Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Apreli 2016

Inga-Kghani Ukutjhumayela Kwakho Kunjengombethe Na?

Inga-Kghani Ukutjhumayela Kwakho Kunjengombethe Na?

KUQAKATHEKILE ukuthi utjhumayele. Kodwana akusuye woke umuntu esitjhumayela kuye okuzwisisako lokho. Ngitjho nomuntu ofuna ukwazi okufundiswa liBhayibheli ngezinye iinkhathi akaboni itlhogeko yokufunda iliZwi lakaZimu nathi.

Akhesiqale isibonelo sakaGavin. Yena bekaya esifundweni kodwana nakukufundelwa iBhayibheli khona awa bekangakufuni nakancani. Nakahlathululako uthi, iBhayibheli bese kuyinto angayazi kuhle begodu bekangafuni abantu bakwazi lokho. Bekasaba bona bazakuthi bangamfundela bafese bafune ajoyine ikolo ethileko kodwana yena bekangafuni ukwenziwa isidlhadlha. Ucabanga ukuthi bekuyinto elula na ukusiza uGavin? Cabanga ngomphumela omuhle iBhayibheli elingawenza emuntwini? UJehova wathi kuma-Israyeli, “Ikulumami iwe njengombethe, iwuluke njengemvula phezu kwehlungu nanjengomfefezwana phezu kweemila.” (Duteronomi 31:19, 30; 32:2) Akhesifunde ngombethe bese sibona ukuthi singawumadanisa njani nokutjhumayela ngokuphumelelako kibo “boke abantu.”—1 Thimothi 2:3, 4.

 UKUTJHUMAYELA KWETHU KUNGAFANISWA NJANI NOMBETHE?

Umbethe umanzi. Umbethe wenzeka kancani kancani lokha umoya uphenduka imikhefezana yamanzi. Amezwi kaJehova ‘awa njengombethe’ njani? Wakhuluma nabantu bakhe ngomoya ophasi, waba nomusa bewatjengisa nokuthi unendaba nabo. Sisuke silingisa yena nasihlonipha iinkolelo zabanye abantu. Nasenza njalo sisuke sibarhelebha bakghone ukuzwisisa abakukholelwako nokuthi bazenzele bona iinqunto. Nasibathandako abantu, bazokulalela esikutjhoko begodu nendlela esitjhumayela ngayo izokuthuthuka.

Umbethe uyaqabula. Nasitjhumayeza abantu, sicabange ngeendlela ezinengi esingabarhelebha ngazo bona bafunde ngeqiniso, sizobe sibaqabula. Umzalwana owabawa ukufundela uGavin iBhayibheli ibizo lakhe nguChris, akhenge amkatelele bona avume ukufundelwa. Kunokobana enze njalo, wafuna iindlela angenza ngazo bona uGavin azizwe atjhaphulukile nabakhulumisana ngeBhayibheli. UChris watjela uGavin bona iBhayibheli linomlayezo oqakathekile begodu ukulifunda kuzomrhelebha azwisise isifundo bhedere. Ngemva kwalokho wamhlathululela isiphorofido seBhayibheli wabe wamtjela ukuthi iimphorofido ngizo ezamenza wabona ukuthi iBhayibheli iqinisile. Lokho kwabenza bademba iindlela iimphorofido ezizaliseke ngayo. Indlela ebebakhulumisana ngayo yamqabula uGavin, yamenza wavuma ukufundelwa.

Umbethe uqakathekile epilweni. Kwa-Israyeli nakusikhathi sesomiso begodu kutjhisa bekwenzeka izulu lingani iinyanga. Ngaphandle kwamanzi afumaneka embetheni iintjalo zingoma bezife. UJehova wabikezela bona ngeenkhathi zethu kuzokuba ngasuthi kunesomiso, okutjho ukuthi abantu bazokomela ‘ukuzwa amezwi [kaJehova].’ (Amosi 8:11) Wathembisa bona abakhethiweko bazokuba “njengombethe ovela kuJehova” njengombana batjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso babambisene ‘nezinye izimvu.’ (Mikha 5:7 NW; Jwanisi 10:16) Umlayezo esiwutjhumayelako uyingcenye yelungiselelo lakaJehova lokunikela ukuphila kabomele iqiniso. Inga-kghani thina siyawuthabela umlayezo lo?

Umbethe usibusiso esivela kuJehova. (Duteronomi 33:13) Nasitjhumayelako lokho kungaba sibusiso kulabo abalalelako. Phela nakuGavin kube sibusiso ukulalela ngombana kwamsiza wafumana iimpendulo zayo yoke imibuzo agadanayo. Wathuthuka msinya, bewabhajadiswa, sikhuluma nje uthabela ukutjhumayela nomkakhe uJoyce.

AboFakazi bakaJehova batjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso ephasini mazombe

KUTHANDE UKUTJHUMAYELA

Ukumadanisa indlela esitjhumayela ngayo nombethe kungasirhelebha sibona ukuthi umzamo esiwenza nasitjhumayelako uqakathekile. Kubayini sitjho njalo? Ithosi lamanzi alirhelebhi kangako, kodwana nakamanengi akghona ukuthambisa iphasi. Kuyafana-ke nalokha nasitjhumayela, nawuwedwa ungabona ngasuthi awenzi litho. Kodwana nakuhlanganiswa okwenziwa ziingidi zeenceku zakaJehova ubufakazi bufika “kizo zoke izizwe.” (Matewu 24:14) Umbuzo uba kukuthi ukutjhumayela kwethu kuzakuba sibusiso esivela kuJehova na? Umlayezo esiwuphetheko uzokuba njengombethe, lokho kutjho ukuthi kufuze sibe nomusa nasitjhumayelako, siqabule, begodu sithathe ukuphila njengokuqakathekile!