Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala (Esifundwa Ebandleni)  |  Apreli 2016

 UMLANDO

Abomma BamaKhatholika Ebebahlala Esontweni SebaboFakazi BakaJehova

Abomma BamaKhatholika Ebebahlala Esontweni SebaboFakazi BakaJehova

UDADWETHU wakhe wangikwatela, wabe wangirharameja wathi, “Akhuhlukane nami. Angifuni ukuzwa litho ngesontolakhwelo. Liyangihlanyisa! Begodu nawe ngikuhloyile!” Nanyana sekudlule iminyaka eminengi atjho amezwi lawo kodwana angibulibali ubuhlungu engabuzwa. Sengineminyaka eyi-91 nje, kodwana ngisawakhumbula njengombana anjalo. Ngivumelana namezwi kaMtjhumayeli 7:8 athi, “Isiphetho sendaba singcono kunesithomo sayo.”—Kutjho uFelisa.

UFelisa: Ngakhulela emndenini ophasi eSpain. Ekhaya besisonta esontweni lamaKhatholika begodu besilithanda khulu isonto. Iinhlobo zekhaya eziyi-13 zoke bezisebenza esontweni. Umzala kamma naye bekamfundisi abuye afundise esikolweni samaKhatholika. Wathi nakahlongakalako, uPope John Paul II wambuka wathi bekamumuntu ocwengileko. Ubaba bekasebenza ngeensimbi umma yena bekasebenza emasimini. Ekhaya siyi-8 mina ngingomkhulu.

Nangineminyaka eyi-12, kwaqubuka ipi yepolotiki eSpain. Nayiphelako ipi leyo, ubaba wabotjhwa ngebanga lokuthi urhulumende bekangathandi imibonwakhe emalungana nepolotiki. Lokho kwathwesa umma umthwalo, ngani ngoba bekangakghoni ukusondla. Yeke wathi abodadwethu u-Araceli, uLauri, noRamoni bayokuhlala esontweni nabomma abahlala khona, eBilbao. Lapho-ke abodadwethwaba bebazokuba nokudla okwaneleko.

U-Araceli: Ngesikhatheso bengina-14, uLauri yena ana-12, bese uRamoni ana-10. Besibahlulukela tle abantu bakwethu. Esontwenapho umsebenzethu bekukuhlwengisa. Ngemva kweminyaka emibili, abomma besontweni basithumela kwelinye isonto elikhulu eZaragoza lapho bekutlhogonywelwa abantu abalupheleko. Besisebenza budisi sihlwengisa ikhwitjhi, okuyinto ebeyisikhandla.

UFelisa: Kwathi lokha udadwethu nakayokuhlala esontweni eZaragoza, umma nomalume obekampristi bathi nami kufuze ngiye khona. Benza koke abangakwenza ukuze ngibe kude nesokana ebelingithanda. Nami bengikuqale ngabovu tle ukuyokusebenza esontweni leZaragoza ngombana bengimthanda  uZimu. Bengiya qobe esontweni, bengifuna nokuba sithunywa sevangeli samaKhatholika njengomzawami we-Afrika.

Isondo leZaragoza, eSpain (ngesinceleni) iBhayibheli etjhugululiweko ebizwa nge-Nácar-Colunga (ngesidleni)

Umraro bekukukuthi esontweni ebesihlala kilwelo, bengeze ngakghona ukwenza ezinengi zezinto ebengifuna ukuzenza. Abomma ebesihlala nabo esontweni akhenge bangivumele bona ngenze lokho ebengikufisa, ukuyokusebenzela uZimu kwenye inarha. Kwathi sekudlule umnyaka, ngabuyela kwethu ngayokutlhogomela umalume obekade ampristi. Bengimhlwengisela indlwakhe, bese sithandaze siphethe ubuhlalo bentanyeni obunesiphambano. Enye into ebengiyithanda bekukulungisa amabhlomu wesontweni bese ngiyokumbathisa isifaniso sakaMariya “nezabantu abahlongakalako abaqalwa njengeembonelo emaKrestwini.”

U-Araceli: NangiseZaragoza, ngafunga kokuthoma ukuze nami ngibe ngumma wesontwenapho. Abomma abahlala esontweni bangihlukanisa nodadwethu. Bathi mina angiyokuhlala esontweni eliseMadrid bese uLauri waya eValencia. URamoni yena bekahlala eZaragoza. Kwathi nangiseMadrid ngafunga kwesibili. Banengi abantu ebeza bazokuhlala esontweni, abanye babo bebasafunda isikolo abanye babo kubabantu abakhulu. Maye uthi bekunomsebenzi omnengi na! Esontwenapho bengisebenza esibhedlela.

Bengihlala ngikufisa ukuba ngumma wesontweni. Phela mina bengicabanga ukuthi nakuliBhayibheli lona sizolifunda tle. Iye ngazitjela nokuthi sizokufundiswa nangomlando walo. Ngadana khulu! Kazi akekho namunye ebekafunda iBhayibheli lapho, nakunguZimu noJesu bona bebangaphathwa nokuphathwa. Ngafunda isiLathini, ngafunda nangendlela “abantu abahlongakalakwaba ebebamaKhatholika abaphila ngayo” bengalotjha noMariya. Kanengi besihlala sisebenza.

Ngathoma ukutshwenyeka. Ngabona kungcono khulu ukuthi ngiyokusebenza ngisize umndenami kunokuthi ngisolo ngenza abanye abantu barege. Yeke ngayokutjela umma obekaphethe ukuthi ngifuna ukukhamba. Kodwana wangivalela ngeseyileni. Bekacabanga ukuthi ngizokutjhentjha umkhumbulo.

Kamva abanye abomma besontwenapho bangivulela, kodwana bathi nababona ukuthi solo ngisanamathele kilokho, bangibuyisela godu. Ngemva kokuthi sebenze lokho kathathu, bathi angitlole amezwi la phasi, “Ngikhamba ngebanga lokuthi ngibona kungcono ukulotjha uSathana kunokuthi ngilotjhe uZimu.” Lokho kwangidanisa khulu. Ukukhamba khona bengikufuna, kodwana bengekhe ngawatlola amezwi lawo. Ngabona kungcono ukuthi ngiyokutjela umpristi bona ngifuna ukukhamba ngamtjela koke okwenzekileko. Yeke wayokubawa imvumo kubhitjhobhi yokuthi ngibuyele esontweni leZaragoza. kNgemva kweenyanga ezimbalwa ngavunyelwa ukuthi ngikhambe. Kungakabiphi uLauri noRamoni nabo bangilandela.

 INCWADI EYASIPHADLHULA PHAKATHI

UFelisa

UFelisa: Ngokukhamba kwesikhathi ngatjhada bengayokuhlala eCantabria eSpain. Bengingakalisi ukuya esondweni. Ngelinye ilanga sisesontweni, umpristi wakhuluma ngokusilingeka wathi, “Akheniqale incwadi nasi!” Wasitjengisa incwadi ethi, The Truth That Leads to Eternal Life. Wathi, “Nangabe kukhona umuntu okuphe yona, ilethe kima nofana uyitjhise!”

Benginganayo mina, kodwana bengiyifuna. Sekudlule amalangana, kweza abomma ababili kwami. BebaboFakazi bakaJehova, yeke bangipha incwadi ebengiyifuna leya. Akhenge ngisariyada ngayifunda khona mhlokho. Bathi nababuyako, bangibuza ukuthi ngingathanda ukufundelwa iBhayibheli na, ngavuma.

Incwadi ethi Truth

Bengihlala ngifuna ukuthabisa uZimu. Yeke ngafunda iqiniso ngaye, ngamthanda khulu! Bengifuna ukutjela woke umuntu ngaye. Ngo-1973 ngabhajadiswa. Nangifunyana ithuba bengitjela umndenami ngeqiniso. Okudanisako kukuthi bebacabanga ngasuthi lokho ebengikukholelwa bekumamala, khulukhulu udadwethu u-Araceli.

U-Araceli: Ngebanga lokuthi bengiphathwa kumbi esondweni, bengingakathabi. Nanyana kunjalo bengiya qobe ngaboSondarha esontweni, ngithandaza ngiphethe ubuhlaloba obunesiPhambano. Kazi bengisafuna ukuzwisisa iBhayibheli, yeke ngabawa uZimu bona angisize. UFelisa wangitjela ngalokho akufunda. Indlela ebekakuthabela ngayo yangenza ngathi akakaphili kuhle ehloko. Bengingavumelani nakancani nalokho akukholwako.

U-Araceli

Ngokukhamba kwesikhathi-ke, ngayokusebenzela eMadrid bese ngatjhada. Iminyaka yoke le bengibona ukuthi abantu abahlala baya esontweni abaphili ngemithetho kaJesu. Lokho kwangenza ngalisa ukuya esontweni. Ngalisa nokukholelwa “ebantwini abaqalwa njengabacwenge khulu,” nendaba yesirhogo, ngalisa nokukholelwa ukuthi abapristi bangasula izono zabantu. Ngalahla zoke iinthombe ebesizilotjha. Bengingazi ukuthi lokho bekulungile namkha awa. Ngadana khulu ngalokho, kodwana bengithandaza qobe ngithi, “Ngifuna ukukwazi Zimu. Ngibawa ungirhelebhe!” Kwafika emkhumbulwenami ukuthi aboFakazi bakaJehova beza kanengi emzinami, kodwana akhenge ngibavulele. Besele kunganasonto ebengilithemba.

Udadwethu uLauri bekahlala eFrance, uRamoni  yena-ke bekahlala eSpain. Ngabo-1980, bathoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova. Bengizitjela ukuthi nabo bafana noFelisa, ababoni ukuthi bakholwa amala wakomala. Ngokukhamba kwesikhathi ngaba nomakhelwana ibizo lakhe ngu-Angelines, saba bangani abakhulu tle! Begodu naye bekanguFakazi kaJehova. U-Angelines nobabakwakhe bangibawa kanengi ukungifundela iBhayibheli. Bengibatjela ukuthi anginandaba nesondo, kodwana bakghona ukungibona ukuthi kuhlekuhle ngifuna ukwazi ngeBhayibheli. Ekugcineni ngathi kibo, “Sengiyavuma ukufunda nani, kodwana nangabe nizongivumela ukuthi ngisebenzise iBhayibhelami!” Bengine Bhayibheli etjhugululiweko ebizwa nge-Nácar-Colunga.

EKUGCINENI IBHAYIBHELI LASIHLANGANISA

UFelisa: Ngo-1973 nangibhajadiswako bekunaboFakazi abangaba yi-70 eSantander ehlokodorobha yeCantabria. Bekufuze sikhambe tle nasifuna ukutjhumayela ebantwini abanengi esifundeneso. Yeke besikhamba ngeBhesi, bese satjhentjha sakhamba ngekoloyi, sisuke kwesinye isifunda siye kwesinye.

Iminyaka yoke le, ngifundele abantu abanengi iBhayibheli, kwathi abayi-11 babo babhajadiswa. Inengi labo belimaKhatholika. Bekufuze ngibabekezelele tle! Nami kwangithatha isikhathi ukulemuka ukuthi lokho ebengikukholelwa bekungasi liqiniso, yeke nabo bekuzobathatha isikhathi. Bengikhumbula nokuthi liBhayibheli nomoya ocwengileko kwaphela okungarhelebha umuntu bona azwisise amaqiniso weBhayibheli nokuthi atjhugulule indlela acabanga ngayo. (Hebheru 4:12) Ubabakwami uBienvenido, bekalipholisa. Wabhajadiswa ngo1979, umma yena wahlongakala kungasikade athome ukufundelwa.

U-Araceli: Nangithoma ukufunda iBhayibheli naboFakazi bakaJehova, ngazizwa ngingabathembi. Nokho-ke ngokukhamba kwesikhathi, akhenge ngisazizwa ngaleyo ndlela. AboFakazi akhenge bangifundise okutjhiwo liBhayibheli kwaphela, kodwana bangifundisa nokulalela lokho engikufunda kilo. Ukukholwa kwami kuZimu kwathuthuka, begodu ngaba mumuntu othabileko. Abanye babomakhelwana bami bakuyelela lokho, bathi kimi, “Araceli ragela phambili nento oyikhethileko!”

Ngikhumbula ngelinye ilanga ngithandaza ngithi, “Ngiyakuthokoza Jehova ngokungibekezelela nokungipha amathuba wokufumana into ebengiyifuna—iqiniso leBhayibheli.” Ngabawa nodadwethu uFelisa ukuthi angilibalele ngokumtjela amaganyana angasimnandi. Kusukela mhlokho, akhenge sisaphikisana besikuthabela khulu ukucoca ngeBhayibheli. Ngomnyaka ka-1989, ngabhajadiswa ngineminyaka eyi-61.

UFelisa: Nje ngineminyaka eyi-91. Ubabakwami uhlongakele, begodu angisakghoni ukwenza nezinto ebengijayele ukuzenza. Kodwana ngisalifunda qobe langa iBhayibheli, ngisaya esifundweni, begodu nesimini ngisaya nakukghonakalako.

U-Araceli: Ngiyakuthanda ukukhuluma ngoJehova nangihlangana nabapristi nabomma abahlala esontweni, mhlamunye kungebanga lokuthi nami khengaba ngumma wesontweni. Ngithabela ukukhuluma nabanengi babo, begodu inengi labo lazithatha iincwadi nabomagazini. Kunompristi omunye engimkhumbulako. Ngemva kokuthi sengikhulume naye kanengi, wavumelana nalokho ebengimtjela khona. Wathi, “Kodwana ngingayaphi nase ngiluphele kangaka? Lizokuthini ibandla lami, umndenami wona?” Ngambuza ngathi, “UZimu yena uzokuthini?” Walemuka bona ngiqinisile, nami ngalemuka ukuthi lokho kuyamdanisa. Kodwana kubonakala ngasuthi bekanganasibindi sokutjhentjha.

Angeze ngalilibala ilanga la ubabakwami athi ufuna ukukhamba nami esifundweni. Bekana-80 nakathoma ukuya esifundweni, begodu akhenge asalova ngemva kwalokho. Wafundelwa iBhayibheli, wathoma nokutjhumayela. Ngihlala ngizikhumbula tle iinkhathi ezimnandi la sisoke esimini. Okudanisako kukuthi, wahlongakala ngemva kweenyanga ezimbili ngaphambi kokuthi abhajadiswe.

U-Felisa: Nangithoma ukusebenzela uJehova, abodadwethu ababili bebangakhambisani nalokho. Kodwana bagcina balamukele iqiniso. Ayikho into efana nale ekhe yenzeka epilwenami. Ngemva kwalokho-ke, besikuthabela khulu ukuba soke nokukhuluma ngoZimethu uJehova nangeLizwi lakhe! Ekugcineni soke silotjha uJehova. *

^ isig. 29 U-Araceli una-87, uFelisa yena una-91, bese u-Ramoni yena una-83. Begodu bekube nje boke basalotjha uJehova ngokuthembeka. ULauri wahlongakala ngo-1990, begodu naye wahlala athembekile kuJehova.