Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kubayini Kufuze Sihlangane Nasilotjha UZimu?

Kubayini Kufuze Sihlangane Nasilotjha UZimu?

‘Bazinikela . . . Banobudlelwana.IZENZO 2:42.

IINGOMA: 20, 119

1-3. (a) AmaKrestu akutjengisa njani ukuthi ayikho into ebathabisa njengokuhlangana ndawonye? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Sizokhe sicoce ngani esihlokwenesi?

UCORINNA bekaneminyaka eyi-17 unina nakazakubotjhwa bewathunyelwa ekampeni yokuhlunguphazwa. Isikhatjhana ngemva kwalokho uCorinna naye wafuduswa wasiwa kude nekhabo wasiwa eSiberia. Lapho-ke bekaberega eplasini aphathwa njengesigqila. Bekuthi ngezinye iinkhathi akatelelwe bona aberege ngaphandle elotheni anjalo nje angakambathi izembatho ezifuthumeleko. Ngitjho nanyana kunjalo uCorinna nomunye udade bazitjela bona bazokwenza nanyana yini ukuthi baye esifundweni.

2 UCorinna uthi, “Besisuka ngobusuku la siberega khona siye eentimeleni, besikhamba amakhilomitha ayi-25. Isitimela besisuka ngo-2 wamasa, besikhamba ama-awara asithandathu bese-ke sehle sirathe ngeenyawo-ke, kwanjesi sikhambe amakhilomitha ayi-10 siye la sibambela isifundo khona.” Belimthabisa khulu uCorinna ikhambweli. Wabe wathi, “Esifundweni besifunda isiThala besivume  neengoma zomBuso. Imihlangano le beyikwakha ukukholwa kwethu.” Ngemva kwamalanga amathathu abodade ababilaba babuyela eplasini begodu usoplasi akhenge atjheje bona khebakhamba.

3 Abantu bakaJehova bahlala bakuthabela ukuhlangana. Ngokwesibonelo, amaKrestu wokuthoma nawo bekahlala aziqale ngabovu iinkhathi abahlangana ngazo balotjhe bebafundiswe nguJehova. (IzEnzo 2:42) Kungenzeka nawe uzizwa ngendlela efanako. Kodwana njengabo boke abazalwana nabodade kungenzeka ngezinye iinkhathi khewukufumane kubudisi ukuya esifundweni qobe. Mhlamunye kufuze uberege isikhathi eside, kunezinto ezikubambileko namkha usuhlala udiniwe. Yini-ke engasirhelebha senze koke okusemandlenethu bona siye esifundweni? [1] (Qala isiphetho.) Singabakhuthaza njani abantu esifunda nabo iBhayibheli nabanye bona baye esifundweni qobe? Isihlokwesi sizokuhlathulula bona kubayini ukuya esifundweni (1) kuqakathekile, (2) kusiza abanye, (3) begodu kuthabisa uJehova. [2]—Qala isiphetho.

KUQAKATHEKILE UKUYA ESIFUNDWENI

4. Ukuhlangana ndawonye kusisiza njani sifunde ngoJehova?

4 Siyafunda esifundweni. Yoke imihlangano isifundisa ngoJehova. Ngokwesibonelo, amabandla amanengi ingasikade bekafunda incwadi ethi Sondela KuJehova Esifundweni SeBhayibheli Sebandla. Wazizwa njani ngesikhathi kudenjwa ngobuntu bakaJehova nangesikhathi uzwa indlela abazalwana abazizwa ngayo ngoJehova? Asingabazi nasithi wazizwa umthanda khulu uJehova. Esifundweni sibuye sifunde ngeBhayibheli ngokuthi silalele iinkulumo nemiboniso nokuthi silalelisise nakufundwa iBhayibheli. (Nerhemiya 8:8) Akhucabange nangendlela esizuza ngayo qobe veke nasilungiselela ukufundwa kweBhayibheli bese sizwa nokufundwe ngabanye.

5. Ukuya esifundweni kukusize njani wakghona ukwenza ngokuvumelana neenkambiso zeBhayibheli nokuthi uthuthukise amakghonwakho esimini?

5 Isifundo sisifundisa ukusebenzisa esikufunda eBhayibhelini emaphilwenethu. (1 Thesalonika 4:9, 10) Ngokwesibonelo, khekwenzeka na kuwe ukuthi nawubuya esifundweni sesiThala uzizwe ufuna ukusebenzela uJehova ngokungeziweko, ufuna ukuthuthukisa imithandazwakho namkha ufuna ukulibalela abafowenu nabodadwenu? Isifundo saphakathi neveke sisifundisa ukuthi singatjhumayela njani iindaba ezimnandi nokuthi singabasiza njani abantu bazwisise iqiniso leBhayibheli.—Matewu 28:19, 20.

6. Ukuya esifundweni kusikhuthaza njani bona sidzimelele kesikukholelwako?

6 Ukuya esifundweni kuyasikhuthaza. Iphasi lakaSathaneli lilinga ukubogabogisa ukukholwa kwethu begodu lingasenza  sizizwe sigandelelekile, sidanile nokudana. Kodwana ukuya esifundweni kuyasikhuthaza begodu kusipha amandla wokuragela phambili silotjha uJehova. (Funda izEnzo 15:30-32.) Esifundweni siphele sifunde ngeemphorofido esele zizalisekile. Lokho kusiqinisekisa ngeenthembiso uJehova azozenza ngengomuso. Abazalwana nabodade bayasikhuthaza ngeenkulumo zabo babuye basikhuthaze nabaphendulako nalokha nabadumisa uJehova ngokuvuma ngokusuka ehliziyweni. (1 Korinte 14:26) Kuthi nasikhuluma nabo ngaphambi nangemva kokuthi kuthome isifundo sizizwe siqabulekile ngani ngoba sinabangani abanengi abasithandako.—1 Korinte 16:17, 18.

Ukuya esifundweni kuyasikhuthaza bekuyasiqinisa bona siragele phambili silotjha uJehova

7. Kubayini kuqakathekile bona sihlangane nabazalwana nabodade?

7 Nasisesifundweni sifumana isizo lomoya kaZimu ocwengileko. Kazi noJesu urhola amabandla ngawo umoya ocwengiloko lo. Kuhlekuhle wathi kufuze ‘sizwe umoya okutjhoko emabandleni.’ (IsAmbulo 2:7) Umoya ocwengileko ungasisiza sihlule ukulingwa besibe nesibindi sokutjhumayela. Ungasisiza nokuthi sithathe iinqunto ezivuthiweko. Ngikho-ke kufuze senze koke okusemandlenethu bona siye esifundweni sifumane umoya kaZimu ocwengileko.

SIBA NETHUBA LOKUSIZA ABANYE ESIFUNDWENI

8. Abafowethu nabodadwethu nabasibona sikhona esifundweni bezwe neempundulo zethu, bangakhuthazeka njani? (Qala ibhoksi elithi “ Uhlale Azizwa Athabile Ngemva Kwemihlangano.”)

8 Esifundweni sifumana ithuba lokutjengisa abazalwana nabodade ukuthi siyabathanda. Inengi labazalwana ebandleni liqalene neentjhijilo. Umpostoli uPowula watlola wathi: ‘Asitjhejaneni.’ (Hebheru 10:24, 25) Singatjengisa abazalwana ukuthi siyabathanda nasihlangana nabo esifundweni sikhuthazane. Nasiya esifundweni sisuke sitjengisa abazalwana ukuthi sifuna ukuba nabo, sifuna ukukhuluma nabo nokuthi siyathinteka ngendlela abazizwa ngayo. Nabo bayakhuthazeka nabasizwa  siphendula nalokha nabasizwa sivuma umbino ngokusuka ehliziyweni.—Kolose 3:16.

9, 10. (a) Akhuhlathulule ukuthi amezwi kaJesu akuJwanisi 10:16 akukhuthaza njani ukuthi uhlangane nabazalwana nabodade. (b) Nasiya qobe esifundweni kungabasiza njani abazalwana abanganamalunga womndeni ahlanganyelako?

9 Nasiya esifundweni sisiza ibandla bona libe yinyanda yinye. (Funda uJwanisi 10:16.) UJesu wazifanisa nomalusi bese wafanisa ibandla nomhlambi. Akhucabange nganakhu: Nakhibe izimvu ezimbili ziphezulu entabeni, kuthi ezinye ezimbili zibe semrhobeni, bese enye iziyele la ifuna khona. Singatjho na ukuthi izimvu ezihlanwezo zimhlambi? Awa angeze satjho njalo, ngani ngoba umhlambi wezimvu uba ndawonye begodu ulandela umalusazo. Kuyafana-ke nangathi, akukafuzi sibe maqalanga nabanakwethu ngokuthi singayi esifundweni. Kufuze sihlangane ndawonye sibe “mhlambi owodwa” begodu sibe “nomelusi oyedwa.”

10 Ukuya emihlanganweni kusihlanganisa sibe mndeni ofuthumeleko. (IRhubo 133:1) Abanye ebandleni bahlanukelwe mndeni ababelethwa kiwo, kungaba babelethi, abanakwethu nofana ababodadwethu. Kodwana uJesu wabathembisa ukubanikela umndeni ozabathanda bewubatlhogomele. (Markosi 10:29, 30) Yeke nawuhlala uya esifundweni, ungaba njengobaba kibo, umma, ubhuti, namkha usesi. Nasicabanga ngalendlela, sizokufuna ukwenza koke okusemandlenethu ukuthi kiyo yoke imihlangano senze lokho esele sifunde ngakho.

 SITHABISA UJEHOVA

11. Ukuya esifundweni kusisiza njani bona sinikele uJehova okumfaneleko?

11 Nasisesifundweni sinikela uJehova okumfaneleko. Njengombana anguMbumbethu kufuze simthokoze, begodu simdumise. (Funda isAmbulo 7:12.) Singaba nethuba lokwenza lokho nasiya esifundweni ngokuthi sithandaze, sivume, besitjele abanye ngaye. Kuyasithabisa ukuthi qobe veke siba nethuba lokulotjha uJehova.

UJehova uyayibona imizamo esiyenzako bona siye esifundweni begodu iyamthabisa

12. Nasilalela isiyalo sakaJehova sokuthi siye esifundweni kutjho ukuthini lokho kuye?

12 UJehova wasidala, yeke kufuze simlalele. Usiyale bona sihlangane ndawonye, khulukhulu njengombana siphila emalangeni wokuphela. Uyathaba uJehova nasilalela umyalo loyo. (1 Jwanisi 3:22) Nasenza njalo uJehova uyatjheja ukuthi sifuna ngehliziyo yoke ukuya esifundweni begodu uthabela yoke imizamo yethu.—Hebheru 6:10.

13, 14. Nasisesifundweni sitjhidelana noJehova noJesu ngayiphi indlela?

13 Nasiya esifundweni sisuke sitjengisa uJehova ukuthi sifuna ukutjhidelana naye neNdodanakhe. Esifundweni sifunda iBhayibheli, sifunda ngoJehova nokuthi kufuze siphile njani. (Isaya 30:20, 21) Ngitjho nabantu abangalotjhi uJehova nabeza esifundweni, bayabona ukuthi nguJehova olawulako. (1 Korinte 14:23-25) UJehova unqophisa isifundo ngomoyakhe ocwengileko, nesikufunda esifundweni kuvela kuye. Yeke nasiya esifundweni, silalela lokho uJehova akutjhoko, sibona indlela asithanda ngayo besitjhidelane naye.

14 IHloko yebandla uJesu wathi, “Ngambala lapho ababili namkha abathathu bahlangene khona ngebizo lami, nami ngilapho nabo.” (Matewu 18:20) IBhayibheli ibuye ithi uJesu ‘ukhamba hlangana’ namabandla. (IsAmbulo 1:20–2:1) Kuyakhanya-ke ukuthi uJehova noJesu banathi begodu bayasiqinisa emihlanganwenethu. Ucabanga ukuthi uJehova uzizwa njani nakakubona wenza koke okusemandlenakho bona utjhidelane naye neNdodanakhe?

15. Nasiya esifundweni simtjengisa njani uJehova ukuthi sifuna ukumlalela?

15 Sifumana ithuba lokutjengisa uJehova ukuthi siyamlalela nasiya esifundweni. UJehova akasikateleli bona senze akutjhoko. (Isaya 43:23) Yeke nasilalela imiyalwakhe yokuthi siye esifundweni sisuke simtjengisa ukuthi siyamthanda begodu siyavuma ukuthi unelungelo lokusitjela ukuthi senzeni. (Roma 6:17) Ngokwesibonelo, bewuzokuthini nangabe umqatjhako ulindele bona uberege ngesikhathi okufuze uye ngaso esifundweni? Akhesithi urhulumende uthi nakungenzeka abantu bahlangane bona balotjhe uJehova, kuzokuba nekokhelo abazoyibhadela, babotjhwe namkha bajeziswe ngento ebuhlungu. Nofana ngezinye iinkhathi singase sifune ukwenza  okuthileko esikhundleni sokuya esifundweni. Ebujamweni obunjalo kufuze sizikhethele. (IzEnzo 5:29) Ngaso soke isikhathi nasikhetha kuhle siyamthabisa uJehova.—IzAga 27:11.

RAGELA PHAMBILI UHLANGANA NABAZALWANA

16, 17. (a) AmaKrestu wokuthoma akwenza njani koke okusemandlenawo bona abekhona emihlanganweni? (b) Umzalwana uGeorge Gangas wazizwa njani ngokuya esifundweni?

16 Ngemva kokuthi amaKrestu ahlangane ndawonye ngePentekoste lomnyaka ka-33, aragela phambili ahlangana qobe bona alotjhe uJehova. ‘Bekazinikele efundisweni yabapostoli nebudlelwaneni, ekwabelaneni isikwa nemthandazweni.’ (IzEnzo 2:42) Akhenge alise ukuhlangana ngitjho nanyana bewatjhutjhiswa mbuso wamaRoma nabarholi bamasonto wamaJuda. Ngitjho nanyana bekubudisi ngezinye iinkhathi, kodwana enza koke okusemandlenawo bona angalisi ukuhlangana.

17 Nanamhlanjesi iinkhonzi zakaJehova ziyayithabela imihlangano. UGeorge Gangas, ogade alilunga lesiHlopha esiBusako iminyaka eyi-22 wathi, “Imihlangano iyinto emnandi ukuzidlula zoke kimi begodu kulapho sikhuthazana khona. Nakukghonekako ngithanda ukuthi ngifike qangi eWolweni nakukhanjwako ngithanda ukuba ngowokugcina. Kuyangithabisa ukukhuluma nabantu bakaZimu. Nanginabo ngizizwa ngisekhaya nomndenami begodu ngikghona ukubona ipharadesi elingokomfanekiso.” Wangezelela wathi, “Kusifiso sami ukuba khona esifundweni.”

18. Uzizwa njani ngemihlangano, yini ozimisele ukuyenza?

18 Wena uzizwa njani ngokulotjha uJehova? Nangabe kuyakuthabisa, yenza koke okusemandlenakho bona uhlangane nabazalwana esifundweni ngitjho nanyana kuba budisi ngezinye iinkhathi. Tjengisa uJehova bona nawe njengeKosi uDavida uthi, “[Jehova], ngiyayithanda indlu ohlala kiyo.”—IRhubo 26:8.

^ [1] (isigaba 3) Abanye abazalwana nabodade baqalene nobujamo obungaphezu kwamandlabo obubenza bangakghoni ukuya esifundweni. Ngokwesibonelo, kungenzeka kuyambulwa kuyembeswa ngabo. Kufuze baqiniseke ukuthi uJehova ubuzwisisa kuhle ubujamo babo begodu okuncani abakwenzako bona bamlotjhe kuyamthabisa. Abadala bangabasiza balalele imihlangano, mhlamunye bangabasiza bathungelele ngefowuni namkha babagadangisele yona.

^ [2] (isigaba 3) Qala ibhoksi elithi “ Kubayini Kufuze Siye Esifundweni?”