ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Oktoba 2016

IsiThalesi sineehloko ezizokufundwa kusukela ngomhlaka-28 Novemba kufika ngomhlaka-25 Disemba 2016.

UMLANDO WOKUPHILA

Ukwenza Umzamo Wokuba Sibonelo Esihle

Isikhuthazo esivela kumaKrestu avuthiweko singasiza abanye bona bazibekele begodu bafikelele imigomo emihle. UThomas McLain ulandisa ngokuthi abanye bambekele njani isibonelo esihle nokuthi naye khuyini afuna ukuyenza bona asize abanye.

“Ningalibali Ukwamukela Abayeni”

UZimu ubaqala njani abantu abavela kwezinye iindawo? Wena-ke yini ongayenza ekusizeni abantu abavela kwezinye iindawo bazizwe basekhaya nabeza ebandleni lekhenu?

Hlala Utjhidelene NoZimu Njengombana Ukhonza Esimini Ekhuluma Elinye Ilimi

Ukulotjha uZimu kufanele kube yinto eza qangi emndenini wamaKrestu. Iye khona nawutjhumayela ngelimi ekungasi ngelakho kuba neentjhijilo.

‘Uyakubulunga Na Ukuhlakanipha’?

Ukuhlakanipha kuhluke ngani elwazini nekuzwisiseni? Ukwazi ukuthi kuhluke ngani kuyazuzisa tle.

Qinisa Ukukholwa Kwakho Ezintweni Onethemba Ngazo

Iimbonelo zokukholwa zanamhlanjesi nezakade zingasikhuthaza kwamambala. Ungakuqinisa njani ukukholwa kwakho?

Zikholwe Iinthembiso ZakaJehova

Kuhlekuhle nasikhuluma ngokukholwa sisuke sikhuluma ngani? Begodu into eqakatheke khulu kukuthi wena ungaba nakho njani?

Inga-Kghani Bewazi

Itjhaphuluko amaRoma ayinikela abaphathi bakwaJuda yakhamba yafikaphi? Kade bekuvumelekile na ukuthi umuntu ase adumele isimu ekungasi ngeyakhe ahlwanyele ikhula?