Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Kghani Bewazi?

Kghani Bewazi?

Khuyini eyasiza umfundi uStefani wahlala anommoya ophasi ngitjho nanyana ahlunguphazwa?

USTEFANI waqalana namadoda anelaka. ISanhedrini njengombana beyinabahluleli abamalunga wekhotho ephakemeko yakwa-Israyeli beyinabahluleli abama-71. Bebamajaji aphuma phambili esitjhabeni. Bebahlangene kwaKhayafasi umPhristi omKhulu obekangamele ikhotho eenyangeni ezingaphambi kokubulawa kwakaJesu. (Mat. 26:57, 59; IzE. 6:8-12) Bathi nabasaphosa uStefani ngomlando omamala njalo babona into erarako ngoStefani, kazi ubuso bakhe “bebunjengobuso bengilozi.”—IzE. 6:13-15.

Alo uStefani wahlala njani anommoya ophasi ngesikhathi esibudisi ngalendlela? Ngaphambi kokuthi bamlethe eSanhedrini bekaphasi phezulu nomsebenzi kaZimu begodu siyazi bona ummoya kaZimu gade unaye. (IzE. 6:3-7) Yeke ngitjho nalokha nakalingwako ummoya kaZimu bewusolo unaye, umduduza begodu umkhumbuza izinto ebekufuze azikhumbule. (Jwa. 14:16) Njengombana uStefani bekazivikela nje bekanesibindi begodu ummoya ocwengileko wamkhumbuza imiTlolo engaba ma-20 namkha engaphezu kwaleyo. Indaba kaStefani le itlolwe encwadini yezEnzo isahluko se-7. (Jwa. 14:26) UStefani wabuye waqiniswa mbono awubonako, wabona uJesu ajame ngesandleni sokudla sakaZimu.—IzE. 7:54-56, 59, 60.

Nathi ngelinye ilanga singazifumana sigandelelwa begodu sitlhoriswa. (Jwa. 15:20) Yeke nasenza imisebenzi kaZimu njengokuya esimini nokufunda iliZwi lakhe qobe, sisuke sivumela ummoyakhe usisebenzise. Sizokukghona nokuqina nakuvela ukutjhutjhiswa begodu ngesikhathi esifanako sibe nokuthula.—1 Pit. 4:12-14.