Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 UMLANDO

Ukwenza Umzamo Wokuba Sibonelo Esihle

Ukwenza Umzamo Wokuba Sibonelo Esihle

Ngabuza ngathi: “Bewazi ukuthi ngimdala kangangani?” U-Izak Marais amphendule ngokuthi: “Iye ngazi kuhle ukuthi umdala kanganani,” U-Izak Maris lo, nguye owangibiza ngiseColorado ePatterson, enarheni yeNew York. Akhengikucocele ukuthi safika njani endabeni le.

NGABELETHELWA eWichita, eseKansas, enarheni ye-U.S.A., ngomhlaka-10 Disemba 1936, ngilizibulo ebantwaneni bakwethu abane. Ababelethi bami uWilliam noJean bebaziinkhonzi ezitjhisekako zakaJehova. Ubaba bekangumdala ebandleni, bekunguye odosa phambili ebandleni. Umma iqiniso leBhayibheli walifundiswa ngunina u-Emma Wagner. U-Emma wafundisa abantu abanengi khulu, kuhlanganise noGertrude Steele, begodu wakhonza iminyaka eminengi khulu enarheni yePuerto Rico asithunywa sevangeli. * Yeke bengineembonelo ezinengi khulu ebengingazilingisa.

KHUMBULA IIMBONELO EZIHLE

Ubaba ujame ekhoneni lendlela upha abantu abadlulako iincwadi

Ngomunye uMgqibelo ebusuku, ngineminyaka emihlanu ubudala, benginobaba sipha abantu abadlula ngendlela isiThala nePhaphama! (ngesikhatheso iPhaphama! beyibizwa ngokuthi yi-Consolation.) Ngesikhatheso inarha yekhethu beyizibandakanye ePini yePhasi yesibili. Kwavumbuka udorhodere obekabudle abusuthi utjwala, wafese wathuka uBaba ngeenhlamba ngebanga lokuthi umKrestu ongazibandakanyi kezombanganarha, wathi kuBaba ulitjhatjha begodu uyaganga. Watjho atjhidela uBaba ebusweni wathi kuye , “Uhlaleleni ungangihlahli ngetlabha wena tjhatjha ndina!” Bengithukwe kangangani, kodwana ngizikhakhazisa ngoBaba. Bekasole araga nokupha isiqubuthu sabantu iincwadi. Kwadlula ijoni hlanukwethu, udorhodere loya walirhuwelela wathi, “Akhese nenzele isidlhadlhesi iplani!” Ijoneli belibona ukuthi indoda le iburhiqwa, lathi kuye, “Khamba uyekwakho uyokuphumula.” Bakhamba bobabili njalo. Ngathatjiswa sibindi uJehova asipha ubaba. UBaba bekaneentolo ezimbili zokukera abantu iinhluthu eWichita, udorhodere loya bekalikhastama lakhe.

Nginababelethi bami, siya emhlanganweni eWichita ngeminyaka yabo-1940

Nangineminyaka ebunane, ababelethi bami bathengisa indlu ebesihlala kiyo neentolo ezimbileza. Bakha indlwanyana encani umakhamba ngendlwana, safudukela eColorado sayokusiza lapho  bekunesidingo sabatjhumayeli khona. Safika sakha hlanu kwendawo ebizwa ngeGrand Junction, lapho-ke ababelethi bami bebasebenza amalangana balima bebatjale. Indlela ebebatjhiseka ngayo kwabe kwathonywa ibandla. Ngezi-20 Juni 1948, uBaba wangibhabhadisela emsedlaneni ebewugeleza entabeni, bekunabanye nabo ababhajadiswa mhlokho ngebanga lokuthi bebamukele iindabezihle. UBillie Nichols nonakwakhe nabo babhajadiswa lapho. Ekukhambeni kwesikhathi bagcina sele bajikeleza, nendodanabo nomkayo benza soneso.

Besinabangani abanengi khulu, sikhuluma kanengi ngeemfundiso zakaZimu, inengi labo belimajadu emsebenzini wokuTjhumayela, khulukhulu umdeni wakwaSteele, uDon no-Earlene, uDave noJulia, uSi kunye noMartha ngibo abadlala indima ekulu epilwenami. Bangifundisa ukuthi nawubeka umBuso qangi, lokho kungatjho ithabo lodwa kabanye abantu.

SAFUDUKA GODU

Nangineminyaka eli-19, umkhozami uBud Hasty, wangibawa bona ngikhambe naye siyokuphayona esewula ye-United States. Umjikelezi wasibawa ukuthi sifudukele eRuston, eLouisiana aboFakazi abathileko endaweni leyo bebabanjwe kudinwa emmoyeni bazihlalela phasi. Sakhuthazwa lasivelakhona, bathi kithi sisenze qobe veke isifundo, ngitjho nanyana singaba yimbijana. Sathola nendawo yokubambela iimfundo, sayilungisa. Besizibamba zoke njalo iimfundo nanyana bekungithi sobabili. Besidlhegana sobabili, omunye bekaraga umhlangano, omunye aphendule yoke imibuzo. Nangabe kunemiboniso, besizoyenza sobabili sisesiteji, kunganabantu abasilaleleko. Ekukhambeni kwesikhathi sajoyinwa ngudade osele aluphele. Kwaya kwaya, kwafika nabafundi beBhayibheli kunye nalaba ebesele bafikelwe kudinwa. Sagcina sesilibandla elikarisa khulu.

Ngelinye ilanga mina noBud sahlangana nomphathi wesondo le-Church of Christ, wakhuluma ngemitlolo ebengingakajayelani nayo. Into leyo yangifufumeza kangangani, yangenza ngacabangisisa ngokukholwa kwami. Kwaphela iveke yoke ngingalali ngifunana neempendulo zemibuzo asibuza yona. Lokho kwangenza ngathatha iqiniso ngalenza ukuphila kwami, bengingakghoni ukulinda ukuthi sifika nini isikhathi sokutjhumayela ngikwazi ukuyokuhlangana nomunye umphathi godu.

Kungakabiphi umjikelezi wangibawa ukuthi ngifudukele e-El Dorado , ese-Arkansas, ngiyokusiza ibandla lalapho. Nasele ngihlala lapho benginande ngikweriyela eColorado ngiyokuvela eenkhulwini. Kelinye ikhambo lethu bengikhamba nabangani bami  abamaphayona ngekoloyami, sathi nasiseTexas safumana ingozi ikoloyami yafihlika yaphela. Sabiza umzalwana, wafese wasithatha wasisa kwakhe bewasisa nesifundweni. Kwamenyezelwa ukuthi sivelelwe yingozi, abazalwana balapho basisiza ngemali. Umzalwana wathengisa nekoloyami leya ngamadola ama-25.

Sakghona-ke ukuthatha ikhambo saya eWichita, lapho bekuphayona khona umnganami u-E. F. “Doc” McCartney. Bekanamawele amabili uFrank noFrancis, bebabakhozi bami abakhulu. Bebanekoloyi edala abangithengisela yona ngamadola ama-25, ebekuyimali engathengisa ngayo ikoloyami eyatjhayisako. Lapho-ke kula ngabona khona ukuthi uJehova bekangitlhogomela ngebanga lokuthi bengibeke umBuswakhe qangi. Ekhambwenelo umndeni wakwaMcCartneys wangethula kuBethel Crane, udade omuhle begodu avuthiwe. Unina uRuth, uFakazi otjhisekako weWellington, eseKansas, waphayona bewahlanganisa iminyaka pheze ema-90 ubudala. Kwathi kungapheli nomnyaka sazana satjhada ngo-1958, bese wangijoyina waphayona nami e-El Dorado.

ISIMEMO ESIKARISAKO

Ngemva kokuthi sibone iimbonelo zabantu ezihle nasikhulako, saqunta ukuthi nanyana kukuphi la ihlangano kaJehova ithi siye khona sizokuya. Sathunyelwa eWalnut Ridge, ese-Arkansas ukuthi sibe maphayona akhethekileko. Ngo-1962 safumana isimemo seGiliyadi seklasi lama-37. Into eyasithabisako eklasinelo kukuthi besinoDon Steele. Nakuphela iklasi mina nonakwami uBethel sathunyelwa eNairobi, enarheni yeKenya. Nasisuka enarheni yeNew York safikelwa sibibithwana, kodwana sathi nasifika eNairobi sahlangana nabazalwana sakhohlwa sibibithwaneso ngebanga lethabo.

Ngisesimini eNairobi ngikhamba noMary noChris Kanaiya

Sayijayela msinya khulu iKenya sabe sathanda nesimu yakhona. Isifundo sethu sokuthoma seBhayibheli ebesithuthuka bekunguChris noMary Kanaiya. Basalotjha uJehova ngokuthembeka ekonzwenabo yesikhathi esizeleko eKenya. Enyakeni owalandela sathunyelwa eKampala, enarheni ye-Uganda, saba ziinthunywa zevangeli. Lezo bekuziinkhathi ezithabisako, ngebanga lokuthi abantu balapho bebatjhisakalela ukwazi iBhayibheli, baba boFakazi. Nasineminyaka emithathu nesiquntu sise-Afrika, sabuyela e-United States, sayokuthoma umndeni. Nasitjhiya i-Afrika, safikelwa sibibithwanesa godu, kodwana lesi besinamandla kunesangaphambilini nasisuka eNew York. Besele sibathanda khulu abantu be-Afrika sinethemba lokuthi ngelinye ilanga sizakubuyela godu.

SAFUMANA ISABELO ESITJHA

Safikela epumalanga yeColorado, lapho bekuhlala khona ababelethi bami. Ngemva kokubelethwa kwendodakazethu uKimberly, kwathi sekudlule iinyanga ezili-17, salamisa ngoStephany. Sayithathela ehloko indaba yokuba babelethi, sazimisela safundisa abantazinyana bethu ababili iBhayibheli. Besifuna ukuba ziimbonelo kibo njengombana nathi sabekelwa isibonelo. Akhenge sikulibale ukuthi ukuba sibonelo esihle ebantwaneni akutjho bona bazakukhula balotjhe uJehova. Umnakwethu nodadwethu balisukela iqiniso. Mhlamunye ngelinye ilanga bazakubuya balingise iimbonelo abatjhiyelwa zona.

Bekusithabisa khulu ukukhulisa amadodakazethu silinga nokuthi senze izinto simndeni. Ngebanga lokuthi besihlala hlanu kwe-Aspen, eColorado, besidlala umdlalo wokutjhelela phezu kwesithwathwa ndawonye. Iinkhathi ezinjalo bezisipha ithuba  lokukhulumisana namadodakazethu. Kesinye isikhathi besithatha nekhambo lokuyokulala emangweni, sithatjiswe kucoca sothe nomlilo. Nanyana bebabancani njalo abantazinyanaba, kodwana bebabuza imibuzo enjengokuthi, “Khuyini engizoyenza nangikhulako?” nokuthi “Ngifuna umlingani womtjhado onjani?” Besizimisele nathi ukubethelela iimfundiso zakaZimu eengqondweni kunye neenhliziyweni zabo. Besihlale sibatjela ngokungenela ikonzo yesikhathi esizeleko nendaba yokutjhada nomuntu onemigomo efana neyabo. Sibatjela nokuthi bangarhabi ukutjhada basese bancani. Besihlale sithi, “Uhlale wedwa bewuhlanganise okunganani iminyaka ema-23.”

Nathi besenza into ababelethi bethu ebebayenza kithi, besizikhandla siye esifundweni sihlala siya nesimini njengomndeni. Besihlela nokuthi sihlale nomuntu osekonzweni yesikhathi esizeleko emzinethu. Kanengi besihlale sicoca ngesikhathi sisese ziinthunywa zevangeli. Besinethemba lokuthi ngelinye ilanga sizakukhamba njengomndeni siye e-Afrika. Amadodakazethu bewakufuna khulu ukuya lapho.

Besihlala senza isifundo somndeni, besilingise nezinto mhlamunye ebezenzeka esikolweni. Abantazana bebazakulingisa uFakazi ophendula imibuzo. Iindlela ebesifunda ngayo le beyibathabisa begodu ibaphe nesibindi. Njengombana bakhula, ngasikhathi bebanghonghoyila ngokuthi kube nesifundo somndeni. Ngelinye ilanga nami ngiphelelwe mamandla, ngathi kibo abaye emakamerwenabo ngombana angeze sifunde. Bathukwa khulu bathoma ukulila, bathi bona bafuna ukufunda. Sabona lapho ukuthi besitjale iimfundiso zakaJehova eenhliziyweni zabo. Bathoma lapho ukuthanda ukufunda, begodu nathi besibavumela bona batjhaphuluke baveze amazizwabo. Ngasikhathi bekuba budisi, nganingoba bekhe bangavumelani neminye imibono yeBhayibheli. Lapho-ke sakghona ukuthola ukuthi bekuyini eseenhliziyweni zabo. Ngemva kokukhulumisana nabo bebaneliseka ngeemfundiso zakaJehova.

UKUZIVUMELANISA NAMATJHENTJHO

Umsebenzi wokukhulisa abantwabethu wakhamba msinyana khulu ngendlela nathi ebesingakalindeli ngayo. Ngesizo lehlangano kaZimu, senza koke ebesingakwenza ukubakhulisa bathande uJehova. Sathaba kangangani abantazana bobabili nabathoma ukuphayona ngemva kokuphothula isikolo. Bafunda namakghono athileko ukuze bazondle. Bafudukela eCleveland, eseTennessee, bakhamba nabanye abodade ababili bayokukhonza lapho bekutlhogeka abatjhumayeli khona. Sibakhumbula kangangani, kodwana sithatjiswa kukobana basebenzisa isikhathi sabo soke ekonzweni. Mina noBethel sathoma phasi saphayona, savulekelwa ngamanye amathuba. Besibambela umjikelezi, nakangekho kube ngithi abajikelezako besisize nemihlanganweni.

Ngaphambi kobana sifudukele eTennessee amadodakazethu akweriyela eLondon, enarheni ye-England bavakatjhela ne-ofisi legatja. UStephany, nakaneminyaka eli-19, wahlangana nesokana elinguPaul Norton obekasikhonzi seBethel. Ekhambweni elalandela, uKimberly wahlangana nesokana ebekasebenza nalo uBrian Llewellyn. UPaul noStephany batjhada ngemva kokuthi ahlanganise iminyaka ema-23. UBrian noKimberly nabo batjhada enyakeni owalandela ngemva kokuthi ahlanganise iminyaka ema-25. Vele bawaphilela amezwi wokuhlala bebahlanganise okungenani iminyanaka ema-23. Nathi sabamukela ngeenhliziyo ezivulekileko abakhwenyana bethu.

UPaul noStephany banoKimberly noBrian egatjeni leMalawi ngo-2002

Amadodakazethu asitjela ukuthi into ayibone kithi nakugogo nomkhulu, yawasiza alalela umyalo kaJesu nakathi ‘afune qangi umbuso’ ngitjho nanyana bewaqalene nemiraro yezeemali. (Mat. 6:33) Ngo-Apreli 1998 uPaul noStephany babizwa eklasini le-105 leGiliyadi ngemva kokusebenza eMalawi, enarheni ye-Afrika. Khonokho uBrian noKimberly nabo bababawa ukuyokusebenza eBethel yeLondon, kwathi kamva bathunyelwa eBethel yeMalawi. Besithabe kwamanikelela ngebanga lokuthi besazi ukuthi ayikho indawo engcono lapho umuntu omutjha angasebenzisa ipilwakhe khona.

ESINYE GODU ISIMEMO ESIKARISAKO

NgoJanabari 2001, ngafumana umrhala esikhulume ngawo ekuthomeni loya. Umzalwana uMarais ongamele ezikweni lezokuTjhugulula, wangitjela ukuthi abazalwana bebahlele iklasi labatjhugululi  abazwisisa ilimi lesiNgisi ephasini mazombe, ngesikhatheso bengineminyaka ema-64 ubudala, ngakhethwa bona ngibe ngomunye wabazokuraga iklaselo. Mina noBethel sathandaza ngendaba le, sabe sacocisana nabomma bethu ebesele baluphele ukuthi basibonise. Bobabili njalo bebafuna sikhambe, ngitjho nanyana bengeze sisabasiza. Ngabadosela umrhala ngabatjela ukuthi siyasimukela isibawo sabo.

Kwatholakala nokuthi umma unobulwelwe bekankere. Ngamtjela ukuthi sizakuhlala sikwazi ukusiza udadwethu uLinda bona akghone ukumtlhogomela. Umma wathi, “Angeze uthome wenze into enjalo.” Wabuye wathi, “Ngizokugandeleleka khulu naningahlala ningakhambi.” ULinda naye bekazizwa ngendlela efanako. Kwasithabisa ukuzidela kwabo nokusizwa bangani ebebahlala eduze. Ngemva kwelanga esakhamba ngalo nasiya e-Watchtower Educational Center ePatterson, uLinda wasifowunela wasitjela ukuthi uMma akasekho. Senza ngendlela ebekazosikhuthaza ngayo, sangena sasithela emsebenzinethu.

Sathaba khulu nasifumana isabelo sokuya egatjeni leMalawi, lapho bekukhonza amadodakazethu nabayeni bawo. Indlela esahlanganiswa ngayo le iyarara tle! Ngokulandelako sayokufundisa iklasi ebeliseZimbabwe saya neZambia. Ngemva kweminyaka emithathu nesiquntu sifundisa, basibawa bona sibuyela eMalawi siyokubuthelela amaphepha atlolwe imilando yaboFakazi abatlhoriselwa ukukholwa kwabo nokungazibandakanyi kwabo kezepi. *

Sisesimini neenzukulwana zethu

Kwabuya isibibithwanesa godu, ngo-2005 nasele sibuyela enarheni yekhaya eBasalt, eseColorado, saragela phambili nokuphayona sinoBethel. Ngo-2006 uBrian noKimberly baba bomakhelwana bethu, bakhulisa abantazinyana babo ababili uMackenzie no-Elizabeth. UPaul noStephany bona basakhonza enarheni yeMalawi, uPaul ulilunga leKomidi yeGatja. Nje-ke pheze sengineminyaka ema-80 ubudala, kungithabisa khulu ukubona abantu abatjha engakhe ngasebenza nabo sekungibo ababambe iintambo ezakhe zabanjwa ngimi. Ithabo esalifumana lifana patsi neembonelo esabekelwa zona, zabe zadlulela nebantwaneni bethu kunye neenzukulwaneni.

^ isig. 5 Qala INqabayokulinda kaMay 1, 1956, kk. 269-272, neyakaMarch 15, 1971, kk. 186-190, ukuze ufunde ngeminye yemisebenzi yabakwaSteele nabaziinthunywa zevangeli.

^ isig. 30 Sinesibonelo somlando kaTrophim Nsomba esiThaleni sangomhlaka-15 Apreli 2015, kk. 14-18.