Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Ningalibali Ukwamukela Abayeni”

“Ningalibali Ukwamukela Abayeni”

“Ningalibali ukwamukela abayeni.”—HEB. 13: 2.

IINGOMA: 124, 79

1, 2. (a) Abantu abafudukela kwezinye iinarha baqalana namiphi imiraro? (Qala isithombe esisekuthomeni.) (b) Umpostoli uPowula usikhumbuza ukuthi senzeni, begodu lokho kwenza bona kube namiphi imibuzo?

SEKUDLULE iminyaka ema-30 yoke u-Osei, [1] afuduka eGhana waya e-Europe begodu ngesikhatheso bekangasi nguFakazi. Uthi, “Ngavele ngabona ukuthi inengi labantu abe alinandaba nami nakancani. Ngapha nobujamo bezulu nabo bebungiqeda amandla. Ngathi nje nangiqeda ukusuka e-doyelweni laboflayi ngezwa amakhaza engingazange khengiwezwe epilwenami, iinyembezi zavele zazehlela.” Ngebanga lokuthi bekasalinga nokukhuluma ilimi lalapho, u-Osei kwaphela umnyaka woke angawutholi umsebenzi omuhle. Ukuba kude nekhaya kwamenza waba nesithukuthezi begodu bekakukhumbula tle nekhabo.

2 Akhuzibuze ukuthi thana bewungu-Osei bewungathanda ukuphathwa njani. Kghani bengeze wathanda na ukuthi nawuya eWolweni lomBuso bakuphathe kuhle begodu bakwamukele ngezandla ezifuthumeleko, kungakhathaliseki ukuthi umhlobo bani womuntu nokuthi unebala elinjani? IBhayibheli likhuthaza woke  amaKrestu ukuthi ‘angalibali ukwamukela abayeni.’ (Heb. 13:2) Akhucabange ngemibuzo nasi: UJehova uyiqala njani imihlobo yabantu? Kubayini kungatlhogeka sitjhentjhe indlela esithatha ngayo eminye imihlobo yabantu? Singayenza njani eminye imihlobo yabantu ukuthi izizwe isekhaya emabandlenethu?

UJEHOVA UYIQALA NJANI EMINYE IMIHLOBO YABANTU?

3, 4. UmTlolo ka-Eksodusi 23:9 wakhuthaza abantu bakaZimu bekadeni ukuthi bayiphathe njani eminye imihlobo yabantu, begodu kubayini?

3 Kwathi ngemva kokuthi uJehova akhiphe ama-Israyeli eGibhide, wawanikela imithetho ebeyiwatjela ukuthi abaphathe njani abantu ebebangasi ma-Israyeli kodwana ebebahlala nawo. (Eks. 12:38, 49; 22:21) Phela kanengi abantu bakezinye iinarha baphathwa kumbi, kodwana uJehova wabenzela umusa. Wathi banelungelo lokuburuja.—Lev. 19:9, 10.

4 UJehova akhenge amane athi ama-Israyeli kufuze ahloniphe eminye imihlobo yabantu nje kwaphela, kodwana wathi azwelane nabo. (Funda u-Eksodusi 23:9.) Kazi nabo bebazi kuhle nje ukuthi kunjani ukuba ‘nehliziyo yesikhonzi.’ Ngitjho nangagaphambi kokuthi amaGibhide agandelele amaHebheru, amaGibhide bekathwele iimfuba azibona kungiwo wodwa amhlobo wabantu ophuma phambili. (Gen. 43:32; 46:34; Eks. 1:11-14) Ama-Israyeli akhe aphathwa kabuhlungu khulu enarheni ekungasi ngeyawo, kodwana nanyana kunjalo uJehova wathi wona kufuze aphathe abantu bakezinye iinarha ‘njengabantu bemakhabo.’—Lev. 19:33, 34.

5. Khuyini engasisiza senze njengoJehova nakuziwa endabeni yokuphatha eminye imihlobo yabantu?

5 Nanamhlanjesi nathi singaqiniseka ukuthi uJehova uphatha yoke imihlobo yabantu ngokulingana nayiza esifundweni. (Dut. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Nange singacabangisisa ngemiraro abaqalana nayo enjengokuninwa, namkha ukubhalelwa kukhuluma ilimi kuhle, sizokukghona ukuba nomusa kibo besizwelane nabo.—1 Pit. 3:8.

KGHANI KUFUZE NGITJHENTJHE INDLELA ENGIBATHATHA NGAYO ABANTU ABAVELA KWEZINYE IINARHA?

6, 7. Yini etjengisa ukuthi amaKrestu wemihleni yabapostoli ahlula ibandlululo ebeselakhele?

6 AmaKrestu wangeenkhathi zabapostoli akghona ukulwa nebandlululo ebeselakhele ngeenhliziyweni zawo ebeliphethe amaJuda. Ngomnyaka ka-33 amaKrestu ebekahlala eJerusalema, aba nomusa nebantwini abasand’ ukuba maKrestu abavela kwezinye iinarha. (IzE. 2:5, 44-47) Indlela amaKrestu amaJuda ebekathanda ngayo amakholwa akunye nawo, yakubeka ebaleni ukuthi ayakuzwisisa bona kutjho ukuthini ‘ukwamukela abayeni.’

7 Kodwana kwathi nakukhula ibandla lobuKrestu, kwavela into ebeyikhambisana nebandlululo. AmaKrestu akhuluma isiGirigi anghonghoyila athi kubayini abafelokazi abakhuluma isiGirigi bangaphathwa njengabanye. (IzE. 6:1) Ukuze kulungiswe indaba le abapostoli bakhetha amadoda alikhomba khona woke umuntu azokwaneliseka. Begodu woke amadoda akhethwako lawo bekanamagama wesiGirigi, lokhu kungenzeka ukuthi kwenzeka ngebanga lokuthi abapostoli bebafuna ukuqeda indaba yebandlululo le iphele nya.—IzE. 6:2-6.

8, 9. (a) Yini engasenza sibone ukuthi sigugudlhele ibandlululo? (b) Yini le kuhlekuhle okufuze siyiruthule? (1 Pit. 1:22)

8 Kungakhathaliseki bona siyalemuka namkha awa, indlela esikhuliswe ngayo soke iba nomthelela omkhulu kithi. (Rom. 12:2) Kuthi kusesenjalo kube bomakhelwana bakho, abantu osebenza nabo namkha abantu ofunda nabo, banande banyefula eminye imihlobo yabantu. Ukunyefula  okunjalo akukwenzi ube nebandlululo na? Begodu uzizwa njani abanye abantu nabahlekisa ngomhlobo wekhenu, mhlamunye bebanyefule ezinye izinto enizenzako?

9 Umpostoli uPitrosi kwakhe kwaba nesikhathi la akhe wagugudlhela khona ibandlululo, abandlulula abantu abangasi maJuda. Kodwana okuhle kukuthi walisiphula ibandlululo ebelingehliziywenakhelo. (IzE. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Ngokunjalo-ke, nathi kufuze senze imizamo yokulwisana nebandlululo siliruthule. (Funda yoku-1 Pitrosi 1:22.) Kufuze sikhumbule ukuthi akekho kithapha ofanelwe kusindiswa nguJehova, soke sinesono kungakhathaliseki ukuthi sinombala onjani namkha simhlobobani. (Rom. 3:9, 10, 21-24) Alo yini esingcono ngayo kwabanye abantu? (1 Kor. 4:7) Umpostoli uPowula usibekela isibonelo esihle khulu endabeni le, kazi wakhuthaza amaKrestu akhethiweko akunye nawo wathi “anisesemiqhamuka namaphandle, kodwana . . . nimalunga womndeni kaZimu.” (Efe. 2:19) Nange singakhupha loke ibandlululo elingeenhliziyweni zethu, kuzokuba lula khulu ngathi bona simbathe ubuntu obutjha.—Kol. 3:10, 11.

SINGABAMUKELA NJANI ABAYENI?

10, 11. UBhowazi wayiveza njani indlela uJehova aqala ngayo eminye imihlobo yabantu lokha nakasebenzelana noRute wakwaMowabi?

10 UBhowazi wakwenza kwakhanya bona uJehova uyiqala njani imihlobo yabantu lokha nakasebenzelana noRute wakwaMowabi. UBhowazi kwesinye isikhathi waya emasiminakhe ayokubona ukuthi izinto ziraga njani, wathi nakafika lapho akhenge akutjhalazelele ukukhuthala komfazi wakwesinye isitjhaba uRute njengombana aburuja. Bamtjela nokuthi akhenge amane adumele amasimu aburuje, kodwana ubawile ngitjho nanyana bekanelungelo lokuburuja. UBhowazi wavula isandla sakhe wathi angaburuja ngitjho nahlangana neentjherefu.—Funda uRute 2:5-7, 15, 16.

11 Indlela uBhowazi akhuluma ngayo noRute itjengisa ukuthi bekanendaba naye nobungozi bokuba senarheni engasingeyekhabo. Wabe wathi akanamathele iincekukazi zakhe ukuze angasolo atshwenywa madoda asebenza emasiminapho. Wabe wenza nesiqinisekiso sokobana uRute ufumana ukudla namanzi aneleko njengeensebenzi zakhe. Akhenge amtjele namaganyana angazisiko, kodwana wamduduza.—Rut. 2:8-10, 13, 14.

12. Nasiphatha abantu abavela kwezinye iinarha ngomusa lokho kuzokuba namuphi umphumela?

12 Iye khona kwamkara uBhowazi ukubona indlela uRute athanda ngayo unosokanakhe uNawomi, kodwana okhunye okwamkara khulu kukuthi uRute bekalotjha uJehova. Umusa uBhowazi awenzela uRute bewutjengisa indlela uJehova athanda ngayo umhlolokazi lo ‘okhosele ngaphasi kwamaphiko kaZimu wakwa-Israyeli.’ (Rut. 2:12, 20; IzA. 19:17) Kuyafana nangathi namhlanjesi, nange siphatha abantu ngomusa sizokusiza “boke abantu” babone ukuthi uJehova ubathanda kangangani.—1 Thim. 2:3, 4.

Inga-kghani sibamukela ngazo zombili na abantu abavela kwezinye iindawo abeza emaWolwenethu womBuso? (Qala iingaba 13, 14)

13, 14. (a) Kubayini kufuze senze imizamo yokuthi samukele abantu abavela kwezinye iinarha ngazo zombili emaWolwenethu womBuso? (b) Ungalwisana njani nokungazizwa kamnandi nakufuze ukhulume nabantu bakwezinye iinarha?

13 Singaba nomusa ebantwini abavela kwezinye iinarha ngokuthi sibamukele ngazo zombili emaWolwenethu womBuso. Abantwabo uzobabona ngokuthi babe neenhloni bebabe bokomo edla yodwa. Ngebanga lokuthi bayazinyaza, bangazibona bangasililitho kweminye imihlobo yabantu. Yeke kufuze kube ngithi esitjhinga kibo sibamukele. Kungaba kuhle godu ukuthi ufumane i-JW Language app nangabe iyafumaneka ngelimi owalimunyako, ukuze ukghone ukubalotjhisa ngelimi abalimunyako nabo.—Funda beFilipi 2:3, 4.

 14 Kungenzeka ungatjhaphuluki nakufuze ukhulume nabantu abavela kwezinye iinarha. Ukuze ulwe nalokho, kungaba kuhle ukuthi khewubatjele kancani ngawe. Uzokurareka nawufumana ukuthi nifana ngezinto ezinengi, kungaba ngokucabanga namkha ukwenza izinto begodu uzokufunda nokuthi woke amasiko wabantu anobuhle nobumbi.

BENZE BAZIZWE BASEKHAYA

15. Yini engasisiza sizwisise abantu abavela kwezinye iinarha njengombana balinga ukujayela inarha etjha?

15 Ukuze usize abanye ukuthi bazizwe basekhaye nabasebandleni, akhuzibuze naku umbuzo, ‘Nange ngingaya kwenye inarha ngingathanda ukuphathwa njani?’ (Mat. 7:12) Akhubabekezelele abantu abasalinga ukujayela enye inarha. Kungenzeka ekuthomeni singayizwisisi indlela abenza ngayo izinto nabacabanga ngayo. Yeke kunokuthi sibakatelele bona balandele indlelethu yokwenza izinto namasikwethu, kubayini singabamukeli njengombana banjalo?—Funda beRoma 15:7.

16, 17. (a) Ngiziphi izinto esingazenza ukuze sitjhidelane nabantu abavela kwezinye iinarha? (b) Singabasiza njani abantu abavela kwezinye iinarha emabandlenethu?

16 Nange singafunda ngamasiko nangokuthi injani indawo ababuya kiyo, lokho kungakwenza kube bulula ukusebenzisana nabo. Begodu nalokha nasenza ukukhulekela komndeni, kungaba kuhle ukuthi senze irhubhululo sifunde ngomhlobo wabantu ongakajayeleki ebandleni lethu namkha esiminethu. Okhunye esingakwenza kukuthi sibameme sizokudla nabo emizinethu. UJehova ‘wavula indlela bona abatjhili bakholwe,’ alo utjho bona kungaba budisi kithi na ukuvula imizethu sivulele “abangebokukholwa”?—IzE. 14:27; Gal. 6:10; Job. 31:32.

Sibamukela ngazo zombili na abantu abavela kwezinye iinarha? (Qala iingaba 16, 17)

17 Nasingaba nesikhathi nabantu abavela kwezinye iinarha, kulapho sizokubona  khona ukuthi balinga kangangani ukufunda amasiko nendlelethu yokwenza izinto. Begodu singabona nokuthi balitlhoga kangangani isizo lethu ekutheni bafunde ilimi esilikhulumako. Singabasiza nokuthi sibase eendaweni lapho bazokusizwa khona bafumane iindawo ezifaneleko zokuhlala nemisebenzi. Izinto ezinjalo zingenza umehluko omkhulu tle ebakhulekelini esikunye nabo.—IzA. 3:27.

18. Namhlanjesi abantu abavela kwezinye iindawo bangalingisa siphi isibonelo nakuziwa endabeni yokuthokoza neyehlonipho?

18 Iqiniso kukuthi abantu abavela kwezinye iinarha benza koke abangakwenza ukuze bajayele amasiko wendawo etjha. URute waba sibonelo esiphuma phambili naziza endabeni le. Kokuthoma nje, waba nehlonipho nakafika enarheni etjha ngokuthi abawe ukuburuja. (Rut. 2:7) Akhenge abe mumuntu othatha izinto lula, kube ngasuthi abantwaba bayamkoloda. Kwesibili, wathokoza khulu ngomusa enzelwe wona. (Rut. 2:13) Abantu abavela kwezinye iinarha nabo nabangaba nomoya onjalo, bazokuhlonitjhwa zizakhamuzi zendawo kunye nalabo abakholwa nabo.

19. Sinamaphi amabanga wokwamukela abantu abavela kwezinye iinarha?

19 Kusithabisa khulu ukuthi uJehova wenzele abantu abavela eenarheni ezihlukahlukeneko umusa ngokuthi bezwe iindaba ezimnandi. Yeke kungenzeka abanye babantu abavela kwezinye iindawo emakhabo le akhenge bakghone ukuvuma ukufundelwa iBhayibheli namkha ukuba nabantu bakaJehova. Alo akukafuzi na thina sisebenzise ithubeli ukuze sibasize bangasazizwa njengemiqhamuka? Ngitjho nanyana sizitlhagela, kodwana nanyana yini esingabasiza ngayo izokutjengisa ukuthi uJehova ubathanda kangangani. Yeke ‘asibeni balingisi bakaZimu’ ngokuthi sibamukele ngazo zombili boke abantu abavela kwezinye iinarha.—Efe. 5:1, 2.

^ [1] (isigaba 1) Igama litjhentjhiwe.