho nanyana bathembisa ukusenzela izinto ezingasirhelebha. Iqiniso kukuthi lokho angeze kube lula ngaso soke isikhathi. Akhucabange nganasi isibonelo, abantu balwa norhulumende ngebanga lokuthi wenze izinto ezimbi, nathi aboFakazi bakaJehova siba bongazimbi ngebangelo. Kungenzeka angeze wabajoyina, kodwana inga-kghani uzokucabanga ukuthi abantwabo benza kuhle begodu uthembe ukuthi bazakuphumelela? (Efesu 2:2) Bakwethu nasifuna ukungafaki isandla kwezepolotiki, asiliseni ukucabanga ngasuthi enye ihlangano ingcono kunenye. Lokho kuzokubonakala ngalokho okutjhoko nangezenzo zakho.

“HLAKANIPHANI” KODWANA “NIBE MSULWA”

8. Navane sekunyukela bona singafaki isandla kwezepolotiki, ‘singahlakanipha’ njani kodwana kube ngapha ‘simsulwa’?

8 Okhunye esingakwenza nasifuna ukungafaki isandla kwezepolotiki kukuthi ‘sihlakaniphe njengeenyoka, sibe msulwa njengamazuba.’ (Funda uMatewu 10:16, 17.) ‘Nasihlakaniphileko’ sizokubalekela ingozi isesekude. Kufuze ‘sibemsulwa’ singazifaki kwezepolotiki ngitjho nanyana kungaba budisi kangangani. Akhesicoce ngezenzakalo ezingakwenza kube budisi ukungafaki isandla kwezepolotiki.

9. Yini okufuze siyiyelele nasikhuluma nabantu?

9 Nawucoca nabantu. Abantu nabathoma ukucoca ngepolotiki kufuze sihlakaniphe. Ngokwesibonelo, akhesithi utjhumayeza umuntu ngomBuso kaZimu, akukafuzi umtjele ukuthi wena ukubona njani lokho okutjhiwo ziinhlangano ezithileko. Kunokuthi nicoce ngokuthi urhulumende ulinga njani ukurarulula imiraro yabantu, mtjengise ukuthi iBhayibheli lithi umBuso kaZimu uzoyirarulula njani imiraro le. Akhesithi kuyenzeka umuntu akubuze umbuzo ongenza niphikisane, njengendaba yokutjhadana kwabantu bobulili obufanako namkha ukurhulula umbungu, mtjele ukuthi iliZwi lakaZimu lithini, begodu wena ulinga njani ukwenza lokho. Omunye nakakutjela ukuthi eminye yemithetho urhulumende ayibekileko kufuze isuswe namkha itjhugululwe, akukafuzi umsekele kilokho nofana uphikisane naye. Asilingi nokulinga ukumtjhentjha acabange ngcono.

Madanisa lokho okuzwako ‘nefundiso ephilileko’ efumaneka eBhayibhelini

10. Singayivikela njani imikhumbulwethu kilokho esikuzwa eembikiindabeni?

10 Iimbikiindaba (amaphephandaba, umrhatjho namathelevitjhini.) Ngasikhathi iindaba zirhatjhwa ngendlela yokuthi zisekele ihlangano ethileko yepolotiki. Lokhu kwenzeka khulu eenarheni lapho iindaba zilawulwa khona ngurhulumende. Nange iimbikiindaba zisekela ihlangano ethileko kezepolotiki, kufuze  siyelele ngani ngoba nathi singagcina sesicabanga njengazo. Akhuzibuze naku umbuzo, ‘Ngithanda ukulalela iindaba ngebanga lokuthi kusuke kukhulunywa ngezinto engizithandako namkha engivumelana nazo ngepolotiki na?’ Ukuze ubalekele ingozi le, kugegede ukubukela, ukufunda namkha ukulalela imibiko esekela ihlangano ethileko yepolotiki. Esikhundleni salokho thanda iindaba ezingasekeli ihlangano ethileko. Ngaso soke isikhathi madanisa lokho okuzwako ‘nefundiso ephilileko’ efumaneka eBhayibhelini.—2 Thimothi 1:13.

11. Singathomana nabuphi ubudisi nasithanda izinto zakanokutjho?

11 Ukuthanda izinto zakanokutjho. Nasithanda imali nezinto esinazo khulu, lokho kungasibangela ubudisi nakufuze singafaki isandla kwezepolotiki. Ngemva komnyaka ka-1970, aboFakazi abanengi beMalawi kwafuze batjhiye izinto ebebanazo ngebanga lokuthi akhenge bazibandakanye kezepolotiki. Okudanisako kukuthi abanye akhenge bavume ukutjhiya ipillwabo emabothobotho. Omunye udade ibizo lakhe nguRuth nakakhumbula okwenzeka uthi, “Abanye esabotjhwa nabo ngokukhamba kwesikhathi bakhetha ukungenela zepolotiki. Bavunyelwa ukuthi babuyele emizinabo ngebanga lokuthi bebangafuni ukuhlala la ebesibalekele khona, ngani ngoba ipolo ebesiyiphila ekampene leyo beyiguguna tle!” Kuhle ukwazi ukuthi akusibo boke abantu bakaZimu abanjalo. Abanye akhenge bafake isandla kwezepolotiki, babona kungcono ukuthi balobe yoke into abanayo ngitjho nemali.—Hebheru 10:34.

12, 13. (a) UJehova usiqala njani? (b) Singakubona njani ukuthi sesizikhakhazisa khulu ngendawo esikhulele kiyo?

12 Ukuzikhakhazisa. Kujayelekile ukuthi abantu bazikhakhazise ngesitjhaba, isiko, nendawo yekhabo. Kodwana uJehova yena akaqali omunye umhlobo wabantu njengongcono kunomunye. Kuye soke siyafana. Iye usenze sahluka, yeke kufuze sikuthabele lokho. Akafuni ukuthi thina-ke sizinyaze. Godu akafuni sizibone singcono kunabanye abantu.—Roma 10:12.

13 Akukafuzi sibone ngasuthi indawo esikhulele kiyo ingcono. Nangabe uzizwa njalo, kungaba budisi tle ukuthi ungafaki isandla kwezepolotiki. Lokho kwenzeka ekadeni. Abanye abazalwana nabodade abamaHebheru bebangaphathi abahlolokazi abamaGirigi kuhle. (IzEnzo 6:1) Singabona njani nange sesithoma ukuba nokuzikhakhazisa okunjalo? Akhesithi kuyenzeka umzalwana namkha udade ovela kwenye indawo uyakubonisa, inga-kghani uzokuthi, ‘Thina senza izinto ngcono endaweni yekhethu le,’ bese ungawuthathi umbonwakhe? Nawuzizwa njalo lalela nasi iseluleko, “Nithathe abanye bona bangcono kunani.”—Filipi 2:3.

UJEHOVA UZOKURHELEBHA

14. Umthandazo ungasirhelebha njani, begodu ngisiphi isibonelo esiseBhayibhelini esingasisiza?

14 Indlela yesithathu esingahlala ngayo singasekeli ipolotiki kuthembela kuJehova. Thandazela umoya ocwengileko, uzokusiza  ubekezele begodu ukghone ukuzibamba. Ubuntobu bungakurhelebha ngitjho nalokha urhulumende angathembeki. Bawa uJehova akwenze uhlakaniphe, ukuze ukghone ukubona ubujamo obungaba budisi ukuthi ungafaki isandla kwezepolotiki. Mbawe akurhelebhe wenze into evuthiweko. (Jakopo 1:5) Ngebanga lokuthi ufuna ukuthembeka kuJehova, ungabotjhwa namkha utlhoriswe. Thandazela isibindi, ukuze ukghone ukuhlathululela abanye abantu kuhle ukuthi kubayini ungazifaki kwezepolotiki. Qiniseka ukuthi uJehova uzokusekela.—Funda IzEnzo 4:27-31.

Funda amavesi angakurhelebha ekutheni ungafaki isandla kwezepolotiki nakhuluma ngephasi elitjha

15. IBhayibheli ingakusiza njani ukuthi ungafaki isandla kwezepolotiki? (Qala ibhoksi elithi, “ IliZwi LakaZimu Labasiza Baqinisa Ukukholwa Kwabo.”)

15 UJehova usiphe iBhayibheli ukuze asiqinise. Cabangisisa ngamavesi angakurhelebha ekutheni ungafaki isandla kwezepolotiki. Linga ukufunda amavesi lawo bewuwabambe ngehloko, ngombana azokusiza nakwenzeka ungabi neBhayibheli. IBhayibheli ingakusiza ukuthi uqinise ukukholwa kwakho ngezinto uZimu azithembisileko. Kufuze sibe nokukholwa okunjalo nasizaku kghodlhelelela ukutlhoriswa. (Roma 8:25) Khetha amavesi akhuluma ngezinto oziqale ngabovu ephasini elitjha, bese uzibone sele uzithabela.

FUNDA EBAKHULEKELINI BAKAJEHOVA ABATHEMBEKILEKO

16, 17. Yini esingayifunda nasicabangisisa ngabantu bakaZimu abangakhenge bazibandakanye kwezepolotiki ngitjho nalokha nabalingwako? (Qala isithombe esisekuthomeni.)

16 Into yesine engasisiza kucabanga ngabantu bakaJehova abathembekako. Inengi labo belinesibindi, lathatha iinqunto ezivuthiweko ezabasiza bangazifaki kwezepolotiki. Cabanga ngoTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo, akhenge bavume ukulotjha isithombesibunjwa ebesijamele urhulumende weBhabhele. (Funda uDanyela 3:16-18.) Ukulandisa kweBhayibheli kusize aboFakazi abanengi baba nesibindi begodu akhenge balotjhe iflarha yeenarheni zemakhabo. UJesu naye akhenge azifake kwezepolotiki namkha ezinye izinto eziphadlhula  abantu phakathi. Bekazi ukuthi lokho bekuzokuba sibonelo esihle ebafundini bakhe. Wathi kibo, “Yibani nesibindi iphasi ngilahlulile!”—Jwanisi 16:33.

17 AboFakazi abanengi esikhathini sethwesi akhenge bazibandakanye kwezepolotiki. Abanye babo batlhoriswa kabuhlungu, babotjhwa abanye babulawa ngebanga lokuthi bebafuna ukuhlala bathembekile kuJehova. Lokho kungaba sibonelo esihle khulu kithi sokuthi sibe nesibindi. Omunye umzalwana weTurkey wathi, “UFranz Reiter umzalwana osesemutjha, wabulawa ngebanga lokuthi akhenge avume ukujoyina amajoni kaHitler. Ngaphambi kokuthi afe watlolela unina incwadi, incwadi leyo itjengisa ukuthi bekanokukholwa okunzinzileko tle, begodu amthemba noJehova. Yeke nami ngahlohlozeleka ukuthi ngilingise isibonelweso.” [2]—Qala isiphetho.

18, 19. (a) Abazalwana nabodade bangakusekela njani? (b) Yini okufuze sizimisele ukuyenza?

18 Abazalwana nabodade ebandleni lenu bangakurhelebha ukuthi ungafaki isandla kwezepolotiki. Nakhibe uqalene nemiraro tjela abadala. Bangakunikela iseluleko esihle khulu esivela eBhayibhelini. Nange abodade nabafowethu bazi ukuthi uqalane nani, bangakukhuthaza. Babawe bakuthandazele. Nathi kufuze sibasekele abafowethu nabodadwethu, besibathandazele. (Matewu 7:12) Nawufuna amabizo wabafowethu nabodadwethu abasemajele, ungangena ku-jw.org ungene esihlokweni esithi, “Jehovah’s Witnesses Imprisoned for Their FaithBy Location,” efumaneka ngaphasi kwesithi NEWSROOM > LEGAL DEVELOPMENTS. Khetha amagama wabazalwana nabodade ambalwa lapho, bese ubathandazele ubabawele isibindi ukuze bahlale bathembekile.—Efesu 6:19, 20.

19 Njengombana isiphetho sephasi elikhohlakelekweli sitjhidela, kufuze sikulindele ukuthi urhulumende asigandelele khulu ukuze sisekele ipolotiki. Kungebangelo sithi kuqakatheke khulu ukuthi sizibandule nje ukuze singazibandakanyi kwezepolotiki ephasini elihlangahlangenekweli!

^ [1] (isigaba 1) UJesu bekakhuluma ngemibuso yephaseli nakathi umbusi omkhulu. Ngesikhatheso, umbusi omkhulu bekumbuso onamandla.

^ [2] (isigaba 17) Qala incwadi ethi, OFakazi BakaJehova—Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu, ikhasi 662, nebhoksi elithi “Wafela Ukudumisa UZimu” ikhasi 150 encwadini ethi UmBuso KaZimu Uyabusa!